Димитър иванов николов (1924-2007)Дата18.06.2018
Размер101.68 Kb.
ДИМИТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ

(1924-2007)
Роден на 12.04.1924 г. в с. Долна Гнойница, Оряховско. През 1950 година завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "История". На 12.04.1951 г. е назначен за уредник в Старозагорския исторически музей. От 1951 до 1982 г. е директор на Окръжния исторически музей в Стара Загора. От 1976 г. до 1985 г. е и директор на ОД «Културно-историческо наследство». От 1963 г. е научен сътрудник по нумизматика, а от 1974 г. е старши научен сътрудник ІІ ст. по антична археология. От 1976 г. до 1984 г. е главен редактор на ИМЮИБ. От 1981 г. до 1985 г. е ръководител на българо-германската археологическа експедиция «Карасура».От 1961 г. е член на СНРБ, а от 1976 е член на ЦС на БИД. Почетен гражданин на Стара Загора от 24 май 2004 г.
1955 г.

 1. Новооткрити паметници в Старозагорския музей. - ИАИ, 20, 1955, с. 575-576.


1956 г.

 1. Окръжен Народен Музей Стара Загора. – С., 1956, 9 с.

 2. Видни старозагорци. – Ст. Загора, 1956, 9 с.

 3. Августа Траяна - Верея. - Наука и техн. за младежта, 1956, 11, с. 7-9.


1957 г.

 1. Стара Загора. Берое-Августа Траяна-Иринополис-Боруй-Ески Загра-Железник [Албум]. - С., 1957, 17 с.

 2. Николов, Д. и П. Коев. Осемдесет години братска дружба. Старозагорски окръг 1877-1957 г. – Ст. Загора, 1957, 66 с.


1958 г.

 1. Нови данни за пътя Филипопол - Ескус. – В: Изследвания в чест на акад. Д. Дечев, С., 1958, с. 285-288.

 2. Из далечното минало на един град. – НР, 1958, № 12, с. 20


1959 г.

 1. Две медни брадвички в Старозагорския музей. - ИАИ, 22, 1959, с. 333.

 2. Нови данни за миналото на Стара Загора. - Археология, 1959, 1-2, с. 59-63.


1960 г.

 1. Археологическият отдел на Старозагорския музей. - Археология, 1960, 2, с. 66-69.

 2. Николов, Д., Е. Манасиева. Паметниците на културата и тяхното значение в подобрявянето на учебно-възпитателната работа по история. - Истор. и геогр., 1960, 4, с. 25-27.

 3. Николов, Д., В. Койчева. Нови данни за дейността на Вела Благоева в Стара Загора. - И пр., 1960, 5, с. 106-108.

 4. Народен музей Стара Загора. Албум. – С., 1960, 30 с., с ил.


1961 г.

 1. Со времен фракийцев. - Болгария, 1961, 10.

 2. Две колективни находки от бронзови монети при Ново село, Старозагорско. - Археология, 1961, 2, с. 31-34.

 3. Тракийски колесници край Стара Загора. - Археология, 1961, 3, с. 8-17.

 4. Златни фиали от с. Даскал Атанасово. - В: Изследвания в памет на Карел Шкорпил, С., 1961, с. 367-368.


1962 г.

 1. Монетна находка от с. Свобода, Старозагорско. - Археология, 1962, 3, с. 21-29.


1963 г.

 1. Нови колективни находки от монети на Парион, Тракийски Херсонес и Аполония Понтика. - Археология, 1963, 4, с. 39-42.

 2. Николов, Д., В. Койчева. Непубликувани писма от Вела Благоева до Атанас Илиев. - МПК, 1963, 4, с. 17.


1964 г.

 1. Колективни находки от римски републикански монети в Старозагорско. - ИАИ, 27, 1964, с. 154-180.


1965 г.

 1. Николов, Д., Г. Матев. Нужна е осведоменост и добросъвестност. - Бълг. журналист, 1965, 8, с. 8-9.

 2. Августа Траяна-Верея - II-VI в. - Археология, 1965, 3, с. 11-21.

 3. Буюклиев, Х., М. Димитров, Д. Николов. Окръжен народен музей Стара Загора. Старо изкуство (Албум). – С., 1965, 167 с., с ил.


1966 г.

 1. Николов, Д., В. Койчева Участие на Стара Загора в антифашистката борба. – В: История на Стара Загора, С., 1966, с. 143-164.

 2. Николов, Д., К. Кемалов. Византийски моливдовул от с. Вълкосел, Благоевградско. - МПК, 1966, 4, с. 14-15

 3. Николов, Д., В. Койчева. Въпроси на историята в «Български диалектен атлас». – И Пр., 1966, 4, с. 128-131.


1967 г.

 1. Николов, Д., Х. Буюклиев. Тракийски могилни гробове от Чаталка, Старозагорско. - Археология, 1967, 1, с. 19-31.

 2. [Шестдесет] 60 години Окръжен исторически музей Стара Загора. - МПК, 1967, 2, с. 44-46.

 3. Николов, Д., Х. Буюклиев. Нови тракийски могилни погребения от Чаталка, Старозагорско. - Археология, 1967, 3, с.10-25.

 4. Археологически разкопки и проучвания в Старозагорски окръг. – Археология, 1967, 4, с. 30-39.


1968 г.

 1. Строителен надпис от римска баня край Стара Загора. - Археология, 1968, 1, с. 43-48.

 2. Николов, Д., В. Койчева. Каменни надписи от ХVІІІ век в Стара Загора. – ИЕИ, 11, 1968, с. 119-138.


1969 г.

 1. Кольо Ганчев. – В: Будители на нацията, С., 1969, с. 289-290.

 2. Българска изложба в гр. Монреал [Канада]. - МПК, 1969, 3, с. 47-48.


1970 г.

 1. Николов, Д., Х. Буюклиев. Разкопки на могилен некропол при Чаталка през 1967 г. – Археология, 1970, 2, с. 52-67.

 2. Une villa rustica prez de Stara Zagora. – In : Actes du I congres international Balkanique et de l'Europes du Sud.,Sofia, 1970, 2, р. 513.


1971 г.

 1. Николов, Д., В. Койчева. Каменни надписи от Старозагорско, свързани с дейността на еснафските организации през Възраждането. – МПК, 1971, 1, с. 24-26

 2. Николов, Д. и др. Културно-исторически забележителности на Стара Загора [пътеводител]. – С., 1971, 73 с.

Авт. колектив.

 1. Николов, Д., Х. Буюклиев. Нови посветителни надписи на Долихен от Стара Загора. – Археология, 1971, 1, с. 41-48.


1972 г.

 1. Поземлените отношения в Римска Тракия. – В: Първи конгрес на БИД, С., 1972, с. 369-374.

 2. Новооткрити посветителни надписи от Стара Загора. - ИАИ, 33, 1972, с.135-139.

 3. Познавате ли града в който живеете (Стара Загора минало, настояще, бъдеще). – Ст. Загора, 1972, 25 с.

 4. Nikolov, D, Hr. Bujkliev. New inscription dedicated Jupiter Dolichenus in Stara Zagora, Bulgaria. - Acta archeologica, Budapest, 24, 1972, 4, р. 415-419.


1973 г.

 1. Николов, Д., К. Косева, П. Коев. [Осемдесет] 80 години Старозагорска градска партийна организация [Албум]. – Ст. Загора, 1973, 270 с.


1974 г.

 1. Едно посещение в Египет. - МПК, 1974, 1, с. 71-79.

 2. Академик Димитър П. Димитров. - МПК, 1974, 2-3, с. 120-121.


1975 г.

 1. Едрите поземлени имения в Римска Тракия. - МПК, 1975, 1-2, с. 3-9.

 2. Обществеността с поглед към културното наследство. - МПК, 1975, 1-2, с. 88.

 3. Водоснабдяването и водните съоръжения в нашите земи в древността. - Год. на нац. политехн. музей, 1975, 4, с. 7-13.

 4. Христо Райков 1889-1973 г. - Археология, 1975, 2, с. 68-69.


1976 г.

 1. Археологические данные о разложении робовладельческого способа производства и установлении колоната в Римской Фракии. – В: [Шестнадцатая]ХIV Междунар. конференция античников соц. стран, Ереван, 18-23.V.1976. Тезисы докладов, Ереван, 1976, с. 309-310.

 2. The Thraco-roman villa Chatalka, in Stara Zagora, Bulgaria. - Oxford British Arheol., Reports, 1976, 174 p.; 118 fig.BAR Suppiemehtary Series XVII].


1977 г.

 1. Стара Загора-Шипка-Шейново 1877-1977. – Ст. Загора, 1977, 72 с. (Библиотека Нашето минало).

 2. Николов, Д. и др. Културно-исторически забележителности, Ст. Загора. Пътеводител. - С., 1977, 144 с.

Др. авт.: Х. Буюклиев, М. Димитров, П.Коев, В.Койчева, К.Косева, Е. Пенева
1978 г.

 1. Античните градове в Тракия. - МПК, 1978, 2, с. 5-9.

 2. Вълков, В. и др. Освобождението 1877-1878 [Албум]. – С., 1978, 205 с.

Др. авт.: Д. Николов, В. Койчева, Н. Кънев
1979 г.

 1. Берое-Августа Траяна-Верея. – В: Стара Загора от Берое до наши дни., Ст. Загора, 1979, 127 с. (Библиотека Нашето минало).

 2. Археологические свидетельства о разложении робовладельческого способа производства и установлении колоната в Римской Фракии. – В: Проблемы античной истории и культуры. Доклады ХIV ЕЙРЕНЕ, 2, Ереван, 1979, с. 380-388.

 3. Caracteristiques des colonies greques, situees au bord de la Mer Noire du point de vue demographique et economique (Rezume).- I: Thracia Pontica I-er simposium international. "La Mer Noire et le Monde Mediterraneen", Sozopol 1979, Созопол, 1979, с. 48-49.

 4. Николов, Д. и др. Стара Загора–Шипка-Шейново 1877-1878 . – С., 1979, 271 с.

Др. авт:. В. Койчева, В. Вълков, И. Христов, Н. Кънев, С. Тодоров

 1. Николов, Д. и др. Стара Загора –Шипка-Шейново [Албум]. – С., 1979, 71 с.

Др. авт:. В. Койчева, В. Вълков, И. Христов, Н. Кънев, С. Тодоров

 1. Николов, Д., Д. Янков. Проучвания на обект” „Форум на Августа Траяна” в Стара Загора. - АОР през 1978 г. ХХІV нац. конференция в гр. Пазарджик. – С., 1979, с. 76-77.

 2. Николов, Д., Д. Янков. Разкопки на крепостната стена на Августа Траяна-Верея. - А О Р през 1978 г., С., 1979, с. 78.

 3. Водоснабдяването на Августа Траяна. – ИМЮИБ, 2, 1979, Пловдив, с. 37-50


1980 г.

 1. Археологически проблеми на Стара Загора. Берое-Августа Траяна-Верея-Иринополис-Боруй-Стара Загора. - МПК, 1980, 3, с. 3-6.

 2. Николов, Д., Д. Янков. Антични водоснабдителни съоръжения в Стара Загора и Старозагорско. - ИМЮИБ, 3, 1980, с. 17-21.

 3. Николов, Д. , К. Калчев, Д. Янков. Разкопки на обект «Партиен дом». Разкопки на ул. «Доньо Пехливанов» в Стара Загора. – АОР през 1979 г. ХХV нац. конфепенция в гр. Хасково. Посвещава се на 75—годишнината от битката при Клокотница. – С., 1980, с. 124.

 4. Николов, Д. , К. Калчев, Д. Янков. Разкопки на обект «Надгробни могили» - външно насипище «Дряново» на Рудник 3 в Марица-изток, с. Медникарово. - АОР през 1979 г. ХХV нац. конфепенция в гр. Хасково. Посвещава се на 75—годишнината от битката при Клокотница. – С., 1980, с. 57.

 5. Partiqularites des villes antiques en Trace romaine. – In: Actes du II congres international de tracologie, Bucarest, 1980, p. 371-374.


1982 г.

 1. Старозагорският окръжен музей на 75 години. - ИМЮИБ, 5, 1982, с. 207-212.

 2. Тракийските градове като държавни образувания. – В: България 1300. Институции и държавна традиция. Доклади на III конгрес на БИД, 1981, С., 1982, с. 85-90.

 3. Организация на градовете в Римска Тракия. – В: Първи национален симпозиум "Поселищен живот в Тракия", Ямбол, 1982, с. 90-100.

 4. Някои бележки по интерпретацията на вилата в кв. Обеля в София [Рецензия]. - Археология, 3-4, 1982, с. 74-76.

 5. Николов, Д. и др. Спасителни разкопки на надгробни могили. Сондажни проучвания на м. «Калето» при с. Рупките, Старозагорско. – АОР през 1981 г. ХХVІІ нац. конфепенция в Михайловград, Михайловград, 1982, с. 31-32 и 62.

Др. авт.: М. Вендел, Б. Бьотгер, Д. Янков, К. Калчев.

 1. Caracteristique economique et demografique des colonies greques du litoral de la Mer Noire. – In: Terra Pontika I. Premier simposium intertant.,Sozopol 1979. Theme general "La Mer Noire et le Monde Mediterraneen". S., 1982, p. 97-107.

 2. Monumentale Steinskulpturen auf einem Tumulus bei Dorf Arnautito, bez. Stara Zagora. - In: Wissenschatliche Zeitschrift dez Humbold universitat zu Berline, Berlin, 31, 1982, p. 136.


1983 г.

 1. Икономическа и демографска характеристика на гръцките колонии по Черноморското крайбрежие. - Векове, 2, 1983, с. 59-65.

 2. В. И. Кадеев. Херсонес Таврический в первых веках нашей эры, Харьков, 1981, 144 с. (Рецензия). - Археология, 3, 1983, с. 73-75.

 3. Города в Римской Фракии поздней античности. - Consilium Eirene, Prague, 1982, Vol. 2, Прага, 1983, с. 154-159.

 4. Николов, Д., Д. Янков, К. Калчев. Разкопки на обект «Младежки дом» в Стара Загора. – АОР през 1982 г. – Плевен, 1983, с. 68 и 132.

 5. Николов, Д., К. Калчев, Г. Кабакчиева. Разкопки на укрепено селище в м. «Градовете» над с. Крън, Старозагорски окръг. – АОР през 1983 г. – Плевен, 1983, с. 74.

 6. 69. Begin und erste Ergebnisse arhaologischer Ausgrabunger in der antiken Strassenstation Karasura bei Stara Zagora, VB Bulgarien. - Klio, 65, 1983, p. 5-7.

Авт. колектив
1984 г.

 1. Тракийската вила при Чаталка, Старозагорско. - РП, 1984, 11, с. 5-73.

 2. [Седми] VII Международен симпозиум по античен бронз в Римската империя и древна Тракия. - МПК, 5, 1984, с. 60.

 3. Николов, Д. и др. Августа Траяна – Берое. – Античен бронз [Каталог], С., 1984, с. 3-5.

Др. авт.: Х. Буюклиев, Д. Янков, К. Калчев.

 1. Николов, Д. и др. Разкопки в м. «Градовете» над с. Крън, Старозагорски окръг. – АОР през 1983 г. , Смолян, 1984, с. 96.

Др. авт.: Г. Кабакчиева, К. Калчев, К. Стефанова.

 1. 72. La propriete fonciere et le droit d'heritage en Thrace. – In: Driter internationaler thrakologischer kongress, Vien, 2, p. 232-235.


1985 г.

 1. Организация на селското стопанство в Римска Тракия. - Thracia, 7, 1985, с. 59-65.

 2. Организация на селското стопанство В Римска Тракия. - Год. СУ "Кл. Охридски", Истор. фак., 2, 1985, с. 318-324.

 3. Градовете в Римска Тракия през късната античност. - В: [Сто] 100 години Народен археологически музей Пловдив, 2, Пловдив, 1985, с. 127-132.

 4. Николов, Д. и др. Археологически разкопки в м. «Градовете» над с. Крън, Старозагорски окръг. – АОР през 1984 г. ХХХ нац. конхеренция по археология, Сливен, 1985, с.157.

Др. авт.: Г. Кабакчиева, К. Калчев, К. Стефанова.

 1. Николов, Д. и др. Разкопки на антична пътна станция Карасура при с. Рупките, Старозагорско. – АОР през 1984 г. , Сливен, 1985, с. 152-153.

Др. авт.: Д. Янков, М. Вендел, и Б. Бьотгер

 1. Николов и др. Археологически проучвания на средновековни обекти в Стара Загора. – АОР през 1884 г. ХХХ национална конференция по археология, Сливен, 1985, с. 279-281.

Др. авт. : Х. Буюклиев, К. Калчев, Д. Янков.

 1. Николов, Д. и др. Спасителни разкопки в Стара Загора. – АОР през 1984 г. ХХХ нац. конференция по археология, Сливен, 1985, с.279-281.

Др. авт. : Х. Буюклиев, К. Калчев, Д. Янков.

 1. Николов, Д., К. Калчев. Разкопки на обект «Партиен дом» в Стара Загора.- ИМЮИБ, 8, 1985, с.31-48.


1986 г.

 1. Бронзова ваза с подвизите на Херакъл. - Векове, 1986, № 5, с. 47-51.

 2. Моите бригадирски дни. - МПК, 4, 1986, с. 11-12.

 3. Николов, Д. и др. Спасителни разкопки на обект «Централен площад» в Стара Загора. – АОР през 1985 г., В. Търново, 1986, с. 75.

Др. авт.: Х. Буюклиев, Д. Янков, К. Калчев.

 1. Николов, Д. , К. Калчев, Г. Кабакчиева. Укрепено антично селище при с. Крън, Старозагорски окръг. – АОР през 1985 г., В. Търново, 1986, с. 108.

 2. Николов, Д., К. Калчев. Спасителни разкопки на обект «Младежки дом» в Стара Загора през 1982 г. – ИМЮИБ, 9, 1986, с. 35-53.

 3. Организация промышленного производства в римских провинциях Фракия и Мизия I-VI в. – In: Аcta Centri historiae " Terra antiqua balkanica". 1, Sofia, 1986, p. 93-97.

 4. Karasura-antike Strassenstation und mittelalterische Siedlung bei Rupkite (VR Bulgarien). - Das Altertum, 1986, № 2, р. 85-91.

 5. Die thrakische Villa Catalka. - Bull. Assos. internat. pour L'etude de la mozaique antique, 11, 1986, p. 940.


1987 г.

 1. За характера на Рогозенското съкровище. - Археология, 3, 1987, с. 64-66.

 2. Une inscription de construction demacellum a Augusta Trajana (aujourdui Stara Zagora Bulgarie). - In: Acta centri historiae "Terra antiqua balkanika" II - Actes du IX congres d'epigraphie greque et latine. S., 1987, p. 259.

 3. L'ensemble du forum d'Dugusta Trajana-Beroe. Recherches sur la culture en Mesie et en Thrace (Bulgaria) II-e - IV-e siecles. - ИАИ, 37, 1987, с. 96-107.


1989 г.

 1. Велков, В., Д. Николов. Култово сдружение [σπέίρα] в Августа Траяна [Тракия]. - Археология, 1, 1989, с. 16-20.


1990 г.

 1. Бронзово огледало-медалион с името на Нерон. - Нумизматика, 1, 1990, с. 22-25.

 2. Водоснабдяването в късноантичния град Кабиле. - ИМЮИБ, 13, 1990, с. 15-30.

 3. Ветерани от Legio Ulpia XXX в Августа Траяна [провинция Тракия]. - Археология, 4, 1990, с. 34-36.

 4. Mezideva a Thracian settlement in Late Antiquity. - Terra antiqua balkanika,5, 1990, p. 166-172.


1991 г.

 1. Поява и развитие на градовете на Балканския полуостров. – В: Археологически проучвания Марица-изток, 1, С., 1991, с. 83-90.

 2. Историография на тракийския град Севтополис. - В: Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край, Казанлък, 1991, с. 71-78.


1992 г.

 1. Карасура в системата на късноантичните селища в Мизия и Тракия. – В: [Осемдесет и пет] 85 години Исторически музей Стара Загора. [Юб.сб.], Ст. Загора, 1992, с. 89-98.

 2. Николов, Д., К. Калчев. Раннохристиянски комплекс в Августа Траяна. – ИМЮИБ, 15, 1992, с. 29-44.


1993 г.

 1. Антични и късноантични пътища в Североизточна Тракия. – В: Североизточна Тракия и Византия през IV-ХIV в., София -Сливен, 1993, с. 31-36.


1994 г.

 1. Охраната на пътищата в древна Тракия и Мизия. – В: Трети международен симпозиум "Кабиле". Поселищен живот в Древна Тракия, Ямбол, 1994, с. 125-131.

 2. Още за могилните погребения. – В: Първи международен симпозиум "Севтополис"."Надгробните могили в Югоизточна Европа", В. Търново, 1994, с. 179-182.

 3. Къде е бил град Севтополис [Сб. посветен на 75 год. на Митьо Кънчев]. – В: Марица-изток, 2 , 1994, с. 195-197.

 4. Поява и развитие на религиозните култове по нашите земи. – В: Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите (резюмета). – Смолян, 1994, с. 37-39.


1995 г.

 1. За стратегиите и регионите в Тракия и Мизия. – ИМЮИБ, 18, 1995, с. 29-37.


1996 г.

 1. Социаликономическа структура на Римска Тракия и управлението на Августа Траяна. – В: [Сто двадесет и пет] 125 години с името Стара Загора. Материали за историята на Стара Загора. – Ст. Загора, 1996, с. 32-34.

 2. Древни извори. – Участие (Ст. Загора), 1, 1996, с. 8-9.

 3. Тайните на могилите в българските земи. - Участие (Ст. Загора), 1, 1996, с. 41-43.


За него:

 1. Янков, Димитър. Димитър Николов на 80 г. – ИМЮИБ, 21, 2005, с. 274-276

 2. Памет за Димитър Николов. - ИМЮИБ, 23, Сливен, 2007, с.256-257

Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница