Конкурс по реда на Наредбата за малки обществени поръчкиДата05.08.2017
Размер365.29 Kb.
#27348
ТипКонкурсР Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Държавна агенция ПО ГОРИТЕ

Държавно лесничейство – Берковица

Гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, факс 0953 88996


Р е ш е н и е
509

11.10.2007г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 4, ал. 1 и, чл. 5 ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчкиР Е Ш И Х:

І. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на работни станции и софтуер.

1. Вид на процедурата – открит конкурс по реда на Наредбата за малки обществени поръчки.ІІ. Одобрявам обявление и документация за участие в открития конкурс по т. І, които са неразделна част от настоящата заповед.

ІІІ. Обявлението за обществената поръчка да се изпрати в електронен вид до „Държавен вестник” за обнародване в електронната му страница.

ІV. Решението и обявлението за обществена поръчка да се изпратят и в електронен вид до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

V. Настоящото решение е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 120 от ЗОП. Обжалването на настоящото решение не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Настоящото решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица, за сведение и изпълнение.


директор:

/ инж. цветко цветков /

УТВЪРЖДАВАМ!

директор:

/ инж. цветко цветков /

Държавна агенция ПО ГОРИТЕ

Държавно лесничейство – Берковица

Гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, факс 0953 88996
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА -

открит конкурс за доставка на

работни станции и софтуер

2007 г.

Документация за участие в открития конкурс:

1. Копие на решение с изх. 509 / 11.10.2007г. на директора на ДЛ - Берковица за откриване на процедурата;

 1. Обявление;

3. Документация – указания за провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка;

 1. Заявление за участие / идентификация на кандидата – Приложение № 5/;

 2. Административни сведения за кандидата / Приложение № 2/;

 3. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП / Приложение № 3 /;

 4. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП / Приложение № 4 / ;

 5. Технически спецификации / Приложение № 1 /;

 6. Методика за оценяване / Приложение № 8 /;

10. Образец на ценово предложение / Приложение № 6 /;

 1. Проект на договор / Приложение № 7 /;

 2. Образец на техническо предложение на кандидата / Приложение № 9 / ;


Документация - УКАЗАНИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА открит конкурс ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Доставка на работни станции и софтуер, съгласно техническите спецификации, посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация.ІІ.Общи изисквания

1. Всеки кандидат в процедурата е длъжен да представи оферта за цялата поръчка.

2. Кандидатите са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. Не се допуска кандидат да участва в офертата на друг кандидат за същия договор с каквато и да е компетентност.

3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на кандидата.ІІІ. ГАРАНЦИИ
1. Гаранция за участие

Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с парична или банкова гаранция за участие в размер на 1300 / хиляди и триста / лева, вносими по сметка на РУГ – Берковица, ОББ – клон Берковица IBAN BG95UBBS80023300129735, BIC UBBS BGSF2. Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка: 5 % от стойността на договора. Гаранцията може да бъде парична, вносима по сметка на ДЛ - Берковица или банкова, издадена в полза на ДЛ - Берковица. Договорът за възлагане на изпълнението на обществената поръчка се сключва с кандидата, определен за изпълнител, след представяне на надлежен документ за внесена гаранция за изпълнение. В случай на невнасяне от страна на изпълнителя на гаранцията за изпълнение, договор не се сключва и се поканва кандидатът, класиран на второ място.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на малка обществена поръчка.3 . Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в открития конкурс :

3.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;

3.2. оспори решението на Възложителя – до решаване на спора от съда;

3.3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока, посочен в чл. 31, ал. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

4. Гаранцията за участие на отстранените кандидати се освобождават от Възложителя в срок 3 /три/ работни дни след изтичане на срока за оспорване решението на Възложителя за определяне на изпълнител.

5. Гаранциите за участие на класираните кандидати се освобождават от Възложителя в срок 3 /три/ работни дни след сключването на договор за обществената поръчка.

6. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите за участие на всички кандидати се освобождават в срок 3 /три/ работни дни след изтичане на срока за оспорване на решението за прекратяване.

7. Възложителят освобождава гаранциите по т. 4, 5 и 6 от настоящия раздел без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІV. Подготовка на офертите.

1. Общи положения
1.1 При подготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

1.2 До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки кандидат за участие в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си, като това се отбелязва в Регистъра на офертите.

1.3 Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

1.4 В открития конкурс се допускат до участие български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения. Когато участник в процедурата е обединение на физически или юридически лица, е необходимо да се регистрира ново юридическо лице. Новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а всички останали документи, които са на чужд език се представят, съгласно изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.1.5. Кандидатът е длъжен да представи само един вариант на офертата си. Не се допуска представяне на няколко варианта на офертите.
2 Необходими документи за участие в процедурата (съдържание на офертата).
2.1 Заявление за участие с подпис и печат на кандидата или упълномощен от него представител (идентификация на кандидата) /Приложение № 5/;

2.2 Заверено от кандидата копие от съдебното решение за регистрация на кандидата, ако е юридическо лице - /подпис и печат на кандидата/ или заверено копие от документа за самоличност, ако кандидата е физическо лице;

2.3 Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, издадено от съответния компетентен съд - оригинал или нотариално заверено копие - важи за 6-месечен срок от датата на издаването му;

2.4 Доказателства за икономическото и финансовото състояние на кандидата, по смисъла на чл.50, ал.1 от ЗОП:

 • отчет за приходите и разходите на кандидата за 2006 год.

2.5 Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката по смисъла на чл.51, ал.1, т.1, 6 и 7 от ЗОП;

- декларация, съдържаща списък на поръчки /сходни с настоящата поръчка/, изпълнени през последните 3 години от кандидата, с посочване на място, срокове на изпълнение и клиенти;

- кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и организационни възможности /свободен текст/;

- документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата ;2.6 Оригинален документ за гаранция за участие / парична или банкова /;

2.7 Административни сведения за кандидата /Приложение № 2/;

2.8 Копие от платежен документ за закупена документация;

2.9 Пълномощно, нотариално заверено, на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции по закон;

2.10 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 3/;

2.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 4/;

2.12. Списък с данни за подизпълнителите /ако се ползват такива/;

2.13 При използване на подизпълнители, за тях се представят документите съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП;

2.14 Декларации / оригинал / от подизпълнителя / ите, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката;

2.15. В случай, че кандидата няма да ползва подизпълнители, следва да представи декларация, с подпис и печат;

2.16 Сертификат за качество по стандарта ISO 9001-2000, издаден на името на кандидата;

2.17 Списък с минимум 10 собствени сервизни бази равномерно разпределени на територията на цялата страна;

2.18 Документ за произход на изделието и сертификат за качество ISO 9001 (В случай, че предлаганата техника няма документ за произход, кандидатът следва да представи декларация за произход, издадена от производителя);

2.19 Документ, издаден от производителя, от който е видно, че същият притежава сертификат за качество по стандарта ISO 9001, както и документ с актуална дата, издаден от производителя, от който е видно, че кандидатът е упълномощен да предлага негово оборудване

2.20 Декларация, че техниката е нова, не е употребявана, не е рециклирана или спряна от производство, с описан гаранционен срок и гарантиран произход;

2.21 Сертификат и/или технически материал от производителя, удостоверяващ параметрите на изделието.

2.22. Попълнено техническо предложение на кандидата / Приложение № 9 /;

2.23. Попълнен, парафиран на всяка страница, пoдписан и подпечатан проект на договор /Приложение № 7/, без да се посочва предлаганата от кандидата цена за поръчката;
2.24 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато кандидат представя заверено от него копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях и да е написал “Вярно с оригинала”. Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен от нея срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

3 . Изисквания към документите:

3. 1 Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции по закон: назовани в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и / или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език;3. 2. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, тe следва да са придружени със заверен превод на български език.

3.3. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции;

3.4. Ценово предложение

Ценовото предложение, съгласно настоящата документация следва да включва:

Попълнен образец на ценово предложение от настоящата документация /Приложение № 6/; В ценовото предложение, кандидатът, следва да посочи цената за цялата поръчка, както и единичната цена за един брой работна станция и софтуер – по образец,. Също така, следва да посочи и срока за изпълнение на поръчката, който не може да бъде по- дълъг от 50 / петдесет / дни, от датата на сключване на договора;
4. Срок на валидност на офертите
4.1. Офертите следва да бъдат валидни в срок най-малко 45 / четиридесет и пет / дни от датата на отварянето им. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като несъответстваща на изискванията.
4.2. В изключителни случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска писмено – чрез писмо, телекс или факс от участниците класирани на първите три места да удължат срока на валидност на офертите, до момента на сключване на договора. Кандидатът в процедурата може да отхвърли искането.
5. Запечатване на офертите
5.1. Кандидатите предават офертите си в един запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който съдържа два отделни запечатани плика с ясно обозначение “ДОКУМЕНТИ”, и “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ” със следното съдържание:


 • Плик №1 с надпис “ДОКУМЕНТИ”, съдържащ всички необходими документи по т. 2.1 – 2. 24 от раздел ІV – „Подготовка на офертата”, от Указанията за участие.

 • Плик №2 с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, съдържащ ценовото предложение по т.3.4, от раздел ІV „Подготовка на офертите”, от Указанията за участие


5.2. Офертите се подават лично или чрез упълномощен представител в Държавна агенция по горите или се изпращат на адрес:

Държавна агенция по горите:

Гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, ет. 5, ст. 510;

За открития конкурс: за доставка на работни станции и софтуер за нуждите на Държавна агенция по горите (ДАГ).

5.3. Върху плика по т. 5.1 трябва да бъде написано и името и адреса на кандидата за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, за да може офертата да бъде върната неразпечатана, в случай, че е предадена със закъснение.

Адресът на кандидата следва да бъде написан на български език, ако същият е в страната или с латински букви ако е в чужбина, но задължително с печатни букви.


6. Краен срок за предаване на офертите.
6.1. Офертите трябва да бъдат получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.
6.2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър на Държавна агенция по горите, за което на приносителя се издава документ /разписка/.

6.3 Не се приемат оферти в незапечатан плик или такъв с нарушена цялост. Такава оферта се връща на кандидата и това се отбелязва в регистъра.
7. Просрочени оферти.
Оферта, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след срока, посочен в обявлението за обществена поръчка, ще бъде върната неотворена на кандидата.
V. Отваряне и оценка на офертите
1. Когато в срока, определен за представяне на офертите не постъпи оферта е възможно, възложителят:

 • да удължи срока за подаване на оферти, най – много с 30 дни ;

 • да прекрати процедурата

2. Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат, който:

2.1. не е представил някои от изискуемите документи, по раздел ІV, т. 2, (от т. 2.1 до 2.24 ), от настоящата документация;

2.2. не може да участва в процедурата поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

2.3. е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;

2.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

3. Не се приемат оферти, които:

3.1. са постъпили след изтичане на крайния срок;

3.2. са постъпили в плик с нарушена цялост.

VІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
1. Критерий за оценка на офертите и начин за определяне на тежестта на съответните показатели в комплексната оценка на офертите:
Класирането се извършва на база " К комплексно". Комплексната оценка на всеки кандидат се изчислява по формулата:
T х m1 R х m2

К комплексно = ------------------ + ----------------------

100 100
където:

T е техническата оценка на кандидата, чието предложение се разглежда

R e оценката на предложената цена от кандидата, чието предложение се разглежда

m1 = 49 е тегловен коефициент на техническата оценка Т;

m2 = 51 е тегловен коефициент на оценката на предлаганата цена R;

В Методиката за оценяване / Приложение № 8 /, която е неразделна част от документацията са посочени подробно показателите и тяхната тежест.

VІІ. РАЗНОСКИ ПО ПРОЦЕДУРАТА
Всеки участник поема всички разноски по изготвянето на предложението и представянето му. Възложителят не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата.

Представените предложения ведно с документите към тях, не се връщат на участниците.

Документацията за участие се заплаща по банков път по сметката посочена в обявлението и е в размер на 200 / двеста / лева.
VІІІ. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Откритият конкурс ще се проведе в деня, посочен в обявлението за възлагане на обществената поръчка. Мястото на провеждане е заседателната зала на Държавна агенция по горите, гр. София, бул. “Христо Ботев” № 55, ет. 5.
ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Процедурата се прекратява, когато:

1.1. не са подадени оферти или няма допуснати кандидати;

1.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия;

1.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия надвишават финансовия ресурс, който Възложителя може да осигури;

1.4. класираните кандидати последователно откажат да сключат договор за малка обществена поръчка;

1.5. отпадне необходимостта за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;

1.6. Възложителят установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Х. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА офертите

Процедурата ще се проведе на три етапа, както следва:


ПЪРВИ ЕТАП:
Заседанието на комисията е открито. Кандидатите участващи в процедурата могат да присъстват на заседанието на комисията.

Кандидатите представят на председателя на комисията документ за самоличност /в оригинал/. В случай, че кандидатът се представя от пълномощник, същият трябва да представи и нотариално заверено пълномощно.

Съдържанието на всеки плик “А” се описва в протокол. При съмнения в достоверността на някои документи, комисията може да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен от нея срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, до приключване на първия етап.

Ако документите в плик “А” на някои от участниците са непълни или не отговарят на изискванията, съответният участник се изключва от по-нататъшно участие. Това се съобщава на присъстващите и се вписва в протокола.

Председателят съобщава на присъстващите кандидати кои от тях са допуснати до участие в процедурата, кои се отстраняват и причините за тяхното отстраняване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите удостоверяват гласно целостта на пликовете “А” и “Б”.
ВТОРИ ЕТАП:
В закрито заседание председателят на комисията отваря плик “Б” на допуснатите кандидати.
ТРЕТИ ЕТАП:
Комисията класира участниците в закрито заседание. Оценяването и класирането се извършва на база комплексна оценка, описана в раздел VІ. На първо място се класира икономически най-изгодното предложение – получило най-много точки. Работата на комисията се отразява в протокол, съгласно чл. 41 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Протоколът, подписан от всички членове на комисията, съдържа:

- Състав на комисията;

- Списък на кандидатите и офертите, отстранени от процедурата и мотивите за отстраняването им;

- Резултатите от разглеждането и оценяването на офертите, включително, кратко описание на предложенията на кандидатите и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най- изгодната оферта;

- Класирането на кандидатите, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване

- Дата на съставянето на протокола;

Комисията приключва своята работа с предаване на протокола и цялата документация, събрана в хода на процедурата на възложителя.

Забележка: Всеки кандидат, участвал в процедурата има право на достъп до протокола на комисията, след като направи писмено искане за това. Възложителят може да откаже достъп до някои от данните съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт..

ХІ. Уведомяване за възлагане на обществена поръчка и сключване на договора
1. След приключване на работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията. С решението той определя кандидата, класиран на първо място посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в 3-дневен срок от издаването му.

2. В решението за класиране на кандидатите се посочва, кандидатът, определен за изпълнител, който е длъжен да сключи договор в 15 – дневен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, възложителят сключва договор в 15-дневен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка.До изтичане валидността на офертите, се считат валидни адресите, телексите и факсовете, посочени в офертата на кандидата. В случай, че адресът или факсът е променен и възложителят не е уведомен за това, писмата ще се смятат за връчени, ако са изпратени на посочения от кандидата адрес, дори да не са получени от него.
ХІІ.Сключване на договор
1. Възложителят сключва договор с изпълнител, чиято оферта е икономически най-изгодна.

2. При подписване на договора за обществена поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи по чл. 32, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

3. Ако в определеният срок класираният не представи изискуемите документи, Възложителят сключва договор със следващия класиран кандидат:

5. Договорът се сключва в писмена форма. В него задължително се посочват всички предложения от офертата на кандидата, определен за изпълнител.


ХІІІ. Гаранция за изпълнение на договора
Изпълнителят представя парична или банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му, платими в касата или вносими по сметка на РУГ - Берковица IBAN BG95UBBS80023300129735, BIC UBBS BGSF. Гаранцията се представя преди сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след изпълнение на всички задължения по него.


За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Приложение № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният . …………………. …….. ……………. ………….. ………............/изписват се трите имена/

с адрес …………………………………, л. к № ………………., издадена на ………от МВР -


в качеството си на .. ………. ………. ………… …… на …………….……...................със седалище и адрес на управление ………………………………………….., рег. ф. дело № …../ ….., вписано в търговския регистър на ……………………….., с ЕИК по БУЛСТАТ …

ДЕКЛАРИРАМ:
Не съм осъждан осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в международна престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – чл. 252 от Наказателния кодекс;


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявения открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Забележка: Декларацията се попълва от управителите или членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай че членовете са юридически лица, за техните представители в съответния представителен орган.

ДЕКЛАРАТОР:

:……………………
гр.

Дата ……… 2007 г.

Приложение № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ………………………………………………………………………………………

с адрес: …………………………………………………..………………………………………………

лична карта № ……………………., изд. на………..……………., г. от МВР - гр. ………………….,

в качеството си на ………………….……………………………………………………..……………

на ……………………………………………………………………………………...…………………

със седалище и адрес на управление: ……………………….…………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………

вписано в търговския регистър на …………………………..…………окръжен съд с решение по

ф. д. № ………………./……………….г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ …………..……….

с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;

2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по чл. 740 от Търговския закон,

(в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице): не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си;

4. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявения открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Гр. …………… ДЕКЛАРАТОР:……………….


Приложение № 5ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Настоящата оферта е подадена от:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………….......................................................................................................................................................

/наименование на кандидата, адрес и телефон/

и подписана от:

…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

в качеството му на:

…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН директор,
На основание Ваша Заповед № ............................ за възлагане на обществена поръчка заявявам, че желая да участвам в открития конкурс за доставка на работни станции и софтуер за нуждите на Държавна агенция по горите.

Заявявам, че се считам обвързан с условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея, представляващи нейно съдържание 45 дни от датата на отварянето на офертите.

ГР.........................

.......................2007г. Подпис и печат:


Приложение № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на търговеца ................................................................................

2.Седалище и адрес на управление:

област...................................................

гр. /с/. пощенски код ................................................................

ул. N , жк , блок , вход, етаж, ап.,пощенска кутия ................................................................................................................................

телефон................................

факс / телефакс /...................

БУЛСТАТ..............................................................

Дан. №.....................................................................

3. Име, презиме, фамилия и длъжност на лицето, което управлява търговеца

................................................................................

4. Данни за лицето, което представялва търговеца

................................................................................

5. Обслужваща банка ...................................................................................................

IBAN....................................................................................

6. Лице за контакти- име, презиме, фамилия и длъжност

……………..............................................................

адрес........................................................................

телефон


дата: / подпис и печат /

Приложение № 6
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/ поставя се в плик Б /
І. ЦЕНА:

1. Посочва се цената за цялата поръчка

2. Посочва се единичната цена за всяка работна станция и софтуер.


ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

............................. календарни дни, считано от датата на подписване на договора


- Наименование на търговеца ................................................................................

- Седалище и адрес на управление: ……………………………………….

- Име, презиме, фамилия и длъжност на лицето, което управлява търговеца
Подпис и печат:

Приложение № 1


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА РАБОТНИ СТАНЦИИ И СОФТУЕР

Техническата спецификация определя техническите и технологичните изисквания, на които трябва да отговарят работните станции и софтуер. Притежаването на сертификатите ISO 9001-2000 за компонентите по Позиция № 1 е задължително


Работни станции – от 50 до 60 броя:
1. Настолни компютри:


CPU

min. Intel Core 2 Duo E6550 (2.33 Ghz/1333MHz/4MB)

Chipset

Intel P35 or Intel Q35

RAM

Min. 2.0GB 667MHz Non-ECC DDR2 SDRAM CL4

(2*1,024MB DIMM) Memory

Up to 4GB ( 4 DIMM Slots)


Hard Disk Drive

Min. 160 GB SATA 3.0Gb/s Serial ATA

Floppy Disk Drive

1,44 MB 3,5”

DVD Drive

16X DVD+/-RW - (XP & Vista) With Software

Expansion Slots

Min. 2 full height PCI;

1 full height PCIe x16 graphics;

1 full height PCIe x1


Graphic Card

Min 128MB video RAM Up to 256MB

Network Card

10/100/1000 Mbps

Interfaces

Min. 8xUSB 2.0 (2 front / 6 rear), 1x serial, 1x Parallel, 1xRJ45

Input devices

QWERTY Keyboard EN/BG, min. 3 button scroll optical mouse

Software

Genuine Windows Vista™ Ultimate - English

Warranty

min. 3 years

2. Монитори:Type

Flat panel display / TFT active matrix Anti-Glare

Viewable Image Area

Min. 19"

Contrast Ratio

Min. 800:1

Resolution

1280 x 1024 @ 75 Hz

Expansion Interfaces

Min. 2 USB ports

Ergonomy

TCO’99, CE Marking, Energy Star, Windows certified (Microsoft Windows Vista and Microsoft Windows XP)

Other

Should be manufactured from the same manufacturer as the Personal Computers from Section 1.

Warranty

Min. 3 years


Приложение № 8
МЕТОДИКА

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА РАБОТНИ СТАНЦИИ И СОФТУЕР, СЪРВЪРИ И ПРИНТЕРИ
Показателите за оценка и тежестта им в комплексната оценка са както следва:

а) Оценка на предлаганата цена за цялата доставка R: относителна тежест в комплексната оценка – 51 %; максимална оценка 100 точки

б) Техническа оценка Т: относителна тежест в комплексната оценка – 49 %; максимална оценка 100 точки
Оценката на предлаганата цена за цялата доставка R от всички кандидати по отделните позиции се изчислява по следната формула:
Smin х 100

R = ------------------

Sn

където:


Sn - предложената цена от кандидата, чието предложение се разглежда;

Smin – най-ниска цена, предложена от кандидат в процедурата за позицията, която се разглежда;

Максималната стойност на оценката R за съответната позиция е 100 точки и се получава, когато Sn = Smin
Техническа оценка Т:
Техническата оценка се определя от следните компоненти:


 • T1.1. RAM – обем и честота (оценява се от 0 до 10 точки)

 • T1.2. Hard Disk Drive (оценява се от 0 до 10 точки)

 • T1.3. Graphic Card Memory (оценява се от 0 до 10 точки)

 • T1.4. Monitor Contrast Ratio (оценява се от 0 до 10 точки)

 • Т1.5. Гаранционен срок (оценява се от 0 до 10 точки.)

 • Т1.6. Време за сервизна реакция (оценява се от 0 до 10 точки)

 • Т1.7. Документ за сервизна оторизация от производителя за гаранционна и извънгаранционна поддръжка на техниката (оценява се с 0 или 10 точки в зависимост от това дали кандидатът представя такъв документ)

 • Т1.8. Документ с актуална дата, издаден от производителя, от който е видно, че кандидатът е упълномощен да предлага негово оборудване (оценява се с 0 или 10 точки в зависимост от това дали кандидатът представя такъв документ)

 • Т1.9. Срок за отстраняване на възникнал проблем (оценява се от 0 до 10 точки)

 • Т1.10. Брой собствени сервизни бази (оценява се от 0 до 10 точки)

Кандидатът, предложил най-добро предложение получава максимума точки за дадения параметър, а останалите се подреждат по низходящ ред и се оценяват с по-малко точки със стъпка 2 точки. Като може различни участници да се поставят на една и съща позиция в класирането по даден параметър.


Техническата оценка Т се изчислява по формулата:
(Т1.1+...........+Т1.10) х 100

T = -------------------------------------

100
Максималната стойност на техническата оценка Т е 100 точки и се получава, когато предложението е получило максимален брой точки.
Комплексната оценка на всеки кандидат се изчислява по формулата:
T х m1 R х m2

K комплексно = ------------------ + ------------------

100 100
където:

T е техническата оценка на кандидата, чието предложение се разглежда

R e оценката на предложената цена от кандидата, чието предложение се разглежда

m1 = 49 е тегловен коефициент на техническата оценка Т;

m2 = 51 е тегловен коефициент на оценката на предлаганата цена R;

Максимална възможна комплексна оценка К е 100 точки.

Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА

/Работни станции – от 50 до 60 броя/

І. Технически характеристики на предлаганата от кандидата техника:


1. Настолни компютри:


CPU
Chipset
RAM
Hard Disk Drive
Floppy Disk Drive
DVD Drive
Expansion Slots
Graphic Card
Network Card
Interfaces
Input devices
Software
Warranty2. Монитори:
Type
Viewable Image Area
Contrast Ratio
Resolution
Expansion Interfaces
Ergonomy
Other
WarrantyІІ. Време за сервизна реакция (в часове)


ІІІ. Сервизна оторизация от производителя за гаранционна и извънгаранционна поддръжка на техниката (ако кандидатът има такава, представя съответен документ)
ІV. Документ с актуална дата, издаден от производителя, от който е видно, че кандидатът е упълномощен да предлага негово оборудване
V. Срок за отстраняване на възникнал проблем (в часове)
VІ. Брой собствени сервизни бази

Дата Подпис и печат на кандидата

Приложение № 7
Д О Г О В О Р
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

/ поставя се в плик А, като не се вписва цената /

№ ............../………2007 г.

Днес, .............. 2007г. на основание чл.31, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед № ......../........2007 г. на директора на ДЛ - Берковица, се сключи настоящият договор, между:Държавно лесничейство – Берковица, със седалище и адрес на управление: гр. Берковица, ул. "Митрополит Кирил”" № 13, Данъчен № ………….. Булстат ………., представлявано от инж. Ц. Цветков – директор и гл. счетоводител – Трифон Русинов, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

……………………………….………, със седалище и адрес на управление: .........................., регистрирано с решение на ....................... по ф. дело № ..................., вписано в търговския регистър на ................... – парт. № ..............., том ........., стр. .................., Данъчен №……………….., Булстат ……………., IBAN……………., ………………, при ТБ “...............”, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ


СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши: доставка на …………………работни станции и софтуер, съгласно техническите изисквания, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в Приложение №1(техническо предложение на кандидата) към договора, което е неразделна част от този договор; осигуряване на гаранционно поддържане и профилактика на оборудването

(2) За краткост предметът на настоящия договор ще се нарича “доставка”

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката със свои средства и материали, при условията на направеното от него предложение и определените от Възложителя технически изисквания за изпълнение на поръчката
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставката в срок до …....... календарни дни от подписване на настоящия договор.

Чл. 3 Място на изпълнение – Държавна агенция по горите, гр. София, бул. “Христо Ботев” № 55, ет. 5.


ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на …………………… български лева, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата (Приложение № 2 ), неразделна част от настоящия договор.

Чл.5 Плащането ще се извърши с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 7 /седем/ работни дни от приемането на доставката срещу издадена данъчна фактура.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получи доставката в срока и при условията, договорени между страните;

2. да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества, стадий на изпълнение, технически параметри и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да развали договора едностранно в случай, че изпълнителят не осъществи доставката в срока по настоящия договор;

Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати уговорената цена по реда и в сроковете по Раздел III на договора;

Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия.

Чл. 9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:


 1. да осъществи доставката, съгласно техническите изисквания, определени от Възложителя

 2. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с изпълнението на доставката;

3. да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението по чл.3;
V. ПРИЕМАНЕ
Чл.10 Приемането на доставката се извършва с приемо -предавателен протокол, подписан от страните по настоящия договор.

Чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преглежда външния вид и проверява съответствието на изпълнението с определените технически изисквания, в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл. 12. Гаранционният срок е …………….. месеца.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че техниката отговаря на международните стандарти и БДС.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че елементите на техниката отговарят на стандартите ISO 9001-9005.

Чл. 14. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да замени съответната част с нова или цялото устройство с ново, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначението му.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши замяната в рамките на три работни дни от уведомлението по чл.14.

Чл. 16. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да отстрани дефекти, проявили се в гаранционния срок, той се задължава да замени дефектиралото оборудване с ново, но не от по-нисък клас.

Чл. 18. Обстоятелствата по предходните членове се установяват с констативен протокол, подписан от представители на страните, в които се вписват начина за установяване на дефектите и/или отклоненията, изчерпаните начини за тяхното отстраняване.


VІІ. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
Чл.19. При забава, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 % от договорената между страните цена за всеки ден, но не повече от 15 % от стойността на договора.

Чл. 20. При пълно неизпълнение на договора неизправната страна дължи неустойка в размер на 30 % от стойността на договора.

Чл. 21. Изплащането на неустойки и обезщетения по договора не лишава изправната страна от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. Договорът се прекратява с изпълнението на всички задължения на всяка от страните по договора.

Чл. 23. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Чл. 24. В случай на неизпълнение на задълженията по договора, изправната страна има право да прекрати същия едностранно и без предизвестие, като може да се възползва от разпоредбите на раздел VІІ от настоящия договор.
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 25 Настоящият договор се сключва след внасяне на гаранцията за изпълнение, която представлява сума в размер на 5 % / пет процента / от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в 10 / десет / дневен срок от изпълнението на поетите от странитезадължения по договора.

Чл. 26 За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 27 Всички спорове по изпълнение на настоящия договор се решават от страните по пътя на преговорите, а в случай, че това е невъзможно, спорът се отнася за решаване пред съответния компетентен съд.
Настоящият договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Държавна агенция ПО ГОРИТЕ

Държавно лесничейство – Берковица

Гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, факс 0953 88996

Изх. № ГИ – 46

11.10. 2007г.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

На основание чл. 35, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приложено, изпращаме Ви обявление и решение за провеждане на открит конкурс за доставка на работни станции и софтуер за нуждите на Държавна агенция по горите.


Приложение: Обявление и решение на хартиен и магнитен носител.


директор:

/ инж. цветко цветков /
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Държавна агенция ПО ГОРИТЕ

Държавно лесничейство – Берковица

Гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, факс 0953 88996

Изх. № ГИ - 45

11.10.2007г.

ДО
ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК”


На основание чл. 35, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приложено, изпращам Ви за публикуване обявление и решение за участие в открит конкурс за доставка на работни станции и софтуер за нуждите на Държавна агенция по горите.
Приложение: Обявление и решение на хартиен и магнитен носител.


директор:

/ инж. цветко цветков /
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница