Утвърждавам Директор: Недялко Недев


ТРЯВНА, ул."Бойчо войвода" № 1, тел: 0677/66997страница3/3
Дата22.07.2016
Размер409.72 Kb.
1   2   3

5350 ТРЯВНА, ул."Бойчо войвода" № 1, тел: 0677/66997

e-mail: ouraikov@abv.bg
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Проект!


Д О Г О В О Р
№ ......../ ..................
за изпълнение на поръчка за "Доставка на дизелово гориво / маркирано / за нуждите на Основно училище " Проф. П. Н. Райков" –гр. Трявна за отоплителен сезон 2015/2016г.“

Днес,..................2015г., в гр. Трявна между страните:

1. Основно училище " Проф. П. Н. Райков" гр. Трявна със седалище и адрес:

Град Трявна, ул. „ Бойчо войвода” №1, тел: 0677/66967, Е-mail: ouraikov@abv.bg, БУЛСТАТ:000212658, представлявано от Недялко Тодоров Недев – Директор, наричан за краткост тук и по-долуВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. ....................................................................................................................................................................,

Вписан търговския регистър ........................................... с ЕИК .......................................... и ДДС №.................................. седалище и адрес на управление.....................................................................................................................................

...................................... Тел:.................................... , Факс:......................... , представлявано

От ..................................................................................................................................................

Наричано за краткост тук и по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да осъществява доставка на дизелово гориво за отопление /маркирано/ за нуждите на Основно училище "Проф. П. Н. Райков" – гр. Трявна

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява предмета на договора при условията на направената от него оферта за участие в процедура за възлагане на поръчката на Директора на ОУ „Проф. П. Н. Райков „ – гр. Трявна. Ценовата оферта /Приложение№2/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представляват неразделна част от този договор.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. Този договор се сключва за срок до 31.05.2016 г.

Чл.3. Доставката на дизеловото гориво за отопление се извършва до място, указано в заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното гориво с двустранни документи, съгласно предложената ценова листа /Приложение№2/ .


ІV. СРОК НА ДОСТАВКАТА

Чл.5. Доставките се извършват в срока, посочен в Предложението, съгласно Приложение №4, което е неразделна част от този договор.


V. ТРАНСПОРТ

Чл.6. Доставките се извършват с транспортни средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след заявка от ВЙЗЛОЖИТЕЛЯ.


Чл.7. За чистотата на транспортните средства, с които се доставя горивото, отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.8. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- да получава горивото, предмет на този договор, в срока и при условията, договорени между страните;

- да осъществява входящ контрол относно качеството, количествата и други във всеки един момент от изпълнението на договора, без това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- да предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на продуктите.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

1. се задължава да заплаща договорените цени на доставеното гориво, по реда и при условията на този договор;

2. определя лице за осъществяване на връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЧЛ.9. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката на горивото да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на този договор.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява качествено и в срок предмета на договора;

2. да осигурява собствен транспорт, съобразно условията на Раздел V от настоящия договор.


3. да доставя заявеното гориво на мястото, посочено в заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по определения в предложението срок;

4. да отстрани своевременно недостатъците на горивото, във връзка с предявени рекламации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в случай когато недостатъците са съществени – да замени продуктите;

5. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация за физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. /1/ Този договор се прекратява с изтичане на срока по чл.2.

/2/ Този договор може да бъде прекратен предсрочно:

- по взаимно съгласие на страните,изразено писмено с едномесечно предизвестие;

- с едномесечно писмено предизвестие, отправено от другата страна;

/3/ В случаите на ал.2 страните уреждат взаимоотношенията си с двустранен протокол.


ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 11. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

Чл. 12. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7 дневен срок от настъпване на събитието.

Чл. 13. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 14. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.Чл. 16. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

ХI. САНКЦИИ.
1.При неизпълнение на задълженията по чл.5 /системно/ и чл.9 изпълнителят заплаща неустойка както следва:

- За всеки ден закъснение 10% от стойността на договора,но не повече от 50%

- За рекламации относно качеството на доставяното гориво или отказ от неговата замяна се заплаща неустойка от 10% от стойността на договора
ХII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. Страните ще решават споровете във връзка с този договор, вкл. и неговото тълкуване, чрез преговори. Ако не бъде постигнато съгласие спорът ще се отнася до компетентния съд.


Неразделна част от този договор са следните приложения:

Приложение № 2 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Приложение № 3 - Схема на разплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Приложение № 4 - Срок на доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.ДОГОВАРЯЩИ:
Възложител: Изпълнител:

ОУ" Проф. П. Н. Райков” - ТрявнаДиректор: .........................................................................

Недялко Недев

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната ....................................................................................., с лична карта

№ .................................., издадена на ...................................... от ............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на ....................................................... (посочете длъжността,) на ………..............................................................................(посочете фирмата на Участника)

със седалище и адрес на управление в .................................................................................................................................................................. - Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО /МАРКИРАНО/ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „ ПРОФ. П. Н. РАЙКОВ“ – гр. ТРЯВНА ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2015/2016г.“

Д Е К Л А Р И Р А М:

Приемам условията на проекта на договор, приложен към тръжната документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО /МАРКИРАНО/ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „ПРОФ. П. Н. РАЙКОВ“ – гр. ТРЯВНА ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2015/2016г.“

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ..............................г. Декларатор: ..........................(подпис и печат)Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница