З а п о в е д № рд-89/01. 03. 2018 гДата11.06.2018
Размер34.46 Kb.

Рautoshape 11ЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие” - Перник


З А П О В Е Д
РД-89/01.03.2018 г.

гр. Перник
На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), доклад на комисията, назначена със Заповед № РД-348/03.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник и Споразумение с вх.№ 47-ПМЛ/07.02.2018 г. в Общинска служба по земеделие – Трън по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ за календарната 2018 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Одобрявам споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Бохова, община Трън, област Перник, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2018 г.

II. Одобрявам разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите, както следва:


по ред

Ползвател

(име, презиме, фамилия-

за физически лица;

наименование

за ЕТ или юридическо лице )

Масив

за ползване

(№)

Имот№

по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ

(№ имот по КВС или по КК)

Средна рентна вноска по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ

(лева/дка )

Дължима сума

(лева)

1.

Захари Николов Колев

1

300003

9,00

22,03
Захари Николов Колев

2

300016

9,00

16,72
Захари Николов Колев

1

300002

9,00

9,49
Общо за ползвателя:
48,24III. Лицата по т. I, на които са определени площи по т. II внасят по сметка за чужди средства сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок от публикуване на настоящата заповед.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИКIBAN: BG49UBBS80023300251910

BIC: UBBSBGSF
IV. На основание чл. 37ж, ал. 12, във връзка с приложението на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за ползвател, който не е заплатил сумите за ползваните земи, разпределени по реда на чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция "Земеделие".

V. На основание чл. 37ж, ал. 11 във връзка с чл. 37в, ал. 5 и 6 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед да се обяви в кметството на с. Бохова и в сградата на Общинска служба по земеделие – Трън и да се публикува на интернет страниците на Община Трън и Областна дирекция „Земеделие” – Перник.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на Общинска служба по земеделие – Трън.

Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.VI. Неразделна част от настоящата заповед са:

1. Декларации на собствениците и/или ползвателите по чл. 37ж, ал. 8 от ЗСПЗЗ.

2. Споразумението по т. I.


АННА ЦВЕТКОВА -п-Директор на ОД „Земеделие” – Перник
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница