Съобщение за публично обявяванеДата12.03.2018
Размер75.46 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти


Обект

Цех за екструдиране на многостенни плоскости

от поликарбонат.Цел на заявеното ползване

Заустване на смесен поток пречистени промишлени отпадъчни води, след сепаратор и дъждовни отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект.

Водоприемник

Река Бедечка

Поречие

Река Марица

Водно тяло

BG3MA200R035 – „Река Бедечка от гр. Стара Загора до устие”

Място на заустване

Заустване № 1 – в река Бедечка

Надморска височина: Н – 151,00м.

Географски координати на точката на заустване:

42°23'27,75"N 25°43'23,58"E


Местност, административна единица, ЕКАТТЕ

ПИ 77476.507.120, Село Хрищени, Община Стара Загора, Област Стара Загора

ЕКАТТЕ – 68850

Заявено водно количество за заустване

Общо отпадъчно водно количество:

Q ср.ден. = 15,35 м3/ден

Q ср.год. = 5 604 м3/год

Поток № 1–промишлени отпадъчни води след сепаратор

Q ср.ден. = 2,00 м3/ден

Q ср.год. = 730,00 м3/год

Поток № 2 и 3–дъждовни отпадъчни води

Q ср.ден. = 13,35 м3/ден

Q ср.год. = 4874,00 м3/год

Място за мониторинг

Пункт № 1 – РШ на изход сепаратор.

Пункт 2 – РШ преди заустване в същ. РШ 175.

Пункт 3 – РШ преди заустване в същ. РШ 177.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване

Показатели

Индивидуални емисионни ограничения

Заустване №1

Смесен поток промишлени отпадъчни води след сепаратор и дъждовни отпадъчни води


място за мониторинг
Пункт №1

РШ на изход сепаратор.Активна реакция pH

6,0 – 8,5мг/дм3

кг/ден

Неразтворени вещества

50
ХПК

100
Нефтопродукти

0,3
място за мониторинг

Пункт №2

РШ преди заустване в

съществуваща РШ 175.


Активна реакция pH

6,0 – 8,5мг/дм3

кг/ден

Неразтворени вещества

50
Нефтопродукти

0,3
място за мониторинг

Пункт №3

РШ преди заустване в

съществуваща РШ 177.


Активна реакция pH

6,0 – 8,5мг/дм3

кг/ден

Неразтворени вещества

50
Нефтопродукти

0,3
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на разрешителното.
ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване


Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея

 1. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност.

 2. Да не се допуска запушване на съществуващата промишлено-дъждовна канализация.

 3. Да не се допуска смесване на отделните потоци отпадъчни води формиращи се от обекта.

 4. Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в дъждовната канализационна мрежа.

Изисквания към пречиствателната станция/

пречиствателните съоръжения

Пречиствателното съоръжение да се почиства редовно и да се поддържа в добро експлоатационно състояние.

Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

1.Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателната станция, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ – Стара Загора. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

2.При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг

 1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.

 2. Да се изградят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.

 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.

Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемника

Около площадките за временно съхранение и изсушаване на утайките от пречиствателните съоръжения – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането на замърсители във водоприемника.

Изисквания към начина на заустване във водния обект

 1. В мястото на заустване на промишлено-дъждовните отпадъчни води да се поддържа укрепващото съоръжение, с цел да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

 2. Да не се допуска попадане на утайка във водоприемника.

Други условия, съобразно спецификата на обекта

 1. При експлоатацията на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на изградената канализация и водоприемника.

 2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.

Други условия

Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив 4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 3074000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница