Доклад на ус на Българско Ядрено Дружество за периода 01. 01. 2009-май 2010Дата02.06.2018
Размер141.14 Kb.

Отчетен доклад


на УС на Българско Ядрено Дружество

за периода 01.01.2009-май 2010

Общото събрание на дружеството е свикано на основание чл. 11(2) от Устава на дружеството, като съобщението е публикувано в ДВ брой 26 от април 2010 година.
Оновните цели на БЯД и Управителния съвет (УС) през 2009 - 2010 година бяха:


 1. Да съдейства за всестранното развитие на науката, технологията и практиката на безопасно използване на ядрената енергия за мирни цели;

 2. Да съдейства за широко разпространение на знания и идеи сред населението, спомагайки за разширяване на безопасното използване на достиженията на ядрената наука и технологии за благото на обществото;

 3. Да осигурява колективен експертен капацитет за сътрудничество с държавни учреждения, стопански предприятия, обществени и други организации по въпроси на ядрената наука, технология и практика;

 4. Да осигурява форум за обмяна на знания и идеи между членовете на професионалната общност, спомагайки за повишаване на професионалната им квалификация.

Дейностите на дружеството през отчетния период бяха в съответствие както с годишния план, така и с актуалия отклик на текущите събития и обстоятелства.

БЯД не престава да пледира за обективна оценка на достойнствата и успехите на ядрената енергетика, както и на знанията и опита на нашите научни и инженерно-технически кадри.

БЯД активно работи в защита на спрените блокове в АЕЦ „Козлодуй”, както и за развитие на проекта АЕЦ Белене. През месец април 2010 беше изпратено писмо от председателяя на БЯД - П. Грудев до Министър председателя на Република България - Б. Борисов.

Тематичен преглед на дейностите на БЯД.

 1. Организационна дейност


1.1. Заседания на УС

УС проведе 4 регулярни заседания през отчетния период. В заседанията на УС редовно са участвали председателите на Териториялните Клонове на БЯД (ТК), като най активни бяха от Козлодуй и Пловдив. Участието на ТК Белене в УСъвети затруднено. Всички заседания са проведени в София.

1.2. Членство в БЯД

През изтеклия период са приети 4 нови физически члена на БЯД и един юридически член – Онет Технолоджис България ЕООД.

Към днешна дата списъчният състав на дружеството наброява:


 • Индивидуални членове –270, след решение на Общото събрание да освободи 153-ма, неплатили членски внос през последните три години, на основание чл. 7(3) от Устава на БЯД. Чуждестранни членове – 2.

Разпределението по териториални клонове е следното: София - 112, Козлодуй – 50/от тях 3-ма нови членове/, Белене - 51, Варна - 23, Пловдив - 34. Младежката асоциация – 119 члена.


БЯД има двама почетни членове – проф. Симеон Батов и ст.н.с.д-р Тихомир Апостолов.

Платили членски внос за 2009: София – 52 Козлодуй – 50, Белене – 51, Варна – 23, Пловдив – 28. Общо: 204.

Неплатили членски внос за 2009: София –60, от тях 2 са в чужбина.


 • Юридическите членове на БЯД са 15, а именно:

 1. АЕЦ Козлодуй ЕАД

 2. AREVA NP GmbH

 3. АтомЕнергопроект ООД

 4. ЕМКО АД

 5. Енемона АД

 6. Енпро Консулт ООД

 7. ИКюИ-България АД

 8. Институт по енергетика АД

 9. Институт за ядрени изследвания и ядрена енeргетика (ИЯИЯЕ) – БАН

 10. Община Белене

 11. Риск Инженеринг АД

 12. Тита Консулт ООД

 13. ПГЯЕ “М. Кюри” гр. Белене

 14. КвантИнженеринг

 15. Онет Технолоджис България ЕООД.

1.3. Отчетни събрания на ТК:

Председатели и зам. Председатели на ТК са както следват:

ТК Варна - Галина Тодорова и Ангел Врангов

ТК-Козлодуй – Антон Антов и Соня Янкова

ТК-Белене – Румен Атанасов

ТК-Пловдив – Агоп Сренц и Наталия Присадова.

Получена е информация само за проведеното отчетно събрание на ТК Козлодуй, заедно с отчетния доклад и протокола, както и финансов отчет на ТК на БЯД „АЕЦ – Белене”.

БЯД потвърди членството си към ENS, като плати членския внос за 2009 и 2010 г


Продължава добрата традиция наши представители да участват в ръководните органи на ЕЯД. Кр. Илиева ще участва в борда на директорите и в Генералната асамблея на ЕЯД през юни 2010 г.

Г-жа Бойка Ненкова изпрати доклад за заседание на Информационния комитет на ЕЯД през февруари 2009.

През юни 2009 Председателя на БЯД участва с доклад в конференция на Американското Ядрено Дружество.

 1. Експертна дейност

През отчетния период експерти на БЯД участваха в изготвянето на: 1. Оценка на въздействието вурху околната среда на инвестиционното предложение на ДП РАО за изграждането на Национално хранилище за погребване на ниско и средно активни радиоактивни отпадъци (НХРАО) на площадка Радиана в землището на с. Хърлец, община Козлодуй.

 2. Външен авариен план за АЕЦ „Козлодуй”. 1. Конференции и семинари


През отчетния период БЯД организира ежегодната си конференция „Ядрената енергия за хората” и два семинара.

През месец април 2009 БЯД със съдействието и съорганизаторството на Научно-Техническия съюз на Енергетиците проведе тематичен семинар на БЯД на тема: „Развитие на ядрената енергетика в Европа по материали от пресата”.

Лектори на семинара бяха Красимира Илиева от ИЯИЯЕ с доклад за “Развитие на ядрената енергетика в Европаи Русчо Янков от АЕЦ „Козлодуй” с доклад за Развитие на ядрената енергетика в Русия. Пак през м. април 2010 със съдействието и съорганизаторството на ТК Козлодуй се проведе втори тематичен семинар на БЯД на тема: „Развитие на ядрената енергетика в Европа”. На семинара бяха изнесени много интересни доклади от представители на ТК Козлодуй.

Лектори на семинара бяха Красимира Илиева от ИЯИЯЕ и Десислава Кирилова, Русчо Янков, Димитър Попов и Русиян Цибрански от АЕЦ „Козлодуй”. Следващата година 2011 семинарът ще бъде организиран в Белене, а после и във Варна и в Пловдив.


През месец май 2009 се проведе за пореден път семинар за управление на качеството в гр. Елена. Участниците бяха над 50, а лекторите изнесоха интересни и ползотворни доклади в различни области.

През май 2010 семинара за управление на качеството се проведе за 9-ти пореден пътсамо с 30 участници, но отново с много интересни доклади.
И през този отчетен период най-голямата проява на БЯД беше Конференцията “Ядрената енергия за хората”, която се проведе през месец ноември 2009 г. в гр. Велико търново под патронажа на Агенцията за Ядрено регулиране. Финансова подкрепа на конференцията оказаха Атом ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД, ИЯИЯЕ-БАН, , Риск Инженеринг, АЕЦ Козлодуй, АЯР, Енпро Консулт ООД. В нея взеха участие около 100 души, от тях 10 чужденци, които представиха много интересни доклади -, Haileyesus Tsige-Tamirat – JRC, Petten, Netherlands, Andrei Gagarinski – RRC Kurchatov Institute, Russia, Borislav Dimitrov – IRSN , France, Marion Bruenglinghaus – IT-Manager, ENS, Belgium, Ion-Christian Kiricuta Institute of Radiation Oncology Germany, Barun Chatterjee – Reactor Safety Division, Bhabha Atomic Research Center, Mumbai, India, Ioana Patrascu – Romania, Akira Matsumura – Department of Neurosurgery University of Tsukuba, Japan Специални гости на конференцията бяха Georges Van Goethem – EC DG RTD, ENEN, Belgium, Bernard Bonin и Gerard Cognet – CEA, France, и др. Бяха представени над 40 доклада от български и чуждестранни експерти, като 7 от докладите в младежкия конкурс бяха представени устно, а 6 в постерната сесия. Бяха връчени 4 награди за най-добри работи – 3 за презентации и 1 за постер.
Освен в организираните от БЯД, наши представители са взели участие през изминалата година и в други конференции, младежки форуми, симпозиуми и др.
В таблицата са представени мероприятията, които са организирани от БЯД и други, в които са взели участие членове на БЯД.


Дата

Дейности

Април 2009

Тематичен семинар на БЯД, София, „ Развитие на ядрената енергетика в Европа по материали от пресата

Април 2010

Тематичен семинар на БЯД, Козлодуй Развитие на ядрената енергетика в Европа”

Ноември 2009

Международна конференция на БЯД “Ядрената енергия за хората”, В. Търново

Декември 2009

Участие на членове на БЯД в Общото събрание в централата на ЕЯД//FORATOM в Брюксел.

Декември 2009

Участие в годишна среща на Европейското ядрено дружество в Брюксел

Май 2010

БЯД е съорганизатор и спонсор на международно научно работно съвещание „Иновационни подходи във физическите изследвания”

Май 2009

Ежегоден семинар „Системи за управление на качеството”, гр. Елена

Май 2010

Ежегоден семинар „Системи за управление на качеството”, гр. Елена

Май 2010

Посещение на ученици от Козлодуй в ИРТ, София, със седействието на WIN

Май 2010

Посещение на ученици от Козлодуй в ИРТ, София, със седекствието на ТК Козлодуй

Юни 2009

Участие на председателя на БЯД в конференция на Американското ядрено дружество, Атланта, САЩ

Юни 2009

Булатом конференция 2009
 1. Информационна дейност и връзки с обществеността

Господин Любен Манев направи разработка на нов сайт. Интернет страницата на БЯД се поддържа и обновява от Л. Манев и Б. Атанасова. В нея са поместени важни информации, съобщения за форуми и конференции, ENS News, както и отчети за организационни прояви на Европейското Ядрено Дружество, Младежката асоциация на ЕЯД и други.

ТК Козлодуй организира посещение на ученици от гр. Козлодуй в ИРТ, София през май 2010.

ТК Варна има установено сътрудничество с регионалните структури на МОН и Варненската обсерватория.

През изминалият период в бюлетина на Европейското ядрено дружество са публикувани информационни статии за дейността на БЯД, както и материал за проведената конференция на БЯД във В. Търново.5. Международна дейност

БЯД поддържа договорни отношения за сътрудничество с ядрените дружества на Русия, Румъния, Словения, Чехия, Унгария, Македония, Украйна, Швейцария, Югославия, Франция, Финландия, САЩ и Канада, както и с Македонското дружество на физиците.

На 2 и 3 декември 2009г. в Брюксел в централата на ENS/FORATOM се състояха две събития:


 • На 02 декември Димитър Попов като представител на БЯД от ТК Козлодуй участва и гласува от квотата на БЯД в Общото събрание, където беше избран новия президент на ЕЯД - В. Слугин и девет нови членове на борда на ЕЯД поради изтеклия мандат.

 • На 03 декември се състоя годишната среща на ЕЯД, на която се отчете дейността за миналата година. На тази среща Д. Попов престави проект за безопасността в ЕС. Взето беше решение материала да бъде качен тази година в web-site на ЕЯД.

През юни 2009 председателя на БЯД - П.Грудев участва с доклад в конференция на Американското Ядрено Дружество проведено в Атланта, САЩ.

6. Издателска дейност

Отпечатан е том 13, брой 2/2009г, а в процес на подготовка за издаване е том 14, брой 1 на списанието “Доклади на БЯД”.


7. Младежка асоциация

През отчетния период Младежката асоциация към БЯД не участваше в дейността на Дружеството. Предстои да бъде избран нов председател на Младежката асоциация, който да продължи обмена на информация в мрежите на международните младежки организации, както и на Европейското ядрено дружество.Общия брой на членовете на Асоциацията до момента е 119.
8. Финансово състояние към момента

8.1 евро
Приходи

евро
Разходи

евро
Наличност към 1.01.2008

4589.32
Членски внос ENS

615,00
Areva GmbH

1000,00
Командировка

140,00

Такси на банката

50,00
Общо

5589,32
Общ разход:

805,00
Крайно салдо:

4784,32

8.2 лева
Приходи

лева
Разходи

лева

1

Наличност към 1.01.2009

32 038,96

1

Спонсорство

600,00

2

Членски внос юридически лица

15 240,00

2

Командировки, заседания на УС, ОС

4165,46

3

Членски внос физичиски

1 560,00

3

Web

423,95

4

Членски внос ТК

1 265,00


5

Семинар Елена

9 970,00

4

Семинар Елена

8784,30

6

Конференция 09

24 000,00

5

Конференция 09

21700,00


6

Хонорари, осигуровки – секретари, редактор и сътрудници BgNS Transaction

7182,53


7

Доклади на БЯД

2864,64


8

Коледна сбирка

3298,61


9

Счетоводни услуги

450,00


10

Материали, пощенски р-ди и др.

2448.23
Приход:

52 035,00
Общо разходи:

51917,72
Общо:

84 073,96

Наличност в банка:

29 810,14

Каса:

2 346,10


Финансовото състояние на дружеството в условията на криза е стабилно.

9. Заключение:

През отчетната година БЯД имаше задачата да продължи работата си, като насочи усилията си по-нататък за постигане на целите на дружеството, а именно: 1. по-голяма прозрачност на работата на държавните институции, свързани с дейности в ядрената област;

 2. преодоляване на радиофобията в обществото;

 3. популяризирането на ядрените науки в обществото и особено сред младежта;

 4. увеличаване и усъвършенстване на кадрите, работещи в областта на ядрените науки и ядрената енергетика

 5. подобряване на законодателството и стандартите в областта на ядрената безопасност и радиационна защита.

Необходими са усилия за повече изяви на БЯД, както и за популялизиране своето съществуване в обществото.11. Адреси за контакти
УС на БЯД

Адрес: 1784 София

Бул.Цариградско шосе 72

Тел./факс: (02) 974 31 32www.bgns.bg
Председател – Павлин Грудев

Тел.: (02) 979 5583

E-mail: pavlinpg@inrne.bas.bg
Зам. председател – Любен Манев

Тел.: 0885 714322

E-mail: lmanev@enproco.com
Зам. председател – Костадинка Михайлова

Тел.: 0884 789282

E-mail: kmihaylova@abv.bg
Организационен секретар –
Боряна Атанасова

Тел.: (02) 979 5583

E-mail: b_atanasova@inrne.bas.bg
Технически секретар –
Марияна Атанасова

Тел.: (02) 979 5491

E-mail: mariana@inrne.bas.bg
Куриер – Тотьо Трошев
ТК-Козлодуй

Председател – Антон Антов

Зам. председател – Соня Янкова

Тел.: (0973) 7 2045

E-mail: ANAntov@npp.bg
ТК-Белене

Председател – Румен Атанасов

Тел.: GSM 0888 670702, 0899 129950

Е-mail: r_atanasov1964@abv.bgТК-Варна

Председател – Галина Тодорова

Зам. председател – Ангел Врангов

Тел.: 0887 994042

Е-mail: galinatod@yahoo.com
ТК-Пловдив
Председател – Агоп Сренц

Зам. председател – Светла Янкова

Секретар – Петко Кръстев

Тел.: 0886 103 673

E-mail: agop@pu.acad.bg


Списание “Доклади на БЯД”

Главен редактор – проф. Наталия Янева

Адрес: 1784 София

Бул.Цариградско шосе 72

Тел.: (02) 979 5472

E-mail: pripesho@inrne.bas.bg
Каталог: web -> pub -> bgns
bgns -> Мусала, бео-мусала, след инцидента "фукушима" Authors: Илия Пенев, Христо Ангелов, Стефан Георгиев, Асен Чорбаджиев
bgns -> Science and Technology Journal of BgNS, vol. 14, No1, june 2010 issn 1310-8727
bgns -> Science and Technology Journal of BgNS,vol. 15, No. 1, June 2011 Title: обща бета-активност на дребни гризачи
bgns -> Nuclear power for the people
bgns -> Science and Technology Journal of bgns, vol. 14, No1, june 2010
bgns -> Програма за ядрени изследвания и дейности за обучение "euratom" към 6-та Рамкова Програма на Европейската Комисия
bgns -> Изпълнението на работен пакет 7 (WP7)– условие за достигане на целите на проект corona тако Таков, Маринела Илиева, Росица Митева „риск инженеринг”
bgns -> Science and Technology Journal of BgNS, vol. 11, No. 1, June 2007 Title: реакторната дозиметрия – агент на безопасността и сигурността
bgns -> До Министър председателя на Република България
bgns -> Authors: Н. Михайлов, М. Манолова, И. Иванова. Abstract


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница