Приложение I приложими за риболовните дейности специфични условия по член 13, параграф 2страница1/3
Дата16.10.2018
Размер0.49 Mb.
  1   2   3
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложими за риболовните дейности специфични условия по член 13, параграф 2

1. В допълнение към разпоредбите по член 8, параграф 3 максималният брой кораби с подхранка и кораби за тралене, на които е разрешено да извършват улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан при специфичните условия за дерогация по член 13, параграф 2, буква а), се определя на броя кораби за улов на Съюза, участвали в целевия улов на червен тон през 2006 г.


2. В допълнение към разпоредбите по член 8, параграф 3 максималният брой кораби за улов, на които е разрешено да извършват улов на червен тон в Адриатическо море с цел отглеждане при специфичните условия за дерогация по член 13, параграф 2, буква б), се определя на броя кораби за улов на Съюза, участвали в целевия улов на червен тон през 2008 г.
3. В допълнение към разпоредбите по член 8, параграф 3 максималният брой кораби с подхранка, кораби с парагади и рибарски лодки, на които е разрешено да извършват улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан при специфичните условия за дерогация по член 13, параграф 2, буква в), се определя на броя кораби за улов на Съюза, участвали в целевия улов на червен тон през 2008 г.
4. Максималният брой кораби за улов, определен в съответствие с точки 1, 2 и 3 от настоящото приложение, се разпределя между държавите членки съгласно Договора и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
5. Не повече от 7 % от квотата на Съюза за червен тон между 8 kg или 75 cm и 30 kg или 115 cm се разпределят между корабите за улов с разрешение за риболов по член 13, параграф 2, буква а) и точка 1 от настоящото приложение. Посочените 7 % от квотата на Съюза се разпределят между държавите членки съгласно Договора и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
6. Чрез дерогация от член 13, параграф 2, буква а), в границите на 7 %, посочени в точка 5 от настоящото приложение, до 100 тона могат да бъдат разпределени за улов на червен тон от 6,4 kg или 70 cm от кораби с подхранка с обща дължина под 17 m.
7. Максималното разпределение на квотата на Съюза между държавите членки за извършване на риболов при специфичните условия за дерогация по член 13, параграф 2, буква б) и точка 2 от настоящото приложение, трябва да се определи съгласно Договора и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

8. Не повече от 2 % от квотата на Съюза за червен тон между 8 kg или 75 cm и 30 kg или 115 cm се разпределят между корабите за улов с разрешение за риболов по член 13, параграф 2, буква в) и точка 3 от настоящото приложение. Тази квота се разпределя между държавите членки съгласно Договора и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.


9. Всяка държава членка, чиито кораби с подхранка, кораби с парагади, рибарски лодки и кораби за тралене имат разрешение за улов на червен тон в съответствие с член 13, параграф 2 и настоящото приложение, установява следните изисквания за маркировка на опашката:

а) веднага след разтоварването се поставя маркировка на опашката на всеки екземпляр червен тон;

б) всяка маркировка на опашката има уникален идентификационен номер, включена е в статистическите документи за червения тон и се изписва от външната страна на всяка опаковка, съдържаща риба тон.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Изисквания по отношение на корабния дневник
A – Кораби за улов
Минимални спецификации за корабния дневник:


 1. Страниците на корабния дневник трябва да са номерирани;

 2. Корабният дневник трябва да се попълва всеки ден (до полунощ) или преди пристигане в пристанище;

 3. В корабния дневник трябва да се вписват инспекциите в открито море;

 4. Копие на всяка страница остава приложено към корабния дневник;

 5. Корабният дневник трябва да се съхранява на борда и да съдържа сведения за период от една година на извършване на дейност.

Минимална стандартна информация за корабния дневник:

 1. Име и адрес на капитана;

 2. Дати и пристанища на заминаване; дати и пристанища на пристигане;

 3. Име на кораба, регистрационен номер, номер в ICCAT, международна радиопозивна и номер в ММО (ако има такъв);

 4. Риболовен уред:

а) вид код на ФАО;

б) размери (напр. дължина, размер на отвора на мрежата, брой куки); 1. Операции по море с една въдица (минимум) на ден от риболовен курс, като се посочва:

а) дейност (например риболов, плаване);

б) местоположение: точно местоположение през деня (в градуси и минути), записано за всяка риболовна операция или в 12 ч. на обяд, когато през този ден не е била провеждана риболовна операция;

в) доклад за улова, в това число:


     1. код на ФАО,

     2. закръглена стойност на теглото (RWT) в килограми на ден,

     3. брой екземпляри на ден.

За кораби с мрежи гъргър тези данни се записват за всяка риболовна операция, включително при липса на улов;

 1. Подпис на капитана;

 2. Средства за претегляне: приблизителна оценка, претегляне на борда;

 3. В корабния дневник се вписва еквивалентното живо тегло на рибата и се посочват използваните при изчисленията коефициенти на преобразуване.

Минимална информация за корабния дневник при разтоварване или трансбордиране:

 1. Дати и пристанище на разтоварване/трансбордиране;

 2. Продукти:

а) видове и представяне с кода на ФАО;

б) брой риби или кутии и количество в kg; 1. Подпис на капитана или агента на кораба;

 2. При трансбордиране: име, знаме и номер в ICCAT на приемащия кораб.

Минимална информация за корабния дневник при прехвърляне в клетки:

 1. Дата, час и местоположение (географска ширина/дължина) в момента на прехвърлянето;

 2. Продукти:

а) идентификация на видовете с кода на ФАО;

б) количество и брой риби, прехвърлени в клетки, в kg; 1. Име, знаме и номер в ICCAT на кораба влекач;

 2. Име и номер в ICCAT на стопанството по местоназначение;

 3. В допълнение към информацията по точки 1—4, при съвместна риболовна операция капитанът на кораба записва в корабния дневник:

а) относно кораба за улов, от който рибата се прехвърля в клетки:

 • количеството на качения на борда улов,

 • количеството улов, приспаднато от неговата индивидуална квота,

 • имената на другите кораби, участващи в съвместната риболовна операция;

б) относно другите кораби за улов, участващи в съвместната риболовна операция, но неучастващи в прехвърлянето на рибата:

 • имената, международни радиопозивни и номерата в ICCAT на тези кораби,

 • уточнение, че никакъв улов не е бил качван на борда или прехвърлян в клетки,

 • количеството улов, приспаднато от техните индивидуални квоти,

 • името и номера в ICCAT на кораба за улов, посочен в буква а).


Б – Кораби влекачи


 1. Капитанът на кораба влекач записва ежедневно в корабния дневник датата, времето и местоположението на прехвърлянето, прехвърлените количества (брой риби и количество в kg), номера на клетката, както и името, знамето и номера в ICCAT на риболовния кораб, името и номера в ICCAT на другия кораб или другите кораби, участващи в операцията, стопанството по местоназначение и неговия номер в ICCAT и номера на декларацията за прехвърляне на ICCAT.

 2. Посочват се също по-нататъшните прехвърляния към допълнителни кораби или друг кораб влекач, като се предоставя същата информация като посочената в точка 1, както и името, знамето и номерът в ICCAT на допълнителния кораб или кораба влекач и номерът на декларацията за прехвърляне на ICCAT.

 3. Корабният дневник съдържа данни за всички прехвърляния, извършени през риболовния сезон. Той се съхранява на борда и е достъпен за инспекция по всяко време.


В – Допълнителни кораби


 1. Капитанът на допълнителния кораб записва ежедневно в корабния дневник дейностите, включително датата, часа и местоположението, количествата червен тон, взети на борда, и името на риболовния кораб, стопанството или капана, с които си сътрудничи.

 2. Корабният дневник съдържа данни за всички дейности, извършени през риболовния сезон. Той се съхранява на борда и е достъпен за инспекция по всяко време.


Г – Кораби за преработка


 1. Капитанът на кораба за преработка записва ежедневно в корабния дневник датата, времето и местоположението на дейностите и количествата, които са трансбордирани, както и броя и теглото на червения тон, получен от стопанствата, капаните или кораба за улов, когато е приложимо. Той също така съобщава имената и номерата в ICCAT на стопанствата, капаните или кораба за улов.

 2. Капитанът на кораба за преработка записва ежедневно в дневник за преработка RWT и броя прехвърлени или трансбордирани риби, използвания коефициент на преобразуване, теглото и количествата за всяко продуктово представяне.

 3. Капитанът на кораба за преработка има готов план за складиране, който показва разположението и количествата от всеки вид и представяне.

 4. Корабният дневник съдържа данни за всяко трансбордиране, извършено през риболовния сезон. Корабният дневник, дневникът за преработката, планът за складиране и оригиналите на декларациите за трансбордиране на ICCAT се съхраняват на борда и са достъпни за инспекция по всяко време.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Документ № ................................... Декларация за трансбордиране на ICCAT

Транспортен кораб

Име на кораба и радиопозивна:

Знаме:

Разрешение на държавата на знамето №Национален регистрационен №

Регистрационен № в ICCAT:

№ в ММО:

Риболовен кораб

Име на кораба и радиопозивна:

Знаме:

Разрешение на държавата на знамето №Национален регистрационен №

Регистрационен № в ICCAT:

Външна идентификация:

Страница на корабния дневник №Крайно местоназначение:

Пристанище:

Провинция/Регион:

Държава:
Ден Месец Час .............Година 2_0_____ Име на капитана на риболовния кораб: Име на капитана на транспортния кораб:

Заминаване ____ ____ ____ От: __________

Завръщане ____ ____ ____ До: __________ Подпис: Подпис:

Трансбордиране ____ ____ ____ __________

При трансбордиране се посочва теглото в килограми или използваната единица (например кутия, кошница), както и разтовареното тегло в килограми на съответната единица: ___ kg.

МЯСТО НА ТРАНСБОРДИРАНЕПристанище


Море

Геогр. Геогр. шир. дълж.

Вид

Брой единици

риби

Вид на продукта

жив

Вид на

продукта
цял


Вид на

продукта
изкормен

Вид на

продукта
без глава

Вид на

продукта
филетиран

Вид на

продукта


По-нататъшно трансбордиране

Дата: Място/Местоположение:

Разрешение на договаряща се страна №

Подпис на капитана на прехвърлящия кораб:

Име на приемащия кораб:

Знаме:


Регистрационен № в ICCAT:

№ в ММО:


Подпис на капитана:

Дата: Място/Местоположение:

Разрешение на договаряща се страна №

Подпис на капитана на прехвърлящия кораб:

Име на приемащия кораб:

Знаме:


Регистрационен № в ICCAT:

№ в ММО:


Подпис на капитана:Задължения при трансбордиране:

1. Оригиналът на декларацията за трансбордиране се предоставя на приемащия кораб (за преработка/за транспортиране).

2. Копието на декларацията за трансбордиране се съхранява от съответния кораб за улов или капан.

3. По-нататъшни операции за трансбордиране се разрешават от съответната ДСК, дала разрешение за риболовни операции на кораба.

4. Оригиналът на декларацията за трансбордиране се съхранява от приемащия кораб, който съхранява рибата, до пристигане на мястото на разтоварване.

5. Операцията по трансбордиране се вписва в дневника на всеки кораб, който участва в операцията.ПРИЛОЖЕНИЕ IVДокумент №

Декларация за прехвърляне на ICCAT

1 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЖИВИ ЕКЗЕМПЛЯРИ ЧЕРВЕН ТОН ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ В СТОПАНСТВО

Име на риболовния кораб:
Позивна:

Знаме:


Разрешение за прехвърляне на

държавата на знамето №

Регистрационен № в ICCAT

Външна идентификация:

Корабен дневник №

Съвместна риболовна операция №Име на капана:

Регистрационен № в ICCATИме на влекача:
Позивна:

Знаме:


Регистрационен № в ICCAT:

Външна идентификация:
Име на стопанството по местоназначение:

Регистрационен № в ICCAT:
Номер на клетката:

2 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Дата:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Място/Местоположение: Пристанище: Геогр. ширина: Геогр. дължина:

Брой екземпляри:
Вид:

Вид продукт: Жив  Цял  Изкормен  Друго (да се уточни):

Име и подпис на капитана на риболовния кораб / оператора на капана / оператора на стопанството:

Име и подпис на капитана на приемащия кораб (влекач, за преработка, транспортен):

Имена на наблюдателите, № в ICCAT и подпис:
3 - ПО-НАТАТЪШНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Дата:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Място/Местоположение: Пристанище: Геогр. ширина: Геогр. дължина:

Име на влекача:

Позивна:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT

Разрешение за прехвърляне на
държавата на стопанството №

Външна идентификация:

Име и подпис на капитана на приемащия кораб:


Дата:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Място/Местоположение: Пристанище: Геогр. ширина: Геогр. дължина:

Име на влекача:

Позивна:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT

Разрешение за прехвърляне на
държавата на стопанството №

Външна идентификация:

Име и подпис на капитана на приемащия кораб:

Дата:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Място/Местоположение: Пристанище: Геогр. ширина: Геогр. дължина:

Име на влекача:

Позивна:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT

Разрешение за прехвърляне на

държавата на стопанството №Външна идентификация:

Име и подпис на капитана на приемащия кораб:


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница