Закон за адвокатите. И тук са необходими мненията и становищата на всеки един адвокат. Ненужно е да се посочи, че само от полза ще бъдат и всички бележки, съвети, критики относно професионалното всекидневие


“Финанси и право” – месечен дайджест – бр. 8 / 2002 гстраница3/3
Дата22.07.2016
Размер0.62 Mb.
ТипЗакон
1   2   3
Финанси и право” – месечен дайджест – бр. 8 / 2002 г.: “Национално счетоводно законодателство и (или) международни счетоводни стандарти?” – А. Свраков; “НСС 3 – Представяне на финансови отчети на застрахователите” – А. Матова-Головина; “Данъчно третиране приходите на юридически лица с нестопанска цел” – И. Симеонов; “Данъчно третиране на разходите за обучение и квалификация” – Г. Петков; “Облагане на доходите, получени от доброволно пенсионно осигуряване” – В. Димитрова; “Облагане на обезщетенията по чл. 222, ал. 1 КТ” – Л. Мермерска; “Повторна за годината промяна на Правилника за прилагане на Закона за акцизите” – К. Иванов; “Данъчни задължения за имоти, придобити по време набрак между български гражданин и чужденец” – А. Монова; “За някои аспекти на доказването в процеса по обжалване на данъчно-ревизионни актове” – И. Бобев; “Кой има право да отпуска заеми срещу лихва?” – Л. Панева.
- Сп. “Труд и право” – месечен дайджест – бр. 8 / 2002 г.: “Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение”; “Размерът на платения годишен отпуск при работа по външно съвместителство”; “Право на по-големия размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ”; “Увеличения размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща при наличие на 10 години трудов стаж при един и същ работодател”; “Предизвестие се дава след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст”; “Неполучена служебна книжка”; “Отпуск за обучение за държавните служители се ползва съгласно Кодекса на труда”; “Заплащане на платения годишен отпуск при промяна в заплатите”; “Изменения и допълнения на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие”; “Процедура за възстановяване на обезщетението за безработица, предвидена по чл. 54е КЗОО”; “Уточняване на понятието “масови уволнения”, несвързани с личността на работника, по смисъла на т. 9 от § 1 на ДР на Закона за насърчаване на заетостта”; “Осигурени социални рискове и “данъчноосигурителна тежест”; “Възстановяване на надвнесени осигурителни вноски. Момент на тяхната изискуемост”; “Осигуряване при различни договори за управление”; “Нормативни актове, въз основа на които се определят категориите труд”; “Какъв е редът за здравно осигуряване на чужденците”.
- Сп. “Пазар и право” – бр. 8 / 2002 г. “Преобразуване на търговски дружества чрез разделяне” – Н. Младенов; “Решение за увеличаване капитала на ООД” – Н. Маданска; “Отказът на дружеството е основателен” – И. Мирински; “Контрол и обжалване на актовете в процедури за възлагане на обществени поръчки” – М. Марков; “Действие на клаузата “не на заповед” в менителничното право” – Г. Хорозов; “Относно възможността за позоваване на чл.348, ал. 1 ГПК при изпълнителен способ – запор върху сметка на длъжника” – Д. Парушева; “Социалният проблем в производството по несъстоятелност. Насоки за законодателно гарантиране на вземанията на работниците и служителите на плоскостта на общностното право” – П. Лалева; “Търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали според българското право” - . Костова; “Регистрите на Държавната комисия по ценните книжа” – В. Томова; “Регистрация и администриране на домейни в областта .bg” – Г. Димитров, В. Василев; “Един различен подход при определяне на пазарното положение по Закона за защита на конкуренцията. Приложимост на ЗЗК в хипотезата на чл. 2, ал. 2, т. 1” – Р. Карлова; “Вреди от продукта и възможности за защита на потребителя” – Н. Фети.
- Сп. “Собственост и право” – месечен дайджест – бр. 8 / 2002 г.: “Особености на продажбата на общински жилища” – Е. Георгиева; “За правото на собственост и вещните права върху недвижимите имоти в имуществото на търговското предприятие” – А. Койчева; “Проблеми на имуществените отношения между жилищностроителната кооперация и член-кооператорите” – К. Влахов; “Разпореждане с идеална част от съсобствен недвижим имот” – Г. Боянов; “Изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд” – В. Манова; “Основание и петитум на иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ” – Л. Горбанов; “За статута на постройките, изградени по реда на чл. 120, ал. 4 ППЗТСУ (отм.)” – Е. Дашина; “Наследяване и необходимо другарство” – С. Розанис; “Дарителят може да си запази право на ползване върху целия или част от дарения имот” – Б. Павлов; “При делба, когато уравнението на дяловете се извършва в пари, всеки от съделителите трябва да изплати сумата в определения от закона срок” – Б. Павлов; “Отговорности на българските кабелни оператори по Закона за авторското право и сродните му права при препредаването на чужди телевизионни програми” – Г. Саракинов; “Отражение на Европейската патентна конвенция в Закона за патентите” – Ц. Иванова; “Забрана за предоговарянето на съдържанието на приватизационния договор (чл. 32, ал. 5 ЗПСК) и последици от нарушаването й” – Г. Хорозов; “Схема на общинска приватизация – според новоприетия Закон за приватизация и следприватизационен контрол” – П. Симеонова.
- Сп. “Бюлетин по труда” – бр. 8 / 2002 г.: “Правилник за организацията и дейността на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж”; “Постановление № 134 от 3 юли 2002 г. за изменение и допълнение на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2002 г., приета с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 15 от 2002 г.)”; “Списък на издадените разрешителни (с неизтекъл срок на валидност) за проектиране на специални взривни работи във връзка с чл. 11 от Правилника по безопасността на труда при взривните работи – 1997 г., към 15.03.2002 г.”; “Национална програма “Опазване на реколта – 2002” “Допълнителни възможности за получаване на кредит по проекта “Гаранционен фонд за микрокредитиране”; “Указания по прилагането на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица”; “Указания по прилагането на чл. 74 от Кодекса за задължително обществено осигуряване”; “Постановление № 139 от 5 юли 2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца” “Указания относно процедурата по обжалването на актовете, издавани от ръководителите на общинските и областните служби за социално подпомагане”; “Спогодба между Република България и Словашката република за социално осигуряване”; “Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Словашката република за социално осигуряване”.
- Сп. “Съвременно право” – бр. 3 / 2002 г.: “Правната догматика” – Р. Ташев; “Полицейско производство” – М. Чинова, Т. Железчев; “Относно предметното съдържание на умисъла” – Е. Кемалова, К. Кръстев; “Видове жалби в административния процес на Република Германия” – Д. Хрусанов; “Предпоставки за придобиване право на наследствена пенсия” – Р. Койчева; “За приложението на чл. 12а от Наказателния кодекс” – Н. Кузманова; “И наказателноправната наука се нуждае от защита” – Д. Михайлов.
- Сп. “Административно правосъдие” – бр. 3, 4 / 2002 г.: “Съдебна практика на Върховния административен съд по Закона за обществените поръчки” – Н. Докторова; “Правна същност на Националния рамков договор по Закона за здравното осигуряване” – Д. Зиновиева; “Относно “полицейското задържане” и съдебния контрол върху него” – Н. Бояджиев; “Сливанията: влияят ли на конкуренцията и пазарната икономика?” – Ю. Стюарт; “Видове решения на митническите органи” – В. Великов; “Регламент на Съвета (ЕЕС) № 4064 / 89 от 29.12.1989 г. за контрол на концентрациите от дружества”.

Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС


Баламезов, Боян. Тълкувателни решения на Конституцията. - София : Лик, 1997. - 472 с. - (Библиотека “Пандекти”)
Бобатинов, Марио. Регистърни производства и искове по Търговския закон : Коментар на съдебната практика на Върховния касационен съд: 1992 - 1998. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Фенея, 1999. - 178 с.
България. Закони и др. пр. Закон за наследството. Семеен кодекс. Закон за лицата и семейството : с предишни редакции на текстовете. - София : Софи-Р, 2002. - 184 с.
България. Закони и др. пр. Закон за устройство на територията : Сборник нормативни актове: Устройство на територията. Кадастър. Имотен регистър / гл. ред. Милена Михайлова. - 3 изд. - София : Сиби, 2002. - 295 с. - (Поредица “Джобни издания”)
България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове. Действащи и отменени редакции. Препращания / гл. ред. Милена Михайлова. - 5 изд. - София : Сиби, 2002. - 319 с. - (Поредица “Джобни издания”)
Василева, Цонка. Кратък английско български речник по обществено-политическа лексика = Little English Bulgarian Disctionary of Social and Political Terms. - София : Тилиа, б.г. - 503 с.
Верхайен, Тони и др. Въведение в публичната администрация : в сравнителен Европейски контекст. - София : Гал-Ико, 2000. - 607 с.
Върховен съд. Съдебна практика. Практика по прилагането на данъчното законодателство : Система “Въпроси и отговори” на Главна данъчна дирекция при МФ за 2000 година. - София : ИК Труд и право, 2001. - 640 с.
Върховен съд. Съдебна практика. Въззивно производство по наказателни дела / състав. Маргарита Чинова, Петър Раймундов. - София : Фенея, 2002. - 240 с.
Върховен съд. Съдебна практика. Съдебна практика по Търговския закон. - София : Паралакс, 2000. - 311 с. - (“Българско законодателство”)
Гаджова, Мария. 100 въпроса 100 отговора за недвижимите имоти. - Пловдив : Тракия, 2001. - 200 с.
Груев, Лазар. Престъпления против кредиторите. - София : Сиби, 2002. - 99 с.
Димитров, Добри. Административен процес : Обща и специална част. - 4 доп. и прераб. изд. - София : Сиби ; София : Акад. изд-во “М.Дринов”, 1999. - 319 с.
Димитров, Добри. Административен процес : Обща и специална част. - 6 прераб. и доп. изд. - София : Сиела, 2002. - 546 с.
Димитров, Добри. Административно право : Обща част. - 6 прераб. и доп. изд. - София : Сиела, 2002. - 618 с.
Златарева, Маргарита. Юридически лица с нестопанска цел. - София : Сиела, 2002. - 291 с.
Илиев, Ил. и др. Кратък многоезичен речник : Българо-английски, немски, френски, испански. - София : ЕТ “Каракол - Илия Илиев”, 2002. - 503 с.
Кантарджиев, Асен. Информация и право : Информационна интерпретация на правните категории. - София : Албатрос, 1998. - 191 с.
Карбоние, Жан. Гражданско право : въведение. - прев. от фр. Весела Генова. - София : Лик, 1999. - 390 с.
Лазаров, Кино. Административен процес. - София : Фенея, 2001. - 143 с.
Лазаров, Кино. Недействителност на административните актове. - 4 изд. - София : Фенея, 2002. - 107 с.
Милкова, Димитрина. Обща теория на правото. - София : Албатрос, 2001. - 264 с.
Милкова, Димитрина. Юридическа техника. - София : Сиби, 2002. - 334 с.
Мушкаров, Гошо. Уволненията. : Правна уредба. Последици за страните. Обезщетения и специална закрила. - София : “Апис-Ромил Колев”, 2002. - 261 с.
Найденов, Борислав. Особени залози : Коментар и текст на Закона за особените залози и подзаконовите нормативни актове към него. - 2 доп. и прераб. изд. - София : Фенея, 1997. - 164 с.
Нешев, Кирил. Политическа етика. - София : Софи-Р, 1997. - 272 с.
Радев, Димитър. Обща теория на правото. - София : Лик, 1997. - 229 с. - (Библиотека “Пандекти”)
Розанис, Соломон. Гражданският процес : след реформите от 1997 г. и 1999 г.. - София : Фенея, 2001. - 244 с.
Савини. Основни идеи на историческата школа в правото. - прев. Никола Георгиев. - София : Лик, 1995. - 61 с. - (Библиотека Пандекти)
Семерджиев, Петър. Народният съд в България 1944 - 1945 : Кому и защо е бил необходим. - София : Македония-прес, б.г. - 519 с.
Сивков, Цветан. Обшината : Основни публичноправни аспекти. - София : Сиби, 2002. - 251 с.
Стайнов, Петко. Административно правосъди. - София : Изд-во на БАН, 1993. - 707 с. - (“Видни юристи”)
Сухарева, А.Я. и др. Большой юридический словарь. - 2 перераб. и доп. изд. - Москва : Инфра-М, 2002. - 703 с. - (Библиотека словарей “Инфра-М”)
Толстопятенко, П. Европейское налоговое право : Сравнительно-правовое исследование. - Москва : Норма, 2001. - 328 с.
Универсален речник : Немско български. - София : PONS - България, 2002. - 763 с.
Хорозов, Георги. Следприватизационният контрол : Същност. Действие. Последици. - София : Сиби, 2002. - 147 с.
Чанкова, Добринка. Медиацията между жертвата и извършителя на престъплението. - София : Фенея, 2002. - 263 с.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница