2. Формиране на производствена програмастраница1/3
Дата12.12.2023
Размер3.23 Mb.
#119607
  1   2   3
hgg

1.8. Електроснабдяване електрическата мрежа на II). Варна. възможност за свързване към
1.9. Топлоснабдяване- прокарване на тръбопроводи и свързване към „Топлофикация Варна” АД.
1.10. Телефонни връзки — изплозване на градска мрежа като се прокарват абонатни линии до самото предприятие.
1.11. Населено мяс•го - наличието на работна сила гне преобладава главно от гр. Варна, който е на 24 км от гр. Девня.
1.12. Санита рно-зтцил•на производствената сграда Съгласно зона територията7 от 25.05.1992 междуг. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, производствените и стопанските дейности в зависимост от отделяните вредности и технологията на производствените процеси се обособяват в 7 групи, като след направено проучване предприятието в гр. Девня попада в VI хигиенно-защитна зона — l00м.
2. Формиране на производствена програма.
Предприятието произвежда валове при годишна производствена програма от 250 000 броя изделия. Към производствената програма е приложен чертеж на произвежданото изделие. Предприятието где купува заготовки прътов материал с дължища на всеки прът Зм.
Брой заготовки от 1 прът- 600/300=20 бр.
А) Прътов материал (Стомана 45)
l. Отрязване на парчета с дължина 300 mm от целия прътов материал с дължина бт и 080 — 2 min.З. Предварително определяне типа на производството и съставяне на организационно-технологичната схема на предприятието.
Типът на производство се определя от количеството и повтаряемостга на еднотипна продукция. Той е основа за избор на форма на организация на производството и на технологичните процеси.
Основните типове производство, между които се прави избор са: единично, серийно и масово, като серийното производство се разделя на дребносерийно, средносерийно и едросерийно. При проектирането типът на производство може да се определи по два начина:
> Графичен метод — определя се от диаграми
> Математически метод чрез определяне на стойността на коефициента на масовост и коефициента на серийност
Коефициентът на масовост Кл, представлява отношение между средната

продължителност на операциите в технологичния процес и ритъмът на производствения процес к. Коефициентът показва средният брой на работните места, необходими за изпълнение на една операция и така характеризира натоварването им. Чрез него се определя и типът на производството, който е най-подходящ за предприятието. Формулата е:

км
Fe- ефективен фонд от време за шлина•га при даден режим на работа N - брой на изделията от даден вид по годишната програма
В случая ще използваме графичния метод за определяне на типа на производството. Графиката представлява координатна система с нанесени по абсциса маса на изделието, а по ордината производство. Имайки нашите вече зададени параметри обем за годишномаса на изделието — 0,300 kg и обем годишно производство от 250 000 бройки, ги нанасяме върху графиката, засичаме ги и така получаваме за тип на производство средно-серийно производство.
Графично определянето на типа на производството е показано на фиг. З.
Обем •од./
1 000
Млсово
400 000 Голя серп['по н роилоодс•о
Ср но-
произволегьо
50 000
М ал косерн”но прои ьводство
0.25 2.5 25 260
Фиг. З Диаграма за определяне на типа на производството


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница