З а п о в е д № рд-373/18. 11. 2015гДата19.07.2018
Размер28.56 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция “Земеделие”-Перник


З А П О В Е Д

РД-373/18.11.2015г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Доклад вх.№ 1259/16.11.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-294/04.08.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Перник и Споразумение с вх.№ 1/05.11.2015 г. в Общинска служба по земеделие – Перник по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,
О Д О Б Р Я В А М:
I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с.Лесковец, община Перник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Лесковец, община Перник, област Перник между ползвателите, както следва:

по ред

Ползвател


Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ


Средна рентна вноска, съгласно §2е от ЗСПЗЗ

Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

ОЗ

ПМЛ

1

Бисер Стайков Шопски

13.271 дка

20.00 лв.

-

265.42 лв.

2

Малин Стоилов Будинов

7.230 дка

20.00 лв.

-

144.61 лв.

*ОЗ-обработваема земя; ПМЛ-пасища, мери и ливади
III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция "Земеделие"-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция "Земеделие”-Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, се прилага чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ по искане на директора на Областна дирекция "Земеделие”-Перник, отправено до кмета на общината.
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

IBAN: BG49UBBS80023300251910

BIC: UBBSBGSF
На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването да се обяви в кметството на с.Лесковец, в сградата на Общинска служба по земеделие – Перник, както и да се публикува на интернет страниците на Община Перник и на Областна дирекция "Земеделие"-Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
АННА ЦВЕТКОВА - п -

Директор на ОД „Земеделие” - Перник
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница