С. Ягодина, обл. Смолян; Асен Терзиев управител тел 0878 787 366страница1/4
Дата19.07.2018
Размер0.76 Mb.
  1   2   3   4
„АКРИМА ИНВЕСТ” ООД

с. Ягодина , обл. Смолян; Асен Терзиев – управител - тел 0878 787 366

ДО


КМЕТА НА

ОБЩИНА БОРИНО

И

ДИКЕРКТОРКАТА НАРИОСВ - СМОЛЯН

Приложено изпращаме Ви Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Работилница за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина”

Приложение 1 екз. на хартиен и 1 екз. на магнитен носител.

С уважение:

/ А. Терзиев/Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (Приложение № 2 към чл. 6 (Изм. - ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)
Работилница за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина
При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение за обект „Работилница за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина” са спазени изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл.40 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).


І. Информация за възложителя:
Възложител: „Акрима Инвест“ ООД

Адрес: с. Ягодина, община Борино, обл. Смолян;

Лице за контакти: Асен Росенов Терзиев

Адрес за кореспонденция : с. Ягодина, община Борино, обл. Смолян;

тел. 0878 787 366
ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение:
Инвестиционното намерение предвижда изграждането на работилница за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина и независимо електрозахранване от фотоволтаична централа, чийто фотоволтаични панели ще бъдат разположени на покрива на работилницата.

Работилницата ще се изпълни на терен собственост на „Акрима Инвест” ООД с. Ягодина (УПИ I-32, кв. 61, с. Ягодина).II.1. Резюме на предложението:
Предвижда се работилницата за преработване на диворастящи суровини заедно с прилежащата й фотоволтаична централа за независимо захранване (инвестиция, обект на настоящия проект) да бъдат изградени в имот на „Акрима Инвест” ООД, намиращ се в село Ягодина, община Борино.

В краткосрочен план „Акрима Инвест” ООД се стреми да внедри в производство технология за производство на биологично чисти продукти, които с тези си качества да затвърдят позициите си на вътрешния пазар.

В дългосточен план компанията се стреми да се установи и като стабилен партньор в предоставянето на сладка не само на българския, но и на международния пазар.

Постигането на целите ще се реализира посредством:

- инвестирането в подходящо оборудване, което да осигури по-голям капацитет, по-ниска себестойност на продукцията и по-висока годишна печалба;

- инвестиране в качеството на продукцията;

- инвестиране в областта на човешките ресурси.

Предвижда се изграждането на следните помещения: зони за първична обработка на суровината – технологично помощение; зона за топлинна обработка на продукта – обзаведено според проекта; спомагателни помещения – умивални с различен брой мивки за измиване на буркани и шишета и едър технологичен инвентар; склад за съхранение на готовите продукти.

За ивестиционното намерение е изготвен технологичен проект който определя производствения режим и експедицията на готовата продукция.

Освен сградата на работилницата реализацията на инвестиционното намерение ще бъде свързана и с изпълнението на :
  • Довеждащ водопровод

  • Площадкова канализация с водоплътна изгребна яма

Планът за реализация на обекта е разработен така, че в максимална степен да се използва съществуващата инфраструктура в района: пътна мрежа , водопровод и електропровод.


II.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:
Водещ отрасъл в област Смолян е „Преработвателната промишленост”. Едновременно с това по изложените в Стратегия за развитие на област Смолян 2005 – 2015 г. данни се установява, че община Борино е с най- ниския принос в произведената бруто продукция в областта. Също така Стратегията определя, че производството на уникални качествени продукти в екологично чиста обстановка е единствената възможна конкурентна насока за развитие на земеделието”
Като специфични дългосрочни цели за развитие на селското стопанство Стратегията за развитие на област Смолян 2005 – 2015 г. посочва

 • Т.2. „Преструктуриране на отрасъла и производство на продукция конкурентна на европейския пазар”

Приоритетни мерки за развитие на сектора”


 • Т.2. Развитие на млечното говедовъдство и привеждането му към изискванията на ЕС.
 • Т.3. Възвръщане на традициите в овцевъдството и увеличаване на стадата в областта

Община Борино е с най ниската численост на населението в област Смолян – общо 3997 души по данни на НСИ към 31.12.2003 г. , като данните от показателите на демографията към момента спрямо населението към 1994 г. определят днешната ситуация като „демографски срив”. Причина за това е преди всичко високото ниво на безработица.

На фона на тежките демографски процеси от една страна и заложените в Стратегията за развитие на област Смолян приоритети, изграждането на работилницата за преработка на диворастящи суровини следва да се разглежда като дейност с много висок обществен потенциал. Предмет на инвестиционното намерение е малка работилница за производство на плодови сладка и сокове от диворастящи суровини, която се явява като пилотен проект за региона и ще покаже възможностите за производство и реализация на краен продукт в реални условия.

Инициативата е с много ниско ниво на стопанския риск , тъй като предприятието се разполага в район с благоприятен климат за производство при естествени условия на висококачествени продукти от горски суровини.

Това кореспондира и с установените „ Силни страни” на Стратегията за развитие на област Смолян в които се посочва, че района е с „Изключително благоприятни природно - климатични условия за производство на биологична продукция„.

Във връзка със своето стопанско развитие компанията цели да разшири сградния си фонд и внедри технологично оборудване, включително и фотоволтаична централа за независимо захранване, което да намали производствените й разходи и да и позволи да бъде конкурентна на националния и международните пазари.

Сравнимост на постигнатите от компанията резултати е трудно да се постигне посредством сравнение на пазарния й дял, тъй като на вътрешните пазари, където има по-силно значимо представяне често е единствена предлагаща съответния вид продукт, а по отношение на външните пазари делът и е нищожно малък, поради което представяме планираното развитие в промяна на обема на произвежданата продукция.

През първата година след реализирането на инвестицията планира следните обеми на производство:

- 100 % увеличение на обема на продадените количества на петата по проекта прогнозна година;

- 130 % увеличение на обема на продадените количества на седмата по проекта прогнозна година (пет години след реализирането на проекта);

- 200 % увеличение на обема на продадените количества през десетата прогнозна година;

Компанията ще се стреми да достигне над 90% от пълния си капацитет през 2017 г.II.3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
Изграждането на работилница за преработка на диворастящи суровини няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
II.4. Информация за разгледани алтернативи.
С оглед на природните дадености на района от една страна (достъп до горски диворастящи плодове) и от търсенето на натурални сладка от горски плодове, замразени плодове, управителя взима решение за започване на нова за фирмата дейност, а именно създаване на работилница за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина. Компанията следва да предприеме стъпки по изграждане на сградата, където ще се помещава работилницата, инсталиране на технологичното оборудване (машини и съоръжения), за да получи желания нов обект - „работилница за преработка на диворастящи суровини”.

II.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Обекта на инвестиционното намерение се намира извън регулационните граници на с. Ягодина в имот УПИ І 32, кв. 61

Обекта се свързва с общински път Борино – Ягодина с габарит 6 м. чрез локално отклонение ( полски път) с дължина около 700 м и габарит 4 м.

Поземления имот в който ще се разположи обекта е на средна кота около 1150м.

Обекта се разполага на около 500 м. северно от р. Буйновска приток на р. Кричим, приток на р. Въча ,на кота около 560 м. над терасата й.II.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
По същество инвестицията включва строителство на работни помещения (складове, лаборатория, основни работни помещения за подготовка на суровините, за смесване и образуване на варките, за наливане на продукта; монтиране на обеми хладилна площ (хладилна камера за шоково замразяване). Съгласно технологияния проект изцяло се обособява затворен цикъл за производство на сладка и сокове, като в него са разположени:

- Приемане, претегляне и първично обработване на суровина, шокова хладилна камера, мини хладилна камера, коридор, битовка, склад за захар (ще бъде използван за склад за меласа), склад амбалаж, аусгуст-хигиена зона, лаборатория, работно помещение, склад фолиа, етикети и сгънати кашони, склад готов продукт, амбулаторно.

Предвижда се конструкцията на сградата да бъде изпълнена от метална носеща констуркция, стоманени стойки, а ограждащите и преградните стени да са от термопанели. Покривът е решен като едноскатен от метални столици и метални греди, покрити с термопанел. Подовете са предвидени да се изпълнят от самонивелираща се замазка.

По искане на инвеститора се предвижда разстановането на фотоволтаични панели за независимо ел. захранване на обекта на покрива на работилницата. Наклона на покрива е съобразен с изискванията за монтаж на фотоволтаични панели.

В резултат на реализирането на инвестицията „Акрима Инвест” ООД ще стъпи както на българския пазар, така и в страните от Европейския съюз.

Производствена програма:
Суровината – диворастящи плодове от района на с. Ягодина.


 1. Подготовка на суровината

Плодовете са замразени, предварително подготвени (преди замразяването) съгласно изискванията на БДС и наредбите на МЗ. Отново се почистват от евентуални груби замърсявания и се изплакват многократно с топла вода. Недоусрелите и повредени плодове се отстраняват. Оставят се да престоят до пълно размразяване.


 1. Подготовка на захарта

Изразява се в предварително претегляне на необходимото за една варка количество захар, отговарящо на изискванията на нормативните документи.


 1. Подготовка на спомагателните материали

Извършва се в специални съдове, корозионно устойчиви със съответните разбъркващи механизми на количества необходими за производството на една варка. Използва се топла вода.


 1. Изваряване

Процеса се предхожда от смесване на плодовете, плодовото пюре и сока получени при размразяването им, със съответните количества захар и вода. Сместа се подлага на завиране. Този процес продължава до пълна степен на свареност на плодовете и плодовите парченца. В съответния етап от процеса се прибавят разтворите, които са предварително подготвени. Процеса на изваряване продължава до достигане на съответното сухо вещество. В края на варката се взима количеството от готовия продукт за вътрешен лабораторен анализ.


 1. Дозиране и консервиране

Дозирането се извършва, така че във всяка опаковка да се получи необходимото количество плодов компонент и желирана среда при съответната температура. Използват се стъклени буркани с капачки от типа „туист-оф“, или други разрешени от МЗ опаковки. След това следва стерилизация на продукта.


 1. Охлаждане

Опаковките се извеждат в хладно помещение за достигане на температура 18-20 градуса по Целзий.


 1. Етикиране, стекиране (кашониране)

Опаковките се етикират със съответния етикет, маркира се срока им на годност, партидния номер и се взима лабораторка проба за партидата. След това се подлагат на опаковане по бройки в стекове или кашони от велпапе.
Работилницата за преработка на диворастящи суровини ще използва традиционни рецепти за производство, като основните суровини са диворастящи и ще постъпват от района на село Ягодина и околностите. Основните технологични процеси ще се извършват ръчно съгласно санитарно-хигиенните изисквания.

Съдовете и приборите, които щр др използват са неръждаеми, а опаковките – стъклени буркани с различна вместимост. Готовите изделия ще се етикират и опаковат според Наредбите, действащи в страната.


II.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Поради използването на съществуващата пътна мрежа за обслужването на обекта не се налага изграждане на нова инфраструктура или изграждане на нови пътни връзки.
II.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
По данни на инвеститора срокът за който се очаква да бъде изграден и въведен в експлоатация обекта се очаква да бъде 4 месеца.

Този срок ще включва три подетапа:
 • Предварителен етап - 1 месеца, със следните дейности:
 • Съгласуване съгласно раздел II от ЗУТ , получаване на разрешения в т.ч. за депониране на отпадъци ;

 • Избор на доставчик на оборудването

 • Избор на изпълнител за СМР ;

 • Сключване на договори за възлагане;
  • Строителен етап - с продължителност 2 месеца, включващ :
 • Доставка и монтаж съоръжението, конструкцията и оборудването;

 • Свързване с електропреносната и В и К мрежа

 • Свързване със съществуващата изгребна водоплътна яма

 • Изпитания и 72 ч. проба на инсталацията

 • Почистване на площадката от строителни отпадъци ;
  • Заключителен етап - с продължителност 1 месец и ще включва:
 • Приемателна комисия;

 • Получаване на разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация.

II.9. Предлагани методи за строителство

Проектът предвижда изграждане съобразно изискванията на технологията, санитарно-битовите, екологичните и противопожарни изисквания, като са спазени и регламенти на ЕС и инструкции относно прилагането на многогодишен национален план за контрол на суровини и храни от растителен произход и други сьпътствуващи нормативни документи отнасящи се за тази дейност. Строителните работи на обекта са предвидени като тип сухо строителство (тип ”панел”) с минимални мокри процеси. Функцонално и технологично са спазени изискванията за технологичност на производството, като не се засяга и нарушава конструкцията на сградата, използуват се леки преградни щендерни стени и сух монтаж на гипсофазерни пожаро- и водо-устойчиви плоскости за складовите и помещенията с мокри процеси. В работилницата за преработка на диворастящи суровини ще се използват традиционни рецепти за производство, като основните суровини са диворастящи и ще постъпват от района на с. Ягодина и околностите. Основните технологични процеси ще се извършват ръчно, съобразно санитарно-хигиенните изисквания. Пасирането ще се извършва с ръчен пасатор, а при прецеждането ще се използва метална мембрана пак според хигиенните изисквания.


II.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Единствения природен ресурс, който ще се използва при строителството и експлоатацията на работилницата е водата – условно чиста и за питейно – битови цели :
  • Вода условно чиста за строителни нужди – около 5 – 10 м. куб.
  • Вода за технологични нужди :

Разхода на вода може да се раздели на два потока. Единият е около 0,3 – 0,4 м. куб./ден за измиване на помещенията и оборудването, като водите евентуално биха могли да бъдат замърсени с мазнини. Водите ще заустват в изгребна яма съгласно предварителния договор с „В и К” ЕООД гр. Смолян.


 • Питейни води за хигиенни цели – около 0,13 м.куб./ден. Отпадния поток от тях ще зауства в изгребната яма за замърсени технологични води или в самостоятелна такаваII.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове. Количества и начин на третиране
През периода на строителството и експлоатацията ще се генерират малък брой и в ограничено количество отпадъци.

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница