Българско гражданствоДата15.08.2018
Размер47.67 Kb.
#79729

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Увод
През последните години въпросите свързани с българското гражданство стават все по актуални и значими. От една страна те са свързани с личния статус на личността, а от друга с публичноправната сфера, с държавността, с такива важни понятия като народ на държавата и формиране на изборните представителни органи.

Все повече придобива актуалност българското гражданство във връзка с отпадане на Република България от черния визов списък през 2000 г. и възможността в рамките на 90 дни за безвизово пътуване на българските граждани в страните-членки на ЕС.

Поради трудните икономически условия в Република България за периода 1990-2000 г. според Националния статистически институт над 700 000 български граждани са напуснали страната ни по икономически причини. Тези хора живеят и работят в чужда страна. Те искат да запазят българското си гражданство. От друга страна много лица от българските общности зад граница желаят да възстановят или да придобият по натурализация българско гражданство.

За гражданите на страните – членки на ЕС възниква освен съответното национално гражданство и своеобразно допълнително гражданство – гражданин на ЕС, което включва своеобразни права и задължения. Република България е асоцииран член на ЕС и тези въпроси тепърва ще бъдат на дневен ред.

Българското гражданство е предмет на Конституционна, законова и подзаконова уредба. Има практика на Конституционния съд.

Съществена новост произтича от подписването и ратифицирането на Европейската конвенция за гражданството от страна на Република България.

Особено съществен е въпросът с гражданството и статутите на лицата с постоянно местоживеене в чужбина при реализиране на избирателните права в Република България. Факт е, че това оказва съществено влияние върху публичната сфера и цялостния обществен живот у нас.


Хорариум – 30 часа лекции.
Изпит – писмен по приложен въпросник с последващ разговор по проблематиката.

Систематика на основните въпроси в лекционния курс

 1. Същност и съдържание на правното понятие “гражданство”.

 2. Разграничение от сходни и близки понятия

 • поданство и гражданство

 • безгражданство

 • двойно и множествено гражданство

 • гражданство на ЕС

 1. Възникване на българската народност, на българската нация, на българското гражданство – историкоправни аспекти.

 2. Български общности зад граница. Правна уредба. Отношение към българското гражданство.

 3. Международноправна уредба на гражданството

 • в универсални международноправни актове;

 • в международноправни актове с регионален характер – СЕ, ЕС;

 • в двустранни договори, по които Република България е страна.

 1. Вътрешноправни актове, регламентиращи гражданството

 • актове непосредствено посветени на материята на гражданството;

 • актове, които по принцип регламентират друга материя, но в които съществуват разпоредби за гражданството.

 1. Производства по придобиване, загубване и възстановяване на българско гражданство.

 2. Понятие и систематично място на производствата по българско гражданство.

 3. Компетентни държавни органи по въпросите на гражданството.

 4. Особености на производствата по приемане на българско гражданство:

 • натурализация по общия ред;

 • привилегирована натурализация;

 • натурализация за лица от български произход;

 • натурализация при условията на чл.16 от ЗБГ.

 1. Особености на производствата по загубване на българско гражданство

 • освобождаване от българско гражданство;

 • лишаване от българско гражданство;

 • отмяна на натурализация.

 1. Възстановяване на българско гражданство. Особености. Предложения с оглед бъдещо усъвършенстване на етническия модел в страната.

 2. Преглед на някои специфични производства, предмет на вътрешноведомствена уредба /български евреи/.

 3. Производства по установяване на българско гражданство.

 4. Производства по възстановяване на българско гражданство на основание § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗБГ.

 5. Място на гражданството в производствата по договорите за обратно приемане и за екстрадиция.

 6. Новости произтичащи от ратифицирането на Европейската конвенция за гражданството.

 7. Тенденции в развитието на гражданството в ЕС.

Препоръчителни нормативни актове и литература
 1. Конституциите на Р България

 2. Решения на Конституционния съд по тази материя

 3. Законите за българското гражданство

 4. Европейската конвенция за гражданството от 1997 г. и Обяснителния доклад към нея

 5. Наредба № 1 от 1999 г. на Министерство на правосъдието относно приложението на дъл V от ЗБГ

 6. Заповеди на министъра на правосъдието с вътрешноведомствен характер по материята на българското гражданство.

 7. АПИС – процедури – Българско гражданство, нормативна уредба и производства

 8. Учебници по Конституционно право

 9. Вълканов В., Българското гражданство, С. , 1977 г.

 10. Цанков, В., Българското гражданство – материалноправни и процесуални аспекти, С., 2004 г.

Въпросник


1. Същност и съдържание на правното понятие “гражданство”.

2. Понятията етнос, народност, нация.

3. Социокултурна идентичност и връзката и с българското гражданство.

4. Български общности зад граница. Връзка с проблемите на българското гражданство. Правна уредба.

5. Поданство и гражданство.

6. Понятие и правна уредба на статута на лица без гражданство.

7. Двойно и множествено гражданство. Правна уредба.

8. Актуално положение на тези въпроси в Р България.

9. Гражданство на ЕС. Понятие гражданин на света. Правна стойност.

10. Отграничаване на понятието българско гражданство от близки и сходни понятия.

11. Възникване на българското гражданство – историкоправни аспекти.

12. Историкоправен преглед на нормативната регламентация на българското гражданство.

13. Съвременна международноправна уредба.

14. Съвременна международноправна уредба в универсални правни актове.

15. Съвременна международноправна уредба в актове с регионален характер.

16. Двустранни договори, по които Р България е страна и българското гражданство.

17. Основни вътрешноправни актове по материята на българското гражданство. 1. Актове, които по принцип уреждат друга материя, но които имат отношение към гражданството.

 2. Компетентни държавни органи по въпросите на гражданството. Взаимоотношения и взаимодействия между тях.

 3. Понятие и систематично място на производствата по българско гражданство.

 4. Обща натурализация.

 5. Привилегирована натурализация.

 6. Освобождаване от българско гражданство.

 7. Отмяна на натурализация.

 8. Лишаване от българско гражданство.

 9. Възстановяване на българско гражданство.

 10. Установяване на българско гражданство.

 11. Други производства свързани с българското гражданство.

 12. Тенденции в ЕС по отношение на гражданството.

20.09.2010 г.гр. София проф. д-р по право Веселин Цанков
Каталог: pehlivanov -> konspekti
konspekti -> Права на човека редовно и задочно обучение, 2010 – 2011 уч г
konspekti -> Програма наименование на учебната дисциплина: Международно въздушно и космическо право
pehlivanov -> 1 Период: 15. 03-30. 03. 2011 Сирануш Сахан Артинян 0807253031-2 гр
konspekti -> Юридически факултет
konspekti -> Паисий Хилендарски
konspekti -> Закон за съдене на людете. Сходства и различия с Еклогата. Законодателство по време на Втората българска държава. Синтагма на Матей Властар. Шестокнижие на Арменопуло. Душанов закон


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница