Утвърждавам: /п/ /инж. Васил Христовстраница1/4
Дата02.02.2018
Размер0.81 Mb.
  1   2   3   4
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” – гр. ГАБРОВОгр.Габрово 5300 ул.”Брянска” № 3 ; факс/тел.(066) 80-32-14

http://www.ptg-gabrovo.com E-mail: ptg_gabrovo @ abv.bg ;


УТВЪРЖДАВАМ: /п/

/инж.Васил Христов/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

2014 година

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ,

ОБЕКТИ И СУБЕКТИ, ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ
Чл.1. (1) С вътрешните правила се уреждат условията и редът за планиране, организация на провеждане на процедурите, разпределението на задълженията и отговорностите на длъжностните лица, редът за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на действията / решенията, преди предоставянето на документацията на директора на училището за утвърждаване, както и задълженията за изпращане на информация до АОП и вписването и в Регистъра за обществени поръчки, осъществяването на контрол на изпълнението на сключените договори, както и отговорностите по архивирането и съхранението на проведените и приключили процедури по ЗОП .

(2) С настоящите вътрешни правила се цели постигането на пълно съответствие с принципите, условията и редът за възлагане на обществени поръчки, осигуряването на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства на ПТГ”Д-р Н. Василиади”Габрово, гарантирането на публичност и прозрачност на провежданите процедури, осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Чл.2. ПТГ”Д-р Н.Василиади”Габрово е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7 от Закона за обществени поръчки.

Чл.3. Обществените поръчки се провеждат при условията и реда, предвидени в Закона за обществени поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/ и действащото законодателство.

Чл.4. Обектите на обществени поръчки са описани в чл. 3 на Закона за обществени поръчки

Чл.5. Обектите, които не са обект на обществена поръчка са описани в чл. 4 от ЗОП.

Чл.6.(1) Обществените поръчки се възлагат чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедура на договаряне.

(2) В ПТГ”Д-р Н.Василиади”Габрово се взема решение за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедура на договаряне.
РАЗДЕЛ II
ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ
Чл. 7 (1) ПТГ”Д-р Н.Василиади”Габрово, като Възложител на обществени поръчки поддържа профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на училището.

(2) В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:

1. предварителните обявления;

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

3. документациите за участие в процедурите;

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие;

5. разясненията по документациите за участие;

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

8. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

17. публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях;

18. вътрешните правила по чл. 8б;

19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;

20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г.

(3) В документите по ал. 2, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.

(4) Ако друго не е определено, документите по ал. 2, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:

1. сключването на договорите и на допълнителните споразумения;

2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;

3. освобождаването на гаранцията;

4. получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнително споразумение към него;

5. създаването на съответния друг документ.

(5) Документите и информацията по ал. 2, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от:

1. приключването или прекратяването на процедурата - когато не е сключен договор;

2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение.

(6) Извън случаите по ал. 5 документите и информацията по ал. 2 се поддържат в профила на купувача, както следва:

1. по т. 1 - една година от публикуването в профила на купувача;

2. по т. 18 - една година след изменението или отмяната им;

3. по т. 19 и 21 - постоянно, със съответната актуализация.

Чл. 8. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.

(2) Възложителя изпращат на агенцията информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.Чл.9. Възложителя изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване с електронен документ с титуляр Възложителя, които се изпраща в един и същи ден по електронен път до Българска телеграфна агенция, до най-малко три печатни медии и до най-малко три лицензирани –радио и телевизионни оператори.

Чл. 10 (1) Възложителя утвърждава вътрешни правила за поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление.

(2) С вътрешните правила се определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите, определени с този закон.


Чл.11. В началото на всяка календарна година материално отговорните лица изготвят докладна записка за необходимостта от провеждане на процедури, включваща необходимите стоки, материали, консумативи, услуги, необходимостта от закупуването на активи, планови и текущи ремонти, вкл. строителни или монтажни работи. Предложенията следва да се предадат за одобрение на директора най-късно до две седмици след приемане на бюджета за съответната година.

Чл.12. След одобрението на докладните записки директорът възлага на определени длъжностни лица подготовката на документацията за участие в процедурата.

Чл.13 Обявлението трябва да бъде изготвено, съгласно образец по чл.19, ал.7 от ЗОП /публикуван в интернет страницата на АОП /. Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка се изготвя при реда и условията на глава трета, раздел ІІІ от ЗОП.

РАЗДЕЛ III
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Чл.14. (1) Един екземпляр от решението и обявлението за обществената поръчка се изпраща до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

(2) Длъжностното лице – технически сътрудник предоставя документацията за участие в процедурата на желаещите кандидати. За закупената документация се води Регистър по образец (Приложение 8), съдържащ минимум следната информация:

1. наименование на юридическото лице или обединение;

2. ЕИК;

3. точен адрес;4. телефон;

5. факс или електронен адрес;

6. дата и час на предоставянето на документацията;

7. трите имена на физическото лице, получило документацията;

8. подпис на лицето, получило документацията;

9. номер и дата на касов ордер за закупена документация;


Чл.15.(1) Офертата се подава в канцеларията на училището при технически сътрудник и се завежда във входящия дневник, като при приемането й, върху плика на кандидата се отбелязват входящия номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър за получени оферти по образец (Приложение 9), за което на приносителя се издава документ.

(2) Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на преносителите офертите, които са представени след изтичането на крайния срок за подаване или са представени в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходната алинея. След приемането на офертата, технически сътрудник отговорно я съхранява до предаването и на председателя на комисията с протокол.

Чл.16. След изтичане на срока за получаване на оферти за участие в процедурата за обществена поръчка, технически сътрудник изготвя списък с участниците и представените оферти, съдържащ поредните входящи номера на подадените предложения, участниците, датата и часа на подаване. Изготвеният списък се предоставя на директора, заедно с входящият регистър по образец (Приложение 9) за постъпили оферти по чл.15, ал. 1.

Чл.17. (1) Директорът на училището издава заповед за назначаване на комисия за провеждане на обществената поръчка след изтичане на срока за приемане на оферти – при открита процедура, а при ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне – след изтичане срока за приемане на заявления за участие.

(2) Директорът на училището определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка.

Чл.18. При провеждане на конкурс за проект се назначава жури за разглеждане на проектите, което се състои най-малко от трима членове.

Чл.19. Преди предоставяне на протокола от комисията на Директора на училището, финансов контрольор извършва предварителен контрол за законосъобразност, обхващащ целия процес от предоставянето на списъка с кандидатите подали предложения за участие в процедурата, работата на длъжностните лица, основанията за извършеното оценяване и класиране на кандидатите до пълнотата и съответствието на протокола със изискванията на ЗОП и ППЗОП. За удостоверяване на извършеният предварителен контрол се попълва и подписва контролен лист №2 (Приложение№2).

Чл.20. Протоколът от работата на комисията, придружен с контролен лист № 2 на юрисконсулта, извършил предварителния контрол за законосъобразност се предоставят на Директора на училището.

Чл.21. Длъжностните лица приключват своята работа с приемането на протоколите от Директора на училището.

Чл.22. Директора на училището има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.

Чл.23. В случай, че при контрола по чл. 22 се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, Директорът на училището дава писмени указания за отстраняването им.

Чл.24. Указанията му са задължителни за членовете на комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

РАЗДЕЛ IV
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Чл.25.(1) Директорът на училището в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

(2) Решението за класиране на участниците, се изготвя от определеното длъжностно лице пом.-директор АСД , съвместно с юрисконсулта. В решението се посочват:

1. всички класирани участници в низходящ ред;

2. отстранените в процедурата участници и оферти, както и мотивите за тяхното отстраняване;

3. избраният за изпълнител на обществената поръчка участник.Чл.26. След влизането в сила на Решението за определянe на изпълнител длъжностното лице - пом.-директор АСД, съвместно с юрисконсулта изпращат покана до класирания на първо място участник в обществената поръчка, в която се посочва дата, на която лицето се кани за сключване на договора.
РАЗДЕЛ V
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Чл.27. Директорът на училището взема решение за прекратяване на процедурата с мотивирано решение при условията и по реда на чл. 39 от ЗОП.

Чл.28. Директорът на училището може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП

Чл.29 Прекратена обществена поръчка се комплектова от длъжностното лице за определената обществена поръчка и се предава за съхранение след проверка за законосъобразност и попълване от финансов контрольор на контролен лист №5 (Приложение № 5)
РАЗДЕЛ VІ
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Чл.30 (1) След изтичането на предвидения в чл.120 от ЗОП 10–дневен срок за обжалване на Решението на възложителя и след изтичане на 14-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници, юрисконсулта изготвя договор въз основа на проекто - договора, включен в документацията за участие в процедурата. Договорът се изготвя в два екземпляра - по един за възложителя и за изпълнителя.

(2) Преди подписването на договора се извършва предварителен контрол за законосъобразност от финансов контрольор и от главния счетоводител. Договорът се предоставя за подпис на Директора на училището придружен с попълнен контролен лист №4 за предварителен контрол за законосъобразност (Приложение №4).

Чл.31 (1) Договорът се съгласува и подписва от юрисконсулта и главния счетоводител.

(2) Сключеният договор се регистрира /входящ №, дата, година/ в Регистъра на сключените договори от технически сътрудник

(3) Копие от договора се предава на Директора на училището.

Чл.32 Не по-късно от 7 дни от сключването на договора се изпраща информация за сключения договор до Агенцията за обществени поръчки за вписване в регистъра на обществените поръчки от отговорното длъжностно лице за провеждане на процедурата.

Чл.33. Същото лице изпраща до агенцията информация в едномесечен срок след приключване изпълнението на договор за обществена поръчка или след предсрочното му прекратяване.

Чл.34. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
РАЗДЕЛ VІІ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Чл.35. Със Заповед на Директора на училището се открива процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за извършване на строително-ремонтни дейности, доставка на стоки или предоставяне на услуги за нуждите на училището.

Чл.36. Поканата се изготвя от длъжностно лице след представяне от Директора на пълното описание на обекта на поръчката, за която е необходимо изпълнението чрез публичната покана.

Чл.37. Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа най-малко следната информация:

1. наименование и адрес на възложителя;

2. описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем;

3. изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;

4. критерии за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта" - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест;

5. срок за получаване на офертите. Този срок не може да бъде по – кратък от срока за публичен достъп до поканата- не по-кратък от 7 дни.Чл.38. Към поканата се предоставя допълнителна информация и документация, която съдържа най-малко следната информация:

1. оферта - образец с данни за лицето, което прави предложението;

2. образци на декларации по чл. 47, ал.1 и ал. 5 и чл.47, ал.2 от ЗОП;

3. описание предмета на поръчката;

4. ценово предложение;

5. образец на количествена сметка при извършване на СМР;

6. проекто - договор при необходимост.

7. Срок на валидност на офертата.Чл.39 (1) Длъжностно лице публикува поканата на портала за обществени поръчки, както и в профила на купувача

Чл.40 Директорът на училището със заповед определя длъжностни лица, които са натоварени да получат, разгледат и оценят офертите.

Чл.41. (1) Длъжностните лица се събират в рамките на един ден от получаване на документите и разглеждат събраните оферти. След получаване на офертите длъжностните лица представят декларация за обстоятелствата по чл.35, ал. 1, т.2 и 3 от ЗОП.

(2) Длъжностните лица могат да изберат изпълнител и при получена само една оферта, отговаряща на изискванията на възложителя, при условие, че е направено сравнение с магазинната мрежа.

(3) Длъжностните лица съставят протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1. дата на съставяне на протокола;

2. имената на длъжностните лица;

3. списък на участниците и офертите по реда на тяхното постъпване в деловодството;

4. резултатите от разглеждането и оценяването на оферти, включително оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5. класирането на участниците;

6. предложение за избор на класирания на първо място или мотивирано предложение за преустановяване избора на изпълнител;

7. имената и подписите на длъжностните лица.(4) Протоколът на длъжностните лица се подписва от всички лица.

(5) Длъжностните лица приключват своята работа с предоставянето на протокола на възложителя за утвърждаване.

(6) Главният счетоводител съвместно с юрисконсулта изготвят договор, като юрисконсулта го съгласува.

(7) Договорът се предоставя на Директора след извършена проверка за законосъобразност от финансов контрольор , придружен от контролен лист №3 за законосъобразност (Приложение №3).

(8) Договорът се подписва от Директора на училището и главния счетоводител.

(9) При извършване на разплащането счетоводителя отговорен за осчетоводяване на разхода и длъжностното лице осъществяващо предварителен контрол по ЗФУКПС проверяват съответствието на извършвания разход с клаузите на договора. При договори за предоставянето на услуги към фактурата за плащане се прилага и подписан Приемно-предавателен протокол.
РАЗДЕЛ VІІІ
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Чл.42. Контрол по изпълнението на договора за обществена поръчка се осъществява от главния счетоводител и от Директора на училището.

Чл.43. Преди извършването на заявка за доставка на стоки или услуги за нуждите на ПТГ”Д-р Н.Василиади”Габрово по сключен договор за обществена поръчка когато е договорена цена, главния счетоводител, извършва проверка относно срока на договора и изплатените към момента суми или заявени количества, с цел да не се допуска превишаване на договорените стойности.

Чл.44. (1) При договори за доставка и услуга, за които са договорени конкретни стойности, задължително се изготвят Приемно – предавателни протоколи, с които се удостоверява доставката на стоки или извършването на услуги.

(2) При договори за строителство задължително се изготвят Протокол образец №19 за СМР и всички необходими документи, характеризиращи строителството, с които се удостоверява завършването на дадения етап или цялото строителство.

Чл.45 Преди извършването на всеки разход се осъществява предварителен контрол за законосъобразност и съответствие на поетото задължение с клаузите на договора.

Чл.46. След приключване на договора за обществена поръчка, главният счетоводител изготвя справка за платените средства по договора за целия период на неговото действие. Справката се придружава с копия от фактурите и платежните нареждания и се класира в досието на обществената поръчка.
РАЗДЕЛ ІХ
ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

СРОКОВЕ И РЕД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Чл.47 (1) За всяка открита процедура за обществена поръчка се изготвя досие и се съхранява в деловодството.

(2) Пом.-директор АСД съставя досие на процедурата. Досието се комплектова и трябва да съдържа пълен опис на всички документи, удостоверяващи извършените действия по време на процедурата, позволяващи проследяване на целия процес от инициирането на предложението за провеждане на процедура до приключването на договора за обществена поръчка, включително общо изплатените средства към изпълнителя.

Чл.48. За титулна страница на досието на проведена процедура се поставя опис на документацията, съдържаща се в досието. Досието трябва да съдържа най- малко следната информация:

1. Докладна записка на МОЛ за необходимостта от провеждането на процедура по ЗОП.

2. Заповедта на Директора за определяне на длъжностно лице за подготовка на документацията и провеждане на обществената поръчка.

3. Документация, удостоверяваща изпращането на „Предварително обявление” до Регистъра за обществени поръчки.

4. Документация, удостоверяваща изпращането на информация за планираната обществена поръчка в „Профил на купувача”.

5. Документация, удостоверяваща изпращането на Решението за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка за вписване в Регистъра за обществени поръчки към АОП.

6. Документация, удостоверяваща изпращането на Обявлението за обществена поръчка до местен ежедневник /когато е относимо/.

7. Писмата на участниците за искане на разяснения по документацията за участие в процедурата.

8. Разясненията по документацията, придружени с документи доказващи изпращането на разясненията до всички участници в процедурата закупили документация за участие.

9. Регистърът за получени оферти за участие в процедурата.

10. Заповедта на Директора за назначаване на комисия или длъжностни лица за разглеждане и оценка на предложенията на кандидатите.

11. Декларации на членовете на комисията или длъжностните лица за липса на обстоятелства по чл.35 от ЗОП.

12. Информация за датата и часа на разглеждане на офертите на кандидатите и доказателства за уведомяването на участниците в процедурата /при промяна на предварително обявения ден и час за разглеждане на предложенията/.

13. Офертите на кандидатите в процедурата /приложени в оригиналните им пликове/.

14. Писма до кандидатите за разяснения по предоставените оферти или предоставяне на допълнителна информация/ доказателства за обстоятелства посочени в тях /когато има такива/.

15. Протоколи на комисията или длъжностните лица.

16. Обявление за провеждане на втори кръг - за оценка и класиране на ценовите оферти и доказателства за надлежното уведомяване на кандидатите за датата и часа /когато оценката и класирането на офертите се осъществява на два етапа в различни дни/.

17. Протокол на комисията за окончателното класиране на участниците и предложението за избор на изпълнител на обществената поръчка.

18. Предавателен протокол между комисията и възложителя

19. Документи, удостоверяващи извършването на предварителен контрол за законосъобразност на провежданата обществена поръчка от всеки етап (контролни листи)

20. Решение на Директора за определяне на изпълнител на обществената поръчка или Решение за прекратяване на процедурата.

21. Документи, удостоверяващи изпращането на Решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка до всички участвали кандидати /с дата/.

22. Покана до участника, определен за изпълнител на обществената поръчка /с дата/.

23. Документи, удостоверяващи освобождаването на гаранциите за участие в процедурата на кандидатите. /с изключение на избрания за изпълнител участник/.

24. Писмата на участниците пожелали да се запознаят с Протокола на комисията /ако има такива/.

25. В случай, че първия участник откаже подписването на договор – се прилага писмото или декларацията на участника удостоверяваща отказа.

26. Покана до втория класиран участник за сключване на договор.

27. При условие, че има подадена жалба срещу решението на възложителя или наложена възбрана за сключване на договора – доказателства за това се прилагат.

28. Документи, удостоверяващи изпращането на информация до АОП за хода на процедурата при производство по обжалване /ако има такива/;

29. Договор за обществена поръчка;

30. Изпратената информация за сключения договор /на дата/ в Регистъра за обществени поръчки;

31. При договори за доставка или строителство след приключване на договора или отделните етапи се прилагат: Приемо-предавателните протоколи или Констативен протокол удостоверяващи извършената работа и липсите на забележки/или наличието на такива на възложителя по извършената работа.

32. Справка за общо платените средства към изпълнителя, заедно с копия от фактури и платежни нареждания /за целия период на действие включително и тези за довършителни дейности или допълнително възложена работа/.

33. Документи, удостоверяващи изпращането на информация до АОП за стойността на изпълнените договори или за предсрочно прекратените договори /в случаите когато при сключване на договора не е определена точната му стойност или стойността на изплатените суми не съответства на договорените/. За удостоверяване на извършеният предварителен контрол се попълва и подписва контролен лист №6 (Приложение № 6)Чл.49 За титулна страница на досието за сключен договор чрез публична покана се поставя опис на документацията съдържаща се в досието. Досието трябва да съдържа най- малко следната информация:

1. Докладна записка на МОЛ за необходимостта от провеждането на процедура чрез публична покана.

2. Заповедта на Директора за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на събрани оферти.

3. Оферти, съдържащи техническо и финансово предложение.

4. Декларации на членовете на комисията.

5. Протокол на комисията за избора на фирма изпълнител.

6. Сключен договор с избрания изпълнител.

7. Приемо - предавателен протокол или протокол обр.19, удостоверяващ извършените услуги, доставки или строително-монтажни дейности.

8. Контролен лист за извършен предварителен контрол за законосъобразност и съответствие на подлежащите на плащане средства и клаузите на договора.

9. Справка за общо платените средства към изпълнителя по договора, заедно с копия от фактури и платежни нареждания.

10. За удостоверяване на извършеният предварителен контрол се попълва и подписва контролен лист №7 (Приложение№ 7)

Чл.50. Отговорност за пълнотата на досието за обществената поръчка носи длъжностното лице на които е било възложено провеждането и подготовката на процедурата.

Чл.51. След приключването на процедурата и сключване на договора Досието на обществената поръчка се комплектова според изискванията на правилата, като в процеса на изпълнение на договора до неговото приключване към досието се добавят всички документи, свързани с конкретната процедура за окончателно комплектоване.

Чл.52. (1) Цялата документация се съхранява най-малко 4 години след приключване изпълнението на договора.

(2) Всички досиета за проведени обществени поръчки чрез публична покана, свързани с доставките, услугите или строителството, се съхраняват за срок 3 години от сключването на договора или извършването на разхода.

Чл.53. В досието на всяка обществена поръчка се води Регистър за движението на „Досиетата на обществените поръчки” (Приложение №10). При нужда от преглед на документите намиращи се в досието – от външни контролиращи органи - одитори или инспектори, определеното длъжностно лице вписва в Регистъра следната информация:


  1. при ползване на досието:

а) предмета на поръчката, чието досие ще се ползва,

б) името на ползвателя

в) подпис и дата,


  1. при връщане на досието:

а) датата на връщане,

б) името на връщащия досието

в) подпис

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница