Списък на получените концепции в програмата за малки проекти на глобалния екологичен фондДата04.08.2018
Размер137.27 Kb.
СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ КОНЦЕПЦИИ

В ПРОГРАМАТА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНД
ИМЕ НА ПРОЕКТА

КАНДИДАТ


229

Въвличане на местните общности в процеса на природозащитата в района на общините Девин и Борино чрез развитие на природосъобразен и устойчив туризъм

СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр. Девин


230

Финансиране на намаляване на емисиите на парникови газове (ЕПГ) и промотиране на достъп до доброволните пазари на ЕПГ в България

Сдружение за зелени инициативи

231

Повишаване на информираността на обществеността за УОЗ чрез разкриване и дейност на Информационен център за устойчиво развитие в село Лесичово, обл. Пазарджик, Р България

Гражданско сдружение Хармония

232

Изграждане на механизъм за обществени консултации и ефективна комуникация за смекчаване на промените в климата

Българско училище за политика „Димитър Паница”

233

Създаване на условия за устойчиво стопанисване на тревните местообитания

Гражданско обединение „Устойчиво ползване на пасища, мери и ливади”

234

Развитие на горски център „Чатъма” като среда за неформално образование, алтернативен туризъм и база за събиране и производство на билки, и горски плодове

Сдружение „Байкария”

235

Пълно предпроектно проучване и проектиране на типово предприятие за производство на дървесни пелети

Регионална енергийна агенция Пазарджик

236

Повишаване обществената осведоменост, ангажираност и общностни инициативи, допринасящи за опазването на биоразнообразието на територията на община Стамболово чрез екологично образование, информираност и преки действия на местните общности, водещи до намаляване негативните въздействия върху биоразнообразието

Съюз за възстановяване и развитие” – гр.Хасково

237

Екологично образование на ученици, заинтересовани лица и лица от етнически малцинствени групи в добри европейски практики в биологичното земеделие в демонстрационна био-ферма „Билкова градина” с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен

Сдружение "Карнобатска асоциация на производителите на еко-продукти "КОСА"

238

Изграждане на механизъм за обществени консултации и ефективна комуникация за смекчаване на промените в климата


Българско училище за политика „Димитър Паница”


239

Пилотни куриерски доставки с електромобил на територията на гр. София

Българска Асоциация за Електрически Превозни Средства (БАЕПС)

240

Създаване на маркетингова стратегия за увеличаване на производството и подобряване на реализацията на биологични пчелни продукти, произведени от членове на Сдружението за биологично пчеларство, с цел поддържане на биоразнообразието и запазване на устойчиво управляваните територии.

Сдружение за биологично пчеларство

241

Ефективно оползотворяване на отпадъци чрез инсталиране на моделен Автоматичен център за рециклиране на територията на град София.

Фондация „Зелено Бъдеще”

242

Демонстрационно прилагане и промотиране на устойчиви модели за възстановяване и управление на земите в Община Видин

Сдружение с нестопанска цел „СЕЙН”

243

Да разкрием красотата на София без излишни киловати

Фондация Асоциация за развитие на София

244

Повишаване капацитета на местните власти за управление на биоразградимите отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък - пилотен модел за оползотворяване на биоразградими отпадъци в община Добрич

Асоциация на еколозите от общините в България /АСЕКОБ/

245

Добри Екологични Инициативи за Наблюдение на Околната Среда в защитените зони около градовете Русе и Белене и селата Малчика, Ореш, Деков, Трънчовица. Създаване на Местни Инициативни Групи (МИГ)

Русенска Католическа Организация „Каритас”/ Каритас Русе

246

Подпомагане на устойчивото управление на Поморийско езеро

СНЦ Зелени Балкани

247

Център по билкарство и опазване на биоразнообразието в района на кв. Веригово, гр. Хисаря, обл. Пловдив

Сдружение „НЕО-България”


248

Изграждане на енергоспестяваща - пасивна система за слънчево отопление на еднофамилна жилищна сграда

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР/

249

Демонстрационен проект за разработване на интелигентна схема за изграждане на Еко станции за зареждане на електромобили в градска среда със „Зелена” енергия от фотоволтаични клетки

Консорциум „Зелена енергия”

250

Популяризиране и мултиплициране на добрите практики и моделите на устойчиво управление на околната среда, съ-финансирани от ПМП в България

Узана Фест

251

Разработване, обучение и разпространение на модел за устойчиво ползване на природните ресурси, предотвратяващ загубата на местообитания на сухоземни костенурки и други глобално значими видове, приложим в селските райони, Център за костенурки, с. Баня, Източна Стара планина

Фондация Геа Челониа

252

Демонстрационен еко център” Елата”- запазване на Земята, храната и децата

Сдружение “Еквус ет канис Балканика”

253

България по пътя към Рио+20 – обединени усилия на бизнеса и гражданското общество за устойчиво развитие чрез повишаване на осведомеността и реални действия за ограничаване на изменението на климата и подобряване на вългеродните запаси

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

254

Създаване на моделни общински планове за устойчива енергия на три общини в България за намаляване на въглеродните емисии. Демонстрация на местен модел за ВЕИ с бизнеса чрез създаване на схема за плащания за екосистемни услуги

ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България (акроним: WWF)

255

Модел на екологично образование на ученици чрез участието им в изграждането и мониторинга на демонстрационни локални слънчеви инсталации за електрическа и топлинна енергия в софийско училище

Сдружение Енергия 21

256

Подобряване достъпа до здравословна храна на градското население

Фондация „Живот с достойнство”

257

Екологично образование по въпросите на ЕЕ чрез демонстрация на местно ниво на устойчиви и подходящи за мултиплициране мерки и технологии при изграждане на демонстрационен прототип на Passive House чрез, разработване на устойчиви продукти и механизми за намаляването на ЕПГ( Емисии Парникови Газове)

Сдружение с Нестопанска Цел „Втори Шанс”


258

Екологично образование в демонстрационен познавателен и туристически център за устойчиво развитие „Русалиите”, в близост до с. Бачево, обл. Разлог, на границата на НП „Рила”

Сдружение „Клуб по конен спорт ”Русалиите”

259

Сивото не е на мода – екологично образование на 1000 ученици от 3 града (Враца, Велико Търново и Пловдив) относно промените в климата

Фондация «Партньори-България»

260

Принос към развитието на нисковъглеродно строителство в България, чрез разработване и позициониране на иновативни продукти и системи от естествени строителни материали и обучение по устойчиво строителство в УАСГ

Сдружение „Селище Зелено Училище”

261

„Променям света – тук, където живея”

Практически демонстрационен проект за квартално компостиране, като устойчив начина за местен принос към глобалното опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите парникови газове, реализиране на парньорство бизнеса-биоразнообразие и повишаване екологичната образованост, съзнание и ангажираност на целевите групиИнициативна група ”Нашият квартал”


262

Осогово в Зеления пояс – прилагане на принципите на биосферните паркове в България

Българска Фондация Биоразнообразие

263

«Гражданско общество и местна власт - партньори за зелен регион» - регионална политика за информиране, опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие на Софийска област

Фондация „Съвременност”

264

Прилагане на нови за България практики за осигуряване на устойчиво ползване и опазване на естествени и полуестествени пасища в Натура 2000 зони, ключови за съхраняването на световно застрашени видове

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

265

Въвеждане на устойчиви земеделски практики за предотвратяване на нитратните замърсявания , атмосферни замърсявания , възстановяване и опазване на почвеното плодородие на територията на две крайдунавски общини – Никопол и Гулянци

Фондация за околна среда и земеделие

266

Пилотен модел на слънчево улично осветление в Черноморските общини и промоция на публичното частно партньорство

Агенция за управление на енергията Добрич

267

Пилотно въвеждане на система за велосипеди под наем в град Бургас

Асоциация на български черноморски общини

268

Проект Екологични Балкани (ПЕБ)

Сдружение Доброволци България

269

Национална информационна кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъци чрез пилотно внедряване в град София на най-модерния технологичен- Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци и намаляване на емисиите парникови газове (ЕПГ)

Гражданска инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране


270

Поддържане на горската екосистема в района на Чавдар, Буйново и Чала в Западните Родопи чрез възстановяване и сертифициране на гори

Български център за зелена икономика

271

Велосипедният град – модел на модерна градска мобилност

Сдружение на Общините от Югоизточен регион

272

Подобряване на условията за придвижване с велосипед в градове като енергийно ефективна транспортна алтернатива в България

Фондация „Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България”

273

Родопите – градината на Орфей


Екологична Организация - Родопи

274

Спасяване на храна и подпомагане на социално слаби чрез Българска мрежа за хранително банкиране

ФОРА – Фондация за общностно развитие

275

Повишаване на капацитета на Центъра за редки породи-Семпервива в с.Влахи, за постигане на устойчивост, чрез изграждане на инфраструктура за преработка и зреене на традиционни млечни продукти от редки местни породи. Популяризиране на модел за съхранение на автохтонни породи чрез разработване на специфични традиционни продукти

Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие СЕМПЕРВИВА

276

Създаване на уеб-базирана географска информационна система за популяризиране на екотуристически маршрути и опазване на биоразнообразие по поречието на реките Дунав, Огоста, Искър, Янтра, Камчия, Арда и Тунджа

Сдружение „Рекичка“ ЮЛНЦ


277

Национална мобилна академия за иновации в сферата на ЕЕ и ВЕИ и екологосъобразен начин на живот

Сдружение “Център за устойчиво регионално развитие - Габрово

278

Мултиплициране на ефекта на енергийна ефективност и управление на ВЕИ чрез въвеждане на нови технологии за използване на слънчева енергия в седем ферми на територията на страната

Гражданско дружество “Слънце за всички” - Габрово

279

Опазване, възстановяване и устойчиво управление на земи с висока преродна стойност попадащи в обхвата на екологичната мрежа НАТУРА 2000 и инициативата Европейски Зелен Пояс

СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”


280

Подобряване устойчивостта на защитените територии чрез осигуряване на достъп на местните общности до пазарни механизми и финансови инструменти с цел опазване на биоразнообразието в ПП Странджа чрез разработване и изследване на иновативни схеми за изграждане на фотоволтаични системи щадящи околната среда

Сдружение „Екоинициатива-Карнобат”


281

ЕЕ и ВЕИ във всеки дом – инициатива на обществените фондации за популяризиране на начините за опазване на околната среда чрез поредица кръгли маси в 5 града на страната

Асоциация на обществените фондации

282

Иновативно и ефективно управление на енергийните потоци в обществени сгради в Община Бургас

Регионална агенция за управление на енергията Бургас

283

Е-вършачка за ефективно опазване на защитени природни територии: Онлайн инструменти за навременно набиране на информация от сайтовете на държавни и общински органи

Фондация „БлуЛинк”

284

Добри земеделски практики при използване на земи в условия на силно пресечен релеф и голям наклон в района на гр. Г. Делчев, с цел опазване от ерозия

Научно селскостопанско историческо дружество в България

285

Опазване на биоразнообразието и устойчиво използване на природните ресурси от местните общности в ПП „Странджа” и по черноморското крайбрежие –иновативни практики в растениевъдство и пчеларство и управление на земеделски земи

Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) – сдружение с нестопанска цел

286

Опазване на биоразнообразието в Натура зона Сакар, чрез стимулиране на развитието на биологичните земеделски практики

Сдружение „Анима”

287

Екологични решения за намаляване на въглеродните емисии при разработване и прилагане на нов План за организацията на движение в гр. Търговище

Сдружение „Център за регионално развитие”


288

Да опазим девствената природа на Средна гора, за да живеем по-зелено

Народно читалище „Васил Левски-1928г”


289

Изграждане на демонстрационен обект – „Покривно озеленяване на училищна сграда на територията на община Варна” - инициатива за екологично образование и алтернатива за намаляване на ЕПГ в градска среда

Сдружение асоциация Екополис


290

Опазване на биоразнообразието и противоерозионни и подобрителни мероприятия в пасища, земеделски земи и стара овощна градина в защитена зона „Ноевци” от екологичната мрежа „Натура 2000” чрез подкрепа за традиционния местен поминък

Гражданска инициативна група –„Поминък с традиции и бъдеще”

291

Eкология, икономика и общество

Сдружение „Евромодел”

292

Подобряване на устойчивостта на защитените зони в района на Искърското дефиле, обхващащи западните части на Понор планина, парк Лакатнишки скали и части от Врачански Балкан чрез развитието на извънкласни форми на природозащитно обучение, доброволчески и фирмени природозащитни бригади и събития, природозащитна информационна кампания.

Сдружение клуб Еделвайс

293

Уеб базирана платформа за интегрирано управление и мониторинг на качеството на атмосферния въздух в Пловдив

Енергийна Агенция - Пловдив

294

Пилотен модел за устойчиво оползотворяване на отпадъци съдържащи органични съединения

Гражданско дружество „За зелено бъдеще”

Каталог: images -> stories -> files
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г
files -> Наименование на продукта
files -> Зелена България през моите очи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница