До директора на риосв монтана у в е д о м л е н и еДата10.08.2017
Размер69.74 Kb.
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - МОНТАНА


У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

От АЛФА БИЛДИНГ ИНВЕСТ ООД

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

гр.София,бул. Васил Левски № 109, БУЛСТАТ 111586409

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес :гр.Монтана, ул. Стефан Караджа № 4, ет.3

Телефон, факс и е-mail: 096 300434, 0887772773 – Веселка Николова

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител – Валентин Спасов Димитров

Лице за контакти: Веселка Николова 0887772773Уважаема г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че „ АЛФА БИЛДИНГ ИНВЕСТ „ ООД има следното инвестиционно предложение:

Промяна на действащия ПУП – разделяне на УПИ XVII и образуване на два нови парцела УПИ XVIII и УПИ XIX с отреждане „ за обществено обслужване „


Резюме на предложението:

/резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;


Теренът , за който се изготвя проект по устроиствено планиране са намира в централната градска част на гр.Монтана. Съгласно действащия ПУП отреждането на УПИ XVII е „ за кино”.Сградата на киното е реализирана преди повече от 25 г. Новите обществено – икономически промени водят до промени и в инвестиционните намерения на собствениците . Желанието за разделяне на имота и сградата на киното довеждат до необходимостта от изготвяне на проект за промяна на действащия ПУП.

С Разрешение № 35/16.07.2010 г. Кмета на Община Монтана е разрешено да се изготви проект за изменение на ПРЗ за УПИ XVII,кв.121 по плана на ЦГЧ гр.Монтана, като от УПИ XVII се образуват два нови УПИ „ за обществено обслужване „

Проектът за ПУП –ПЗ ще раздели имота и ще разреши бъдещото застрояване.Планът за регилация разделя УПИ XVII и образува два нови парцела - УПИ XVIII и УПИ XIX с отреждане „ за обществено обслужване „. В - УПИ XVIII сградата е премахната и ще се направи ново застрояване .Съществуващите сгради в съседните УПИ ще се запазят.Проектът за ПУП ще запази начина на застрояване , но ще промени характера .Новия обем ще се състой от две тела – ниско с H<15 м. и високо с H<20 м.Ниското тяло ще запази свързаното застрояване, а високото ще продължи застрояването на ниското.


Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
Не приложимо

Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS 1984 или Балтийска координатна система, 1970 г.), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
Гр.Монтана, УПИ XVII,кв.121


Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:
неприложимо
Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
Неприложимо

Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.
Неприложимо

Прилагам:


  1. 2 броя електронен носител на информацията, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (последно изменение брой 3 на Държавен вестник от 11 януари 2011 г.)

  2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (последно изменение брой 3 на Държавен вестник от 11 януари 2011 г.)

  3. Актуална/и скица/и на имота/ите, в който/в които ще се реализира инвестиционното предложение, координати на граничните точки на имота/ите, партида/и на имота/ите.

  4. Други документи, по преценка на възложителя.

Дата:......................... Възложител:.....................................

/подпис/

Незадължителни ОБРАЗЦИ:


ДО

ОБЩИНА ...........................
Копие: Кметство .............................
Уважаеми г-н/г-жо ...................................
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) Фирма “....................................................................”, гр. ...........................................или...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/физическо лице, живущ/а в – адрес/

Ви уведомява Вас и обществеността на кметство.................................., община................................., че има инвестиционно предложение за………………………………………………………………….. с местонахождение ......................................................................

Резюме на предложението:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..


Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

.........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..


Местоположение на площадката:

………………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

………………………………………………………………………………………………………………..

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..


Тип и начин на третиране на отпадъчните води:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

Приложено предоставяме Ви обява, която да поставите на таблото в община ..............................и кметство................................. за сведение на обществеността съгласно чл. 4, ал.2 на Наредбата, цитирана по-горе.

Дата Подпис, печат

о б я в а

От………………………………………………………………..(име на инвеститора/физическо или юридическо лице)

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община............................................, кметство......................................... или в РИОСВ - Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4, гр. Монтана, пощенски код 3400.Резюме на предложението:

………………………………………………………………………………………………………………..

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................


Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Местоположение на площадката;

………………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

………………………………………………………………………………………………………………..

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………


Тип и начин на третиране на отпадъчните води:

………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница