Строителството” Специалност „ Икономика на недвижимата собственост” Дисциплина „Урбанизация„Дата21.06.2018
Размер67.09 Kb.


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

КАТЕДРА”ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА

СТРОИТЕЛСТВОТО”
Специалност „ Икономика на недвижимата собственост”

Дисциплина „Урбанизация„

КУРСОВ ПРОЕКТ
НА

ТЕМА: Възможности за подобряване на транспортното обслужване с масов градски транспорт по оста ж-к Владиславово до централна градска част

Авторски колектив: Научен ръководител:……………… /Проф. д-р К. Калинков / / Научен консултант:...................

/ ас. Р. Велев /

ВАРНА, 2015

Увод
Транспортът е изключително важен структуроопределящ отрасъл на националното стопанство. Той играе изключително важна роля за социално- икономическото и културно развитие на страната, съдейства за усвояване на природните ресурси, за кооперирането и специализацията на стопанството във вътрешно районен между районен и международен мащаб.

Транспортната система на община Варна включва почти всички видове транспорт и се развива на основата на координация и синхронизация м/у тях. Транспортната система се отличава с динамика във времето и пространството. Тя включва две подсистеми: транспортни средства (автомобили, влакове, самолети, кораби и т.н.) и транспортна инфраструктура ( шосета, жп гари , жп линии , пристанища и т.н.).I.Транспортна ос в км.
Район „Вл. Варненчик „ се намира в западната част на Община Варна, при граници:На изток- територия на р-н „Младост”, община Варна и землище на с. Каменар, община Варна; на запад- землище на гр. Аксаково, Варненска област и землище на с. Тополи, община Варна; на север – землищна граница на с. Яребична, община Аксаково и на юг – Варненско езеро и граница с р –н „Младост”, община Варна.

Трасето по оста от ж-к „Владиславово” до „Централна градска част” преминава от бл.406 през ж-к „Кайсиева градина”, ж-к „Младост”,

ж-к „Възраждане”, ж-к „Трошево” и достига до Централната част на града.Общото разстояние на оста в километри е приблизително 10 км.

Жителите на този район пътуват най-продължително време с градския транспорт, основните автобусни линии които обслужват района са №14; №118; №118а; №148; №209; №115 , които свързват района със сп. „Почивка” и №20; №22; №41,които свързват района със ж.п.гара.Тролейбусният транспорт който свързва района със централната градска част е №82.


II.Времетраене
Времето , което е необходимо за изминава с автобус и тролей от ж-к „Владислав Варненчик” до централната градска част е от 20 до 40 минути.

Честотата на повечето транспортни линии е през 10 минути, като през почивни и празнични дни са на 20 минути.В пиковете часове, когато трафикът е голям, а задръстванията многобройни, предвижването от една дестинация до друга трае много по-дълго, от обикновено.


III.Население
Населението на район „Владислав Варненчик”, в който се включват кварталите „Владиславово” и „Кайсиева градина”, към 2008 година на територията му с постоянен адрес живеят 47 600 жители ,а по настоящ адрес са записани 49 197 жители. Докато населението на район „Младост”, който съдържа в себе си кварталите „Възраждане“, „Младост“, „Михаил Иванов“, „Победа“ и „Трошево“ наброява общо 87 386 жители.
IV.Светофари в района

Градското движение в посока от и за ж.к. “Вл.Варненчик” се характеризира главно с това, че ежедневно се извършват многобройни пътувания на хора за определено време. Прави впечатление дългият обиколен маршрут, както и престоят на 16 или 19 светофара в зависимост от избраният маршрут.Всичко това оказва влияние на мобилността в придвижването за определено време.


V.Връзки на транспортния коридор с другите зони
Районът ж-к „Владислав Варненчик” е най-младият район на Община Варна обособен през 1986г., отдавна има свой облик и неповторимо очарование.Социално-икономическият облик на района е пряко свързан с активното развитие на производствената, търговската и обслужващата сфери. Над 300 търговски обекта, обекти за услуги и заведения за хранене осигуряват компактно и удобно обслужване. Гордост за жителите на Района е новоизграденият пазар за зеленчуци, един от най-модерните в град Варна. Новите складови и производствени бази и модерните магазини от веригите „Метро”, „Техномаркет”, „Бурлекс” , „Пикадили”, „Кауфланд” , „Лидъл”, които обслужват и целия град, осигуряват работни места предимно за хората от района. Разкритите поделения на Дирекциите „Бюро по труда” и „Социално подпомагане” улесняват решаването на техните социални проблеми. За здравното обслужване на гражданите се грижат лекари и медицински персонал от Диагностико-консултативния център. Удобна транспортна схема свързва района с всички точки на града.
VI.Инвестиционни възможности за подобряване на транспорта и транспортното обслужване на гр.Варна
Надземният градски транспорт във град Варна е добре развит. Маршрутите на различните линии автобуси, тролейбуси и маршрутки обхващат целия град, но е необходимо е да се потърси решение за облекчаване на ежедневния трафик и транспортните проблеми в града.Проблемът с придвижването в гр.Варна би се решил с построяването на метро. Този вид транспорт е екологично по-приемлив. Оказва силно влияние върху регионалното развитие. От своя страна той силно зависи от релефа и геоложката структура на терените, през които преминава, както от социално-икономическите и научно-техническите фактори. Чрез изграждането му биха се осигурили и множество работни места. Ръстът в транспортната схема, ще бъде значителен при успешната реализация на такъв проект, метрото ще извършва относително сигурен и редовен, масов превоз.
VII.Европейски проекти
В настоящата курсова работа ще се описват два компонента от европейският проект свързан интегрирането на градския транспорт. Първият от тях е проекта за Високоскоростно трасе.

Високоскоростното трасе е с дължина около 15 000 м и ще осигурява бързо предвиждане с градския транспорт от кв. "Владислав Варненчик" до "Бриз". Стойността на договора по този компонент е 30 828 240 лв. с ДДС. Реализацията на компонента ще бъде в две фази – идейна и техническа. В идейната фаза изпълнителят трябва да проучи два варианта на трасето на BRTкоридора.
Единият е от терминала в квартал "Владислав Варненчик" по булевардите "Константин Фружин" - "Трети март" – "Янош Хуняди" – "Сливница" – "Христо Смирненски" – "Владислав Варненчик" – "Мария Луиза" – "Осми Приморски полк" – "Васил Левски" – ул. "Василаки Пападополу" до терминал"Бриз".
Втората възможност е от терминала в квартал "Владислав Варненчик" по булевардите "Константин Фружин" - "Трети март" – "Янош Хуняди" – "Владислав Варненчик" – "Мария Луиза" – "Осми Приморски полк" – "Васил Левски" – ул. "Василаки Пападополу" до терминал "Бриз".
От особена важност при окончателния избор на трасето на BRT коридора ще бъдат възможностите за комбинация на спирките на автобусни и тролейбусни линии, както и лесното прехвърляне на пътници от една линия на друга.Предвижда се по протежението на коридора в двете посоки да има нови 60 спирки с понижени тротоари. Новите 70 автобуса, също част от интегрирания проект, и 30-те тролейбуса, осигурени  по друг европейски проект, са оборудвани с платформи.


Вторият компонент е проекта за Изграждане на автоматична билетна система.

Тя включва: 60 машини за продажба на билети (МПБ) по едно на всяка спирка; 24 МПБ на стратегически места на територията на града; 165 МПБ в превозните средства; 398 устройства за валидиране на билети във всички автобуси; предплатени смарт карти; преносими устройства за проверка на смарт карти; Контролен център и централен офис.
VIII.Възможности за разрешаване на транспортни проблеми на големите градове.
Разчистването на задръстванията и подобряването на начина, по който се придвижват стоки и хора през града и през региона, са жизненоважни, не само по отношение на качеството на живота и по-чистата околна среда.Това е от изключително значение за икономическата жизненост и устойчивост на общините по цял свят. Проблемите с транспорта могат да бъдат решени чрез напредничаво мислене, стратегическо планиране и интегрирана реализация.

Стокхолм увеличава предлаганите услуги, намалява задръстванията.Един от по-подробно разгледаните в проучването градове е Стокхолм, който е внедрил няколко водещи световни практики в областта на интелигентния транспорт. Стокхолм се стреми да бъде най-достъпната столица в света и разглежда транспортната си система като важен компонент за постигането на тази цел. Градът е добре известен със таксата си за влизане в центъра на града, която доведе до 25 процентно намаление на използването на автомобили и до 14% по-малко вредни емисии от пътния трафик. С цел спазването на най-добрите практики за интегриране на предлаганите услуги по различните начини на транспорт, Стокхолм наложи данъка като част от цялостен транспортен план, според който също така беше увеличен делът на автобусните услуги, бяха осигурени повече паркинги за частни автомобили в близост до спирки на градския транспорт и беше въведена интегрирана билетна система, която свърза основните типове транспорт.
Заключение
Град Варна се нуждае от иновативна транспортна политика и приложение на нови и иновационни подходи и решения в разработването и приложението на алтернативни модели на организация на масовия градски транспорт; подобряване на екологичната среда и намаляване на замърсяването от градския транспорт и др.Реализирането на проекта за изграждането на метро ще спомогне за насочването на пътнико - потока от последната жилищна точка на ж.к. “Вл.Варненчик” до централната част и в обратна посока.
Използвани източници:
http://gtvarna.free.bg/index.htm -Масов градски транспорт Варна

http://vladislavovo.bg/bg/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=68 – Район Владислав Варненчик

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2492850 –Строителство града

http://old.bia-bg.com – Интегрален транспорт

file:///C:/Users/HP/Downloads/oprr_10%20(1).pdf –проект „Интегриран градски транспорт”

http://www.rapiv.org –Общински план за развитие на Община Варна

http://bg.wikipedia.org


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница