Докладна записка от Димитър Николов Николов Кмет на Община Бургас, относностраница1/4
Дата19.03.2017
Размер0.69 Mb.
#17304
ТипДоклад
  1   2   3   4
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б У Р Г А С

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 11
от заседанието на 26.06.2012 година
Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на арх. Петко Йовчев със званието „Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на председателя на управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД Сергей Михайлович Андронов със званието „Почетен гражданин на Бургас"
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас
 1. Докладна записка от Атанаска Николова – заместник-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите по проект 51011119-14-32 „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. „Меден Рудник“, гр. Бургас – ІІ-ри етап: разширение“, изпълняван от Община Бургас
 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет–Бургас относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет–Бургас относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Община Бургас на социална услуга „Дневен център“ деца с увреждания 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне разходите за репатриране на автомобили във връзка с прилагане на принудителни административни мерки, регламентирани в Закона за движение по пътищата 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект „Актуализация на ПУП-ПРЗ на с. Маринка – фаза окончателен проект
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ на местността „Ъгъла" (бивша „Кюшето“) в землището на кв. „Сарафово“, гр.Бургас - Окончателен проект 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: 1. Предварително съгласие за учредяване право на сервитут върху имот 0.62 в землището на с.Твърдица с площ 0,042 дка. с начин на трайно ползване пасище, за изграждане на обект на техническата инфраструктура - захранващ кабел. 2. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на захранващ ел.кабел 20кV за имоти 9, 10,11 и 12 в масив 27, местност "Каракачански колиби", землище с.Твърдица
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на части от имоти с НТП Пасище, мера в землища с.Брястовец, гр.Българово и с.Изворище 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР за кв.24 и кв.31 и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-311,741 в кв.24 по плана на ПЗ „Север“
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти пл.№066017, 066018 и 066019, землище кв. „Банево“, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от VІІІ-23 до УПИ ІІІ-17, масив 74, местност „Голата нива" (бивша местност „Келева нива"), землище гр.Бургас 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 07079.2.1716 по КК на гр.Бургас, бивш имот пл.№6, масив 64 по КВС, местност „Голата нива" (бивша „Келева нива"), землище гр.Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20кV за захранване на нов БКТП в УПИ І-30, масив 86, местност "Старите лозя", землище с.Рудник, Община Бургас 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот общинска собственост, находящ се в ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, на сдружение „Каритас – София“ за изграждане на сграда, в която да се предоставя социална услуга „Звено Майка и бебе“
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VII, VIII, IX, X и XI в кв.22 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Бр.Миладинови", бл.92, на наемател, настанен по административен ред 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от подблоково помещение (бивш ресторант „Здравец“), намиращо се в гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ № 120, чрез провеждане на публично оповестен конкурс 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, находящи се в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване за стопанската 2012/2013 г.
 1. Докладна записка от Лорис Карекин Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Отдаване под наем на обособени части от имот – общинска собственост, представляващ „Медицински център“ в ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, чрез търг с тайно наддаване 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. от имот, частна общинска собственост, представляващи 43/643 кв.м. ид. части от УПИ VІ – 453, в кв. 44 по плана на с. Маринка, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ 51/706 кв.м. ид. части от УПИ VІІ-346, кв.35 по плана на с. Извор, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. от имот,частна общинска собственост, представляващи 48/533 кв.м. ид. части от УПИ 1-184,229, в СО „Черниците-Училищното“ в землището на с. Маринка, Община Бургас

 2. Доклад от Михаил Димитров Хаджиянев, Атанас Любомиров Пайташев - членове на Съвета на директорите на ПСФК „Черноморец-Бургас"АД за дейността на дружество „ПСФК Черноморец-Бургас"АД за 2011 г.
 1. Докладна записка от Ангел Димитров Божидаров – общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет - Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец - Бургас"АД търговско дружество с общинско участие в капитала (по т.3 и т.4 от проекта за решение)
 1. Докладна записка от Георги Дражев Атанасов – общински съветник от ПП „НФСБ“, относно: Предоставяне на терен за построяване на паметник
 1. Докладна записка от групата на ПП „НФСБ“ в Общински съвет - Бургас относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770, за срок от 30 години от 18.04.2007 г. 1. Докладна записка от Лорис Карекин Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Финансово подпомагане на Венелин Русинов от гр. Бургас за участието му на ІV Европейски полицейски игри в Испания
 1. Докладна записка от Лорис Карекин Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на Кирил Терзиев за участие в Олимпийските игри в Лондон – 2012 г.
 1. Докладна записка от Лорис Карекин Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на трикратната европейска шампионка Гергана Апостолова за участие в Отворен американски турнир в Ню Йорк, който ще се проведе на 23 юни 2012 г. 1. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Венцислав Красинов Капсъзов
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Айше Юсеин Хамза
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Петко Аспарухов Петков за дъщеря му Ангелина Петкова Аспарухова - Нунчева
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Росица Пламенова Панайотова
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Елена Генчева Аларлиева
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Георги Тонев Събев
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Бинка Тодорова Динева
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Недялка Господинова Гръкова за дъщеря й Стоянка Георгиева Гръкова
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Галина Жекова Вълканова
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Славка Стоянова Русева
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Биляна Иванова Колева за дъщеря й Никол Невенова Поптолева
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Божидар Станев Добрев
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Живко Николов Георгиев
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Семра Мехмед Мемиш
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Елена Григорова Преславска-Новакова
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Пламен и Яна Янкови за сина им Ангел Пламенов Янков
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Мехмед Асенов Шахпозов
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Гинка Василева Пеева за дъщеря й Боряна Георгиева Желева
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Радка Георгиева Чакърова
 1. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Димитър Иванов Христов
 1. Питания 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отмяна на взето решение на Общински съвет – Бургас, по т. 18 от заседание, проведено на 27.03. и 29.03.2012 г. 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство при Общински съвет – Бургас 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на арх. Петко Йовчев със званието „Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)

РЕШЕНИЕ:

Удостоява арх. Петко Жеков Йовчев със званието „Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно).

 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на председателя на управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД Сергей Михайлович Андронов със званието „Почетен гражданин на Бургас"

РЕШЕНИЕ:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Бургас" председателя на Управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД Сергей Михайлович Андронов.
 1. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи


РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Бургас приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи :


§1. Сегашният член 26 става ал.1 на чл.26.
§2. Създава се нова ал.2 на чл.26 със следното съдържание: „Основен, текущ, неотложен и необходим ремонт и отстраняване на аварии в общински жилищни имоти, свободни от наематели и ползватели, както и в общински нежилищни имоти, свободни от наематели и ползватели или предоставени за ползване на органите на местната власт, общинската администация, общинските звена, дейности и специализирани звена или на юридически лица на общинска бюджетна издръжка, се извършват от Общинско предприятие „Общински имоти". 1. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас


РЕШЕНИЕ:

Допълва Тарифата за цени на услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, както следва:

I. В Приложение № 2 на Тарифата за цени на услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, раздел V "Образование, култура и младежки дейности", след т.2 се добавят нови разпоредби, както следва:

т.2а. Такса участие на Общински духов оркестър 15 минути - 300 лева без ДДС

т.2б Такса участие на Общински духов оркестър 30 минути - 550 лева без ДДС

II. В Приложение №2 на Тарифата за цени на услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, раздел V "Образование, култура и младежки дейности", в т.11 се добавят нови разпоредби, както следва:

- Отдаване под наем на рекламни площи на оградата на Летен театър - отвън - 25 лева на кв.м./месец без ДДС

- Отдаване под наем на рекламни площи на оградата на Фестивал на пясъчните скулптури - 25 лева на кв.м./месец без ДДС

- Отдаване под наем на дома „Дом на Нефтохимика":

1. За зали

- за зрителна зала - 330 лева за час без ДДС

- за репетиции - 33 лева за час без ДДС

- за зала №59 - 28 за час без ДДС с парно отопление и 20 лева за час без ДДС без парно отопление

- за танцова зала - 11 лева за час без ДДС с парно отопление и 6 лева за час без парно отопление

- за зали № 52 и № 76 - 22 лева за час без ДДС с парно отопление и 11 лева за час без ДДС без парно отопление

- за зали № 73 и № 74 - 11 лева за час без ДДС с парно отопление и 9 лева за час без ДДС без парно отопление

2. За ползване на офис площи - 39 лева за кв.м. на месец без ДДС.

3. За ползване на фоайета с търговска цел:

- до 10 дена за търговска дейност - 50 лева за кв.м. без ДДС

- от 10 до 20 дена за търговска дейност - 100 лева за кв.м. без ДДС

- от 20 до 30 дена за търговска дейност - 150 лева за кв.м. без ДДС

- за изложби, прожекции, ревюта - 5 лева за кв.м. на час без ДДС

4. За ползване на търговски площи - 40 лева за кв.м. на месец без ДДС . 1. Докладна записка от Атанаска Николова – заместник-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите по проект 51011119-14-32 „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. „Меден Рудник“, гр. Бургас – ІІ-ри етап: разширение“, изпълняван от Община Бургас

РЕШЕНИЕ:
Общински съвет - Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане, съгласно Споразумението за подготовка на инвестиционен проект по проект № 51011119-14-32 „Пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. „Меден Рудник“, гр. Бургас – 2-ри етап: разширение", Договор №51011119-С017/30.01.2012, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г., процедура ВG161РО005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж., Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" , на стойност 158 192,40 лв., което е 20% от максималната стойност на безвъзмездната финансови помощ.


 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет–Бургас относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас
Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница