10 въпрос : Здраве и полоролева социализация на дететоДата26.05.2023
Размер38.5 Kb.
#117836
полова...

Полова социализация на децата от предучилищна възраст


Здравето е състояние на пълно физическо , душевно и социално благополучие . Осъзнаването наздравето и възпитаване на ценностно отношение към него е доста сложен и продължителен процес .


ПУВ се оказва най – благоприятна за формиране ценностно отношение към здравето и стимулиране желание и стремеж у детето за неговото опазване .
Детето изучава здравето опознавайки своето тяло и себе си . То обогатява представите си за здравето от околната жизнена среда . Пред учителя стои отговорната задача да бъде помощник на детето при запознаването му със здравето и с начините на неговото опазване .
В началото е важно да се опознае здравето , а след това да се продължи формирането на трайни хифиенни умения , навици и поведение за неговото опазване . Нашата къщичка на здравето е построена върху 3 етажа – глава , гръден кош и корем . Описание на тялото – коша , дихателните пътища , храносмилателната система , сърдечно – съдовата система – сърце , кръв ; отделителна система – бъбреци – пречиствателни органи , чов . мозък , нервна система . След запознаване с някои характеристики на организма и тялото добре е децата да осъзнаят:
- как да се отнасят към своето тяло и частите му ;
- системите и органите изпълняват своите функции , така че тялото да функционира като едно цяло. Удовлетворяването на здравните изисквания става чрез формиране на съответни умения и навици .
Здравни навици и здравно поведение .
Хигиенните навици , умения и привички за здравословен живот се развиват и затвърждават още от ранното детство – навици за хранене , лична хигиена , за сън , за спортуване и закаляване .
Най – бързо и най – лесно се изграждат здравните навици и привички от 3 до 7 г .
Децата трябва да са ориентирани в съдържанието на понятието хигиена и да са запознати със здравословни навици за поддържане на чист и спретнат външен вид и за опазване на околната среда ( къта , в който играят , книгите , играчките ) .
Хранене и здраве на детето . Апетитът определя желанието на детето за хранене ( навици за културно хранене ; точно спазване на времето за хранене ) .
Сън и здраве . Сънят лекува болестите , премахва умората .
Закаляване и здраве . Закаляването е процес на системно въздействие върху рецепторите на кожата чрез слънце , въздух и вода с цел повишаване съпротивителните сили на организма към простудни заболявания . Съществено условие за закаляването е системната физическа активност и спортуване .
Полова идентификация и половоролево поведение . Психосексуално развитие на 3 – 7 год . дете .
Половото развитие се отнася до изграждането на взаимоотношенията между половете и до психосексуалното развитие .
Половото възпитание е целенасочено и системно социално – педагогическо въздействие и взаимодействие , ориентирано към формиране на половото самосъзнание и овладяване на половоролеви стереотипи на поведение .
Особености на психосексуалното развитие на детето .
Половата идентификация е осъзнаването и приемането на своята полова принадлежност .
Първичната полова идентичност се формира до 3 – та година от живота на детето . Учи се да съотнася себе си и другите хора към даден пол .
Половите различия се проявяват забележимо при 4 – 5 год . деца като намират израз в детските взаимоотношения , избора на игри и игрови роли .
Детето усвоява най – напред представата затова , какво означава да бъдеш мъж или жена .
След това определя себе си като момче или момиче и накрая се старея да съобрази поведението си с това , което му се струва , че съответства на пола .
Фактори за половото възпитание – ДГ като институция , която с цялостното съдействие и организация на детския живот решава задачи на половото възпитание . Семейството – в него се поставят основите на развитие на детето като личност и индивидуалност . В семейството детето за първи път осъзнава своята принадлежност към определен пол , получава първи стереотипи на поведение и взаимно отношение между половете .
Задачи , съдържание и организация на половото възпитание на детето :
В по – общ план съдържанието на половото образование засяга определени знания , нагласи и поведение . Съдържанието на половото възпитание е свързано със задачите му :
1 . Формиране на полова идентичност и адекватно половоролево поведение ;
2 . Поставяне основите на полова култура , култура на поведение между половете ;
3 . Поставяне основите на половата просвета .
Съдържанието на половото възпитание се определя според принципите на достъпност , научност , съобразени с възрастовите особености и сексуалното развитие на децата .
Доколкото половото възпитание е част от социализацията на децата , а половата култура – елемент от социалната култура , доколкото половото развитие е свързано с физическото развитие , то цялата дейност на ДГ съдейства за решаване задачите на половот възпитание .
Играта като водеща дейност в ПУВ е средство за усвояване в действен план на половоролевите стереотипи на поведение .

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница