Сигурност всеки ден министерство на земеделието и хранитеДата15.01.2017
Размер151.13 Kb.СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

straight arrow connector 3БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A

+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

ДО

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОТ СЪСТАВА НА

КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

ПРИ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от

Проф. Пламен Моллов,

Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните

ОТНОСНО: Информация за епизоотичната обстановка в Република България по отношение на заболяването „Син език“ и предприетите действия от страна на Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/ по отношение ограничаване и ликвидиране на заболяването

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
С настоящия доклад бих желал да предоставя на Вашето внимание актуална информация за развоя на епизоотична обстановка по отношение на заболяването син език.

Синият език е трансмисивно вирусно заболяване, което се предава чрез кръвосмучещи насекоми от род Culicoides и се появява най-често през топлите сезони на годината, когато има активен летеж на вектора на заболяването. От син език боледуват всички домашни и диви преживни животни. Заболяването се предава на здравите животни след ухапване от куликоиди, заразени с вируса на синия език. През последните години вирусът на „Синия език“ разшири ареала си на разпространение и вече се наблюдава на територията на голяма част от европейските държави. Клинични признаци на заболяването се наблюдават основно при овцете, а при едрите преживни животни и козите заболяването протича почти безсимптомно.

За пръв път на територията на Р България болестта син език по преживните животни е констатирана на 06 юли 1999 г. в с. Сливарово, област Бургас. Никога до тази дата болестта не е била констатирана на територии, намиращи се след 42-ия паралел. До средата на месец август заболяването се разпространи в четири области – Бургаска, Ямболска, Хасковска и Кърджалийска, които се намират непосредствено до границата с Република Турция и Република Гърция.

В края на месец септември 2001 г. заболяването възникна отново на територията на страната, като този път разпространението му беше в областите, граничещи с територията на бивша Югославска Република Македония и Република Сърбия.

Известни са общо 24 серотипа на заболяването, като при посочените по-горе епизотии е констатиран единствено серотип 9.

От 2001 г. в Р България се изпълнява програма за надзор на заболяването син език, която включва ежемесечно серологично изследване на животни сентинели, отглеждани в населени места разположени по границата с Р Турция, Р Гърция, Бивша югославска Р Македония и Р Сърбия. Изследването се извършва по време на активния летеж на куликоидите (от месец април до месец октомври). Програмата включва и улов на куликоиди за видово и количествено определяне. От 2007 г. програмата за надзор се съфинансира от Европейската Комисия (ЕК).

За начало на епизоотията от „Син език“, следва да се счита 04.07.2014 г., когато клиника на заболяването бе наблюдавана при овце, в стопанство собственост на Пламен Чобанов, с. Мандрица, община Ивайловград, област Хасково, разположено в непосредствена близост до границата с Р Гърция. Болестта бе лабораторно потвърдена от Националната референтна лаборатория при БАБХ. Изпратени бяха проби за потвърждение в Референтната лаборатория на ЕС във Великобритания.

Със Заповед № РД 11-1073 от 04.07.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ заболяването беше обявено, като незабавно бяха уведомени Европейската комисия, Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) и съседните страни.

С цел бързо ограничаване и ликвидиране на болестта още на 04.07.2014 г. в 14.00 ч. бе свикано първото заседание на Националния кризисен щаб, на което бяха набелязани конкретни мерки, съгласно действащото национално и европейско законодателство.

Със заповед № РД 11-1074 от 04.07.2014 г. бяха наложени следните мерки: 1. Определяне на предпазна (100 км зона около огнището) и наблюдавана зона (50 км от външната граница на предпазната зона) около огнището, в които влизат населени места от 8 области на страната – Бургас, Смолян, Кърджали, Хасково, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ямбол.

 2. Убиване и загробване на животните, показали клинични признаци на заболяването.

 3. Извършването на клинични прегледи на възприемчиви едри и дребни преживни животни и вземане на кръвни проби за лабораторни изследване.

 4. Изпращане на пробите, показали положителен резултат за потвърждение и серотипизиране в Референтната лаборатория на ЕС по Син език в Пърбрайт, Великобритания .

 5. Дезинсекция в заразените животновъдни обекти, както и в тези, които попадат в предпазната и наблюдавана зона, както и около биотопите на вектора (обработка на водоеми, торища и животновъдни обекти с инсектицидни препарати с цел намаляване популацията на вектора и ограничаване на възможните пътища за предаване на инфекцията).

 6. Обработване на едрите и дребните преживни животни с инсектицидни разтвори с репелентно действие.

 7. Забрана за придвижването на възприемчивите животни, освен в случаи за незабавно клане и то само в кланици, намиращи се на територията на областта, от която произхождат животните и при спазване на определени предпазни мерки.

 8. Забрана за изкарването на паша на преживни животни в часовете, през които векторът е най-активен от 19.00 до 08.00 часа.

 9. Свикване на областните и общинските епизоотични комисии, които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта на територията съгласно спецификата и наличните ресурси в района и базирани на “Практическо ръководство за борба с болестта син език по преживните животни”, одобрено като Приложение към Заповед №РД 11-754/20.07.2009 г. на НВМС.

На 11.07.2014 г. референтната лаборатория на ЕС по Син език в Пърбрайт, Великобритания, потвърди, че се касае за заболяването син език, серотип 4. Наличието на същия серотип беше констатирано на територията на Р Гърция (полуостров Пелопонес) в началото на месец юни 2014 г., но при първоначалните генетични изследвания, колегите посочиха, че вирусът се различава от този в полуостров Пелопонес.

На 11.07.2014 г. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се обърна към ЕК с молба за предоставяне на диагностикуми и реагенти поради бързото разпространяване на заболяването.

В отговор ЕК изпрати официално писмо с № SANCO G2/FB/1p (2014) 2605543 с което уведоми БАБХ, че не може директно да предостави реагенти и диагностикуми, а е необходимо програмата за надзор на болестта син език за 2014 г, одобрена с Решение 2013/722/ЕС, да бъде ревизирана.

С цел предприемане на описаните по-горе мерки и осигуряване на необходимите средства за ограничаване и ликвидиране на заболяването, на 15.07.2014 г. до Министерството на земеделието и храните е изпратен проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.

На 21.07.2014 г. е получено писмо от Министерство на финансите, в което ни уведомяват, че не съгласуват представения проект на Постановление за осигуряване на средства за закупуване на ваксина против болестта „Син език“.

На 22.07.2014 г., с Решение № РД11-1183/22.07.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ е открита процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на диагностикуми и консумативи за диагностициране на болестта „син език“ в Република България“, включваща 3 /три/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство за заболяването „син език“ по преживните животни чрез метода компетативна ЕЛАЙЗА (ELISA)”; Обособена позиция № 2: „Доставка на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство - набор от китове за диагностика на син език по преживните животни /СЕ/ чрез метода на полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време” и Обособена позиция № 3: „Доставка на вакуумна система /вакумтейнери/ от 4 до 6 мл за вземане на кръвен серум“. Стойността на обществената поръчка беше в размер на 75 000 лв.

На 28.07.2014 г. и на 30.07.2014 г. до МЗХ е изпратен проект на доклад от министъра на земеделието и храните до Министерския съвет за необходимостта от осигуряване на допълнителни средства по бюджета на МЗХ за 2014 г. за финансиране на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта син език, констатирана на територията на Р България и проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителните разходи по бюджета на Министерство на земеделието и храните за 2014 г.

На 04.08.2014 г. с Постановление на Министерския съвет № 239 от 31 юли 2014 г. са одобрени допълнителни разходи в размер на 450 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за провеждане на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на заболяването син език.

След отпускане на допълнителните финансови средства бяха предприети следните мерки: 1. Командироване на ветеринарномедицински специалисти от страната в засегнатите от заболяването населени места за извършване на мероприятия по дезинсекция и дезинфекция в и около заразените животновъдни обекти, торищата, и около местата за водопои на животните.

 2. Третиране на възприемчивите животни с инсектициден препарат Пур он в определени животновъдни обекти с цел предпазване ухапванията от куликоиди.

 3. Поставяне на препарати (феромони) в близост до животновъдните обекти с цел привличане и унищожаване на куликоидите.

На 18.08.2014 г., с Решение № РД11-1358/18.08.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ е проведена процедура на договаряне без обявление с предмет: „Обработка с инсектицидни препарати на помещения за животни, места за водопой и торища, в селища с констатирано заболяване „син език“, в областите с проблеми при наличната техника на БАБХ“. Изпълнителят по обществената поръчка е извършил дезинсекция и дератизация на площ от над 500 000 кв. м., в които е разпространено заболяването.

С писмо с изх. № 4829 – ЗЖКФ от 29.08.2014 г. до МЗХ е изпратен проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. в размер на 1 889 960.00 лв.

С Постановление на Министерски съвет № 274 от 4 септември 2014 г. са одобрени допълнителни разходи в размер на 1 889 960.00 лв. за провеждане на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на констатирани огнища на болестта син език на територията на двадесет и две области и за повишена епизоотична готовност в останалите области в страната.

Междувременно, на 03.09.2014 г. в Брюксел, Белгия бе проведена техническа среща с представители на ГД САНКО относно епизоотичната обстановка в Р България за болестта син език, на която бе препоръчано България да извърши ваксинация на възприемчивите за болестта син език животни.

На 08.09.2014 г., с Решение № РД11-1480/08.09.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ бе проведена обществена поръчка с предмет: „Обработка с инсектицидни препарати на помещения за животни, места за водопой и торища в селища с констатирано заболяване „син език“ в допълнителни области с проблеми при наличната техника на БАБХ“, включваща 3 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: „Обработка с инсектицидни препарати на помещения за животни, места за водопой и торища, в селища с констатирано заболяване „син език“ в Разградска област“; Обособена позиция № 2: „Обработка с инсектицидни препарати на помещения за животни, места за водопой и торища, в селища с констатирано заболяване „син език“ в Сливенска област“; Обособена позиция № 3: „Обработка с инсектицидни препарати на помещения за животни, места за водопой и торища, в селища с констатирано заболяване „син език“ в Бургаска област“.

На 08.09.2014 г. е изпратен доклад до МЗХ с искане за спешно осигуряване на финансови средства за закупуване и прилагане на ваксина срещу болестта син език по преживните животни за 2015 г. Необходимите финансови средства са 6 027 600 лева. За да бъде поръчана ваксината, производителят настоява за авансово заплащане на 50% от стойността на ваксината, в размер на 2 263 800 лв., които трябва да бъдат осигурени още през м. октомври 2014 г.

С писмо с изх. № 5048 – ЗЖКФ от 12.09.2014 г. до Главния секретар на МЗХ е изпратен проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за отпускане на допълнителни средства в размер на 6 027 600.00 лв.

На 09 и 10 октомври 2014 г. в МЗХ бе проведена среща с експерти от Европейската комисия (ЕК - CEVET) във връзка със заболяването син език в Р България, на която бе описана епизоотичната обстановка в страната ни, бе посочен опитът на Испания и Италия с ликвидирането на заболяването и бяха разгледани възможностите за извършване на ваксинация през 2015 г.

С цел подпомагане с финансови средства от ЕК, беше изготвена ревизирана програма за надзор на заболяването син език по преживните животни в Р България за 2014 г. На 14.11.2014 г. бе изпратена в Брюксел преработената програма за 2015 г., в която са включени и необходимите средства за закупуване на ваксина срещу заболяването.

Влошената епизоотична среда в съседните държави и многобройните доклади до МЗХ от страна на БАБХ с искания за финансиране на действията по ограничаване разпространението и ерадикация на болестта Син език показват необходимостта от нормативно уреждане на въпроса за създаване на Фонд „Епизотии“, с цел възможност за своевременна реакция от страна на БАБХ.

Независимо от навременно предприетите мерки, поради топлите и влажни септември и октомври, болестта се разпространи в над 2 155 населени места на територията на цялата страна, като броят на принудително убитите и умрели животни достигна - 472 говеда, 556 кози и 36 252 овце, като бяха изплатени като обезщетение на собствениците на умрелите животни – 6 074 175 лв.

Обезщетенията на собствениците на принудително убити и умрели вследствие на заболяването син език животни бяха изплатени съобразно предоставената от Националния статистически институт информация за цени на производител на селскостопански животни за всяка отделна област, на основание Раздел III от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Във връзка със застудяване на времето и прекратяване на активния летеж на куликоидите, БАБХ обяви пред ЕК 1 декември 2014 г. за началото на периода, свободен от вектори на заболяването в страната.

С Решение № РД11-1950/08.12.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ е обявена процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на инактивирана моновалентна ваксина серотип-4 срещу болестта „Син език“ по преживните животни“.

Със стартиране на процедурата по реда на ЗОП, Възложителят покани петима потенциални изпълнители за представяне на оферти като в определения срок за подаване на оферти, постъпиха три оферти, а именно: „от Асклеп-Фарма“ ООД, гр. София „Фарма Сис“ ООД, гр. Добрич и „Хювефарма“ ЕАД, гр. София.

В законоустановения срок за обжалване на процедурата, един от поканените участници – „САМ БС“ ЕООД, гр. София подаде жалба срещу решението за откриване на горецитираната процедура. В жалбата бе отправено особено искане за налагане на временна мярка „Спиране“ на процедурата. Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, а впоследствие и ВАС оставиха без уважение искането за налагане на временната мярка.

С Решение № 74/28.01.2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбата на „САМ БС“ООД, гр. София, като беше потвърдена законосъобразността на решението на Възложителя – БАБХ за откриване на обществената поръчка за доставка на ваксина против болестта „Син език“.

След осъществен предварителен контрол по законосъобразност на решенето за откриване на процедурата на договаряне без обявление, Агенцията за обществени поръчки (АОП) предостави положително становище, че изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен.

До отваряне на ценовите оферти и провеждане на преговори относно клаузите в договора бяха допуснати двама от участниците, подали оферта - „Асклеп-Фарма“ ООД, гр. София и „Хювефарма“ ЕАД, гр. София. „Фарма Сис“ ООД, гр. Добрич беше отстранен от участие, тъй като не отговаря на техническите изисквания на Възложителя (участникът предлага ваксина, приложима само за овце).

При провеждане на преговорите с „Асклеп-Фарма“ ООД, гр. София, участникът настояваше да бъде издадена държавна банкова гаранция от МЗХ като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити като условие за сключване на договора, за 70 % от стойността на договора. Комисията не прие направеното от участника искане, тъй като МЗХ не е страна по договора за обществена поръчка, която е открита от БАБХ като Възложител. Комисията е счела, че не може да приема задължение за трета страна, а освен това по този начин се променят условията на обществената поръчка.

Участникът декларира, че няма да сключи договор по настоящата поръчка ако не бъде издадена такава държавна банкова гаранция от МЗХ, поради което преговорите бяха прекратени.

При провеждане на преговорите с „Хювефарма“ ЕАД, гр. София участникът предложи да достави ваксината поетапно, поради което ваксинацията следваше да започне след заложения в указанията срок за изпълнение на поръчката – 10.03.2015 г. Освен това, сертификат за освобождаване на ваксината щеше да бъде изпратен и приложен най-рано на 06.04.2015 г., т.е. до тази дата ваксината не можеше да се прилага.

Предвид проведените преговори, с Решение № РД11-190/02.02.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ процедурата бе прекратена.

На 10.02.2015 г. с Постановление на Министерския съвет № 26/10.02.2015 г. на БАБХ са отпуснати средства в размер на 4 625 000 лв., за закупуване и доставка на ваксина за ваксинация на възприемчивите животни срещу син език през 2015 г.

След влизане в сила на решението за прекратяване на процедурата, с Решение № РД11-281/16.02.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ е открита нова процедура за доставка на ваксина против болестта „Син език“.

Със Становище изх. № Е-31-00-008473/16.02.2015 г. Агенция за обществени поръчки /АОП/ изпрати до БАБХ положително становище, че изборът на този вид процедура е законосъобразен. След това, за сключване на договор за доставка, е поканено дружеството „Софарма“ АД, гр. София, за което е установено, че е в състояние да достави необходимото количество в срок. На 17.02.2015 г. с дружеството е сключен договор за доставка на необходимите количества ваксина за приложение при поголовието овце и говеда на територията на страната. Ваксината е инактивирана, клетъчнокулторелна, серотип 4 производство на фирма Мериал, Франция предназначена за ваксинация на овце и говеда. Съгласно кратката характеристика и приложената листовка ваксината след еднократно прилагане на овце изгражда след 21 ден стабилен имунитет, които предпазва ваксинираните животни за период не по-малък от една година, а при говедата е необходимо за изграждане на имунитет от една година двукратно прилагане през 21 дни. Карентния срок на ваксината е нула дни. Ваксината ще се прилага на говеда и овце не възраст над 3 месеца, като всички ваксинирани животни ще се въвеждат в информационната система на БАБХ – ВетИс. БАБХ е създала организация за бърза ваксинация, като същата започва от южната граница на страната, тъй като в съседните ни южни страни климатичните условия позволяват и през зимните месеци да летят „векторите” на заболяването Син език.

На 26.02.2015 г. в Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ е постъпила жалба от ЧЗ Ветеринария СА, срещу Решение № РД 11281/16.02.2015 г. на заместник изпълнителния директор на БАБХ за откриване на процедурата на договаряне без обявление за доставка на ваксината. Жалбоподателят оспорва решението, като незаконосъобразно поради допуснати нарушения на материално правните разпоредби на ЗОП. С жалбата се отправя особено искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата. Към момента няма информация по повод на жалбата да има образувано производство пред Комисия за защита на конкуренцията.

Предприетите стъпки от страна на БАБХ за извършване на ваксинация на възприемчивата популация от говеда и овце са:

На 16.02.2015 г. е изготвена и публикувана на електронната страница на агенцията Стандартна оперативна процедура (СОП) ЗХОЖ – 08, за получаване, съхранение, прилагане и отчитане на ваксинацията срещу син език на говеда и овце през 2015 г. В СОП са разписани изискванията към областните дирекции по безопасност на храните, към официалните ветеринарни лекари по здравеопазване на животните, към регистрираните ветеринарни лекари и към собствениците, отглеждащи говеда и овце.

На 20.02.2015 г. бе проведена експертна среща между заместник-изпълнителния директор на БАБХ, директора на ЦОР, директора на дирекция ЗХОЖКФ и национални експерти по болестта син език с цел организацията и логистиката за провеждане на ваксинацията срещу син език. Взето е решение първоначално в 4-5 населени места във всяка област/намиращи се непосредствено до границата с Гърция и Турция/  да се ваксинират малки групи от по 10 до 20 овце.Да се изчака 48 до 72 часа за възникване на евентуална нежелана странична реакция на ваксината и след това да започне масовата ваксинация .

На 24.02.2015 г. са изготвени и изпратени до областните дирекции при БАБХ в цялата страна с писмо № 1124-ЗЖКФ указания във връзка с провеждането на ваксинацията срещу син език през 2015 г.

Изготвени са заповеди на изпълнителния директор на БАБХ до директорите на ОДБХ Благоевград, Бургас, Кърджали, Смолян, Хасково и Ямбол за създаване на организация за получаване и разпространение на ваксината .

С писмо от 27.02.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ на дружеството доставчик на ваксината е указано да достави първата партида (100 000 дози), необходими за стартиране на ваксинацията в шест областни центрове, а именно: Бургас, Ямбол, Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград.

С цел ежедневен контрол на извършената ваксинация е изготвена справка по образец, която да се попълва от ОДБХ и да се обобщава за цялата страна в дирекция ЗХОЖКФ при централно управление на БАБХ.

Разработен е подробен разчет за всички области на страната, по общини за извършване на ваксинацията срещу болестта син език за 2015 г.

Във връзка с гореизложеното Ви информирам, че експертите в БАБХ са предприели всички необходими действия за организиране на коректното протичане на ваксинационната кампания и спазване ангажимента на Република България към ЕК. На 04.03.2015 г. бе приет проект на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2015 година, с което бе преодоляна и последната пречка за сключване на договори между директорите на ОДБХ при БАБХ и регистрираните ветеринарни лекари за изпълнение на ваксинацията.На 2 и 3 март 2015 г. в посочените по-горе шест области на страната бяха доставени първите 100 000 дози ваксина против болестта Син език. На 03. и 04.март 2015 г официални ветеринарни лекари ваксинираха 400 броя овце, отглеждани в селища по протежение на южната граница на страната, с цел извършване на биопроба преди приложението на нов имунологичен продукт, което е изискване на добрата ветеринарна практика. След отчитане на резултатите от извършената биопроба на 72 час, ще се пристъпи към основната ваксинация на стадата овце, които са най-предразположени за манифестиране на клиника на заболяването и икономическите загуби са най-големи.

С уважение,
Проф. Пламен Моллов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница