Екологична оценка и swot анализ – Оценка за съвместимостта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управлениестраница1/17
Дата29.08.2016
Размер1.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Екологична оценка и SWOT анализ – Оценка за съвместимостта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление


СЪДЪРЖАНИЕ


1 Анотация 3

2 Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания ПУРБ могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони 5

3 Описание на елементите на ПУРБ, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или нейните елементи 7

3.1. Възможни отрицателни въздействия и рискове върху типовете местообитания и видовете животни 7

3.1.1. Преки въздействия 7

3.1.2. Косвени въздействия 8

3.1.3. Обобщение на вероятните видове въздействия, произтичащи от ПУРП 8

3.1.4. Кумулативен ефект 11

4 Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на ПУРБ 12

4.1. Защитени зони по Директива 92/43/EEC (Директива за хабитатите 12

4.2., Защитени зони по Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици 78

5 Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и целите на опазване на защитените зони 81

5.1. Описание и анализ на въздействието на ПУРБ върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на опазване в защитените зони 81

5.1.1. Описание и анализ на въздействието на мерките, предвидени в ПУРБ върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони по Директива 92/43/EEC за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна 81

5.1.1.1. По видове мерки от ПУРБ 81

5.1.1.2. По защитени зони 82

5.1.2. Описание и анализ на въздействието на мерките предвидени в ПУРБ върху видовете предмет на опазване в защитените зони по Директива 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици 100

5.1.0.1 По видове мерки от ПУРБ 100

5.1.0.2 По Защитени Зони 101

5.2 Анализ за преките и косвени въздействия на плана върху целостта, структурата и функциите на зоните. Да се направи оценка на очакваната промяна на видовия състав и числеността на популациите на птиците, предмет на защита в зоната 103

6 Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на ПУРБ върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 106

6.1 Директива 92/43/EEC за хабитатите 107

6.2 Директива 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици 109

7 Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, включително нулева алтернатива. 110

8 Картен материал с местоположението на обектите/трасетата на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи 111

9 Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22 111

9.1 Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на плана или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда 112

9.2 Предложени компенсиращи мерки 112

10 Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана и че не е налице друго алтернативно решение 113

11 Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация 113
Оценка за съвместимостта (ОС)
на проект на

План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление

1Анотация


Дунавски район за басейново управление е част от международния речен басейн на река Дунав. На север граничи с Р Румъния, на изток с Черноморския район за басейново управление, на запад с Р Сърбия и на юг с Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление. Дунавски район за басейново управление е разположен изцяло в Екорегион 12.

Дунавският район за басейново управление, съгласно Закона за водите, обхваща по-голямата част от Северна България и включва поречията на следните реки, вливащи се в р.Дунав или пресичащи западната ни граница: 1. Поречие Ерма и Нишава;

 2. Поречиe Огоста с реките западно от Огоста (Тополовец, Войнишка, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица);

 3. Поречие Искър;

 4. Поречие Вит;

 5. Поречие Осъм;

 6. Поречие Янтра;

 7. Поречия Русенски Лом с Дунавските Добруджански реки, западно от водосбора на малм-валанжския водоносен хоризонт.

Площта на района е 42 837 км2, което е над 38% от територията на България и в него живее 44% от общото население на страната. На територията на Дунавски район са разположени 111 общини, 15 области, 25 ВиК дружества. В района се намира и столицата на страната, гр.София (в Искърски подбасейн), който е най - бързорастящият икономически център на България. Нейното население е около 1,5 милиона души, което е 45% от общото население в Дунавски район. Административен център на района е гр. Плевен.

Планът за управление на речните басейни е основен инструмент за управление на водите на басейново ниво и постигане на целите на Директива 2000/60/ЕК (РДВ). Проектът на плана за управление на Дунавски район е изготвен от Басейнова дирекция Варна въз основа на глава Х, Раздел VІ от Закона за водите и чл13 от Директива 2000/60/ЕС (РДВ). При изготвянето на проекта на ПУРБ са взети предвид и разпоредбите на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V, както и изискванията на чл.4,5,6,8 и 11 на РДВ (Рамковата директива по водите).

В Плана за управление на водите на Дунавски район е направена характеристика на екологичното състояние на водите, идентифицирани са проблемите и е анализирано настоящото състояние на повърхностните и подземните води, като са определени значимите рискови фактори за постигане на Общата цел на Плана за управление, а именно доброто екологично състояние на реките, езерата, язовирите, изкуствените водни тела и свързаните с тях екосистеми до 2015 г.

За постигане на поставените цели в зависимост от определеното химично и екологично състояние/потенциал на водните тела, в Плана за управление на водите на Дунавския район район са разработени мерки за подобряване на състоянието им и постигане на определените цели.Целите за опазване на водите са насочени към постигане на добро състояние за основните категории води:

 • За повърхностните води – постигане на добро екологично и добро химично състояние до 2015 г.;

 • За подземните води – добро химично състояние и добро количествено състояние до 2015 г.;

 • За изкуствени и силно модифицирани водни тела – добър екологичен потенциал и добро химично състояние до 2015 г.


Повърхностни водни тела в Дунавски район:

На базата на идентифицираните значими точкови и дифузни източници на замърсяване, както и на изготвената хидробиологична, физикохимична и хидроморфологична оценка на повърхностните водните тела, са поставени следните 5 цели: • Предотвратяване влошаването и запазване на доброто състояние на водното тяло;

 • Намаляване на заустванията и разпространението на биогенни замърсители (азотни, серни и фосфорни съединения) до стойности за добър екологичен и химичен статус на водното тяло;

 • Намаляване на заустванията на приоритетно опасни вещества (разтворими и неразтворими във водна среда) до стойности за добър химичен статус на водното тяло;

 • Намаляване на заустванията на специфични вещества (разтворими и неразтворими във водна среда) до стойности за добър химичен статус на водното тяло;

 • Намаляване на значимите морфологични изменения за подобряване на екологичния статус на водното тяло.

В случаите, когато за едно водно тяло е поставена повече от една цел, се приема най-строгата.
Подземните водни тела (ПВТ):

Екологични цели за количествен статус

Данните за нивата на подземните водни тела показват, че в резултат на водочерпене не се надвишават естествените ресурси. Нивата на подземните водни тела не подлежат на антропогенни промени, което би довело до: • непостигане на екологичните цели съгласно чл. 4 за зависимите повърхностни води;

 • настъпване на всякакво съществено влошаване на състоянието на такива води;

 • настъпване на всякакво съществено нарушаване на зависимите от подземните води сухоземни екосистеми;

 • временни или постоянни промени на течението в пространствено ограничени области в резултат на настъпили промени в нивата на подземните води.

Екологични цели за химичния статус

 • предотвратяване и ограничаване на заустването на вредни вещества в подземни води;

 • обръщане на явни и продължителни тенденции на покачване концентрацията на вредни вещества в подземните води;

 • изпълняване на стандартите и целите на европейските правни разпоредби за защитените територии, предотвратяване на влошаването;

 • спазване на гранични и прагови стойности.

В План за управление на речните басейни в Дунавски район са предвидени мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, както следва:Базисни мерки по чл. 156, ал. 2 от ЗВ - които вече се провеждат на базата на действащи правни разпоредби, които са в съответствие между провежданата политика на управление на водите в страната и възприетите принципи на устойчива политика за водите на Европейската общност.

Допълнителни мерки по чл. 156, ал. 2 от ЗВ, предназначени и прилагани в допълнение към основните мерки с цел постигане на целите, включващи:

 • Поетапно закриване на депата за опасни отпадъци;

 • Поетапно закриване на нерегламентирани сметища;

 • Поетапно изграждане и въвеждане в експлоатация на регионалните депа за твърди битови отпадъци;

 • Изграждане на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води;

 • Изграждане на дъждовна канализация в чертите на предприятията и ЛПСОВ;

 • Изграждане на рибни проходи на язовирни стени и бентове

 • Залесяване на водосбора

Програма от мерки за опазване на водите, включваща:

 • Мерки при Точково замърсяване – 17 бр.

 • Мерки при Дифузно замърсяване – 14 бр.

 • Мерки при Хидроморфологични изменения – 7 бр.

 • Мерки при Климатични промени – 3 бр.

 • Превантивни Мерки – 18 бр.

 • Образователни Мерки – 6 бр.
Каталог: uploads -> content -> files -> konsultacii-s-obshtestvenostta -> izgotviane-na-PURB -> SWOT
SWOT -> Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
SWOT -> Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
izgotviane-na-PURB -> Гр. Русе, зала риосв, 03 май 2007 г. Списък на поканените за участие в срещата
izgotviane-na-PURB -> Консултация с обществеността в Дунавски район среща с обществеността на
SWOT -> Екологична оценка и swot анализ на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
izgotviane-na-PURB -> Гр. Велико търново, 20 април 2007 г. Списък на поканените за участие в срещата
izgotviane-na-PURB -> Консултация с обществеността в Дунавски район среща с обществеността на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница