Програма по хидрология на сушата и водните ресурси I. Подземни водиДата01.02.2018
Размер37.37 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА

ПО ХИДРОЛОГИЯ НА СУШАТА И ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

I. ПОДЗЕМНИ ВОДИ

 1. Произход и класификация на подземните води. Геоложки кръговрат на водата. Подземни водоносни системи - водоносни и водоупорни пластове, во­доносни комплекси, артезиански басейни и хидрогеоложки масиви (геоложки условия за образуване, структура, особености).

 2. Хидрогеодинамика. Инфилтрация и филтрация - същност, особено­сти. Елементи на филтрационния поток. Закон на Дарси. Хидродинамични мрежи. Подхранване и дрениране на подземните води. Хидродинамичен ре­жим на подземните води.

 3. Хидрогеохимия. Състав (йонен, газов,органични вещества) и свойства (органолептични, физични и др.) на подземните води. Фактори (геоложки, хид­рогеоложки, физични, биологични, антропогенни) и процеси (на елиминиране, на мобилизиране на вещество, хидробиохимични, радиоактивно разпадане). Пренос на вещества в подземните води. - утаяване, сорбция-за формиране на химичния състав на подземните води.

 4. Хидрогеотермия. Източници на топлина и процеси на топлопренасяне. Процеси на пренос и движение. Изнасяне и преразпределение на топлина от под­земните води. Хидрогеотермални системи (с гореща вода и с пароводна смес).

 5. Регионална хидрогеология. Динамика, състав и териториално разпреде­ление на подземните води в България - грунтови, карстови, пукнатинни. Запа­си и ресурси на подземни води в България.


II. РЕЧНИ ВОДИ

 1. Речна система - структура и методи за анализ. Географски закономер­ности и регионална специфика на речната мрежа в България.

 2. Фактори и процеси за формиране на речните води. Воден кръговрат и воден баланс на речните басейни. Източници на подхранване и структура на речния отток в България.

 3. Отточен режим. Фактори за годишния и многогодишния отточен ре­жим. Характеристики на отточния режим при естествената динамика на реч­ните води и при различни дискретни времеви интервали. Отточен режим на реките в България.

 4. Екстремни прояви на речния отток - прииждания и пресъхване на ре­ките. Фактори за тяхната проява, характеристики. Високи вълни и пресъхване на реките в България.

 5. Химичен състав на речните води. Фактори за формиране на химичния състав. Характеристики на химичния състав, минерализация. Химичен състав и минерализация на речните води в България.

 6. Наносен отток. Фактори за формиране на наносите в речните течения. Характеристики на наносния отток. Плаващи наноси и мътност на речните води в България.

187


7. Температура на речните води. Фактори за формиране на температура­та на водните течения. Разпределение на температурата на речните води през годината и по дължина на реката. Ледови образувания в речните течения. Фак­тори за тяхното образуване, видове ледови явления, ледови режим на реките. Температура и ледови явления на реките в България.

III. ЕЗЕРНИ ВОДИ

 1. Езерни котловини - произход, класификация, морфология. Морфоме-трични и хидрографски характеристики. Фактори за формиране на езерните води. Воден баланс на езерата.

 2. Динамика на езерните води. Температура и химичен състав на водите в езерните басейни. Хидробиологична специфика на езерата.

 3. Езерата в България - произход, морфометрия, динамика, температура, химичен състав и хидробиологични особености.

IV. ВОДНИ РЕСУРСИ

 1. Водните ресурси - елемент на природно-ресурсния потенциал. Методи за анализ и характеристики на водните ресурси. Динамични и експлоатацион­ни ресурси на подземни води. Изисквания на водопотребителите към качест­вата на водните ресурси;

 2. Замърсяване на повърхностните и подземните води. Фактори и източ­ници на замърсяване. Методи за пречистване на водите. Законови и норматив­ни уредби за опазване на водните течения и подземните води от замърсяване.

 3. Управление на водните ресурси. Същност и особености на управлението на водните ресурси. Модели на управление. Същност на концепцията за басейно-во управление на речните води. Основни позиции в Рамковата директива за во­дната политика на Европейския съюз и в Закона за водите (от 28.01.2000 г., ДВ, бр. 67/27.№7.1999) за интегрирано управление на водните ресурси в България.Литература
Андреянов, В. Внутригодовое распределение речного стока. Гидрометеоиздат, Л., 1960. Антонов, X,.Д.Данчев. Подземни води в НРБ. С, 1980.

Бецински, П. Върху подземните водни ресурси в България. Хидрология и метеорология, кн. 4, 1975.

Важнов, А. Гидрология рек. МГУ, М., 1976. География на България. Т. 1 - Физическа география. С, 1982. Гидрогеология (под редакцией В. М. Шестаков, М. С. Орлов). МГУ, М., 1984. Горошков, И. Гидрологические расчеть1. Гидрометеоиздат, Л., 1976. Давмдов, Л. и др. Общая гидрология. Гидрометеоиздат, Л., 1973. Езерата в България. Трудове на ИХМ, Т. XVI, С, 1964. Зайков, Б. Очерки по озероведению. Гидрометеоиздат, Л., 1960. Климентов, П., Г. Богданов. Общая гидрогеология. Недра, М., 1977. Кузин, П., В. Бабкин. Географические закономерности гидрологического режима. Гидро­метеоиздат, Л., 1979.
Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница