Закон за собствеността и ползуването на земеделските земистраница4/5
Дата22.07.2016
Размер1.01 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5
Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 98 ОТ 1997 Г.)Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Лице, което унищожи, повреди, извади или премести траен знак за означаване на опорната мрежа или границите на земеделски имоти, се наказва с глоба от 250 до 500 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Лице, което унищожи или повреди полски път, трасиран по план за земеразделяне, или попречи на неговото прокарване по плана за земеразделяне, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Когато нарушението по ал. 1 и 2 е извършено по нареждане от служител на юридическо лице, на неговия ръководител се налага глоба от 1000 до 2000 лв., а на юридическото лице се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Лице, което не изпълни задължението си в срока по чл. 18, ал. 3, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по чл. 7, ал. 5, чл. 15, ал. 5 и чл. 34, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Длъжностно лице, което разпореди или допусне приемането на план за земеразделяне или на други технически дейности по изпълнението на закона в нарушение на изискванията за тяхното изработване, се наказва с глоба от 150 до 2000 лв.
Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Лице, което без правно основание ползва земеделски имот с възстановено право на собственост, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Лице, което не изпълни заповедта за изземване на имота по чл. 34, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Нарушенията по предходните членове се установяват с актове на длъжностни лица, определени от областния управител, а за нарушенията за земи от общинския поземлен фонд - от кмета на общината по местонахождението на имота.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Наказателните постановления се издават от областния управител по местонахождението на имота или от упълномощено от него длъжностно лице, съответно от кмета на общината или определено от него длъжностно лице.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Глобите и имуществените санкции се внасят в бюджета на Министерството на земеделието и храните, съответно в бюджета на общината.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., нов - ДВ, бр. 79 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., нов - ДВ, бр. 79 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.)
§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.)
§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) "Маломерни имоти" по смисъла на чл. 24а, ал. 3 са имоти с площ до 10 дка.
§ 2в. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) По смисъла на този закон "пасищни животни" са говеда, биволи, овце и кози, както и еднокопитните животни - коне, магарета, мулета и катъри. За пасищни животни се смятат и свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, които се отглеждат съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 2г. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) "Пазарна цена" по смисъла на чл. 37к, ал. 1 е цената за предходната година по договори за наем или аренда на имоти с подобни характеристики от държавния поземлен фонд, намиращи се в близост до отдавания под наем или под аренда имот.

(2) В случай че не са сключени договори, както и когато пазарната цена не може да бъде определена или е по-ниска, минималната наемна или арендна цена е цената, определена от министъра на земеделието и храните.

(3) Пазарната цена или причините, поради които такава цена не може да бъде определена, се удостоверяват от директора на съответната областна дирекция "Земеделие".
§ 2д. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) По смисъла на този закон "общо ползване" е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.
§ 2е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие", въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.

(2) В комисията се включват представители на областната дирекция "Земеделие" и началниците на съответните общински служби по земеделие.

(3) Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция "Земеделие".
§ 2ж. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) "Масив за ползване" по смисъла на този закон е непрекъсната площ земеделска земя, ограничена от съществуващи на терена трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта, и/или цифровата орто фото карта, с еднакъв начин на трайно ползване. Границите на масивите се определят по имотните граници на крайните имоти. При необходимост се взема предвид актуалният начин на трайно ползване от цифровата орто фото карта. В масивите за ползване не се включват имоти, възстановени в съществуващи стари или възстановими граници, освен за землища, в които собствеността върху земеделските земи е възстановена по стари кадастрални или комасационни планове.
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г.) (1) Спорове за ползуване на земи от държавния и общинския поземлен фонд, както и за граници между землища се решават по общия исков ред.

(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 1995 г.) До решаването на спора за граници между землища земеразделянето се извършва по землищните граници, определени по реда на Закона за единния кадастър в Република България.

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм., бр. 79 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Ако с влязло в сила решение на съда границите на землищата се променят, определеното от общинската служба по земеделие намаление на земеделските земи по чл. 15, ал. 2 в съответните землища остава в сила.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 1995 г.) Съдебните решения за промяна на границите на землища, за които има влезли в сила планове за земеразделяне, не се отразяват на възстановените права на собствениците.
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., бр. 45 от 1995 г., обявен за противоконституционен с РКС № 8 от 1995 г. - ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) (Предишен текст на § 4 - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Прекратява се правото на ползване върху земеделските земи, предоставени на граждани по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Създават се селищни образувания по реда на глава трета, раздел II от Закона за административно-териториалното устройство на Република България върху земите по ал. 1, когато не по-малко от две трети от разположените в тях имоти са застроени.

(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Земите по ал. 2, които са разположени непосредствено до границите на урбанизираните територии, могат да се включват в тях.

(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.) Кметовете на общини до 1 март 2001 г. да предложат на общинските съвети за одобряване на околовръстни полигони на земите по ал. 2 и 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) За включване на земите по ал. 2 и 3 в границите на урбанизираните територии не се дължат такси по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.
§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 1992 г., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 от 1995 г., обявен за противоконституционен с РКС № 8 от 1995 г. - ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. - ДВ. бр. 98 от 1997 г.) (1) Гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи по § 4, при спазване изискванията на актовете на държавните органи, посочени в него, придобиват право на собственост върху тях, когато са построили сграда върху земята до 1 март 1991 г. и заплатят земята на собственика чрез общината по цени, определени от Министерския съвет, съгласно чл. 36, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на оценката.

(2) Когато сградата е със застроена площ над 35 кв.м или е по-висока от един етаж, гражданинът, който придобива правото на собственост по силата на този закон, заплаща в полза на държавата и прогресивно нарастваща такса съобразно разгънатата застроена част на сградата в размер, определен от Министерския съвет. Тази такса не се заплаща, ако построената сграда към 1 януари 1992 г. е единствено жилище на семейството на собственика, включващо съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца.

(3) Когато на собственика не бъде заплатена стойността на земята при условията и по реда на ал. 1, той придобива собствеността на сградата, ако я заплати чрез общината на ползвателя, построил сградата, или на неговите наследници по цени, определени от Министерския съвет.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Когато стойностите на земята и на сградата не бъдат заплатени, сградата и принадлежащият й урегулиран поземлен имот, определен с плана за новообразуваните имоти по § 4к се изнасят на публична продан по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(5) Когато правото на ползвателя е учредено от посочените в § 4 актове върху общинска или държавна земя, правото на собственост върху която не се възстановява на граждани, ползвателят придобива правото на собственост след като заплати чрез общината стойността на земята по цени, определени от Министерския съвет по реда на ал. 1, съгласно чл. 36, ал. 2, в тримесечен срок от влизането в сила на оценката.

(6) За придобиване право на собственост при изпълнение на условията на § 4а, 4б, 4д и 4з ползвателите заявяват това пред общината в срок до 31 януари 1998 г.


§ 4б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 1992 г., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 от 1995 г., обявен за противоконституционен с РКС № 8 от 1995 г. - ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Възстановява се правото на собственост на граждани върху незастроени земеделски земи, върху които е предоставено право на ползване съгласно актовете, посочени в § 4. Когато земите представляват лозя, овощни градини или земеделската земя е единствена на семейството на ползвателя, който живее постоянно в населеното място, в чието землище е имотът, ползвателят придобива правото на собственост, ако заплати земята на собственика чрез общината в тримесечен срок от влизането в сила на оценката по цени, определени от Министерския съвет, съгласно чл. 36, ал. 2. Ползвателят не може да придобие право на собственост, ако земята е на по-малко от 30 км от градовете с население над 300 хил. жители, независимо от общината, в която се намира, или е на по-малко от 10 км от крайбрежната морска ивица.

(2) Когато ползвателят придобива право на собственост върху земя съгласно ал. 1 или § 4а, вместо да заплаща земята, той може да предложи на собственика замяна със собствена земя, ако собственикът пожелае това.


§ 4в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., обявен за противоконституционен с РКС № 8 от 1995 г. - ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) Лицата, извършили подобрения върху имотите, подлежащи на връщане, имат правата по чл. 72 от Закона за собствеността.
§ 4г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., обявен за противоконституционен с РКС № 8 от 1995 г. - ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) Подлежат на изземване имотите от лицата, които ги ползват без правно основание. Изземването се извършва по реда на чл. 34.
§ 4д. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., обявен за противоконституционен с РКС № 8 от 1995 г. - ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) Гражданите, на които е било предоставено право на ползване върху два или повече имота, могат да придобият право на собственост при условията на § 4а и 4б само върху един от тях по избор, като заявят това пред общината в срока по § 4а, ал. 6.
§ 4е. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., обявен за противоконституционен с РКС № 8 от 1995 г. - ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.)
§ 4ж. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., обявен за противоконституционен с РКС № 8 от 1995 г. - ДВ, бр. 59 от 1995 г., изм. - ДВ. бр. 98 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Средствата по § 4а, 4б и 4з се набират по банкова сметка за чужди средства към общините и заедно с лихвите се използват за обезщетяване на бивши собственици и ползватели. Сумите се изплащат в едномесечен срок от постъпването им по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
§ 4з. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) Гражданите,чието право на ползване се превръща в право на собственост съгласно § 4а, ал. 1, придобиват собствеността на земята до 600 кв. м, а тези по § 4б, ал. 1 - до 1000 кв. м.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Разликата над 600 кв. м и над 1000 кв. м до фактически ползваната земя се възстановява на собствениците за образуване на нови имоти с размери не по-малки от 250 кв. м при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Земите, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени в тримесечен срок от влизането в сила на оценката.


§ 4и. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) Собствениците на земята или техните наследници могат да предявят иск за възстановяване правото на собственост, когато върху нея е било предоставено право на ползване по реда на § 4 и следващите или е била прехвърлена не от собственика й, ако предоставянето на това право или придобиването на имота е станало в нарушение на нормативни актове, както и чрез използване на служебно или партийно положение или чрез злоупотреба с власт.

(2) Правата по ал. 1 имат и собствениците на земята или техните наследници в случаите по чл. 10, ал. 7.

(3) Когато върху земята в случаите по ал. 1 и 2 е построена сграда или са извършени други подобрения, отношенията между собственика на земята и ползвателя се уреждат по чл. 73 и 74 от Закона за собствеността.
§ 4к. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) За земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4, се изработват помощен план и план на новообразуваните имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Помощният план по ал. 1 съдържа данни както за имотите, предоставени за ползване, така и за имотите, съществували преди образуването на трудовокооперативните земеделски стопанства и държавните земеделски стопанства.

(3) За установяване на границите на имотите преди образуване на трудовокооперативните земеделски стопанства и държавните земеделски стопанства могат да се ползват всички информационни източници-аерофотоснимки, фотосхеми, фотопланове, кадастрални планове, комасационни планове и други графични материали и данни. При липса на информация за границите на имотите в тези източници данните се набират с анкети при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Съдържанието на плановете по ал. 1 и редът за тяхното изработване, приемане и съобщаване на заинтересуваните се определят с правилника за прилагането на закона.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Плановете по ал. 1 се изработват от лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Планът на новообразуваните имоти се одобрява от областния управител. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник", разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни ежедневника, и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на общината и кметството. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават пред административния съд в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в "Държавен вестник".

(7) Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към заповедта се прилага скица на имота.

(8) Влязъл в сила план на новообразуваните имоти може да се изменя:

1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) когато помощният план, въз основа на който е изработен, съдържа съществени непълноти или грешки; при спор за материално право заинтересуваните лица осъществяват правата си по съдебен ред;

2. когато планът съдържа явна фактическа грешка;

3. когато планът е изработен при съществени закононарушения, освен ако има влязло в сила решение на съда или планът е приложен;

4. по предложение на съда по дела за делба на имоти;

5. със съгласието на всички пряко заинтересувани собственици.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Финансирането на плановете по ал. 1 се осъществява от държавния бюджет по годишна програма, съставена от областния управител и съгласувана с кмета на общината.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) За земите по § 4 областният управител възлага изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти до 30 септември на предходната година.

(11) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Когато заповедта за одобряване на плана на новообразуваните имоти по ал. 6 влезе в сила, след като за съответната територия са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри и е обявено въвеждането на имотния регистър, новообразуваните имоти се нанасят в кадастъра, а заповедта по ал. 7 се вписва в имотния регистър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(12) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Измененията в случаите на ал. 8, т. 1, 2 и 3 се извършват въз основа на решенията на комисия, назначена със заповед на кмета на общината, в която се включват представители на областната администрация, на техническата служба на общината и на службата по геодезия, картография и кадастър.

(13) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Въз основа на решенията на комисията по ал. 12:

1. до одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри кметът на общината издава заповед за изменение на плана на новообразуваните имоти; заповедта подлежи на съобщаване и обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс;

2. след одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри началникът на службата по геодезия, картография и кадастър издава заповед за нейното изменение.


§ 4л. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Оценките на земите, сградите и подобренията на земята по § 4а, 4б, 4в и 4з се извършват със заповед на кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице в 3-месечен срок от влизането в сила на плана на новообразуваните имоти при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Заповедите подлежат на обжалване от собствениците на земите и ползвателите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
§ 5. Договорите за аренда се запазват, когато арендуваната земя остава в собственост или ползуване на арендодателя. В противен случай договорът за аренда се прекратява с въвеждането на собственика във владение, но не по-рано от прибирането на реколтата.
§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.).
§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 1995 г.)

(2) Рентните доходи от земеделска земя се изключват от сумата, подлежаща на облагане с данък върху общия доход.

(3) Физическите лица се освобождават от данък върху сградите на земеделските земи за срок от пет години от въвеждането им във владение.

(4) Младите семейства се освобождават от данък върху общия доход за приходите от производство на растителна и животинска продукция за срок от осем години от влизането на закона в сила.


§ 8. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г.) Наследниците на лицата, на които се възстановява собствеността върху земеделските земи по този закон, се освобождават от заплащане на данък върху наследството.
§ 9. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г.) Земеделски земи, върху които е възстановено правото на собственост по реда на чл. 10 от този закон и са гори по смисъла на Закона за горите, се подчиняват на режима на Закона за горите и на Закона за ловното стопанство.
§ 10. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 1996 г.) Земеделски земи, правото на собственост върху които е възстановено по реда на този закон, които са гори по смисъла на Закона за горите, по искане на собствениците може да се заменят с други земеделски земи от поземления фонд на съответното населено място или в съседно землище, а със съгласието на собствениците - и в друго землище.
§ 11. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм., бр. 45 от 1995 г.) (1) Сделките, сключени в нарушение на Решението на Народното събрание за временно спиране разпореждането с имущество (ДВ, бр. 1 от 1992 г.), са нищожни.

(2) Обявяват се за нищожни търговете за имущество на организациите по § 12, извършени в нарушение на определените за провеждането им условия и ред, както и сключените въз основа на тях сделки. Изземването на това имущество става по реда на чл. 16 от Закона за собствеността, като заповедта се издава от областния управител.

(3) Унищожаеми са сделките с имущество на организациите по § 12, сключени от ликвидационните съвети при явно неизгодни условия. Искът за унищожение може да се предяви в срок до една година от влизането в сила на този закон от всяко от лицата по чл. 27, ал. 1 или от тяхно име - от кооперация или търговско дружество, в които те са членове, съответно съдружници.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница