Утвърдил: д-р нина стаменова директор на рзи – перник ръководител на проектаДата16.08.2017
Размер183.68 Kb.

УТВЪРДИЛ:

Д-р НИНА СТАМЕНОВА

ДИРЕКТОР НА

РЗИ – ПЕРНИК

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
Предоставяне на консултантски услуги за разработване на учебни програми, учебни материали, ръководства и наръчници по проект „Подготовка на служителите на Регионална здравна инспекция – Перник за ефективна работа при бедствия и аварии” - Договор № СА-12-22-4/02.07.2013г., по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-09
І. ПРЕДМЕТ
Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги - „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на учебни програми, учебни материали, ръководства и наръчници по проект „Подготовка на служителите на Регионална здравна инспекция – Перник за ефективна работа при бедствия и аварии” - Договор № СА-12-22-4/02.07.2013г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013г.” по следните обособени позиции:


 1. Обособена позиция 1: „Разработване на учебна програма и учебни материали за дистанционно обучение на тема „Съвременни средства за комуникации, нормативни документи, регламентиращи организацията, силите и средствата за здравно осигуряване в условията на кризи, бедствия и аварии” (бюджетно перо 5.5. „Разходи за други външни услуги”, номер по ред 1) – Прогнозна стойност без ДДС: 8 333,33 лева.
 1. Обособена позиция 2: „Разработване на учебни материали за самоподготовка (теоритични и практични) за действия в условията на кризи, бедствия и аварии (бюджетно перо 5.5. „Разходи за други външни услуги”, номер по ред 2) - Прогнозна стойност без ДДС: 25 000,00 лева.
 1. Обособена позиция 3: „Консултантски услуги, свързани със събиране на информация и разработване на ръководство за действията на съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи (бюджетно перо 5.5. „Разходи за други външни услуги”, номер по ред 4) - Прогнозна стойност без ДДС: 4 166,67 лева.
 1. Обособена позиция 4: „Консултантски услуги за набавяне на информация и разработване на наръчник с информация относно действията и отговорностите на институциите, неправителствения сектор и доброволци от област Перник, ангажирани в действия при бедствия, аварии и катастрофи” (бюджетно перо 5.5. „Разходи за други външни услуги”, номер по ред 5) - Прогнозна стойност без ДДС: 4 166,67 лева


Обща прогнозна стойност на дейностите по поканата без ДДС: до 41 666,67 лева.
ІІ. ОБХВАТ НА РАБОТАТА
ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЕРНИК ЗА ЕФЕКТИВНА РАБОТА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ”.


  1. Информация за проекта

Проектът „Подготовка на служителите на Регионална здравна инспекция – Перник за ефективна работа при бедствия и аварии” е финансиран с договор № СА12-22-4/02.07.2013г. по Оперативна програма „ Административен капацитет”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG05PO002/12/2.2-09.


   1. Цели

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване уменията на служителите към РЗИ – Перник за осъществяване на медицинско осигуряване при бедствия и аварии чрез провеждане на специализирани обучения. За изпълнението на основната цел на проекта за заложени следните специфични цели:

 • повишаване уменията на компетентните служители на РЗИ- Перник за осъществяване на медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи;

 • повишаване уменията на служителите на РЗИ- Перник за съвместна работа с лечебни заведения за болнична помощ, център за спешна помощ, областна и общински администрации в условия на кризи, бедствия и аварии;

 • повишаване на уменията на служителите на РЗИ – Перник по планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи.
   1. Дейности

За изпълнението на настоящия проект и за постигане на неговите цели са предвидени следните дейности:

 • Разработване и поддържане на интернет платформа с възможност за провеждане на дистанционно обучение на тема „Съвременни средства за комуникация и нормативни документи, регламентиращи организацията, силите и средствата за здравно осигуряване в условия на кризи, бедствия и аварии”, което ще бъде насочено към служителите на РЗИ – Перник, членовете на съвета за медицинско осигуряване и медицинските екипи, работещи по време на кризи, бедствия, аварии и катастрофи;

 • Разработване на учебна програма и материали за провеждане на дистанционно обучение на служителите на РЗИ - Перник, членовете на съвета за медицинско осигуряване и медицинските екипи за работа в условия на кризи, бедствия и аварии;

 • Разработване и разпространение на учебни материали за самоподготовка (теоретични и практични) и провеждане на 4 бр. обучения за самоподготовка на компетентните служители от РЗИ - Перник за действия в условия на кризи, бедствия и аварии;

 • Разрабоване на учебни програми и учебни материали и провеждане на специализирани обучения за повишаване на уменията на съвета за медицинско осигуряване и компетентните служители на РЗИ - Перник по отношение на планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи по следните тематики: „Оценка на риска, организиране и координация на действията на съвета за медицинско осигуряване при кризи, бедствия и аварии”, „Управление на процесите на здравна защита за населенито в условия на кризи, бедствия и аварии”, „Прилагане на превантивни мерки за здравно осигуряване, недопускане или намаляване на последствията при кризи, бедствия и аварии”, ”Ефективни административни действия по време на кризи, бедствия и аварии”.

 • Провеждане на обучително посещение на членове на съвета за медицинско осигуряване към РЗИ – Перник в подобни структури в Италия.

 • Разработване и разпространение на ръководство за действията на съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.

 • Разработване и разпространение на наръчник с информация относно дейността и отговорностите на институциите, неправителствения сектор и доброволци от област Перник, ангажирани в действия при бедствия, аварии и катастрофи.

 • Дейности за информираност и публичност.

 • Организация и управление на проекта.

 • Одит на проекта.

   1. Очаквани резултати

 • Създадена интернет платформа;

 • Създадено средство за провеждане на дистанционно обучение;

 • Създадено средство за осигуряване на информираност и публичност на проекта;

 • Разработена 1 бр. учебна програма за дистанционно обучение;

 • Проведено 1 бр. дистанционно обучение;

 • Обучени 30 бр. компетентни служители;

 • 30 обучени служители, получили сертификати за преминат курс на дистанционно обучение;

 • Повишени компетенциите на 30 служители;

 • Разработени учебни материали за самоподготовка;

 • Изработени 50 бр. учебни теоретични материала;

 • Изработени 50 бр. учебни практически материала;

 • Проведени 4 бр. обучения за самоподготовка в рамките на проекта;

 • 30 компетентни служителя преминали 4 бр. обучения за самоподготовка;

 • Разработени 4 бр. учебни програми;

 • Проведени 4 бр. специализирани обучения;

 • Разработени 4 варианта на учебни материали спрямо учебните програми;

 • Преминали обучение 30 служители;

 • 30 служители получили сертификати за:

 • преминал специализиран курс на обучение;

 • проведено едно обучително посещение в Италия;

 • 3-ма служители, повишили компетенциите си;

 • подготвено предложение за промяна на организационната структура и разпределението на отговорностите на съвета за медицинско осигуряване;

 • разработено ръководство за действие на съвета за медицинско осигуряване;

 • отпечатани и разпространени между всички регионални институции 100 бр. екземпляри ръководство;

 • създадено средство за улеснение на работата и организацията на съвета за медицинско осигуряване и звената подчинени на него;

 • 100 компетентни служителя повишили знанията си относно конкретните отговорности, които имат в условия на кризи, бедствия и аварии;

 • публикуван електронен вариант на ръководството;

 • разработен наръчник с информация;

 • разпространени 300 бр. наръчници;

 • повишена информираността на 3000 служители;

 • повишена информираността на 10 000 граждани;

 • публикуван електронен вариант на наръчника;

 • изработени и разпространени 3000 бр. плаката;

 • изработени и разпространени 5000 бр. диплянки;

 • изработени и разпространени 1000 бр. календари;

 • изработени и разпространени 1000 бр. СД;

 • публикувани 5 бр. прес съобщения в местни вестници;

 • излъчени 5 бр. платени репортажи в регионална телевизия;

 • проведени 2 бр. пресконференции;

 • повишена информираността на 10000 души;

 • изготвени 3 бр. одиторски доклад;
  1. Обхват на работата по отделни обособени позиции, отнасящи се за изпълнението на проекта.
   1. За обособена позиция 1: „Разработване на учебна програма и учебни материали за дистанционно обучение на тема „Съвременни средства за комуникации, нормативни документи, регламентиращи организацията, силите и средствата за здравно осигуряване в условията на кризи, бедствия и аварии” (бюджетно перо 5.5. „Разходи за други външни услуги”, номер по ред 1). От кандидатите се очаква да изпълнят следните действия:
 • Разработване на учебна програма за дистанционно обучение на тема „Съвременни средства за комуникации, нормативни документи, регламентиращи организацията, силите и средствата за здравно осигуряване в условията на кризи, бедствия и аварии” - Учебната програма трябва да включва 3 образователни модула и трябва да бъде с обща продължителност 30 учебни часа реализирани в рамките на 30 дни. Разпределението на часовете в учебната програма трябва да е съобразен съдържанието на учебните материали. Трите модула следва да обхващат само теоретичен учебен материал. Модулите за обучение са следните:
 • 1-ви модул – „Теоретични аспекти на проблематиката, социално - икономическо и психологическо влияние на кризите, бедствията и авариите върху обществото, неговите структури и отделните индивиди”.

 • 2-ри модул – „Съвременни средства и канали за комуникация в условия на кризи, бедствия и аварии между държавните и общински институции и структурите на гражданското общество”.

 • 3-ти модул – „Нормативни документи, регламентиращи силите, средствата и организацията за здравно осигуряване в условия на кризи, бедствия и аварии. Прилагане на нормативните документи свързани със здравното осигуряване в условия на кризи, бедствия и аварии.”
 • Разработване на учебни материали за дистанционно обучение на тема „Съвременни средства за комуникации, нормативни документи, регламентиращи организацията, силите и средствата за здравно осигуряване в условията на кризи, бедствия и аварии” – Учебните материали трябва да бъдат разработени в съответствие с учебните модули под формата на лекции. Към тях трябва да бъдат приложени схеми – планове, графики, снимков и/или видео материал, служебна електронна пощенска кутия, акаунт за достъп.

За изпълнението на обособена позиция 1 кандидатите следва в Техническото си задание да опишат Методологията за изпълнение, която да съдържа следното:
   • Концепция за изпълнение, в която следва да се опише разпределението на часовете в учебната програма, същото да бъде съобразено с периода за провеждане на обучението и обема на учебните материали, както и да се опише учебното съдържание на всеки един от посочените образователни модули.

   • Организация на работния процес, която да включва: организационна структура, оценка на рисковете и решения за преодоляването им, начини и средства за осъществяване на комуникации с Възложителя.

   • Да посочат срок за изпълнение – в календарни дни от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.
   1. За обособена позиция 2: Разработване на учебни материали за самоподготовка (теоритични и практични) за действия в условията на кризи, бедствия и аварии” (бюджетно перо 5.5. „Разходи за други външни услуги”, номер по ред 2). Учебните материали следва да бъдат обособени в две отделни книжки - теория и практика.
 • Изработване на учебни материали за самоподготовка (теория): Обема на учебния труд трябва да бъде до 250 страници, формат А4, да включва текстуална и илюстрована част (текстуална част да не е по- малко от 70% от обема, а илюстрованата да не надвишава 30% от обема), които да бъдат обособени в следните раздели:

І. Въведение. Основни понятия за кризи, бедствия и аварии. Принципи на действие и реагиране. Основни субекти в процеса по реагиране при възникване на кризи, бедствия и аварии. Значение. Литературна справка – източници, трудове и автори.


ІІ. Природни бедствия – този раздел следва да включва информация относно:

 • Техническо осигуряване, планиране, организиране и управление на спасителните дейности в условия на природни бедствия – роля и функции на щаба за управление при природни бедствия и създадените екипи и групи към него;

 • Технически характеристики, устройство и експлоатация на спасителната техника, необходима за здравно осигуряване в условията на природни бедствия;

 • Техника на безопасност при аварийно-спасителни дейности осъществявани от временните екипи и групи, формирани към РЗИ - Перник за действие в условия на природни бедствия.

 • Канали за комуникация, отговорности и взаимодействия между институциите на областно и общинско ниво в условия на природни бедствия;

ІІІ. Промишлени аварии. • Техническо осигуряване, планиране, организиране и управление на спасителните дейности в условия на промишлени аварии;

 • Технически характеристики, устройство и експлоатация на спасителната техника необходима за здравно осигуряване в условията на промишлени аварии;

 • Техника на безопасност при аварийно спасителни дейности предоставяни от временните щабове формирани към РЗИ Перник за действие в условия на промишлени аварии?

 • Канали за комуникация, отговорности и взаимодействия между институциите на областно и общинско ниво в условия промишлени аварии;

ІV. Епидемии. • Техническо осигуряване, планиране, организиране и управление на спасителните дейности в условия на епидемии;

 • Технически характеристики, устройство и експлоатация на спасителната техника необходима за здравно осигуряване в условията на епидемии;

 • Техника на безопасност при аварийно спасителни дейности предоставяни от временните щабове формирани към РЗИ - Перник за действие в условия на епидемии.

 • Канали за комуникация, отговорности и взаимодействия между институциите на областно и общинско ниво в условия епидемии.
 1. Аварии, свързани с взривове, пожари, замърсяване на околната среда, жертви и/или заплахи за живота и здравето на населението и катастрофи, съпроводени с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, причиняващи загуби и налагащи незабавни спасителни и възстановителни действия в широк мащаб;

 • Техническо осигуряване, планиране, организиране и управление на спасителните дейности в условия на аварии, свързани с взривове, пожари, замърсяване на околната среда, жертви и/или заплахи за живота и здравето на населението и катастрофи, съпроводени с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, причиняващи загуби и налагащи незабавни спасителни и възстановителни действия в широк мащаб.

 • Технически характеристики, устройство и експлоатация на спасителната техника необходима за здравно осигуряване в условията на аварии, свързани с взривове, пожари, замърсяване на околната среда, жертви и/или заплахи за живота и здравето на населението и катастрофи, съпроводени с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, причиняващи загуби и налагащи незабавни спасителни и възстановителни действия в широк мащаб.

 • Техника на безопасност при аварийно - спасителни дейности предоставяни от временните щабове формирани към РЗИ - Перник за действие в условия на аварии, свързани с взривове, пожари, замърсяване на околната среда, жертви и/или заплахи за живота и здравето на населението и катастрофи, съпроводени с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, причиняващи загуби и налагащи незабавни спасителни и възстановителни действия в широк мащаб.

 • Канали за комуникация, отговорности и взаимодействия между институциите на областно и общинско ниво в условия на аварии, свързани с взривове, пожари, замърсяване на околната среда, жертви и/или заплахи за живота и здравето на населението и катастрофи, съпроводени с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, причиняващи загуби и налагащи незабавни спасителни и възстановителни действия в широк мащаб.

VІ. Хуманитарна криза с национален, социално – политически, икономически характер и геополитически характер (бежанска вълна).
 • Техническо осигуряване, планиране, организиране и управление на спасителните дейности в условия на бежанска вълна.

 • Технически характеристики, устройство и експлоатация на спасителната техника необходима за здравно осигуряване в условията на бежанска вълна;

 • Техника на безопасност при аварийно спасителни дейности предоставяни от временните щабове формирани към РЗИ Перник за действие в условия на бежанска вълна.

 • Канали за комуникация, отговорности и взаимодействия между институциите на областно и общинско ниво в условия бежанска вълна. • Изработване на учебни материали за самоподготовка (практика) - обема на учебния труд трябва да бъде до 250 страници, А4 формат със следното съдържание:
 • Разработени тестове за определяне на входното ниво – определяне на нивото на професионалните познания и умения на служителите от РЗИ – Перник, ангажирани с действия в условия на кризи, бедствия и аварии.

 • Разработени за решаване практически задачи (казуси), свързани с планирането, организирането, управлението и техническото осигуряване на спасителните дейности в условия на конкретни кризи бедствия и аварии, като бъдат засегнати следните основни теми: І. Природни бедствия, ІІ. Промишлени аварии, ІІІ. Епидемии, ІV. Аварии, свързани с взривове, пожари, замърсяване на околното среда, жертви и/или заплахи за живота и здравето на населението и катастрофи, съпроводени с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, причиняващи загуби и налагащи незабавни спасителни и възстановителни действия в широк мащаб, V. Бежанска вълна.

 • Практически тренинг (алгоритъм на действие), свързан със спазването на техниката за безопасност на служителите, участващи в аварийно – спасителните дейности в конкретни условия на кризи, бедствия и аварии. Практическите тренинги следва да се отнасят за конкретни казуси свързани със засегнатите по - горе.

 • Разработени тестове за самооценка относно изходното ниво след проведените теоретични и практични обучения за самоподготовка

 • Описание на метода на оценяване и посочване на верните решения.

За изпълнението на обособена позиция 2 от кандидатите се очаква в техническото си предложение да представят методология за изпълнение, която да включва следното:
   • Концепция за изпълнение – следва да бъдат описани източниците от теорията и практиката, на които ще се базират проучванията и ще бъдат изработени учебните помагала, да бъдат посочени основните аспекти, които ще бъдат разгледаните в обособените по – горе раздели, като приоритетно бъдат съобразени с географското и институционалното положение на Възложителя.

   • Организация на работния процес, която да включва: организационна структура, оценка на рисковете и решения за преодоляването им, начини и средства за осъществяване на комуникации с Възложителя.

   • Да посочат срок за изпълнение - в календарни дни от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.
   1. За обособена позиция 3: „Консултантски услуги, свързани със събиране на информация и разработване на ръководство за действията на Съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи (бюджетно перо 5.5. „Разходи за други външни услуги”, номер по ред 4). Изпълнението на настоящата обособена позиция обхваща следните дейности:
 • Събиране на информация и анализ на събраната информация за целите на проектното задание. – Изпълнителят трябва да извърши проучване на съществуващите нормативни изисквания за организирането и функционирането на съвета за медицинско осигуряване (чл.114-116 от ЗЗ), националната практика във връзка с дейността на съвета за медицинско осигуряване, да проучи и анализира правилата, по които действа съвета за медицинско осигуряване, да се запознае с регионалният план за действие на медицинските екипи, работещи в условията на бедствия, аварии и катастрофи.
 • Разработване на ръководство за действията на съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи – на базата на направеното проучване, събираната информация и анализ на данните, изпълнителят трябва да разработи ръководство за действията на съвета за медицинско осигуряване. Обемът на труда следва да е до 100 стр., формат А4 и да съдържа както текстуална, така и илюстрована част (текстуална част да не е по- малко от 75% от обема, а илюстрованата да не надвишава 25% от обема). Ръководството трябва да съдържа 3 (три) раздела. В него трябва да се разглеждат:
 1. Организация и структурата на Съвета по медицинско осигуряване, създаден към Регионалните здравни инспекции; отношенията на координация и субординация между членовете му, начините и механизмите за установяване на контакти и организиране и координиране на представляваните в съвета институции при извънредни условия; механизъм за вземане на решения, искане на становища и правене на предложения.

 2. Препоръки за създаване на необходимите условия за осъществяване на дейностите по чл.115, ал.2 от Закона за здравето и повишаване ефективността на работа на съвета за медицинско осигуряване.

 3. Взаимодействие между Съвета по медицинско осигуряване и институциите на местно и регионално ниво в условия на кризи бедствия и аварии - коментар на създадената практика на национално ниво и препоръки за подобряването и;

За изпълнението на обособена позиция 3 от кандидатите се очаква в техническото си предложение да представят Методология за изпълнение, която да включва следното:
   • Концепция за изпълнение – следва да бъдат описани източниците от теорията и практиката, на които ще се базират проучванията и ще бъде изработено ръководството, да бъдат посочени основните аспекти, които ще бъдат разгледаните в обособените по – горе раздели.

   • Организация на работния процес, която да включва: организационна структура, оценка на рисковете и решения за преодоляването им, начини и средства за осъществяване на комуникации с Възложителя,

   • Да посочат срок за изпълнение - в календарни дни от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.


ЗАБЕЛЕЖКА. Дизайна, предпечата, печата и разпространението не са предмет на настоящата обществена поръчка. Консултантската работа приключва след окончателното разработване на ръководството и одобрението му от Възложителя.


   1. За обособена позиция 4 „Консултантски услуги за набавяне на информация и разработване на наръчник, относно действията и отговорностите на институциите, неправителствения сектор и доброволци от област Перник, ангажирани в действия при бедствия, аварии и катастрофи” (бюджетно перо 5.5. „Разходи за други външни услуги”, номер по ред 5). Изпълнението на настоящата обособена позиция обхваща следните дейности: • Събиране на информация и анализ на събраната информация относно:
 • Индивидуализиране на субектите, ангажирани в условия на кризи бедствия и аварии – държавни и общински институциите, неправителствения сектор и доброволци от област Перник. Проучване на структурата и йерархичните правила за действие в тях.

 • Набиране на актуална информация за контакти (адреси, телефони, имейли, лица за контакти) с държавни и общински институции, неправителствени организации и доброволци.

 • Набиране и анализ на данни относно компетентностите и наличните ресурси на държавните и общински структури и институции, неправителствения сектор и доброволците от област Перник, ангажирани с действия в условия на кризи бедствия и аварии.

 • Систематизиране на информацията, събрана от представители на РЗИ Перник по време на обмяната на опит в рамките на проекта в Италия. Информацията трябва да бъде под формата на добри практики. Всяко описание на „добра практика“ трябва да съдържа следната информация – наименование на практиката, място на внедряване, нормативен документ на базата, на които е внедрен, описание, положителни и отрицателни страни на практиката. От Изпълнителят се очаква в наръчника да бъдат поместени минимум три добри практики, които ще му бъдат предоставени реализиране на планираното посещение за обмяна на опит в Италия.
 • Разработване на наръчник – Обема на учебния труд трябва да бъде до 100 страници, А4 формат и да съдържа както текстуална, така и илюстрована част (текстуална част да не е по- малко от 75% от обема, а илюстрованата да не надвишава 25% от обема). Съдържанието му трябва да е, обособено в три раздела:

 • Раздел Първи - Информация и контакти – информация за всички държавни и общински институции, неправителствени организации, ангажирани в условия на кризи, бедствия и аварии на територията на област Перник;

 • Раздел Втори - Действия и отговорности – анализ на функциите, отговорностите, материалния и човешки ресурс, с който разполагат посочените в раздел Първи субекти;

 • Раздел Трети - Добри практики – систематизиране на минимум три добри практики, които ще бъдат обективирани след планираното по проекта посещение в Италия.


ЗАБЕЛЕЖКА. Дизайна, предпечата, печата и разпространението не са предмет на настоящата обществена поръчка. Консултантската работа приключва след окончателното разработване на наръчника и одобрението му от Възложителя.
За изпълнението на обособена позиция 4 от кандидатите се очаква в техническото си предложение да представят методология за изпълнение, която да включва следното:

   • Концепция за изпълнение – следва да бъдат описани източниците от теорията и практиката, на които ще се базират проучванията и ще бъде изработен наръчника, да бъдат посочени основните аспекти, които ще бъдат разгледани в обособените по – горе раздели.

   • Организация на работния процес, която да включва: организационна структура, оценка на рисковете и решения за преодоляването им, начини и средства за осъществяване на комуникации с Възложителя.

   • Да посочат срок за изпълнение - в календарни дни от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

Изпълнението на дейностите по обособената позиция ще бъда на два етапа. Събирането на информация и изготвянето на раздел Трети на наръчника ще се осъществи след приключването на посещението в Италия.


С/И:

Милена Лозанова, директор на Д АПФСО,

координатор на проекта

Дата:
Изготвил:

Ива Крумова, главен юрисконсулт,

технически сътрудникДата:Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница