Анализ и оценка на здравословното състояние на децата от детските заведения в област велико търново за 2015 годДата24.07.2016
Размер82.1 Kb.
#4811
ТипАнализ


АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ

ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА 2015 ГОДИНА
Анализът и оценката на здравословното състояние на децата от детските градини в област Велико Търново за 2015 година са изготвени на базата на:

 • обобщени от медицинските специалисти в детските заведения данни за здравословното състояние на обслужваните от тях деца, въз основа на предоставените им от личните лекари талони от профилактичните прегледи, съгласно Наредба №3 на МЗ за здравните кабинети в детските заведения и училищата (ДВ, бр. 38/2000 г. изм. и доп. бр. 83/2000 г.);

 • Наредба №39 на МЗ от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 106/2004 г.);

 • схема за анализ на здравословното състояние на децата с приложени таблици (писмо на МЗ №32-00-138 от 06.10.2005 г. и изменения от 06.03.2007 г.).


I. Обслужван контингент:

През учебната 2015/2016 година (по данни на Регионалния инспекторат по образованието – Велико Търново), в областта са функционирали: • 110 детски заведения, посещавани от общо 6 956 деца на възраст от 1 до 7 години, разпределени в 285 групи;

 • 79 здравни кабинети, в които работят медицински специалисти (лекари, медицински сестри и фелдшери).

Броят на децата, посещаващи детски заведения, в които работят медицински специалисти по Наредба №3 на МЗ от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища е 5 883 деца, разпределени в 230 групи (данните са представени в таблица ІІ).

С профилактични прегледи са обхванати 5 452 деца (92,77%). В половината от общините относителният дял на децата, обхванати с профилактични прегледи е 100% - Свищов, Сухиндол, Златарица, Лясковец и Полски Тръмбеш; най-нисък е в общините Елена (84,15%) и Стражица (88,16%). Разпределението на обхванатите с профилактични прегледи деца в областта и по общини е представено в приложение 1.


Приложение 1. Относителен дял на обхванатите с профилактични прегледи деца в областта и по общини (в %).


Община

Общо

Обхванати

Относителен дял (%)

В.Търново

2204

1976

89,66

Г.Оряховица

1073

974

90,77

Свищов

736

736

100,00

Павликени

482

462

95,85

Сухиндол

48

48

100,00

Елена

246

207

84,15

Златарица

105

105

100,00

Стражица

380

335

88,16

П.Тръмбеш

340

340

100,00

Лясковец

346

346

100,00

ЗА ОБЛАСТТА:

5 960

5 529

92,77

В сравнение с предходната учебна година делът на обхванатите с профилактични прегледи деца се запазва почти еднакъв (2014 г. - 93,35% и 2015 г. - 92,77%).IІ. Антропометрични показатели – ръст и телесна маса:

Оценката на антропометричните показатели е направена на базата на средните стойности (х) и стандартното отклонение (s) на същите по възраст и пол, като се оформят следните групи:

- I група норма (х±1s) – включва деца, чиито показатели са в границите на средната стойност;

- II група разширена норма – включва деца, при които антропометричните показатели са между (х±1s) и (х±2s);- III група извън нормата – включва деца, чиито антропометрични измервания са под (х-2s) и над (х+2s).
1. По показателя ръст:

 1. В I група норма попадат по-голямата част от обхванатите с профилактични прегледи деца5 152, което съставлява 93,18%.

 2. Във II група разширена норма са 304 от обхванатите деца с профилактични прегледи (5,50%);

 3. В III група извън нормата са 73 деца, т.е. 1,32% от обхванатите с профилактични прегледи деца. В подгрупата под (х-2s) са 42 деца, а в подгрупата над+2s) са 31 деца.

Данните за ръста на децата са представени в таблица № 1.
2. По показателя телесна маса:

 1. В I група норма попадат 5 058 (91,48%) от обхванатите с профилактични прегледи деца;

 2. Във II група разширена норма са 342 (6,19%) от децата, преминали профилактичен преглед;

 3. В III група извън нормата са 129 (2,33%) от обхванатите с профилактични прегледи деца. В подгрупата под (х-2s) са общо 51 деца, а в подгрупата над +2s) са 78 деца.

 4. Данните за телесната маса на децата са представени в таблица №2.

Сравнението с предходната учебна 2014/2015 година, по отношение на антропометричните показатели (ръст и телесна маса), показва незначително намаление на относителния дял на децата с нормални за възрастта ръст и тегло и съответно намаление в останалите групи (приложение 2).
Приложение 2. Разпределение на децата, посещаващи детски заведения в област Велико Търново според ръста и телесната маса за последните две учебни години (в %).


Показател

Учебна година

2014/2015

(%)

2015/2016

(%)

Ръст


I група норма

93,50

93,18

II група разширена норма

5,63

5,50

III група извън нормата

0,87

1,32

Телесна

маса


I група норма

92,67

91,48

II група разширена норма

5,63

6,19

III група извън нормата

1,71

2,33IІІ. Показатели за физическа дееспособност:

От медицинските специалисти беше предоставена информация за резултатите от проведените тестове за физическа дееспособност на децата над тригодишна възраст.

През 2015 г. тестове за физическа дееспособност са проведени във всички детски заведения на територията на област Велико Търново. Нормите за съответната възраст са покрили 4 912 деца на възраст от 3 – 7 години от (89,62%).
IV. Диспансерно наблюдение на децата в област Велико Търново през учебната 2015/2016 година

В областта, през отчетния период, на диспансерно наблюдение са подлежали 227 деца (4,16% от децата, обхванати с профилактични прегледи).

Структурата на заболяванията сред децата, подлежащи на диспансерно наблюдение е следната:

1. Болестите на дихателната система са най-разпространените заболявания сред децата – 83 (36,56% от диспансеризираните). Най-много са децата, боледуващи от бронхиална астма (65 деца), хроничен бронхит (10 деца) и алергични и други ринити (6 деца)

2. Болестите на нервната система и сетивните органи заемат второ място сред заболяванията при децата – общо 71 диспансеризирани деца (31,28% от диспансеризираните). Най-много в тази група са децата с различна степен на намаление на зрението (49 деца), следвани от децата с епилепсия (13 деца), с детска церебрална парализа (4 деца) и болести на ушите (вкл. глухота) – общо 3 деца.

3. Вродените аномалии заемат трето място сред заболяванията при децата – 21 (9,25% от диспансеризираните), като най-много са децата със сърдечни аномалии (8 деца).

4. Инфекциозните и паразитни болести се нареждат на четвърто място по честота сред децата – 19 диспансеризирани деца – 8,37%. Най-много на диспансерно наблюдение са децата с ентеробиоза (10 случая), следвани от тези с ехинококоза (7 деца).

5. Психичните разстройства заемат пето място – 10 диспансеризирани деца (4,40%), от които по 4 деца с генерализирано разстройство в развитието (в т. ч. и детски аутизъм) и други невротични разстройства.

Броят на децата, водещи се на диспансерен отчет са представени в таблица V.


V. Регистрирани заболявания (само новооткрити заболявания) при профилактичните прегледи на децата през 2015 година (септември – декември) в област Велико Търново

С новооткрити заболявания са 208 деца (3,81%) от обхванатите с профилактични прегледи общо 5 452 деца.

Най-разпространените новооткрити заболявания сред децата са: пневмония (53 деца), смущения в зрението (43 деца), бронхиална астма (42 деца), неврози и затлъстяване (по 13 деца), следвани от алергични ринити (11 деца), специални симптоми и синдроми (заекване, тикове, анорексия, енурезис, стереотипи) – 8 деца и хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации – 6 деца.

В сравнение с предходната учебна 2014/2015 година относителният дял на децата с новооткрити заболявания, посещаващи детски заведения, се запазва почти един и същ – съответно 3,78% и 3,81%.

Заболяванията, регистрирани при профилактичните прегледи от личните лекари на децата за 2015 г. са представени в таблица VІ.
ОБЩИ ИЗВОДИ:
1. Обхватът с профилактични прегледи на децата, посещаващи детски заведения в област Велико Търново през 2015 година се запазва почти същия с този през предходната 2014 година – съответно 92,67% и 93,35%. Сравнително нисък е обхватът с профилактични прегледи на децата в някои общини на областта (Елена и Стражица).
2. Почти всички от обхванатите с профилактични прегледи деца в областта имат нормални антропометрични показатели (вкл. и разширена норма): за ръст – 98,66% и за телесна маса – 97,62%. В сравнение с предходната учебна година стойностите и на двата показателя са малко по-ниски.

3. Физическата дееспособност на децата в областта, оценена по методика на МОН, за поредна година е на много добро ниво.


4. Процентът на диспансеризираните деца е увеличен с 0,12% в сравнение с предходната година. Не се наблюдават различия в структурата на заболяванията сред децата в сравнение с предходната 2014 година.

Оценката на здравословното състояние на децата от 1 до 7-годишна възраст, посещаващи детски заведения в област Велико Търново, като цяло е положителна, въпреки че се наблюдават и някои неблагоприятни резултати по отношение на: разпространението на болестите на дихателната система и болестите на нервната система и сетивните органи, обхвата с профилактични прегледи, отклоненията по показателя телесна маса.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница