Доц д-р инж. Павлинка Цанова Кацарова 37. Katsarova PДата20.11.2017
Размер48.13 Kb.
#35030
доц. д-р инж. Павлинка Цанова Кацарова
37.Katsarova P., Tuition quality improvement in the higher education institution by introducing a feedback inquiry held by the lecturer, RADmi - 2007, Belgrade, Serbia

36.Katsarova P., St. Nikolov, М.Tashev Design, Production, and Application of a Stand for Testing Friction of the Bearings, RADmi- 2007, Belgrade, Serbia

35.Nikolov St., Katsarova P., Сomparative analysis of experimental and simulating research with cae system msc.visualnastran 4d of the sliding bearings, RECENT journa, 2007, Romania,

34.В.Рангелова, Кацарова П., Оценка на един нелинеен модел на тъканен биосензор ,чрез метода на остатъците, списание „Е+Е”, бр.5-6, 2007

33.Кацарова П., Ташев М., Ганчовска Д., Проектиране на малтийски механизъм в среда на AUTOCAD, Научни трудове на съюза на учените Пловдив, научна сесия техника и технологии, 2007, стр.68-70

32.В.Рангелова, Кацарова П., Сравнителен анализ на метрологични характеристики на тъканни биосензори за катехол, Jornal of the technical university at Plovdiv, Bulgaria, vol.13(2) 2006 стр.157-164

31.Кацарова П., Комплексен критерии за оценка на качеството и мястото му в диагностиката на биосензорните преобразуватели, Jornal of the technical university at Plovdiv, Bulgaria, vol.13(5) 2006 стр.111-116

30. Katsarova P., St. Nikolov Design and making of universal force measuring fork, RECENT journa, nr.2 (18)/ 2006, Romania, p-p 63-65

29.V.Rangelova, A. Koseva, Katsarova P., Mathematical modeling of hybrid biosensor and determination of amplification factor, 16 th National scientific symposium Metrology and Metrology assurance – Sozopol, Bulgaria 2006, p-p271-275

28.П.Кацарова, В.Рангелова, Изследване влиянието на различни конструктивни параметри върху чувствителността на биосензорен преобразувател, Национален научен симпозиум с международно участие Метрология и Метрологично осигуряване 2006, Созопол –сборник доклади, стр. 284-288.

27.Ст. Николов, Кацарова П., Използване на силоизмервателна вилка при изследване на еластичната система на машини, списание Машиностроене и Машинознание, бр.1, 2006, стр.40-43.

26.Katzarova P. Oxygen sensor for biotechnological measurements, RECENT journal an.7 nr.2 (17) / 2006, Romania, p-p 42-45

25.Katzarova P., V. Rangelova, S. Kuneva, Two parameters diagnostic of biosensor transducers, Вioteihnol.& Вioteihnol.EQ” бр.1, 2006 р-р 190-195

24.Кацарова П., К.Стефанова, Обобщена графична схема на параметричните отклонения на електрохимичен биосензорен преобразувател, списание „Е+Е”-бр.11-12, 2006, стр.36-39

23.Кацарова П., Р.Папазова А. Панделова., Метрологична диагностика на областите на работоспособност на биосензорни системи, Национален научен симпозиум с международно участие, Метрология и Метрологично осигуряване 2005- Созопол - сборник доклади, стр.263-266

22.Katzarova P., Metrological analysis of the errors of two designs of biosensors, 15 th National scientific symposium Metrology and Metrology assurance –Sozopol, Bulgaria 2005, p-p 267-271

21.А.Нейков, Кацарова П,. и колектив, Успехи в биосензорната техника, Юбилейна научна сесия 30 години факултет Автоматика,том 54,книга 2, 2004,стр.113-123

20.Кацарова П., Диагностика на неизправностите на базов кислороден датчик, Научно-технически семинар МИУ-2004-сборник доклади стр.241-244

19.М.Ташев, Кацарова П., Метод за определяне на ъгловото изместване между две идентични зъбни колела с прави зъби, Национален научен симпозиум с международно участие Метрология и Метрологично осигуряване 2004 -Созопол –сборник доклади, стр. 246-249.

18.Нейков А., Кацарова П., Диагностициране на ензимното натоварване на биосензорни системи, Национален научен симпозиум с международно участие Метрология и Метрологично осигуряване 2004 - Созопол – сборник доклади, стр. 311-315

17.В.Рангелова, Кацарова П., Определяне на сумарната грешка на измервателен канал за измерване концентрация на разтворен кислород, Научни трудове на съюза на учените Пловдив, Научна сесия техника и технологии, 2003 стр.29-32

16.Кацарова П., Нейков А., Определяне на кинетичните параметри на биосензорни преобразуватели по метода с екстремни концентрации Национален научен симпозиум с международно участие, Метрология и Метрологично осигуряване 2003 - Созопол – сборник доклади, стр. 236-239

15.Нейков А., Кацарова П., Концепция за диагностика на биосензорни преобразователи, Национална научна конференция - съюз на учените Пловдив 8 ноември 2002 - сборник доклади стр.148-152

14.Нейков А., Кацарова П., Метрологична оценка на един метод за диагностика на биосензори, Метрология и Метрологично осигуряване 2002 - Созопол – сборник доклади, стр. 210-214

13.Кацарова П., Подобрена конструкция на биосензорен преобразовател за измерване на концентрации, Международна конференция – 6-7 юли 2002 - Ст.Загора –сборник доклади, стр.81-85

12.Кацарова П., Нейков А., Метод за диагностика на биосензори с две диализни мембрани в условията на лимитираща дифузия, Списание Екологично инженерство и опазване на околната среда, к.1, 2002 г., стр. 41-47

11.Кацарова П., Нейков А., Изследване състоянието на амперометричен биосензор със свободен ензим, Национален научен симпозиум с международно участие, Метрология и Метрологично осигуряване, 2001 - Созопол – сборник доклади, стр. 221-225

10.Нейков А., Кацарова П., В.Рангелова Application of biosenors in biotechnoology and ecology, Вioteihnol.& Вioteihnol.EQ , бр. 1 /2001/ стр. 9 -12

9.Ташев М., Кацаров П., Ганчовска Д., Автоматизирано попълване на основният надпис на технически чертежи и спецификация за дадено изделие „.Научно-технически семинар“МИУ-2000”, Пловдив стр.28-30

8.Кацарова П., Ташев М., Автоматизирано проектиране на малтийски механизъм в среда на AutoCAD, НТС “МИУ-2000” 20-21 10.2000г, Пловдив.

7.Ташев,М. Кацарова П., “Автоматизирано нанасяне на допускови полета на детайли от ел.двигатели” СИЕЛА 1999 Пловдив,сборник доклади,стр 196-201

6.Ташев М., Кацарова П., Автоматизирано нанасяне на допусковите полета при използване на AutoCAD , списание Машиностроене бр.8 1999г.

5.Кацарова П., Ташев,М., Азотиране на синтеровани материали, Научна конференция Ловеч 29.-30. 09. 1994 г.

4.Кацарова П., Живков,П., М.Ташев “Приложение на корелационна връзка между приведен среден диаметър и собствено среден на резбови детайли”. Списание “Машиностроене” бр. 3 1994 г.

3.Кацаров П., Ташев,М., “Относно възможността за моделиране на температурно поле в плътно твърдо тяло с вътрешен източник на топлина”. Юбилейна научна конференция – 40 г. ВИХВП, 1993 гр. Пловдив

2.Кацарова,П, Съвременни методи за контрол на грапавостта на инструменталното производство, Научно-техническа конференция 1993 г. НТС по Машиностроене – гр. Пловдив1.Чалъков И., Ходжева З., Ганчовска Д., Георгиева В., Кацарова П., Неданова А., Златанов З., Будаков Т., Ташев М., Определяне на температурното поле в твърдо контактно тяло, Национална конференция 18-19 10.1991г. Варна.
Каталог: content -> files
files -> First name: Peyo Last name: Ralinsky Company
files -> Да заминем на професионален стаж с аиесек!!!
files -> Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Авиомеханици
files -> Екологична оценка и swot анализ – Оценка за съвместимостта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Доц д-р Иван Николов Шопов 37. Shopov I


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница