До директора наДата06.04.2017
Размер361.02 Kb.
#18543


ДО

ДИРЕКТОРА НА


РИОСВ, гр. Монтана


У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

От Община Георги Дамяново,


ПК 3470 с. Георги Дамяново,

област Монтана, улица “Единадесета” № 2


Булстат...................................
Телефон: (+359) 9551 220 Факс: (+359) 9551 340 E - mail: gd3470@mail.bg Е-мейл адреса e защитен от спам ботове.

Възложител: Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново, (+359)9551 220
Уважаема г-жа Директор,
Уведомяваме Ви, че Община Георги Дамяново, област Монтана, Булстат ................ има следното инвестиционно предложение:
Реконструкция нa вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с пречиствателeн модул за отпадъчните води

на село Копиловци, Община Георги Дамяново”
Ще се реконструира вътрешната водопроводна мрежа и изградят канализационна мрежа на с. Копиловци и пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчните води, което ще бъде разположено в част от поземлен имот № 007016, собственост на Възложителя на площ от около 2,52 дка. Пречистените отпадъчни води ще се заустват в преминаващата в съседство река Копиловска, Поречие Огоста, Дунавски Басейн. Капацитетът на ПСОВ за крайния етап е 725 екв. жит.(хоризонт 2060 г.)

Характеристика на инвестиционното предложение:

І. Част А - Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, приета с ПМС № 59/2003 год. и изм. ПМС № 302/2005 год. ДВ бр. 3/ 2006 год.посл. изм. ДВ бр80/09.10.2009г./

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда реконструикция на вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на нова съвременна канализационна система с пречиствателен модул зa пречистване на отпадъчните води /ПСОВ/ от с. Копиловци.

Площадката на която ще бъде разположено пречиствателното съоръжение е разположена в ПИ №007016 с площ от 6,090 дка в местността „Селище” в землището на село Копиловци, Община Георги Дамяново, Област Монтана ЕКАТТЕ 38488 Вид и собственост на земята- Общинска частна собственост. Пречиствателното съоръжение ще пречиства отпадъчните води в съответствие с нормативните изисквания за заустване в река Копиловска, приток на р. Огоста- приемник ІІ - категория «чувствителна зона» в мястото на заустване.

В резултат на реализация на инвестиционното предложение: • ще се намалят до минимум загубите на питейна вода

 • ще се предотврати замърсяването на водите във водоприемника, вследствие заустване на замърсени битови отпадъчни води

 • ще се предотврати здравния риск за населението в района

 • ще се подобри качеството на живот на хората и опазване на околната среда в района.

 • съгласно „Наредба № 7/14.ХІ.2000 год/ ДВ. Бр.98, чл.5 /1/: „В канализационните мрежи на населените местна или в селищните пречиствателни станции могат да се заустват само производствени отпадъчни води, които не пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции и не застрашават живота и здравето на обслужващия персонал”.

С реализацията на ИП се предвижда да се извършат следните дейности: 1. Реконструкция на главни и второстепенни клонове от водопроводната мрежа на населеното място.

 2. Изграждане на главни и второстепенни клонове от канализационната мрежа на населеното място.

 3. Изграждане на пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчните води.

 4. Възстановяване на уличната настилка

Предвижда се водопроводните и канализационни клонове да се изпълнят от полиетиленови тръби с висока плътност.

Пречиствателното съоръжение е за механично и биологично пречистване .

Отпадъчни водни количества – Q ср.= 92 m3/d. при върхово натоварване. Замърсителен оразмерителен товар - 725 екв. жители при максимално натоварване по БПК5 - 43,5 kg/d

Заустването на пречистените отпадъчни води от с. Копиловци се предвижда да става в р. Копиловска, приток на р. Дългоделска Огоста, приток на р. Огоста, поречие в Басейна на р. Дунав

Изпълнението на това инвестиционно намерение за изграждане на модерна и действаща система на воден цикъл ще допринесе за устойчивото развитие на територията на Община Георги Дамяново

Съгласно изискванията на чл. 81, ал. 1. т. 2 инвестиционното предложение попада в Приложение № 2. на Закона за опазване на околната среда / Държавен вестник, бр. 91 /2002 год., изм. ДВ бр. 82/16.10.2009 г.


1.1. Описание на основните процеси, капацитет, производителност

Същността на ИП е реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на нова канализационна система с пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчните води от с. Копиловци.    • Водопроводната мрежа, която подлежи на реконструкция е с дължина около 5.00 км

    • Канализационната мрежа е с обща дължина около 11.00 км. Системата има 4 главни колектора, като колектор 1 приема водите на останалите три и зауства в пречиствателното съоръжение. След ПСОВ, пречистените отпадъчни води, отговарящи на изискванията на екологичното законодателство се заустват в реката. Заустващият колектор отвеждащ пречистениите води във водоприемника р. Копиловска преминава през пустееща общинска земя и е с дължина 21 м.

    • Пречиствателното съоръжение е проектирано да пречиства отпадъчни води с битов характер от населеното място с капацитет 725 еквивалентни жители. Отпадъчната вода постъпва в помпената станция и от там в биореактора.

Отпадъчни водни количества – Q ср.= 92 m3/d. при върхово натоварване в крайния етап. Замърсителен оразмерителен товар - средно натоварване 725 екв. жители при максимално натоварване за краен етап.

Замърсителният товар от населението е определен на база възприетите норми за гр/жит.ден

БПК5 - 60 gr/ev/d

ХПК -120 gr/ev/d

Нер. в-ва - 70 gr/ev/d

Общ азот (N) - 11 gr/ev/d

Общ фосфор (Р) - 1.8 gr/ev/d

Оразмерителни параметри на пречиствателния модул.
Прогнозни параметри

Мярка

Стойност 2010 год

Стойност 2060 год
1

Отпадъчни водни количества
Население

Бр.

623

635Приходящи, посетители, гости, туристи

Бр.

10

30Общо
633

665Водоснабдителна норма л/ж/ден

л/ж/ден

126

140Отводнителна

л/ж/ден

113

126
1.1.

Отпадъчно водно количество от населението Q ср. денонощно

m3/d

72

84

91,3%

1.2

Отпадъчно водно количество от промишлени предприятия, животни в личното стопанство и др.

Q ср. денонощноm3/d

7*

8*

8,7%
Общо отпадъчни водни количества

Q ср. денонощноm3/d

79

92

100%
Q макс. денонощно

m3/d

150

180
2.

Замърсителен товар на вход ПСОВ

2.1.

БПК5 / BOD5
БПК5 / BOD5 – население

kg/d

38

39,9

91,7%
БПК5 / BOD5 – промишленост и др.

kg/d

1,5

3,6

8,3%
БПК5 / BOD5 –общо

kg/d

39,5

43,5

100%екв.жит.

658

725


mg/dm3

500

473
2.2.

ХПК/COD–общо

kg/d

79

87


mg/dm3

1000

946
2.3.

Неразтворени вещества/ SS–общо

kg/d

46

50


mg/dm3

583

543
2.4.

Общ азот - Nt–общо

kg/d

7

8


mg/dm3

88

87
2.5.

Общ фосфор / Pt–общо

kg/d

1,2

1,3


mg/dm3

15

14
3.

Замърсителен товар на изход ПСОВ


Степен на пречистване %

3.1.

БПК5 / BOD5

mg/dm3
25

94,7%

3.2.

ХПК/COD

mg/dm3
125

86,8%

3.3

Неразтворени вещества/ SS–общо

mg/dm3
60

89%

3.4.

Общ азот - Nt

mg/dm3
15*

82,76%

3.5.

Общ фосфор / Pt

mg/dm3
2*

85,7%

** Не се изисква в конкретния случай специално третиране по отношение на биогенните елементи, но при изискване от БДДР в пречиствателния модул може да се постигне редукция на посочените показатели.
Съгласно Наредба № 6/2 000 год. на МОСВ изискванията за пречистените отпадъчни води са :

- Нечувствителна зона: БПК5 = 25 mg/dm3; НВ = 35 mg/dm3; ХПК = 125 mg/dm3

- Чувствителна зона: БПК5 = 25 mg/dm3.; НВ = 35 mg/dm3.; ХПК = 125 mg/dm3 ; Общ азот (N) - 15 mg/dm3.; Общ фосфор (Р) - 2 mg/dm3

Водоприемникът на пречистените отпадъчни води е река Копиловска - ІІ категория в мястото на заустване, съгласно Заповед РД № 272/03.05.2001 год. на МОСВ. Съгласно Заповед № РД – 970/28. 07. 2003 год. водния обект е „чувствителна зона” в района на заустване на пречистените води от ПСОВ (отнася се за всички водни обекти в Басейна на р. Дунав). Съгласно Наредба № 6/2001 год. Приложение 1 Д.В. бр. 97/2 001 год. пречистените отпадъчни води е необходимо да отговарят на изискванията на емисионните ограничения за „чувствителна зона” т.е. да се предвиди завишено ниво на пречистване по отношение на биогенните елементи N и Р.

** за отпадъчни води, формирани от еквивалентни жители < 4000, какъвто е и конкретния случай не се изисква специално третиране по отношение на биогенни елементи N и P. Предложение на индивидуални емисионни ограничения на пречистените отпадъчни води (Съгласно Наредба №6/ 2000 г.) и необходима степен на пречистване


 • БПК5 < 25 mg/dm3

 • ХПК < 125 mg/dm3

 • Нер. в-ва* 60 mg/dm3

* В Наредба №7/1986 год. за имисионни норми на приемник ІІ категория е приета стойност на показателя неразтворими вещества - < 50 mg/dm3

Заустването на пречистените отпадъчни води от с. Копиловци се предвижда да става в река Копиловска, приток на река Огоста, поречие в Басейна на река Дунав

Постигат се предлаганите индивидуалните емисионни ограничения, които е необходимо да се съгласуват в Разрешително за заустване от БДДР.

Пречиствателното съоръжение се предвижда да се разположи на площ от около 2,52 дка, с капацитет 725 екв. жит. макс (пречистено водно количество 33 580 м3/ год). Площадката на ПСОВ е посочена на приложения картен материал (Приложение № 1).
1.2. Пречиствателна станция за отпадни води – Кратко описание и основни технологични процеси.

Технологична схема на пречистване - Предвидената технологична схема е на съвременно ниво. Предвижда се механично и биологично пречистване до необходимите изисквания на действащото в момента у нас екологично законодателство за заустване на пречистените отпадъчни води във водното тяло без да предизвикват негативно въздействие върху водната екосистема. Схемата позволява пречистване на водите при “сезонност”, неравномерност и пречистване на “тънки” води по отношение на водните количества и “замърсителните” товари. Предвиденият основен технологичен процес е механично и биологично третиране с ефект на пречистване по БПК5 над 97%.

Предимства на пречиствателното съоръжение


 • Компактност на съоръжението и сравнително по- малка площ за ситуиране на терена;

 • Сравнително по - ниски капитални вложения и експлоатационни разходи, спрямо други предлагани пречиствателни съоръжения с подобен капацитет;

 • Лесно приспособяване към местните условия и опростена конструкция на технологичното на съвременно ниво оборудване;

 • Предвидена е висока степен на автоматизация и високо качество на околна среда при спазване на необходимите изисквания, съгласно технологичните инструкции за експлоатация на съоръжението и тези по БХТПБ.


Гарантирани параметри на пречистената отпадъчна вода - БПК5 < 25 mg/dm3; ХПК < 125 mg/dm3; Неразтворени вещества 60 mg/dm3; Общ азот<15 mg/dm3

Пречистените отпадъчни води чрез отвеждащ колектор ще се заустват в приемника. Внасяният в приемника замърсителен товар е минимален и няма да окаже негативно влияние на водите в приемника. БПК5 < 2,3 kg/d; ХПК < 11,5kg/d; Неразтворими вещества < 5,5 kg/d.2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

Предвижда се за площадката на пречиствателното съоръжение да бъде изготвен ПУП.3. Местоположение на инвестиционното предложение /населено място, община, квартал, парцел, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие/

Площадката на ПСОВ обект на Инвестиционното намерение предлагаме да се формира върху имот 007016 от землището на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488, собственост на Общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ и решение номер 4 / 03.04.2 006 год. на ОСЗГ (ПК), съгласно чл. 5 от ЗВСГЗГФ. Площта на целия имот е 6.090 дка. Начин на трайно ползване – НИВА, категория при неполивни условия - VІ - та. Имотът се намира в местността ‘’СЕЛИЩЕ’’ (Приложение № 1). Скиците на имотите са дадени в (Приложения № 2 и 3), а характерните точки в приложение № 4.

Площадката на пречиствателното съоръжение е част от площта на парцела и е в размер на 2,52 дка. Отдалечена е на повече от 150.00 м в източна посока от регулацията на селото. Спазени са хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, съгласно Наредба № 7 (Държавен вестник бр. 46/1992 год, изм. доп. Държавен вестник бр.101/1997 год.). В района на обекта не се намират жилищни сгради, учебни заведения, здравни институции санаториуми, рибарници и риболовни бази, паметници на културата, исторически обекти и защитени територии. В близост до площадката на обекта не са известни СОЗ на източници за питейно водоснабдяване. Изпратено е писмо за становище до БДДР-гр. Плевен за налични СОЗ в района.

Заустващият колектор преминава през имот с номер 001061 в землището на с. Копиловци , собствност на Община Георги Дамяново (Протокол по чл.19 ЗСПЗЗ № 109 от 29.09.2008г.).

Теренът на имота се характеризира с наклон в посока към реката на места до 5 %. На долната фигура 1 е дадено ориентировъчното местоположение на имота (6.090 дка ), в който се предвижда да се разположи ПСОВ.

Фиг.1


В случая, площадката на ПСОВ и на ИП в неговата цялост не попада в защитени зони по Натура 2000. В близост са разположени ЗЗ «Западен Балкан» с код BG0002002 ( по Директива 79/409/ЕЕС за птиците ) и ЗЗ «Западна Стара планина и Предбалкан» с код BG0001040 (по Директива 92/43 ЕЕС – за хабитатите ).

Другите обекти, предмет на инвестиционното предложение канализационна съвременна система и съоръжения към нея е предвидено да се осъществят в регулацията на с. Копиловци, община Георги Дамяново. Не се очаква трансгранично въздействие. Не се очаква трансгранично въздействие4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

За осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване и вода за противопожарни нужди ще се използва вода от водопровода на населеното място за което има предварителен договор с В и К.Електроенергия – ПСОВ ще се захрани от електропреносната мрежа на населеното място. Изисква се захранване от два независими източника.

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират

При строителство на обектаОчаква се формиране основно на битови и строителни отпадъци по време на строителството – земни маси, строителни и отпадъци от опаковки и др.

 • Битови отпадъци, генерирани от работниците при строителство на обекта около 20 души през най - натоварения период (код 20 03 01) - количество около 3 м3 за целия строителен период . Ще се събират в контейнери или стандартни кофи, ще се поръсват с хлорна вар за обеззаразяване и ще се депонират на ДТБО на населеното място.

 • Строителни отпадъци: бетон, тухли, керемиди и строителни материали на гипсова основа (с кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03). Предвидено е събирането им на обекта и извозване на депо в клетка за строителни отпадъци. Голяма част от строителните отпадъци ще се използва при строителството на обектите ( вертикална планировка, настилки, запълване на нарушени терени и др.). Очаквано количество генерирани строителни отпадъци по време на строителство е около 5 м3 за строителния период

 • Земните маси ще се използват също за вертикална планировка, а излишните земни маси ще се депонират на определените от Общината места.- около 300 м3 за целия строителен период

 • Изкопните земни маси ще се използват основно при изпълнение на обратните насипи и вертикалната планировка на обекта. За строителните отпадъци следва да се предвиди предварителното им натрошаване с оглед възможността от използването им за пътното отклонение. Натрошените строителни отпадъци могат да бъдат използване и за запълване съществуващите нарушение на терена и др.

 • Хумусът ще се използва 100% (17 09 01.) По-богатите с органични вещества почвени материали следва да се оползотворят в рекултивационни дейности. Земните маси ще бъдат използвани през време на строителството за подравняване и рекултивация на терена и подобряване настилки на пътното отклонение, площадки, алеи и др. Неизползваните земни маси, които ще бъдат минимални ще се извозват на депо до 15 км разстояние от обекта.(Местата ще бъдат определени в следващата фаза на проектиране). Могат да се използват за рекултивация, за нарушени терени в района

 • Неопасни (производствени) отпадъци - Металните отпадъци от кофражи и крепежи, арматура и армирана мрежа ( 17.04.05) ще се събират на площадки за временно съхраняване и ще се предават на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността, включваща събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци. Отпадъците от опаковки на материали(неопасни отпадъци) дървесен материал, хартиени опаковки, пластмасови опаковки и др., също ще се предават на лицензирани фирми за обезвреждане(рециклиране).

 • Опасни отпадъци - излезли от употреба осветителни тела(20.01.21*), изтощени акумулатори( 16.06.01*), опаковки от бои и лакове, съдържащи опасни вещества( 15.01.10*), отработени машинни масла( 13.01.10*) – ще се предават на лицензирана фирма за обезвреждане.

При експлоатация на обекта

Битови отпадъци: По време на експлоатация на ПСОВ ще се генерират смесени битови отпадъци (код 20 03 01) от обслужващия персонал до 5 души (охрана и оператори) . Ще се събират в контейнери или стандартни кофи, ще се поръсват с хлорна вар за обеззаразяване и ще се депонират на ДТБО - максимално около 1,5 м3/ год. за краен етап на експлоатация при върхово натоварване на ПСОВ

В ПСОВ се генерират отпадъци от решетките (код 19 08 01 ) - и смесени утайки (от първичното утаяване и излишни активни утайки от биологичното пречистване). (код 19 08 05) Смесените утайки след уплътняване в силоз ще се транспортират до ПСОВ Монтана. Количеството им е около 1,5 м3/ден.

Капацитет на ПСОВ за краен етап на експлоатация – 725 екв. жит.(макс.)


 • Уловените от решетки отпадъци - максимално изчисленото им количество е около - 26 м3/год . Ще се депонират на ДТБО, заедно с твърдите битови отпадъци.

 • Уплътнени утайки до вл. 97- 98% - около - 540 m3/год. и около 15 t/год.сухо вещество) се предвижда да се извозват периодично от лицензирана фирма след сключен договор до ПСОВ Монтана.

 • Опасни отпадъци – излезли от употреба осветителни тела (луминисцентни лампи - код 20 01 21*) ще се

 • съхраняват на обекта, съгласно нормативните изисквания и ще се предават на лицензирани фирми за обезвреждане.(макс 10 бр./ г) .

ІІ. Част Б - съгласно Приложение 1 към чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на П/П и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони

1. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение

Обектът ще бъде изпълнен за 24 месеца след откриване на финансиране. • І – ви етап – изграждане на главни канализационни клонове и пречиствателно съоръжение

 • ІІ - ри етап – второстепенни канализационни клонове и реконструкция водопроводни клонове.

2. Засегнати елементи на националната екологична мрежа.

2.1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ.


Територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното намерение в неговата цялост ( с. Копиловци, общ. Георги Дамяново и имот 007016 в землището му ) не попада и не е разположена в непосредствена близост до защитени територии по смисъла на ЗЗТ. В съответствие с публикуваната информация в електронния регистър на защитените територии и защитените зони в България, най – близката защитена територия е ЗМ „КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА” на площ от 536,4 хектара. Територията е обявена със Заповед No 3751 от 30.11.1973. Тя отстои на около 4,6 км западно по права въздушна линия от най – близкия край на с. Копиловци. Местоположението и спрямо площадката на инвестиционното намерение е показано на долната фиг. 2.

Фиг. 2Защитената територия е обявена с цел опазване на характерен ландшафт. Както се вижда, реализацията на инвестиционното намерение не може да засегне защитената местност и да влезе в противоречие с целта и на обявяване и да наруши режима на забранените дейности в нея.

2.2. Защитени зони от Натура 2000.

Инвестиционното предложение разглеждано с настоящото уведомление не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най – близко разположените зони от Натура 2000 са: • ЗЗ «Западна Стара планина и Предбалкан» с код BG0001040 (по Директива 92/43 ЕЕС – за хабитатите );

 • ЗЗ «Западен Балкан» с код BG0002002 ( по Директива 79/409/ЕЕС за птиците );

Местоположението на с. Копиловци и площадката предназначена за ПСОВ спрямо двете зони е дадено на долните Фиг. 3 и Фиг. 4.
Местоположение спрямо ЗЗ «Западна Стара планина и Предбалкан» Фиг. 3


Местоположение спрямо ЗЗ «Западен Балкан» Фиг. 4
 • Кратко описание на защитените зони.

A ) ЗЗ «Западна Стара планина и Предбалкан» с код BG0001040 (по Директива 92/43 ЕЕС – за хабитатите )
Защитена зона BG0001040 «Западна Стара планина и Предбалкан» e одобрена от Министерски съвет с Решение № № 661 от 16 октомври 2007 г.

Площ: 2 197 158.42 дка.

Цели на опазване:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Обща характеристика на защитената зона.

Таблица 4.

Класове земно покритие

% покритие

Алпийски и субалпийски тревни съобщества.

1

Влажни ливади, мезофилни ливади.

2

Водни площи във вътрешността ( стоящи води, течащи води ).

1

Друга орна земя.

4

Други земи ( включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти ).

2

Иглолистни гори.

1

Изкуствени горски монокултури ( например насаждения на тополи или екзотични дървета ).

1

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност ( вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета ).

1

Подобрени пасища ( изкуствено създадени от тревни смески ).

10

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници.

1

Смесени гори.

1

Сухи тревни съобщества, степи.

15

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища.

1

Храстови съобщества.

12

Широколистни листопадни гори.

47

Общо покритие

100 %

Зоната включва планинските вериги на Стара планина от Искърският пролом до крайната западна част на планината в България и граничи със Сърбия. Във високите части преобладават нефрагментирани горски райони със значителни по площ вековни букови и иглолистни гори. В предпланинията ландшафта е нископланински с мозайка от дъбови гори, храсталаци и сухи тревни местообитания използвани, като екстензивни пасища, ливади и други земеделски земи, повечето изоставени. От зоната са изключени район на планирана ски зона, и полигон около две населени места с планове за развитие на минно добивната промишленост, като се е отчитало тези изключения да не са твърде големи по площ така, че да не се фрагментира планинското ядро на зоната.Реките в зоната са запазени в техните естествени или полуестествени състояния. Текат в естествените си речни корита и териториите на техните крайречни тераси са слабо фрагментирани. Крайречните гори от Alnus glutinosa и Salix sp. ( приоритетно местообитание 91Е0 ) формира една от найзначимите крайречни галерии в страната. Средното течение е обрасло със Salix sp. Ихтиофауната е богата и разнообразна ( важен източник на храна за популацията на видрата ) – 9 вида, 5 от които са включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС. Това прави зоната „Западна Стара Планина и Предбалкан” една от най-ценните за опазването на ихтиофауната и естествените местообитания. Естествената речна система на планината е от много голямо значение за миграцията на рибата. Зоната е една от малкото зони в България, където голям брой горски местообитания достигат оценка B от националното покритие и са в относително добро състояние, като на големи площи още са запазени вековни гори. Зоната е едно от 2-те места в България с доказано постоянно присъствие на рис. В зоната постоянно се намират няколко мечки, като всички те са мигранти или от планините в Сърбия или от Централните части на Стара планина. Мечката и риса са основни видове на основата на които са определени границите на зоната. Зоната е най-важното място в Северна България за опазване на Testudo hermanni. Никъде другаде в северна България този вид не е запазен на такива площи с толкова плътни и жизнени популации. Този вид, освен едрите хищници, също е ключов за определяне на предложените граници. Зоната е едно от малкото места в България, където има възможност да се достигне оценка B за местообитание 91 E0.
Б ) ЗЗ «Западен Балкан» с код BG 0002002 ( по Директива 79/409/ЕЕС за птиците ).
Защитена зона BG 0002002 «Западен Балкан» e одобрена от Министерски съвет с Решение № 802 от 04.12.2007 г.

Площ: 1 468 204.80 дка.

Цели на опазване:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Обща характеристика на защитената зона.

Таблица 4.

Класове земно покритие

% покритие

Влажни ливади, мезофилни ливади.

10

Друга орна земя.

1

Други земи ( включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти ).

2

Екстензивни зърнени култури ( вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар ).

7

Иглолистни гори.

1

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност ( вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета ).

1

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници.

1

Сухи тревни съобщества, степи.

12

Храстови съобщества.

6

Широколистни листопадни гори.

59

Общо покритие

100 %

Границите на мястото почти съвпадат с орографския обхват на западния дял на главната Старопланинска верига на северозапад от землищата на село Раковица и Подгоре до Петрохан и Понор планина на юг, и до долината на река Пробойница и Врачанска планина на югоизток. Мястото обхваща предимно планински и полупланински горски местообитания. С най-голяма площ са представени широколистните гори, като половината от тях са букови от Fagus sylvatica и F. moesiaca. Около 50% от буковие гори са на възраст между 80 и 250 години. Горите от благун /Querqus frainetto/, цер /Q.cerris/, горун /Q.dalechampii/ и обикновен габър /Carpinus betulus/ имат издънков характер. Иглолистните гори са предимно смърчови /Picea abies/ на територията на биосферния резерват “Чупрене” и смърчово-елови в “Горната кория”. Смърчовите гори са единствените естествени и компактни гори от този вид в Западна Стара планина и са сравнително добре запазени от антропогенно въздействие. Откритите пространства (пасища, обработваеми площи, скали и др.) са с площ от около 54300 ха. Въпреки сравнително малката застъпеност на скалните образувания и комплекси, те са най-изразеното местообитание в района, предоставящо места за гнездене на някои редки и застрашени грабливи птици и на черния щъркел.Западен Балкан се отличава с богато биоразнообразие. В орнитологично отношение мястото не е напълно проучено. Установени са 160 вида птици, от които 62 вида са с европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). В категория SPEC1 ( световно застрашени ) попадат 4 вида, в категориите “застрашени в Европа” съответно в SPEC2 –22 и в SPEC3 – 36 вида. В Червената книга са включени 31 вида от срещащите се тук. Западен Балкан поддържа една от най-многочислените популации на планинския кеклик /Alectoris graeca/ и на ливадния дърдавец /Crex crex/ в България. В района се срещат четири световно застрашени вида птици – ловен сокол /Falco cherrug/, ливаден дърдавец /Crex crex/, царски орел /Aquila heliaca/ и белошипа ветрушка /Falco naumanni/. Ловният сокол, ливадният дърдавец и царският орел имат значими популации на територията на мястото. Белошипата ветрушка е с риск от изчезване в района. Западен Балкан е представително за алпийския биом поради комлекса от гнездящи алпийски видове - скалолазка /Tichodroma muraria/, жълтоклюна гарга /Pyrrhocorax graculus/ и пъстрогуша завирушка /Prunella collaris/. Западен Балкан е сред най-важните места в България от значение за Европейския съюз за опазването на 22 вида – ливаден дърдавец, царски орел, ловен сокол, късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, уралска улулица /Strix uralensis/, пернатонога кукумявка /Aegolius funereus/, горска чучулига /Lullula arborea/, полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/, червеноврата мухоловка /Ficedula parva/, глухар /Tetrao urogallus/, осояд /Pernis apivorus/, сокол скитник /Falco peregrinus/, черен кълвач /Dryocopus martius/, среден пъстър кълвач /Dendrocopos medius/, белогръб кълвач /Dendrocopos leucotos/, сирийски пъстър /Dendrocopos syriacus/,козодой /Caprimulgus europaeus/, бухал /Bubo bubo/, скален орел /Aquila chrysaetos/, градинска овесарка /Emberiza hortulana/, червеногърба сврачка /Lanius collurio/ и черночела всрачка /Lanius minor/. През последните години глухарят е застрашен от изчезване в района. Западен Балкан е от европейско значение за опазването на популациите на планинския кеклик, кукумявката /Athene noctua/, обикновената ветрушка /Falco tinnunculus/, пъдпъдъка /Coturnix coturnix/, въртошийката /Jynx torquilla/, зелениката /Carduelis chloris/ и коса /Turdus merula/.
Заключение

Възникване на значително отрицателно въздействие върху двете защитени зони ЗЗ «Западна Стара планина и Предбалкан» BG 0001040 и «Западен Балкан» BG 0002002, вследствие на реализация на инвестиционното предложение не може да се очаква да има. Територията, в която ще се реализира ИП обхваща урбанизираната част на с. Копиловци, както и площадка за пречиствателно съоръжение в размер на 2,52 дка, която е отдалечена на повече от 150,00 м в източна посока от регулацията на селото – Фиг. 3 и Фиг. 4. В случая всички необходими терени предназначени за реконструиране на водопроводната мрежа и изграждане на нова канализационна система с пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчните води от с. Копиловци са ситуирани извън разположените в близост две защитени зони - ЗЗ «Западен Балкан» с код BG0002002 ( по Директива 79/409/ЕЕС за птиците ) и ЗЗ «Западна Стара планина и Предбалкан» с код BG0001040. Предвид това, както и мащабите на предвижданото строителство няма да има засягане на територии в обхвата на двете защитените зони и съответно каквато и да било процентна загуба от местообитания в тях или засягане на такива. Освен това негативни въздействия върху засегнатите площи ще има само най – вече докато трае строителството, като след неговото приключване, нарушените площи от изкопните работи за полагане на тръби и др. ще се възстановят изцяло.


При реконструиране на водопроводната мрежа и изграждане на нова канализационна система с пречиствателно съоръжение за пречистване на с. Копиловци няма да се възпрепятства свободното придвижване на видовете птици разпространени в ЗЗ „Западен Балкан” и извън нея от механични прегради и др., предвид характера на строителните дейности, тяхното местоположение ( основно в с. Копиловци ). На практика фрагментация на местообитания на птици не се очаква да има, както в самата зона, така и извън нея.

Шумът и безпокойството по време на строителството могат временно да предизвикат отбягване от някои екземпляри на непосредствената близост с площадките, на които се работи. Ефектът ще е краткотраен до среднотраен и напълно обратим малко след прекратяване на строителните дейности.

Реализацията на разглежданото инвестиционно намерение на практика няма да засегне негативно специфичната структура и функции на природни местообитания в защитените зони. Напротив, експлоатацията на канализация на с. Копиловци с ПСОВ може да окаже даже известен положителен ефект върху някои местообитания в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан”, най – вече крайречни. Не се очаква промяна на динамиката на популацията на съответния засегнат от безпокойство вид при птиците и някои други животински видове, а местообитанията им в двете зони ще запазят площите си, които са необходими за поддържане на популациите в дългосрочен план. По време на експлоатацията не се очакват никакви отрицателни въздействия върху местообитания и видове в зоната, напротив, даже може да се очаква известен положителен ефект върху някои от тях.

В заключение може да се посочи, че реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да има някакво забележимо въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” и ЗЗ „Западен Балкан”.3. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство.

Водопроводната и канализационната мрежа са основни инженерно благоустройствени мероприятия за населените места. Те осигуряват необходимите санитарно – хигиенни условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на населението. Канализацията е основен благоустройствен и екологичен елемент на градската и производствена среда.

В с.Копиловци няма изградена канализационна мрежа. Присъединяването на България към Европейския съюз и достигането на Европейските стандарти, налагат прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. в която голяма част от паричните потоци са презназначени за диверсификация на селските райони и подобряване на начина на живот на населението в тях. В тази връзка проектирането и изграждане на канализационни мрежи в селата е абсолютно належащо. Това ще доведе след себе си цялостно подобряване на жизнения стандарт и състоянието на околната среда в селищата.

Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нова съвременна канализационна система с пречиствателен модул зa пречистване на отпадъчните води на територията на село Копиловци, Община Георги Дамяново в съответствие с нормативните изисквания за заустване в река Копиловска, приемник ІІ - ра категория «чувствителна зона» в мястото на заустване.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на канализационната мрежа индиректно ще се отрази положително и ще се подобри качеството на живот на населението, ще се предотврати риск от замърсяване на подземните и повърхностни води и най- вече ще се гарантира недопускане на здравен риск за населението в района. Решаването на актуалния екологичен проблем е от особена важност за района, предвид използването от населението на изградените септични ями и попивни кладенци – основни дифузни източници, замърсяващи подземните Води. Функциониращите в частните имоти септични ями са и потенциален източник на зарази извън границите на населените места.

Главната цел на инвестиционното предложение е проектирането на реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и нова канализационна мрежа на с. Копиловци с пречиствателен модул за отпадъчни води (ПСОВ), с което ще се осъществи приемането и отвеждането на отпадъчните води от населението извън регулацията на населеното място до пречиствателната станция, която ще пречисти отпадъчните води до необходимите изисквания на действащото екологично законодателство. Проектът е разработен при спазване на следните нормативни наредби:


 • Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

 • Норми за проектиране на канализационни системи от 1985 г.

Предмет на проекта е реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на канализацията на с. Копиловци, община Георги Дамяново, включващ: • Изграждане на главни и второстепенни клонове от водопроводната мрежа на населеното място.

 • Изграждане на главни и второстепенни клонове от канализационната мрежа на населеното място.

 • Изграждане на пречиствателно съоръжение.

 • Възстановяване на уличната настилка

Настоящият проект се изготвя въз основа на техническо задание и сключен договор с Възложителя - Община Георги Дамяново.

Съгласно изискванията на чл. 81, ал. 1. т. 2 инвестиционното предложение попада в Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда / Държавен вестник, бр. 91 /2002 год.


4. Необходимост от инфраструктура - пътища, електроснабдяване, В и К и др.

Реализацията на инвестиционното предложение изисква изграждане на нова инфраструктура - път, свързващ населеното място с площадката на пречиствателното съоръжение, ел. провод и водопровод за питейна вода.5. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение ще участва за финансиране по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2 007 – 2 013 год. в съответствие с Наредба № 25 от 29.07. 2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, издадена от Министерството на земеделието и храните, обн., Държавен вестник бр. 72 от 15. 08. 2008 год.

То подлежи на одобрение от:


 • Община Георги Дамяново

 • Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

 • Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

 • Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция

За инвестиционното намерение е уведомено населението на община Георги Дамяново, за което има разлепена обява ( Приложение № 6) в Община Георги Дамяново и Кметство Копиловци, направено е съобщение по местния радиовъзел, качена е информация в страницата на Община Георги Дамяново в Интернет и е публикувано уведомлението в пресата. Има писмо от Община Георги Дамяново, че в определения срок не са постъпили възражения, относно предложението (Приложение № 7).

ІІ . Част Б - съгласно Приложение 2 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на П/П и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони .
1. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите.

Инвестиционното предложение “Реконструкция водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с пречиствателeн модул на село Копиловци, Община Георги Дамяново” ще бъде реализирано в регулационните граници и землището на с. Копиловци, Община Георги Дамяново. Касае се за реконструкцията на водопроводната мрежа и изграждането на нова канализационна мрежа ще се реализира в рамките на уличната мрежа на територията на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана. От своя страна площадката на ПСОВ, която е част от Инвестиционното намерение, ще се формира върху имот 007016 от землището на с. Копиловци, който е собственост на Общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ (Решение номер 4/03.04.2 006 год. на ОСЗГ (ПК), съгласно чл. 5 от ЗВСГЗГФ). Площта на целия имот е 6.090 дка. Начин на трайно ползване – НИВА, категория при неполивни условия - VІ - та. Имотът се намира в местността „СЕЛИЩЕ”(Приложение № 2). Скицата на имота и характерните точки са дадени в (Приложения № 2, 3 и 4 ).

Теренът, на който се полага канализационната мрежа, отвеждаща отпадъчните води от селището до пречиствателното съоръжение е със стръмен релеф.

По време на строителството ще има незначително нарушение на почвения профил. След завършване на строителството площадката заета със съоръженията трябва да се подравни.

Няма да има постоянни и временни отчуждения, тъй като земята е собственост на Възложителя.

Трасетата на вътрешната канализационна мрежа са проектирани по всички улици на с. Копиловци. Изкопаните земни маси ще бъдат транспортирани на депо, а след монтажа на тръбите отново ще се върнат за засипване.

При работа със строителните машини трябва да се внимава за запазване целостта на трайните зелени насаждения по тротоарите. Евентуална вредност е възможна при работа с асфалтовия битум при възстановяване на асфалтовата настилка, там където това е необходимо. Необходимо е да се избягва заливането с битум на дървесните, храстовите и тревистите насаждения.

Средствата за опазване на околната среда и рекултивация са заложени в количествено – стойностната сметка на обекта.

Изграждането на канализационната мрежа на с. Копиловци и външният колектор няма да замърси въздуха, водата и почвата. По време на строителството ще се изпитат известни комуникационни затруднения, но като цяло ще се подобри инженерната инфраструктура на селищата, ще се повишат хигиенните и санитарни условия на населението. Пречистените отпадъчни води ще се насочат към приемника р. Копиловска чрез пречиствателно съоръжение (ПСОВ).

Мрежата не попада в санитарно охранителни зони на изградени водовземни съоръжения.

Изграждането на канализационна мрежа в населени места е типично екологично мероприятие, с което се решават редица проблеми по опазване на прилежащите водни течения и басейни и подпочвените води в района, което е в съответствие с изискванията на Закона за водите и Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС.

2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

В Приложение № 2 и 3 е дадена скици на имотите3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта

В Приложение № 1 е дадена ситуация на ПСОВ

В приложение № 2 и № 3 - скици на имотите

В Приложение № 4– координати на граничните точки на обекта

В приложение № 5 – ситуация на канализационната мрежа
Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 а на Закона за Биологичното разнообразие.
Прилагам настоящото уведомление на електронен носител

Прилагам:


 1. Ситуация ПСОВ

 2. Скици на поземлени имоти 007016 и 001061

 3. Характерни точки на имот 007016

 4. Копие от Обява на Община Георги Дамяново.

Дата: 09. 07. 2010 г.


Уведомител:.....................

Дилян ДимитровКаталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница