Александър СтамболийскиДата28.04.2017
Размер275.39 Kb.


4490, гр.Септември ул. "Александър Стамболийски" №37А; тел. 03561/7001,0882/310591,

факс: 03561/7779 e-mail: municipality@septemvri.org, obsept@abv.bg
У В Е Д О М Л Е Н И Е

по чл. 10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони


Общ устройствен план (ОУП) на Община Септември

фаза Предварителен проектОктомври 2015 г.

Част А - за планове, програми и проекти

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон третолице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес наелектронна поща.


Възложител

Община Септември

Пълен пощенски адрес

4490 гр. Септември, Област Пазарджик, ул. "Ал. Стамболийски" № 37 А
Кмет на Община Септември

Марин Василев Рачев

Тел/ факс/е-mail:

Тел. : 03561/7777; факс: 03561/7779

Е-mail: municipality@septemvri.org, obsept@abv.bg

2. Обща информация за предложените план, програма и проект:а) основание за изготвяне на плана, програмата и проекта – нормативен или административен акт;

Общият устройствен план в съответствие с изискванията на чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията се разработвa за територията на община Септември, като обхваща всички населени места в общината и техните землища.

Спазени са всички актуални нормативни документи за изготвяне на Общ устройствен план на община с посочване на конкретните устройствени мерки за територията на община Септември.

Съдържането на Общия устройствен план на общината е определен съгласно чл. 19 на ЗУТ, доразвит и конкретизиран в Наредба № 8 /2003-2014/

Спазени са методическите изисквания, включително доразвиване на всички положителни идеи и тенденции от предходни планове и проучвания за територията.

Отчетени са общественото мнение и нагласи.
Мотиви за изработване на ОУП:

Променената обществено-политическа и икономическа обстановка след началото на прехода, рязко ускори динамиката на процесите и коренно измени условията за пространствено планиране и развитие на община Септември. С възстановяването на частната собственост върху земеделската земя и реституцията на отчуждените и одържавени парцели и сгради, частната строителна инициатива в общината получи значително развитие.

Икономическата стагнация и началото на икономическото преструктуриране на националната и в частност, икономиката на Септември, доведоха до остър финансов дефицит в бюджетите на държавата и общината и рязко спадане, а в някои насоки и прекратяване на инвестициите в обществения сектор.

За територията на община Септември няма изработен Общ устройствен план. В същото време, застроителните и регулационни планове на отделни селища на община, правени при абсолютни права на държавата за разпореждане с недвижимите имоти и централизирано планиране на инвестициите, са неактуални и не спомагат (а в някои случаи направо пречат) за управлението на процесите, които протичат в селищната територия.

За всички останали населени места е наложително изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри, които да отразяват актуалното състояние на недвижимите имоти, след което и ПУП – ПРЗ, които да са съобразени с действащата нормативна уредба.

Коренно променените условия налагат различни подходи и принципи на планиране. С частични изменения на отделни застроителни и регулационни планове не би могла да се установи устройствена рамка за балансирано развитие на града в условията на преобладаваща частна собственост, противоречиви инвестиционни интереси и неадекватна наследена планова основа. Най-уязвими се оказаха социалната инфраструктура и зелената система.

През територията на общината минава евроазиатския транспортен коридор, свързващ Западна Европа с Близкия изток и Средна Азия, международната автомагистрала "Тракия", свързваща западна Европа и Истанбул, международната ж.п. линия от Централна Европа за Азия. От гара Септември започва дековилната железница, която е връзка между Тракия, Родопите и Пирин.

Тези транспортни връзки са благоприятен фактор за развитие на общината в средносрочно бъдеще.

Освен това, урбанизационните процеси все по-определено започват да се свързват със свободното време, с организирането на рекреацията и туризма. Консумирането на свободното време налага нови подходи в планирането на селищата и околоселищните им територии, променя решително тяхната структура и тяхната подредба, предизвиква създаването на нови структури (селищни образувания), в които се реализира свободното време. Тази тенденция все още не е категорично изявена в община Септември, но трябва да намери място в една нова устройствена рамка.

Ако към горните се добавят инфраструктурните проблеми (водата, канализацията, транспортните проблеми, тези на паркирането и гарирането, екологическите проблеми, проблемите със събирането и третирането на твърдите битови отпадъци), се очертава една картина на криза в устройственото планиране, прогнозиране и управление на селищата от община Септември.
г) Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта

Обхватът на разработката се определя от действащото законодателство за устройство на територията (Закон за устройство на територията), Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, г.) и изискванията на Община Септември.

Икономическият, социалният и екологичен хоризонт и взаимодействието между тях са основата за постигане на целите и задачите на ОУП, чрез методите на устройственото планиране.

Рамковата цел на Общия устройствен план на общината е да предложи адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на територията на общината, както и да формулира подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация.

Стратегическа цел на Общия устройствен план на Община Септември е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урабанизираните и извънурбанизираните територии.
Основната цел на Общия устройствен план е да даде цялостна концепция за развитие на територията на община Септември, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Произтичащите от основната цел задачи съответстват на изискванията на нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.

Като главна нова цел на териториалното и селищно устройство, днешният етап може да се определи: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”. Паралелно задължително изискване е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града и съставните селища в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти.Целите и задачите на ОУП на община Септември произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда в населените места и извън нея при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.
Задачи :

С общия устройствен план на общината (ОУП) се определят /съгл чл 16 от Наредба №8/: 1. общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

 2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;

 3. извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;

 4. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

 5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

 6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ;

 7. територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони.


За осъществяване на тази цел и условие, освен типично присъщите и традиционни задачи, общият устройствен план следва да реши и някои нови задачи:

 • Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси. Това е най-трудният и най-конфликтният момент. Планът трябва да защитава и гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от тази задача е и балансът между отделните и различни частни интереси.

 • Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато определени мероприятия от обществен интерес имат търговска привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия следва да се дава възможност на всички собственици и инвеститори, включително и частни.

 • Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на града извън-селищни територии при съобразяване с плана за земеразделянето.

 • Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската администрация. Общият устройствен план трябва да бъде оперативен инструмент в ръцете на общинската администрация за ефективно управление на селищната територия. За тази цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен, и да дава възможности за бързо привеждане в съответствие с новите условия и изискванията на конюнктурата.

Планирането на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и културно наследство на общината.


3. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана,програмата и проекта.

Общият устройствен план на община Септември ще бъде приет и одобрен от Община Септември, Компетентен орган за даване на решение по ЕО и ОС е РИОСВ Пазарджик.


4. Друга информация по преценка на възложителя.

Приложение № 2

към чл. 10, ал. 2 (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Приложения към уведомлението по чл. 10, ал. 1:
Част А - за планове, програми и проекти

1. Характеристика на плана, програмата и проекта относно:А) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 иприложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционнипредложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване поотношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия

Обща информация за предложения план/програма

ОУПО на община Септември се изготвя на основание чл 124 от ЗУТ с Решение на Общинския съвет за изготвяне на ОУП по предложение на Kмета на общината, и изготвено и прието Планово задание.

ОУП на община Септември обхваща цялата територия на общината с всички населени места с техните землища.

Община Септември е разположена в най-западната част на Горнотракийската низина, северните склонове на Родопите и крайните разклонения на Западна (Ихтиманска) Средна гора и попада в обхвата на административна област Пазарджик, част от Южен централен район.

Община Септември заема 348,9 кв. км. площ и съставлява 7,8 % от територията на Пазарджишка област. Тя включва 15 населени места: гр.Септември, гр.Ветрен, с.Семчиново, с.Виноградец, с.Карабунар, с.Бошуля, с.Ковачево, с.Лозен, с.Ветрен дол, с.Симеоновец, с.Злокучене, с.Варвара, с.Славовица, с.Горно Вършило, с.Долно Вършило. Общината се намира на около 20 км западно от Пазарджик. Повече от половината от територията на й е заета от земеделски земи – над 207 хил.дка, около 97 хил. дка са горските площи. Тя граничи с община Лесичово – на север, с община Пазарджик - на изток, с общините Белово и Костенец - на запад и с общините Ракитово и Велинград - на юг.

Град Септември се развива във връзка с построената през ХІХ в. ж.п. линия Любимец-Бельово и е важно транспортно средище. През територията на общината минава евроазиатския транспортен коридор, свързващ Западна Европа с Близкия изток и Средна Азия, международната автомагистрала "Тракия", свързваща западна Европа и Истанбул, международната жп линия от Централна Европа за Азия. От гара Септември започва дековилната железница, която е връзка между Тракия, Родопите и Пирин.

Общият брой на населението в общината е 25 207 жители (към 31.12.2013г.). Към 31.12.2013 година 43% от населението на Община Септември живее в градовете (гр.Септември и гр.Ветрен), а 57% в селата (с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Горно вършило, с.Долно вършило, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец, с.Славовица).

Арх-Проект Консулт” ЕООД е Изпълнител на проекта на основание спечелена обществена поръчка и сключен договор с поръчител Община Септември за изпълнение на ОУП.

Проектът се изпълнява в две фази :предварителен и окончателен проект.

Основната цел на Общия устройствен план е да даде цялостна концепция за развитие на територията на община Септември, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Произтичащите от основната цел задачи съответстват на изискванията на нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.

С формулирането на стратегическите цели и приоритети за развитие се определят основните насоки и очакваните резултати, които следва да се постигнат при реализацията на плана. Приоритетите дефинират ключовите области, в които общината и общинското ръководство ще се намесят за постигане на заложените цели. В този смисъл приоритетите са конкретни и предполагат тясно обвързване с целите. Добрата обвързаност и обоснованост на приоритетите и целите позволява да се оцени тяхната значимост и това оказва силно въздействие при изпълнение на Общия устройствен план на община Септември.С общия устройствен план на Община Септември. трябва да бъдат определени:

 • Общата структура на територията – предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

 • Общия режим на устройство на всяка от териториите, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;

 • Извънурбанизираните територии – изключителна държавна, публична, държавна и публична общинска собственост, и режимите на тяхното устройство;

 • Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

 • Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

 • Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т. ч. териториите за превантивна устройствена защита, съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за устройство на територията.В Писмо с изх. № КД-01-2625/22.08.2014г. от РИОСВ-Пазарджик относно Преценяване на необходимостта от екологична оценка за Общ устройствен план на община Септември се посочват Защитените зони и Защитените територии, попадащи в териториалния обхват на ОУП на община Септември.
Защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии на територията на община Септември са:

 • Защитена местност "Бильов рът", обявена със Заповед № РД-406/03.04.2003 г. /ДВ бр. 42/2003 г./, с цел опазване на характерен ландшафт. Намира се в землището на с. Церово, община Септември. Заеманата площ е от 89,7 ха.

 • Защитена местност "Златин дол", обявена със Заповед № РД-409/03.04.2003 г. /ДВ бр. 42/2003 г./, с цел опазване на характерен ландшафт. Намира се в землището на с. Семчиново, община Септември. Заеманата площ е от 8,3 ха.

 • Защитена местност "Езерото", обявена със Заповед № РД-403/03.04.2003 г. /ДВ бр. 42/2003 г./, с цел опазване на характерен ландшафт. Намира се в землището на с. Семчиново, община Септември. Заеманата площ е от 5,8 ха.

 • Защитена местност "Милеви скали", обявена със Заповед № РД-404/03.04.2003 г. /ДВ бр. 42/2003 г./, с цел опазване на характерен ландшафт. Намира се в землището на с. Семчиново, община Септември. Заеманата площ е от 115,1 ха.

 • Защитена местност "Коритата", обявена със Заповед № РД-410/03.04.2003 г. /ДВ бр. 42/2003 г./, с цел опазване на характерен ландшафт. Намира се в землището на с. Варвара, община Септември. Заеманата площ е от 10,7 ха.

 • Защитена местност "Св. Георги", обявена със Заповед № РД-202/11.03.1987 г. /ДВ бр. 25/1987 г./, с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче. Намира се в землището на с. Варвара, община Септември. Заеманата площ е от 5,7 ха.

 • Защитена местност "Св. Марина", обявена със Заповед № РД-342/31.03.2003 г. /ДВ бр. 42/2003 г./, с цел опазване на характерен ландшафт. Намира се в землището на с. Варвара, община Септември. Заеманата площ е от 1,5 ха.Защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 по смисъла на ЗБР за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

 • ЗЗ BG0000304 „Голак"

 • ЗЗ BG0000578 „Река Марица"

 • ЗЗ BG0001386 „Яденица"Защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 по смисъла на ЗБР за опазване на дивите птици

 • ЗЗ BG00002069 „Рибарници Звъничево"

ЗЗ BG0000304 Голак

Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

5210 Храсталаци с Juniperus spp.

Arborescent matorral with Juniperus spp.

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco

Brometalia) (*important orchid sites)

6510 Низинни сенокосни ливади

Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii

8310 Неблагоустроени пещери - Caves not open to the public

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

Luzulo-Fagetum beech forests

9130 Букови гори от типа - Asperulo-Fagetum Asperulo-Fagetum beech forests

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines

62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

91AA * Източни гори от космат дъб Eastern white oak forests

91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus- Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори- Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

91W0 Мизийски букови гори- Moesian beech forests

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа

Moesian silver lime woods


БОЗАЙНИЦИ:

Широкоух прилеп - Barbastella barbastellus

Canis lupus - * Европейски вълк

Lutra lutra - Видра

Miniopterus schreibersi - Дългокрил прилеп

Myotis bechsteini - Дългоух нощник

Myotis blythii - Остроух нощник

Myotis capaccinii - Дългопръст нощник

Myotis emarginatus - Трицветен нощник

Myotis myotis - Голям нощник

Rhinolophus blasii - Средиземноморски подковонос

Rhinolophus euryale - Южен подковонос

Rhinolophus ferrumequinum - Голям подковонос

Rhinolophus hipposideros -Maлък подковонос

Rhinolophus mehelyi - Подковонос на Мехели

Ursus arctos - * Кафява мечка

Vormela peregusna - Пъстър пор
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

Bombina variegata - Жълтокоремна бумка

Emys orbicularis - Обикновена блатна костенурка

Testudo graeca - Шипобедрена костенурка

Testudo hermanni - Шипоопашата костенурка

Triturus karelinii - Голям гребенест тритон


РИБИ:

Barbus plebejus - Маришка мряна


БЕЗГРЪБНАЧНИ

*Austropotamobius torrentium - Ручеен рак

Unio crassus - Бисерна мида

Cerambyx cerdo - Обикновен сечко

Lucanus cervus - Бръмбар рогач

Morimus funereus - Буков сечко

Rosalia alpina - * Алпийска розали
РАСТЕНИЯ:
ЗЗ BG0000578 Река Марица

Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation

3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.

Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco

Brometalia) (*important orchid sites)

6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea

91AA * Източни гори от космат дъб Eastern white oak forests

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or

Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори- Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

Salix alba and Populus alba galleries

92C0 Гори от Platanus orientalis

Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Platanion orientalis)

92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae)

Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)


БОЗАЙНИЦИ:

Широкоух прилеп - Barbastella barbastellus

Canis lupus - * Европейски вълк

Lutra lutra - Видра

Mesocricetus newtoni - Добруджански (среден) хомяк

Myomimus roachi - Мишевиден сънливец

Myotis bechsteini - Дългоух нощник

Myotis capaccinii - Дългопръст нощник

Rhinolophus blasii - Средиземноморски подковонос

Rhinolophus euryale - Южен подковонос

Spermophilus citellus - Лалугер

Vormela peregusna - Пъстър пор


ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

Bombina bombina - Червенокоремна бумка

Bombina variegata - Жълтокоремна бумка

Elaphe quatuorlineata - Ивичест смок

Emys orbicularis - Обикновена блатна костенурка

Testudo graeca - Шипобедрена костенурка

Testudo hermanni - Шипоопашата костенурка

Triturus karelinii - Голям гребенест тритон


РИБИ:

Barbus plebejus - Маришка мряна

Aspius aspius - Распер

Rhodeus sericeus amarus - Европейска горчивка


БЕЗГРЪБНАЧНИ

* Austropotamobius torrentium - Ручеен рак

Unio crassus - Бисерна мида

Cerambyx cerdo - Обикновен сечко

Lucanus cervus - Бръмбар рогач

Morimus funereus - Буков сечко

Rosalia alpina - * Алпийска розалия

Paracaloptenus caloptenoides - Обикновен паракалоптенус

Vertigo moulinsiana - Вертиго

Vertigo angustior - Вертиго

Coenagrion ornatum - Ценагрион

Eriogaster catax - Торбогнездница

* Callimorpha quadripunctaria

Lycaena dispar - Лицена

Ophiogomphus cecilia - Офиогомфус

Probaticus subrugosus


РАСТЕНИЯ:
ЗЗ BG00001386 Яденица

Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

6520 Планински сенокосни ливади

Mountain hay meadows

8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс

Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

Luzulo-Fagetum beech forests

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

Asperulo-Fagetum beech forests

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines

9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)

Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)

9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

(Sub-)Mediterranean pine forest with endemic black pines

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

Oro-Moesian acidophilous grasslands

91BA Мизийски гори от обикновена ела

Moesian silver fir forests

91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

Rhodopide and Balkan range Scots pine forests

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори

Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

91W0 Мизийски букови гори

Moesian beech forests

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа

Moesian silver lime woods
БОЗАЙНИЦИ:

Широкоух прилеп - Barbastella barbastellus

Canis lupus - * Европейски вълк

Lutra lutra - Видра

Miniopterus schreibersi - Дългокрил прилеп

Myotis bechsteini - Дългоух нощник

Myotis blythii - Остроух нощник

Myotis capaccinii - Дългопръст нощник

Myotis emarginatus - Трицветен нощник

Myotis myotis - Голям нощник

Rhinolophus blasii - Средиземноморски подковонос

Rhinolophus euryale - Южен подковонос

Rhinolophus ferrumequinum - Голям подковонос

Rhinolophus hipposideros -Maлък подковонос

Rhinolophus mehelyi - Подковонос на Мехели

Ursus arctos - * Кафява мечка


ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

Bombina variegata - Жълтокоремна бумка

Emys orbicularis - Обикновена блатна костенурка

Testudo graeca - Шипобедрена костенурка

Testudo hermanni - Шипоопашата костенурка

Triturus karelinii - Голям гребенест тритон


РИБИ:

Barbus plebejus - Маришка мряна


БЕЗГРЪБНАЧНИ

* Austropotamobius torrentium - Ручеен рак

Unio crassus - Бисерна мида

Paracaloptenus caloptenoides - Обикновен паракалоптенус

Euphydryas aurinia - Еуфидриас

* Callimorpha quadripunctaria

* Osmoderma eremita - Осмодерма

Cerambyx cerdo - Обикновен сечко

Lucanus cervus - Бръмбар рогач

Morimus funereus - Буков сечко

Rosalia alpina - * Алпийска розалия
РАСТЕНИЯ:
Защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 по смисъла на ЗБР за опазване на дивите птици


 • ЗЗ BG0002069 „Рибарници Звъничево"

ЗЗ BG0002069 „ Рибарници Звъничево "

Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


Предмет на опазване:

ПТИЦИ:


Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC)

Къдроглав пеликан - Pelecanus crispus

Голям воден бик - Botaurus stellaris

Малък сокол - Falco columbarius

Земеродно рибарче - Alcedo atthis

Mалък корморан - Phalacrocorax pygmeus

Сирийски пъстър кълвач - Dendrocopos syriacus

Бойник - Philomachus pugnax

Малка бяла чапла - Egretta garzetta

Кокилобегач - Himantopus himantopus

Нощна чапла - Nycticorax nycticorax

Гривеста чапла - Ardeola ralloides

Mалък воден бик - Ixobrychus minutus

Голяма бяла чапла - Egretta alba

Ливаден блатар - Circus pygargus

Полски блатар - Circus cyaneus

Тръстиков блатар - Circus aeruginosus

Белоока потапница - Aythya nyroca

Поен лебед - Cygnus cygnus

Бял щъркел - Ciconia ciconia

Черен щъркел - Ciconia nigra

Белобуза рибарка - Chlidonias hybridus

Сив жерав - Grus grus
Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC)

Обикновена калугерица - Vanellus vanellus

Зеленоглава патица - Anas platyrhynchos

Сива гъска - Anser anser

Лиска - Fulica atra

Голям корморан - Phalacrocorax carbo

Голяма белочела гъска - Anser albifrons

Зимно бърне - Anas crecca

Обикновен мишелов - Buteo buteo

Средна бекасина - Gallinago gallinago

Черноопашат крайбрежан бекас - Limosa limosa

Малък червеноног водобегач - Tringa totanus

Жълтокрака чайка - Larus cachinnans

Късокрил кюкавец - Actitis hypoleucos

Фиш - Anas penelope

Лятно бърне - Anas querquedula

Сива чапла - Ardea cinerea

Ням лебед - Cygnus olor

Качулата потапница - Aythya fuligula

Малък гмурец - Tachybaptus ruficollis

Голям горски водобегач - Tringa ochropus

Кафявоглава потапница - Aythya ferina

Голям червеноног водобегач - Tringa erythropus

Речен дъждосвирец - Charadrius dubius

Крещалец - Rallus aquaticus

Червеногуш гмурец - Podiceps grisegena

Голям гмурец - Podiceps cristatus

Речна чайка - Larus ridibundus

Зеленоножка - Gallinula chloropus

Черношипа ветрушка - Falco tinnunculus


Изводи:

На база направения анализ и оценка на съществуващото състояние на компонентите на околната среда и целите на ОУП са изведени приоритетите за развитие на територията. Анализът на приоритетите на развитие, залегнали в ОУП, от гледна точка на отношението им към околната среда, са поставени в проекта на ОУП на община Септември.

Реализацията на ОУП оказва категорично положително въздействие върху параметрите на околната среда и здравето на хората в района.

Ще се постигне осигуряване на високо качество на живот за населението в района, предотвратяване на всякакъв здравен риск, повишаване на трудовата заетост, както и развитие към постигане принципите на устойчиво развитие на градската среда по трите компонента – социални, икономически и екологични.

Инвестиционни предложения, произтичащи от ОУП на Община Септември, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях и под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след Решение/Становище по ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване и при съобразяване с изискванията и мерките.

Не се засягат защитени зони по Натура 2000 и защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

Предвидените обекти в ОУП са разположени извън границите на защитените територии. Въздействието върху околната среда в района, произтичащо от свързаните с обектите в ОУП дейности, при прилагане на съответните мерки (предимно при строителство), се свежда до минимум (с ниска степен и локален обхват) и респективно без противоречие с приетите режими на опазване в защитените зони и защитените територии.

В ОУП - Предварителен Проект не са предвидени дейности и обекти, които да оказват значимо негативно въздействие върху разположени в община Септември ЗЗ. В ЕО са предвидени мерки, за да не се допуска отрицателно въздействия върху ЗЗ.

За инвестиционните предложения, предвидени в проекта на ОУП - Окончателен вариант, ще бъдат изготвени прединвестиционни проучвания, като за всяко инвестиционно намерение ще бъде изготвяно и внасяно в РИОСВ-Шумен, Уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и уведомление по чл. 10 от Наредбата за оценка за съвместимост. След провеждане на изискващите се процедури по ОВОС и ОС, при реализиране на съответното инвестиционно предложение ще бъдат спазвани и изпълнявани заложените в съответните Решения на РИОСВ-Пазарджик мерки и условия.


Б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархияна планиране, степен на подробност на предвижданията

Общият устройствен план в съответствие с изискванията на чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията се разработва за територията на община Септември, като обхваща всички населени места в общината и техните землища. Обхватът на разработката се определя от действащото законодателство за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и изискванията на Община Септември.

2. Задание за изготвяне на плана, програмата и проекта.

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия,таблици, схеми, снимки и др. - по преценка на възложителя, приложения.
Дата: Уведомител:…………………..

Марин Рачев

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница