1. Предмет – Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградния фондДата04.01.2018
Размер40.79 Kb.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградния фонд“
1. Предмет – Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградния фонд.

2. Описание и обем на поръчката:

2.1. Извършване на периодични доставки на строителни материали, както и свързаните с тях изделия и помощни строителни материали.

2.2. Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посочените в техническите спецификации артикули, както и може да заявява допълнително количества от същите, и такива, различни от тези, посочени в техническите спецификации. Възлагането ще се извършва с отделни заявки и при необходимост от страна на Възложителя. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс.

2.3. Финансовият ресурс в рамките на изпълнение на договора е до 260 000.00 лева /двеста и шестдесет хиляди лева/ без ДДС.

2.4. Участниците следва да предложат срок за доставка на заявените строителни материали, който да не бъде по-дълъг от 5 /пет/ работни дни включително.

2.5. Участниците следва да предложат търговската отстъпка /в проценти/ от цената на дребно за клиенти за строителни материали, извън изрично посочените в Количествено стойностната сметка към Техническата Спецификация , която следва да е 5 (пет) или по висока от 5 (пет) %.
3. Място за изпълнение на поръчката:

Сградите на СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. София, както следва: • Ректорат – гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15

 • Факултет по начална и предучилищна педагогика – гр.София, бул. „Шипченски проход“ № 69 А;

 • Департамент за езиково обучение – ИЧС – гр. София ул. „Коста Лулчев“ № 27;

 • Кампус Изток – Философски факултет – гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 4;

 • Факултет по журналистика и масова комуникация и Университетски ботанически градини – гр. София, ул. Московска № 49;

 • Университетска ботаническа градина - гр. София, ул. Московска № 49;

 • Биологически факултет – гр. София, бул. "Драган Цанков" № 8;

 • Кампус Лозенец – Факултет по химия и фармация.,Математически факултет и Физически факултет;

 • Център за източни езици и култури – гр. София, бул. „Тодор Александров“ 79;

 • Институт Конфуций – гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №82;

 • Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" – гр. София, ул. "Проф. Иван Дуйчев" 18;

 • Департамент за информация и усъвършенстване на учители – гр. София, бул. Цар Борис ІІІ №224;

 • Богословски Факултет - София 1000, пл. "Света Неделя" 19;

Поделение „Социално битово обслужване“ – гр. София, блок 42Б, ж.к. „Студентски град“;

4. Срок за изпълнение на поръчката: договора за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградния фонд”, се сключва за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

5. Технически изисквания към изпълнителя:

5.1. Изпълнението на поръчката включва доставка на строителни материали и свързани с тях изделия и помощни строителни материали за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“.

5.2. Доставяните строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали трябва да са оригинални и фабрично нови и да отговарят на всички нормативи и стандарти за качество в Република България и ЕС. Същите при доставка трябва да бъдат придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, гаранционни карти и други, когато това е приложимо.

5.3. Избраният за изпълнител участник се задължава да доставя на възложителя и други артикули освен изброените в каталога, като цената на артикулите, които не са изрично посочени в техническата спецификация ще се формира на основата на действащата към момента на доставката ценова листа на дребно на участника с прилагане на процент търговска отстъпка.

5.4. Възложителят има право да заявява и закупува артикули съобразно своите потребности.

5.5 Начин на заплащане на доставките: Възложителят заплаща възнаграждение на основание двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставени материали и оригинална фактура, която следва задължително да съдържа номера на настоящия договор. Плащането се извършва в срок до 30 дни, считано от датата на която изпълнителят е входирал оригиналната фактура и приемо-предавателен с придружително писмо в отдел „Секретариат и деловодство“, стаи 114 и 115, Ректората на СУ „Св. Климент Охридски или гр.София, Студентски град, бл.42Б, стая 107, когато доставката е за Поделение „Социално битово обслужване“

5.6 При извършена доставка до посочените адреси на възложителя разходите за транспорт са за сметка на изпълнителя.

5.7. Доставката се счита за завършена, когато приемо-предавателния протокол е разписан без забележки от отговорното за това лице.

5.8. Заявки за необходимите материали от страна на Възложителя ще се извършват от Главен инженер и Експерт Инвентаризационен Контрол Поделение „Социално битово обслужване“ – гр. София, блок 42Б, ж.к. „Студентски град“ или ръководител сектор „Снабдяване“ (за всички останали).
6. Изисквания за качество.

6.1.Нормативни документи:

В допълнение към изискванията, съдържащи се в настоящите спецификации, всички доставени материали трябва да отговарят на действащите в момента на доставката Български държавни и Европейски стандарти или еквивалентни.
6.2.Материали и заводско произведени елементи:
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

За всички материали да се представят сертификати и декларации за съответствие и декларации за произход.Всички материали, трябва да са нови и неизползвани.

Материалите се доставят, придружени със съответната документация, сертификати и декларации за съответствие. Всички материали трябва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница