Закон за собствеността и ползуването на земеделските земистраница3/5
Дата22.07.2016
Размер1.01 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5
Глава четвърта.
ОРГАНИ ПО ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 1992 Г.)Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм., бр. 45 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 1997 г., предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 98 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Органи по поземлената собственост са Министерството на земеделието и храните, областните дирекции "Земеделие" и общинските служби по земеделие.

(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите одобрява тарифа за държавните такси, за поддържане и осъвременяване на плановете за земеразделяне и за извършването на други административни услуги от органите на поземлената собственост. Таксите се внасят в бюджета на Министерството на земеделието и храните.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) При определени с договор условия Министерството на земеделието и храните предоставя безвъзмездно на държавни органи - разпоредители с бюджетни кредити, и на общини цифрова информация от картата на възстановената собственост, необходима за изпълнение на техни правомощия.


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г.)


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., РКС № 7 от 1995 г. - ДВ, бр. 59 от 1995 г. изм. - ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Областните дирекции "Земеделие" са специализирана териториална администрация към министъра на земеделието и храните. Те са юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Общинските служби по земеделие са териториални звена на областните дирекции "Земеделие". Дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на областните дирекции "Земеделие" се уреждат с устройствен правилник, издаден от министъра на земеделието и храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Общинските служби по земеделие възстановяват собствеността върху земи и гори по реда на закона, провеждат аграрната държавна политика на територията, както и извършват друга дейност, определена с правилника за прилагане на закона и устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните. Общинските служби по земеделие поддържат и осъвременяват плановете за земеразделяне и другите материали и данни, получени при прилагането на закона, и издават скици при извършване на разпоредителни сделки и делба на земеделски земи до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Извършването на дейностите по поддържането и осъвременяването на плановете за земеразделяне и другите материали и данни, получени при прилагането на закона, се възлага по предложение на общинската служба по земеделие от министъра на земеделието и храните или упълномощени от него лица на изпълнители в едномесечен срок от влизането в сила на плановете за земеразделяне.

(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Правомощията на министъра на земеделието и храните по приложението на закона могат да се упражняват и от писмено упълномощени от него лица.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Решенията на общинските служби по земеделие във връзка с възстановяването на собствеността и обезщетяването на собствениците по реда на този закон и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, както и във връзка с оземляването на граждани, се подписват от началника на службата и от определените със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" служители.
Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) По искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им. За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква информация от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

(3) Заповедта на кмета се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на Националната полиция.

(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Земите от общинския поземлен фонд се изземват от лицата, които ги ползват без правно основание, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Лицата, отстранени от ползването на имота по този ред, нямат право на обезщетение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В тридневен срок от датата на издаване на заповедта по ал. 1 ползвател, който ползва без правно основание земеделска земя, може да внесе по банкова сметка за чужди средства на общината сума, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землищата от общината през предходната година за времето на неправомерното ползване. В този случай се спира изпълнението на заповедта, като правоимащите лица се уведомяват в тридневен срок от кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс за правото им да получат депозираната сума. В случай, че в 10-дневен срок от получаване на уведомлението правоимащите лица изразят писмено съгласие за получаване на депозираната сума, издадената заповед се отменя от кмета на общината. При липса на изрично писмено съгласие издадената заповед подлежи на незабавно изпълнение.

(7) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Условията по ал. 6 се посочват в заповедта по ал. 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В случаите на неправомерно ползване на земи от държавния поземлен фонд заповедта по ал. 1 се издава от директора на областната дирекция "Земеделие". Сумите по ал. 6 се превеждат по сметка на Министерството на земеделието и храните.

(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) В случаите по ал. 4 сумите по ал. 6 се внасят в бюджета на общината.


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.)


Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.)


Чл. 34в. (Нов - ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) В случаите по чл. 17, ал. 8 и по § 31, 32 и 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 98 от 1997 г.; изм., бр. 36 и 88 от 1998 г.) от момента на обнародването в "Държавен вестник" на заповедта за преработка на плана по чл. 17, ал. 8 се смятат за обезсилени по право всички издадени решения на общинската служба по земеделие и издадените въз основа на тях констативни нотариални актове за засегнатите от преработката имоти.
Глава пета.
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ (НОВА - ДВ, БР. 98 ОТ 1997 Г.)Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г.) Обезщетяването на собствениците на земеделски земи, които подлежат на възстановяване по този закон, когато собствеността не може да се възстанови по другите начини, определени със закон, се извършва с поименни компенсационни бонове.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2002 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г.) Поименните компенсационни бонове са поименни и безналични. Редът за тяхното издаване, сделките и плащанията с тях се уреждат с отделен закон. Те могат да се ползват само за закупуване чрез търг на земеделски земи от държавния поземлен фонд, за участие на притежателите им в приватизацията, както и за ползване и придобиване на собственост на земите по чл. 27, ал. 6. Участници в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд могат да бъдат само притежатели на поименни компенсационни бонове.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Поименните компенсационни бонове могат да се прехвърлят без ограничения.

(5) Поименните компенсационни бонове могат да се наследяват.

(6) Поименните компенсационни бонове не могат да служат за обезпечение и като платежно средство, освен в случаите по ал. 3.

(7) Поименните компенсационни бонове имат номинал от 1000 единици всеки един. При определяне размера на обезщетенията чрез поименни компенсационни бонове на правоимащите лица, както и на плащанията с тях в случаите, посочени в ал. 3, всяка единица от номинала им се равнява на 0,001 лев.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Общинските служби по земеделие определят паричния размер на дължимите обезщетения и броя поименни компенсационни бонове, които се полагат на правоимащите лица по чл. 35, ал. 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2006 г.) Размерът на обезщетенията по ал. 1, включително за земеделски земи, включени в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) се определя по реда на наредба, приета от Министерския съвет.(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост. Определената от общинския съвет цена не може да бъде по-ниска от оценката, определена по реда на ал. 2.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Условията, сроковете и редът за обезщетяване с поименни компенсационни бонове се определят с правилника за прилагане на закона.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Общинските служби по земеделие са длъжни да водят регистър за изпратените до органите по Закона за сделките с компенсаторни инструменти удостоверителни документи и за получените и връчените на притежателите на компенсаторни инструменти удостоверителни документи.
Глава пета.
А ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (НОВА - ДВ, БР. 99 ОТ 2002 Г.)Чл. 37б. (1) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишен текст на чл. 37б, доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици. Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори. Общинската служба по земеделие води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви.

(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Декларацията по ал. 1 се подава в срок до 31 май лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) В срока по ал. 2 ползвателите могат да подадат в общинската служба по земеделие заявление за участие в споразумение по чл. 37в с приложен към заявлението опис на имоти за участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост.


Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 15 юни на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие".

(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Споразумението съдържа данните по ал. 1, подписва се от ползвателите и комисията и се представя на общинската служба по земеделие, областната дирекция "Земеделие", съответната община и на кмета на населеното място. В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал. 7 и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години. Споразумението се сключва и актуализира всяка година в периода от 1 юли до 1 август за следващата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.

(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на ал. 1, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви до 15 август на съответната година по следния ред:

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) правото за ползване на отделния масив се предоставя на ползвателя с най-голям дял собствена и/или арендована/наета земеделска земя в масива;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.

(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция "Земеделие", който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по ал. 3, т. 2, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 септември на съответната година.

(5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Заповедта по ал. 4 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие" в срок до 10 септември. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Обжалването на заповедта по ал. 4 не спира изпълнението й.

(7) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Ползвател на земеделски земи, който се ползва от заповедта по ал. 4 в частта за земите по ал. 3, т. 2, внася по банкова сметка за чужди средства на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до 1 юли на съответната година. Сумите са депозитни и се изплащат от общината на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" по ал. 4 в тригодишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, се прилага чл. 34, ал. 6.

(8) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на ползвателите от общинската служба по земеделие въз основа на заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" след прибирането на реколтата и заплащане на сумите по ал. 7.

(9) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Масивите се отразяват върху извадка от картата на землището и се обявяват публично в кметството и общинската служба по земеделие.

(10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Земи от държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по ал. 4 могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

(11) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) За земи от държавния и общинския поземлен фонд, които се ползват без правно основание, се прилага чл. 24, ал. 7 съответно чл. 34, ал. 6.

(12) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Когато в срока по ал. 1 и 4 директорът на областната дирекция "Земеделие" не издаде заповедта, всяко заинтересовано лице може да поиска издаването й от министъра на земеделието и храните.

(13) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице издава заповедите по ал. 1 или ал. 4 в едномесечен срок от поискването им по реда на ал. 12.

(14) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)
Чл. 37г. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Условията и редът за определянето на масивите за ползване на земеделските земи и за сключване, изменение и прекратяване на споразумението се определят в правилника за прилагането на закона.


Чл. 37д. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) Държавата насърчава извършването на замени и покупко-продажби между съседни имоти с цел тяхното окрупняване, като поема разходите, свързани с техническите дейности по осъществяването на замените и покупко-продажбите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Лицата не могат да се разпореждат с придобитите по ал. 1 земеделски земи от държавния и от общинския поземлен фонд и да променят предназначението им за срок 10 години.
Чл. 37е. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (1) По писмено споразумение на собствениците на земеделски земи с нотариално заверени подписи влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи, както и картата на възстановената собственост, могат да бъдат изменени за създаването на уедрени поземлени имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Когато се променят граници на земеделски земи - държавна или общинска собственост, споразумението по ал. 1 за държавните и общинските имоти се сключва от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него лице, съответно от кмета на общината, в писмена форма.

(3) Споразумението за създаване на уедрени поземлени имоти подлежи на вписване в службата по вписванията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Общинската служба по земеделие въз основа на одобрения проект за изменение на плановете и картите и вписаното споразумение издава решения и скици за уедрените поземлени имоти. В решението се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение (граници, съседи) и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за това. Собствениците се уведомяват за решението по реда на Гражданския процесуален кодекс. Решението не подлежи на обжалване. Собствеността върху уедрените поземлени имоти се придобива от датата на решението на общинската служба по земеделие. Решението, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт.

(5) Ипотеките, наложени върху поземлените имоти преди уедряването им, преминават изцяло върху новосъздадените уедрени поземлени имоти.

(6) Разходите за създаване на уедрени поземлени имоти по споразумение на собствениците са за тяхна сметка, освен в случаите, когато уедряването се е наложило вследствие на проекти на техническата инфраструктура, които засягат ползването по предназначение на поземлените имоти или части от тях.

(7) Условията и редът за изменение на картата на възстановената собственост по споразумение на собствениците се определят с правилника за прилагане на закона.

(8) За землища с одобрена кадастрална карта промените се отразяват по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
Чл. 37ж. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)


Чл. 37з. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) Собственици на земеделски земи, които притежават над 10 на сто от обработваемите земеделски земи в едно землище, могат да предложат план за уедряване, който включва земеделски земи от държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и земи - собственост на физически и юридически лица. Земеделски земи от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд могат да се включват в плана за уедряване, при условие че се постигне увеличаване на средния размер на имотите от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд най-малко с 20 на сто.

(2) Заинтересованите лица отправят предложението по ал. 1 до министъра на земеделието и храните.

(3) Министърът на земеделието и храните се произнася с писмено становище по предложението по ал. 1 в едномесечен срок от получаването му. Когато становището е положително, се изменят влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници, както и картата на възстановената собственост, в съответствие с приетия план за уедряване.


Чл. 37и. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) Министърът на земеделието и храните по искане на общините може да им предоставя за управление мери и пасища от държавния поземлен фонд за отглеждане на пасищни животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

(2) Размерът на отдаваните площи по ал. 1 се определя от министъра на земеделието и храните или от оправомощени от него лица в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците:

1. размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;

2. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

(4) Правилата за ползване на мерите и пасищата по ал. 3 съдържат:

1. перспективен експлоатационен план за паша;

2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;

3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;

4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;

6. ветеринарна профилактика;

7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;

8. построяване на навеси;

9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;

10. охрана;

11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;

12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.

(5) Договорите за наем и за аренда на мерите и пасищата по ал. 1 се сключват за срок 5 години, а по искане на ползвателите - и за по-кратък срок. Договорите се актуализират ежегодно в срок до 30 ноември.

(6) Поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за общо и за индивидуално ползване е съответно за сметка на общината и за сметка на ползвателите.
Чл. 37к. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) Цената за индивидуално ползване на мерите и пасищата по чл. 37и, ал. 1 не може да е по-ниска от пазарната цена.

(2) Приходите от наемите и арендните плащания по ал. 1 се разпределят по бюджета на Министерството на земеделието и храните и в размер до 50 на сто - по бюджета на съответната община.

(3) В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.


Чл. 37л. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) Мерите и пасищата от държавния поземлен фонд, за които са сключени наемни или арендни договори по чл. 37и, ал. 5, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

(2) Договорите за наем и аренда за индивидуално ползване могат да се прекратяват преди изтичането на срока и когато ползвателят:

1. не отговаря на условията за отдаване на земеделските земи под наем или аренда;

2. не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
Чл. 37м. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) Мерите и пасищата от държавния поземлен фонд, които не са необходими за нуждите на лицата, отглеждащи пасищни животни в съответното землище, могат да се отдават от общините под наем или под аренда на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при условията и по реда на чл. 37и - 37л.

(2) Мерите и пасищата от държавния поземлен фонд, които не са предоставени по реда на чл. 37и, могат да се отдават от министъра на земеделието и храните за ползване само по предназначение под наем или под аренда на лица, които отглеждат пасищни животни или поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за срок 5 години по ред, определен с правилника за прилагане на закона. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.

(3) За сключването, изменението и прекратяването на договорите по ал. 2 се прилагат съответно чл. 37и - 37л.


Чл. 37н. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) Министърът на земеделието и храните определя със заповед условията и реда:

1. за отдаване под наем и под аренда на мерите и пасищата по чл. 37и;

2. за сключване, изменение и прекратяване на договорите за наем и аренда на мери и пасища от държавния поземлен фонд с лица, които отглеждат пасищни животни или са поели задължение да поддържат мери и пасища в добро земеделско и екологично състояние;

3. за определяне числеността на селскостопанските животни, допускани на паша в държавните и общинските мери и пасища;

4. относно критериите за определяне на големи стопанства, които могат да сключват договори за индивидуално ползване на мери и пасища;

5. за определяне конкретния размер на отчисленията от приходите по чл. 37к, ал. 2;

6. и за други изисквания за режима на управление и контрол за ползването на мерите и пасищата.

(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник".

(3) Министърът на земеделието и храните осъществява контрол относно поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.


Чл. 37о. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа:

1. годишен план за паша;

2. съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване;

3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата.

(2) Към решението се прилага списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Кметът на общината, района, кметството съгласува списъка с областната дирекция по безопасност на храните.

(4) Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(5) Земеделски стопанин, включен в списъка по ал. 2, може да получи заверено от кмета на общината, района, кметството копие на решението за определяне на ползването на мерите и пасищата.
Чл. 37п. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) Мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.

(2) Отдаването на мерите и пасищата по ал. 1 се извършва при спазване на изискванията по чл. 37и - 37о.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)


Чл. 37р. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед за целите на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71, (ЕО) № 2529/2001, и на Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003, размера на земята, която е заета с постоянни пасища. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница