До потенциални кандидати реф. № Czs17-004 покана уважаеми господастраница1/3
Дата18.06.2017
Размер400.12 Kb.
  1   2   3


ДО

ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ
РЕФ. № CZS17-004

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

„ЧЕЗ Информационни и Комуникационни Технологии България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, бул. ”Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203517599, ИН по ЗДДС: BG203517599, с представителен орган за целите на настоящия търг – „ЧЕЗ България” ЕАД, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, Направление „Тръжни процедури” (адрес: гр. София 1784, бул. ”Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, ет. 2), Ви кани за подаване на оферта в публичен търг с идентификационен номер CZS17-004, със следния предмет:

 1. Предмет

Търгът има за предмет „Oсигуряване и поддръжка на платформа за електронни средства за комуникация (електронно подаване на документи) за участие в процедури при възлагане на обществени поръчки“.


 1. Описание на услугата

Съгласно, чл. 39 и чл. 40 на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от 01.07.2017 г. и от 01.01.2020 г. са регламентирани нови правила за предаване на информация. Съгласно тях обмена на информация при възлагане на обществени поръчки следва да се извършва с електронни средства за комуникация, т.нар. електронни обществени поръчки. Предвидено е това да стане на два етапа – първият етап да заработи от 01.07.2017 г., а вторият – от 01.01.2020 г. Поради тази причина е необходимо да се осигури платформа за провеждане на обществени поръчки чрез електронен обмен на информация, работеща с пълна функционалност съгласно изискването на ЗОП. Платформата (електронните средства), предмет на настоящия търг, следва да отговаря на техническите изисквания посочени в Приложение 1. към настоящата поканата за участие в търга.
 1. Право на участие в търг. Критерии за подбор.

Право на участие в търга имат всички заинтересовани физически и юридически лица, които отговарят на критериите за допустимост, поставени от възложителя в настоящата документация, а именно:

  1. да има изградена платформа, която обслужва минимум 30 възложители на обществени поръчки.

  2. Чрез платформата да са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойности по член 20 ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) или техния еквивалент, съгласно ЗОП валиден до 15.04.2016 година. Минимално изискване е броя на проведените процедури, за една предходна година, считано от датата за подаване на оферти от всички възложители ползващи платформата да бъде минимум 150 (сто и петдесет) броя.

  3. Чрез платформата да са публикувани минимум 200 (двеста) договора за предходната година, считано от датата за подаване на оферти от всички възложители ползващи платформата. 1. Обем на услугата.

За изпълнение предмета на търга към момента на сключване на договора на възложителя следва да бъдат предоставени минимум 30 потребителски лиценза/право на ползване на системата, от които: минимум – 2 с администраторски права (възможност за предоставяне и корекция на права на други потребители, възможност да проверяват действията на други потребители по всички процедури, достъп и права до секцията с договорите), 25 с права за публикуване на информация при провеждане на процедури и 3 с права за публикуване и редакция на договори.

При изпълнение предмета на договора, избрания за изпълнител следва да осигури възможност за добавяне на неограничен брой служители на възложителя с права за участие в комисии съгласно изискванията на ЗОП, без заплащане на допълнително възнаграждение за това.


5. Срок на договора.

Срокът на договора е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на влизането му в сила, или до достигането на максималната му стойност – в зависимост кое от двете обстоятелства натъпи първо по време. Договорът влиза в сила с подписването му от страните – възложителя и избрания за изпълнител в резултат на проведения търг.

В случай на невъзможност да се предоставя услугата, избраният за изпълнител следва да уведоми Възложителя най-малко 6 месеца преди прекратяване предоставянето на услугата.
6. Начин на плащане.

Плащането за поддръжка на платформата ще се извършва на равни плащания в началото на всеки едногодишен период от договора, като срокът за плащане е 60 дни след датата на представяне на фактура и двустранно подписан протокол за услугата.


7. Гаранция за изпълнение.

При подписването на договора избраният за изпълнител трябва да представи на възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от прогнозната стойност на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми по избор на лицето, избрано за изпълнител, а именно: паричен депозит по сметка на възложителя или банкова гаранция. В случай че участник в търга, избран за изпълнител, предпочете формата на банковата гаранция, последната трябва да бъде със срок на валидност 38 (тридесет и осем) месеца, като условията по нея трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение, съгласно Приложение 7 към настоящата покана. При представяне на гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, тя трябва да е издадена не по-рано от датата на поканата от страна на Възложителя за сключване на договор с избраният Изпълнител. Условията и редът за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно записаното в договора.


8. Съдържание на офертата.

Офертата, която участникът ще представи, трябва да съдържа следните документи:


8.1. Оферта по образец от Приложение 2 (оригинал)).

8.2 Заверено от участника копие на документ за регистрация на участника (според националното му законодателство по място на регистрация/установяване) или единен идентификационен код съгласно член 23 от Закона за търговския регистър.

8.3 Заверено от участника копие на валидно удостоверение за регистрация на участника като администратор на лични данни.8.3. Техническа оферта. Изготвя се в съответствие с приложения образец от Приложение 3 (оригинал).

8.4. Ценова оферта. Изготвя се в съответствие с приложения образец от Приложения 4 (оригинал).

8.5. Декларация за приемане условията на проекта на договор от Приложение 5 (оригинал).

8.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до отстраняване на участника, изготвена по образец от Приложение 7 (оригинал).
9. Показатели и методика за оценка на офертите. Класиране на участниците.
Участници, които не са представили всички изискуеми документи от документацията за участие или по отношения на някои от документите е открита нередовност, няма да бъдат допуснати до по-нататъшно участие, т.е. няма да бъдат разглеждани техническите и финансовите им оферти.
Офертите ще се оценяват по критерий „оптимално съотношение качество/цена”, като показателите за оценка са следните:
Показател 1 – Предложена цена – Тежест 60% (Цi)

Показател 2 – Техническа оценка – Тежест 40% (Фi)

Комплексната оценка на участниците се изчислява по формулата:
КОi= (Цмин/Цi)*0.6 + Фi*0.4 , където
КОi е комплексната оценка на i-тия участник в точки

Цмин – най-ниска ценова оферта от всички участници в лева

Цi – ценова оферта на i-тия участник в лева

Фi – техническа оценка на системата на i-тия участник в точки
Техническата оценка се изчислява като сбор от точките получени за показателите:

Фi = Функционалност на системата + Срокове + Ел.търгове
Функционалност на системата – максимален възможен брой точки - 40т.

Функционалност на системата за 40т минимално трябва да съдържа: • Техническото предложение на участника да съдържа допълнителни функционални възможности над пълното покритие на изискванията на Възложителя към платформата за обществените поръчки и към профила на купувача.

 • Концепция за развитие на системата за мин. 3 годишен период.

Функционалност на системата за 20т минимално трябва да съдържа:

 • Пълно покритие на изискванията на Възложителя към платформата за обществените поръчки и към профила на купувача

 • Концепция за развитие на системата за мин. 3 годишен период

Функционалност на системата за 10т минимално трябва да съдържа:

 • Пълно покритие на изискванията на Възложителя към платформата за обществените поръчки и към профила на купувача

Срокове за внедряване на системата – максимален възможен брой точки – 40т.

 • Внедряване на системата в срок до 1 седмица от сключване на договор – 40т.

 • Внедряване на системата в срок от 1 до 2 седмици от сключване на договор – 20т.

 • Внедряване на системата в срок от 2 до 4 седмици от сключване на договор – 10т.

 • За срокове по-големи от 4 седмици – 0т.

Възможност за провеждане на електронни търгове - максимален възможен брой точки – 20т.

 • изпълнение на функционалността до 1 седмица от сключване на договор (при внедряване на системата) – 20т.

 • изпълнение на функционалността от 1 седмица до 3 месеца от сключване на договор – 10т.

 • изпълнение на функционалността над 3 месеца от сключване на договор – 0т.

Класирането на участниците ще се извърши по низходящ ред на получената „Комплексна оценка“. На първо място ще бъде класирана офертата с получена най-висока „Комплексна оценка“, а на последно място - офертата с получена най-ниска „Комплексна оценка“.


За изпълнител ще бъде предложен класираният на първо място участник.
10. Получаване на офертата.

Oфертата трябва да се представи в запечатан плик (опаковка) на адрес: Република България, град София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Деловодство, в срок до 12.00 ч. на 03.04.2017 г.За контакти: Николай Николов, тел: 02/ 8958915, факс: 02/ 8272171, e-mail – nikolay.s.nikolov@cez.bg

Приложения:

Приложение 1 – Технически изисквания към платформата за електронен обмен на информация.

Приложение 2 – Образец на оферта.

Приложение 3 – Образец на Техническа оферта;

Приложение 4 – Образец на Ценова оферта;

Приложение 5 – Образец на Декларация за приемане условията на проекта на договор;

Приложение 6 – Проект на договор;

Приложение 7 – Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелства;


С УВАЖЕНИЕ:

РАЛИ МАНЧЕВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И РЕГИСТРИРАНЕ”

Приложение 1.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Инструментите и устройствата, които се използват, както и техническите им характеристики трябва да са недискриминационни, достъпни и оперативно съвместими с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба и да не ограничават достъпа на заинтересовани лица.
При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация да се гарантира защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.


 1. Изисквания към платформата за обществени поръчки:
 1. Да осигурява обмен на информация при възлагане на обществени поръчки чрез електронни средства за комуникация, което означава, че цялата комуникация с потенциалните участници в провежданите процедури и при възможност с Агенцията за обществени поръчки (АОП) следва да се извършва по електронен път. Целта е тази електронна комуникация да се осъществява така, че да не се ограничават по никакъв начин заинтересованите лица и те да имат възможност да подават електронно своите документи.

 2. Платформата трябва да е Web-базинарана и достъпна през Internet чрез браузър.

 3. Платформата да предоставя защитен web достъп чрез потребителско име и парола.

 4. Достъпа на потребителите на Възложителя се администрира в платформата от администратор. Участниците в процедури трябва да могат да регистрират сами своя достъп в платформата.

 5. Изискванията към функционалностите на устройствата и инструментите за електронно подаване и получаване на оферти/заявления да бъдат в съответствие с чл. 39, ал. 6, 8 и 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 62 и 63 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), касаещи сигурността на информацията, оправомощаване на определени лица да боравят с нея, възможности само след определен момент тези лица да имат достъп до нея, опазване на данните от офертите, документална проследимост на действията на комисията и други.

 6. Използваната система следва да позволява документиране и отчетност на процеса по възлагане на обществените поръчки за срок от минимум 5 години.

 7. Платформата следва да е синхронизирана с националната уеб-базирана платформа за обществени поръчки, когато тя бъде създадена.

 8. Във всеки индивидуален случай следва да се посочва необходимото ниво на сигурност на електронните средства за комуникация на различните етапи от конкретната процедура, като нивото трябва да е пропорционално на съпътстващите рискове.

 9. Изпълнителя трябва да поддържа секция „Профила на купувача“ на Възложителя съгласно изискванията на ЗОП.

 10. Възможност за публикуване на необходимата информация от Възложителя за над 200 процедури годишно и публикуване на над 400 договора.

 11. Платформата трябва да позволява архивирането и изтеглянето (export) на всички документи от една процедура във всеки един момент в широко използвани формати като:pdf, doc, xls. zip, rar, jpg, png и други от потребители на Възложителя.

 12. Платформата трябва да позволява архивирането и изтеглянето (export) на всички договори за посочен от потребителя период в широко използвани формати като:pdf, doc, xls. zip, rar, jpg, png и други от потребители на Възложителя.

 13. Дизайна на потребителския интерфейс (цветова тема) да е в съответствие с корпоративната визията на Възложителя.

 14. Да бъде предвиден първоначален инструктаж на максимум 40 служители на Възложителя, които ще използват системата.

 15. Платформата трябва да осигурява безплатен достъп за кандидатите и/или участниците в процедурите.

 16. Платформата трябва да бъде достъпна от минимум 3 от най-използваните браузъра – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

 17. Да бъде осигурена непрекъсната работа на платформата в режим 24/7.

 18. Да бъде осигурена техническа поддръжка и съдействие – всеки работен ден, при стандартно работно време 9:00 – 18:00.

 19. Да има наличен горещ телефон и имейл за въпроси и консултации.

 20. Срокът за реакция след подаване на информация за възникнал проблем (запознаване с проблема и определяне на план за неговото решаване) да е до 1 (един) час.

 21. Срокът за отстраняване на възникнал проблем в работата на софтуера и техническото оборудване след подаване на информация да е до 4 (четири) часа.

 22. При надвишаване на времето за отстраняване на проблеми с работоспособността на платформата над уговорените сроковете, Изпълнителят се задължава да заплати на Възложителя неустойка в размер на 1% (един процент) от крайната цена на договора без ДДС за всеки просрочен час, но не повече от 20% от нея.

 23. Срокът за създаване и внедряване на допълнителни доработки и функционалности на платформата при изменение на нормативната база – Закона за обществените поръчки да е до 0:00 часа на деня, в който съответното/ите изменение/я влизат в сила.

 24. Да има възможност за проследимост на направените промени: дата, час и автор на публикуваните документи и/или промени, с точност 1 секунда (формат DD, MM,YYYY; HH:MM:SS);

 25. Доставчикът следи за изменения в нормативната база в областта (Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП) и актуализира платформата така, че да отговаря на новите изисквания при изменения в законово изискуемите срокове, като инсталира нови версии на Продукта/платформата. Актуализациите и доработките са за сметка на избрания за изпълнител и следва да са включени в цената за използване и поддръжка на платформата.

 26. Актуализациите трябва да се извършват в неработни дни (препоръчително в неделя).

 27. Всеки ден данните в системата трябва да се бекъп-ват и в случай на срив, изпълнителят да има възможност да възстанови данните на клиента в системата без загуба на информация. Време за възстановяване при срив – до 24 часа.

Инструментите и устройствата за електронно подаване и получаване на оферти и заявления за участие, както и на планове и проекти при конкурси за проект трябва да гарантират с технически средства и подходящи правила, най-малко, че: 1. датата и часът на получаване на оферти, заявления за участие и представянето на планове и проекти могат да бъдат точно определени с точност 1 секунда (формат DD, MM,YYYY; HH:MM:SS);

 2. няма достъп до предоставените данни преди определения срок;

 3. само оправомощени лица могат да определят или да променят датите за отварянето на получените данни;

 4. на различните етапи от процедурата за възлагане на обществена поръчка или на конкурса за проект достъпът до всички предоставени данни или до части от тях трябва да е възможен само за оправомощени лица;

 5. само оправомощени лица трябва да дават достъп до предадените данни и само след предвидената дата;

 6. получените и отворени в съответствие с изискванията данни трябва да останат достъпни само за лицата, оправомощени да се запознаят с тях;

 7. нарушенията или опитите за нарушения на забраната за достъп или на условията по т. 2 - 6 да могат лесно да бъдат установени и документирани като доказателства.
 1. Изисквания към профила на купувача

Платформата трябва да поддържа профил на купувача, където да се публикуват под формата на електронни документи: 1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

 2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

 3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;

 4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

 5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

 6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

 7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

 8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец на оферта
До „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България” ЕАД

бул. „Цариградско шосе” № 159,

БенчМарк Бизнес Център, град София 1784


ОФЕРТА

за участие в публичен търг № CZS17-004 с предмет:Oсигуряване и поддръжка на платформа за електронни средства за комуникация (електронно подаване на документи) за участие в процедури при възлагане на обществени поръчки


Административни сведения. (Посочените данните са актуални към деня на подаване на офертата.)

Идентификационни показатели

Данни за участника

Наименование на участника:
ЕИК / БУЛСТАТ / ЕГН:

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен)
Правно-организационна форма на участника, търговското дружество или обединения или друга правна форма:
Седалище:
    • пощенски код, населено място:
    • ул. / бул. №, блок №, вход, етаж
Адрес за кореспонденция:
    • пощенски код, населено място:
    • ул. / бул. №, блок №, вход, етаж
Телефон №:
Факс №:
Интернет адрес:
e-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Три имена
Три имена
Три имена
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните
Лица:

 1. ................................................................

 2. ...............................................................

 3. ...............................................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:

IBAN:

BIC:


Титуляр на сметката:Представяме на Възложителя – „ЧЕЗ Информационни и Комуникационни Технологии България” ЕАД, настоящата оферта за участие в публичен търг с реф. № CZS17-004 с предмет: „Oсигуряване и поддръжка на платформа за електронни средства за комуникация (електронно подаване на документи) за участие в процедури при възлагане на обществени поръчки“.


Интернет адрес на платформата: ………………………..
Декларираме, че покриваме критериите за допустимост в търга като:


 1. Към датата на подаване на офертата, предлаганата от нас платформа се използва от ………… броя възложители/клиенти. (минимално изискване 30 възложители/клиенти).

 2. За последната една година чрез платформата ни са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойности по член 20 ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) или техния еквивалент, съгласно ЗОП валиден до 15.04.2016 година ……..броя. Минимално изискване е броя на проведените процедури, за една предходна година, считано от датата за подаване на оферти от всички възложители ползващи платформата да бъде минимум (сто и петдесет) броя.

 3. За предходната година, считано от датата за подаване на оферти, от всички потребители на платформата са публикувани ………броя договори.

(Минимално изискване - За предходната година, считано от датата за подаване на оферти, от всички потребители на платформата да са публикувани повече от 200 договора от потребители).
Към настоящата оферта прилагаме заверено от участника копие на валидно удостоверение за регистрация на участника като администратор на лични данни.
Срок на валидност на офертата – ………………………… (минимум 90 дни), считано от датата на крайния срок за подаване на оферта.
В случай че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписването на договора, съгласно настоящата покана за участие и ще сключим договор по предмета на търга, в посочения срок от възложителя, но не по-късно от ____________ работни дни (посочете броя на дните, за които ще представите всички документи и ще сключите договор, но не повече от 10 работни дни) след получаване на уведомлението ни.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница