До директора на риосв-пазарджик у в е д о м л е н и еДата28.10.2018
Размер50 Kb.
ДО ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

ОТ„АРТЕМИДА-СГ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРА-

НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ”ЕООД с управител Стефан Христов

Глухов

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лиц/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес , ул.”Бунтовник ” № 16 , гр.Пазарджик

....................................................................................................................................................


Телефон, факс и е-mail: 0879487522

......................................................................................................................................................

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител....

Лице за контакти , Невена Димитрова ГаговаУважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че , „АРТЕМИДА-СГ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ”ЕООД с управител Стефан Христов Глухов , има следното инвестиционно предложение:

В имот УПИ ІV – 401, кв. 176 , гр. Пазарджик да построи: Преустройство на същ. помещение в партерен етаж в медицински център.


Характеристика на инвестиционното предложение:  1. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч.; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив и др.:

Инвестиционното предложение е за : Преустройство на същ. помещение в партерен етаж в медицински център.
ЗП- 121.00м2

РЗП- 121.00м2

При преустройството не се налага промяна на категорията на сградата , с леки преградни стени ще се оформятдва лекарски кабинета за преглед на пациентии и операционна зала.

2. Цел и предмет на инвестиционното предложение- производство, жилищно, пътно и др. строителство:

услуги
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
няма
4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Обекта се намира в УПИ ІV – 401, кв. 176 , гр. Пазарджик , не е в близост и не засяга защитени територий и няма нова схеми за промяна на съществуващата пътна инфраструктора
5. Ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи, ВиК и др.), в т.ч. схеми и географски координати на трасетата:

Ще се използват съществуващи пътища

Ще се използват съществуващи ЕЛ и ВиК - мрежи, за които има издадени договори от съответните дружества.
6. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:
няма
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Битови и биологични отпадъци .Биологичните отпъдъци ще се извозват от

Медицински център-д-р Бошнаков на база на сключен договор между двете страни.


8. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:
5 месеца
9. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.:

Отпадните води /битово-фекални/ ще бъдат зауствани в съществуваща канализация

10. Засегнати защитени зони от Националната екологична мрежа /НАТУРА 2000: ..............................няма.............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

11. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение:

общ. Пазарджик

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.


ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................


Прилагам:


  1. Два екземпляра на уведомлението на електронен носител.

  2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г./.

  3. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, партида на имотите или координати на имотите под друга форма, в координатна система "1970 г.".

  4. Документ за собственост или документ, доказващ правото на възложител /съгласно §1, т.20 от преходни и заключителни разпоредби на ЗООС/.

  5. Други документи, по преценка на уведомителя:

  • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

  • картен материал или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта- предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др

лично

 по пощаДата: 12.09.2013г.. Уведомител : С.Глухов

/подпис/
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница