Доклад за оценка на съвместимосттастраница1/4
Дата30.12.2017
Размер0.64 Mb.
#37719
ТипДоклад
  1   2   3   4Доклад
за оценка на съвместимостта

на

инвестиционно предложение за изграждането на: „Преносен газопровод високо налягане и АГРС – Силистра”.

с

предмета и целите на защитени зони BG0000107 “Суха река”, BG0000106 “ Хърсовска река “, кореспондиращи с Директивата за местообитанията

Част: Растителност и природни типове местообитания
(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.)

Изготвили:

/проф.дссн. Д. Павлов/

/проф. д-р Ек. Павлова/

Април, 2008 г.

Съдържание

1. Анотация на инвестиционното предложение за изграждането на: “Преносен газопровод високо налягане и АГРС – Силистра”. 1

2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона 20

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи 21

4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при реализиране на инвестиционното предложение 23

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното върху предмета и целите на опазване на защитените зони 37

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на Инвестиционното предложение върху защитените зони и определяне на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 45

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, включително нулева алтернатива 46

8. Картен материал с местоположението на Инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи 47

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22 49

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР (когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на ИП и че не е налице друго алтернативно решение. 50

11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация. 50

Литература 51


  1. Анотация на инвестиционното предложение за изграждането на: “Преносен газопровод високо налягане и АГРС – Силистра”.

Инвестиционното предложение се отнася до изграждането на: “Преносен газопровод високо налягане и АГРС – Силистра”.

Разглежданото инвестиционно предложение включва изграждане на два подобекта:1.Подобект „Преносен газопровод високо налягане за АГРС Силистра”

2.Подобект АГРС (автоматична газоразпределителна станция) Силистра

С изграждането на газопровода, технологичните площадкови елементи, съоръжения и АГРС, ще се създаде техническа възможност за подаване на природен газ от съществуващата газопреносна мрежа към консуматорите от района на общините: „Добрич-селска”, „Тервел”, „Кайнарджа” и „Силистра”, в т.ч. възможност за включване, към отклонението и на градовете Тервел, Дулово и Алфатар.

Основният технологичен процес, който се реализира чрез инвестиционно предложение “Преносен газопровод и АГРС Силистра”, е пренос на природен газ от Националната газопреносна мрежа от района на кранов възел за отклонението за гр.Добрич, до консуматорите от района на гр. Силистра, чрез подземен газопровод, включващ следните допълнителни процеси:

- Регулиране на налягането и неговото поддържане / намаляване/;

- Очистване на природния газ от механични примеси;

- Измерване на температурата и дебита на природния газ;

- Подгряване на природния газ след редуциране на налягането в АГРС

- Разпределение на природния газ към консуматорите.

Предвидената технологична схема е класическа за пренос на природен газ по суша. При избор на подходящо техническо оборудване, даващо възможност за ефективно управление и контрол, при спазване на всички изисквания за безопасна експлоатация и опазване на околната среда, тя може да бъде класифицирана като най-добра налична техника. Карта на трасето на газопровода и АГРС е дадена в приложение № 2.

Подобект “Преносен газопровод Добрич-Силистра” е с дължина 80 км, с диаметър на тръбата 355,6 мм. Паралелно на газопровода, в рамките на сервитута му ще се положи и оптичен кабел за пренос на технологична (контролна и управляваща) информация, гарантираща ефективна и безопасна експлоатация на газопровода и съоръженията към него.

Трасето на преносния газопровод преминава през територията на:

2 области-Добрич и Силистра;

4 общини – Добрич-селска, Тервел, Кайнарджа и Силистра

26 - землища на населени места при І вариант на трасето и 27 землища при ІІ вариант (таблица 1.).

Предлагат се два варианта на трасетата.

I вариант – оста на газопроводното трасе следва най-късото възможно разстояние. Дължината на трасето по този вариант е 80 км, с коефициент на удължение 1,15.

II вариант – оста на газопроводното трасе преминава в по-голямата си част по селскостопански /черни/ пътища, които са общинска собственост и покрай граници на горски и селскостопански територии, което би улеснило процедурите за наемане на земя за строителство и учредяване на сервитутно право за газопровода. Дължината на газопроводното трасе по този вариант е 89 км, с коефициент на удължение 1,28. Недостатък на този вариант е прокарването на трасето на газопровода в по-голямата му част по селскостопански /черни/ пътища, по които може да преминава тежка селскостопанска техника и да се увеличава рискът от аварии.

Трасето на преносния газопровод км 0+0.00 от национален газопровод (Ø1000) до АГРС Силистра ще е с дължина около 80,00 км.

Данните за земеделските и горските територии са извлечени от Карти на възстановената собственост (КВС) на землищата, през които преминава газопровода, получени от Дирекция „ПИРИТ”, Отдел „Регистри” при Министерство на Земеделието и Горите. Парцеларните планове са разработени върху картата на възстановената собственост в мащаб 1: 2 000.

Характерно за предлаганите трасета е, че преминават през равнинен терен, в който не се наблюдават дерета с много голям наклон.

Таблица 1. Области, общини и землища пресичани от трасето на газопровода


Области

Общини

ЗемлищаІ вариант

ІІ вариант

Добрич

Добрич -

селска1

с. Паскалево

с. Паскалево

2

с.Врачанци

с.Врачанци

3

с. Росеново

с. Росеново

4
Козлодуйци

5

с. Божурово

с. Божурово

6

с. Камен

с. Камен

7

с.Лясково

с.Лясково

8

с. Житница

с. Житница

9

с. Черна

с. Черна

10

с.Крагулево

с.Крагулево

Тервел


11

с. Балик

с. Балик

12

с. Оногур

с. Оногур

13

с. Коларци

с. Коларци

Силистра


Кайнарджа14

с. Каменци

с. Каменци

15

с. Средище

с. Средище

16

с. Господиново

с. Господиново

17

с. Стрелково

с. Стрелково

18

с. Войново

с. Войново

Силистра19

с. Главан

с. Главан

20

с. Попкралево

с. Попкралево

21

с.Богорово

с.Богорово

22

с. Срацимир

с. Срацимир

23

с. Българка

с. Българка

24

с. Бабук

с. Бабук

25

с. Ценович

с. Ценович

26

с. Калипетрово

с. Калипетрово

27

гр. Силистра

гр. СилистраОбласт Добрич

С цел да се минимизира дължината на преносния газопровод за Силистра и съответно на разходите за изграждането му на засяганите терени при изграждането и експлоатацията му, разположението на начална точка на преносния газопровод е определена - при съществуващия начален СКВ за газопроводно отклонение за Добрич, в землището на с. Паскалево. Съществуващият кранов възел е разположен в имот № 11000, в землището на с. Паскалево, ЕКТТЕ 55511, община Добрич-селска (снимка 1).


Снимка 1. Начало на трасето на газопровода - съществуващ начален СКВ на газопроводно отклонение за Добрич, в землището на с. Паскалево.


До километър 34.96 газопровода ще преминава през територията на област Добрич, общини Добрич-селска и Тервел. В този участък газопроводът ще преминава основно през земеделски територии - ниви, пасища, като пресича и горски територии. Релефът на терена в участъка е преобладаващо равнинен с надморска височина 150 ÷ 250 м. Трасето пресича неголям брой хълмисти теренни форми. Пресичаните дерета по трасето са плитки с полегати брегове. В близост до с. Балик на км. 24.5 газопроводът ще пресича малка река, течаща в дълбоко дере със стръмни брегове. На км 27.84 в района на с. Оногур се предвижда газопроводно отклонение за Тервел.
Област Силистра

При км. 34.96 газопроводът ще навлиза в територията на област Силистра и ще преминава през общини Кайнарджа и Силистра. В област Силистра газопроводът ще е с дължина 44.21 км. В този участък той ще преминава през земеделски територии – ниви и ливади, като пресичаните горски територии са незначителни по площ. Релефът в участъка е равнинен до хълмист с надморска височина 20 ÷ 220 м., като наклоните на терена по трасето са в граници до 20%. На км 58.96 в района на с. Срацимир се предвижда газопроводно отклонение за Алфатар и Дулово. Краят на газопровода ще е в района на Силистра в близост до пътя Русе - Силистра. Теренът, който е предвиден за изграждане на автоматична газо-регулираща станция (АГРС) и Станция за очистване на газопровода – прием (СОГ) е представен на снимка 2.Снимка 2. Избран терен за строителство на АГРС

При избора на трасето на газопровода са подбирани оптимални теренни условия за строителство и експлоатация. Спазени са изискванията за пресичане на естествени и изкуствени препятствия. Избягвано е преминаването през територии с гори и трайни насаждения и терени с големи напречни наклони. При преминаването през земеделски територии е търсена възможност за засягане на минимален брой частни имоти.

При избора на трасето на газопровода са съблюдавани следните изисквания:

• да не навлиза в урбанизирани територии

• да преминава покрай населени места на минимално отстояние от 200 м.

• да преминава покрай ж.п. линии на минимално отстояние от 60 м.

• да преминава покрай автомобилни пътища на минимално отстояние от 25 м.

• технологичните площадки на АГРС да се разполагат покрай ж.п. линии на минимално отстояние от 100 м.

По-долу са описани основните релефни форми и водни обекти, които ще бъдат пресичани от трасето на газопровода, както следва:  • река „Каменска бара” - на км 5+0,00 - малка река, не коригирана, със сравнително полегати брегове

  • микроязовир „Ефрейтор Бакалов” - на км 25+100 трасето ще пресича опашката на микроязовира. Риск от изравяне на газопровода не се наблюдава. На мястото на пресичането с микроязовира по цялата дължина на газопровода е необходимо да се предвиди поставянето на затежнители

  • сухи дерета - на км 52+400 и 61+00

  • река „Малка Бешовица” - на км 67+900 и на км 78+800 трасето ще пресича реката, която е коригирана и преминаването трябва да бъде подземно, на необходимата дълбочина. По нея не се наблюдава дънна ерозия, тъй като участъка на реката, който се пресича от газопровода се намира под изградения язовир ,.Калипетрово”

  • По цялата дължина трасето на газопровода ще пресича няколко суходолия, които са с малък наклон и по които не се наблюдава брегова и дънна ерозия. Специални хидротехнически съоръжения при тях не е необходимо да се правят.

При пресичането на водни препятствия нивото на горния край на газопроводната тръба ще бъде най-малко на 0,5 м под граничния профил на размиване на коритото на реката за 25 годишен период, но не по-малко от 2 м под дъното по време на полагането. Пресичането на изброените водни препятствия ще се осъществява, чрез хоризонтално сондиране, без да се нарушават съществуващите профили по коритата им.

Трасето на газопровода пресича и следните инженерни съоръжения: газопроводи, електропроводни въздушни линии, кабели, водопроводи, канализации, напоителни и отводнителни системи и други. По-големите облицовани напоителни и отводнителни канали ще се пресичат с хоризонтален сондаж и кожух, а по-малките по открит способ.

Железопътните линии ще се пресичат съгласувано с Изпълнителна агенция “Железопътна инфраструктура”, а републиканските пътища ще се пресичат съгласувано с Изпълнителна агенция “Пътища”. Дълбочината на полагане на газопроводната тръба е най-малко 2 м от петата на релсата до горната страна, образуваща се от защитния кожух на тръбата, а до дъното на отводнителната канавка – 0,5 м.

При пресичане на пътища, горната страна образувана от защитния кожух на газопровода до пътната настилка е 1,4 м, а до дъното на отводнителната канавка 0,4 м.

Трасето на газопровода пресича пътища с трайна настилка - 16 бр.

Земята, която ще бъде засегната при строителството и експлоатацията на газопровода е в размер на около 2396 дка. За същата ще бъде учредено право на прокарване и сервитутно право в съответствие със Закона за устройство на територията и Закона за енергетиката. По трасето на газопровода за строителната полоса ще се ползва ивица с ширина 25м в земеделски територии и 20м в горски терени. За засяганите от трасето и сервитутната граница земи, според начина им за трайно ползване, ще бъдат проведени всички процедури, изисквани от Закона за опазване на земеделските земи (без да се променя предназначението на земеделските земи) и на ЗГ (за изваждането на засяганите от сервитута на газопровода земи от горския фонд). За площадки на съоръженията ще се използва обща площ 3,500 дка.

В структурата на трайното ползване на земите преобладават земеделските земи (табл. 2 и 3). В област Добрич те заемат 85% от засегнатите земи. Горите са 11.4%, по площ следват пасищата - 3.4%, овощните насаждения - 3.7% и др. В област Силистра структурата на трайното ползване на земите е подобна, но силно намалява дела на горските насаждения – те са само 2.7% от засегнатите земи. С най-високо участие са нивите – 85%, следват пасищата – 4.5%, лозята – 2.2% и др.
Таблцица 2. Баланс на територията по начин на трайно ползване

/на засегнатите имоти/

Област Добрич


Начин на трайно ползване

Бр. Имоти

Всичко площ /дка/

Вътрешни реки

1

0,319

Газопроводи

1

0,044

Голини

2

12,595

Други жилищни терени

15

9,932

Други зем. територии

5

6,322

Залесени горски територии

28

109,782

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

389

896,385

Овощни насаждения /нетерасирани/

2

3,996

Пасища с храсти

1

3,665

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6,766

Полски пътища

64

16,064

Пътища II клас

2

1,373

Пътища IV клас

2

1,294

ОБЩО:

522

1068,539
Таблица 3. Баланс на територията по начин на трайно ползване

/на засегнатите имоти/

Област Силистра


Начин на трайно ползване

Бр. Имоти

Всичко площ /дка/

Вътрешни реки

1

0,382

Горски трайни насаждения

11

36,591

Други зем. територии

2

1,684

ЖП линии

2

1,309

Залесени горски територии

2

2,941

Зеленчукови култури

9

7,505

Изостав. територии за трайни насажд.

1

6,705

КАНАЛИ

1

0,094

Лозови насаждения /нетерасирани/

115

29,218

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

639

1130,437

Овощни насаждения /нетерасирани/

12

11,749

ПАСИЩА, МЕРИ

22

59,814

Полски пътища

142

32,862

Пътища I клас

1

0,597

Пътища II клас

1

0,640

Пътища III клас

1

1,322

Пътища IV клас

8

3,650

ОБЩО:

970

1327,502

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница