Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственостДата18.06.2018
Размер82.12 Kb.
#74739
ТипПрограма
ОБЩИНА БРЕГОВО, ОБЛАСТ ВИДИН

ПРОЕКТЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗА 2017 г.  1. Общи положения

Общинската собственост е базата, върху която всяка община изгражда своята дейност и своята политика.

Управлението и разпореждането с общинска собственост са едни от най-значимите функции на общината и Общинския бюджет.

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативна уредба.

Основния принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно: „в интерес на населениeто в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи - собственост на общината се извършва под контрол на Общинския съвет, съобразно разпоредбите на ЗОС и на Наредба за общинската собственост, приета от ОбС-Брегово.

Основният ангажимент на общината е да стопанисва и да се грижи за имотите - Публична общинска собственост, като добър стопанин, предвид важната им функция за цялото население в общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и други програми. За да може общината да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на Инвестиционната програма е важно тя да е финансово обезпечена. Тук е важната роля на доброто управление на общинската собственост, която носи приходи в общинския бюджет чрез наеми, аренда, приходи от продажби и др.

При всички случаи, когато Общински съвет-Брегово и кмета на общината действат и се разпореждат с имоти и части от имоти – общинска собственост, в условията на обвързана компетентност – чл.35, ал.3 и 4, чл.36, ал.1,2,3, §-42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, чл.15, ал.5 и чл.17, ал.5 от ЗУТ, не е необходимо имотите и частите от имоти, предмет на разпореждане или придобиване, да са включени поименно в Програмата. В програмата са включени и имоти, за които има образуване по искане на съсобствениците, преписки за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част.

Придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, предоставяне за управление, под наем и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, може да се прилага и режимът, регламентиран в Закона за публично-частно партньорство (ЗПЧП).

Той позволява публичен партньор да бъдат кметове на общини – за общинските публично-частно партньорство (ПЧП), които имат за предмет дейности от собствен интерес, извършвани с обекти по чл.4, ал.1, които са собственост на съответната община и/или които по силата на нормативен акт са възложени на органите на местно самоуправление или на кметовете на общини (чл.13,т.2 от ЗПЧП).

Съгласно чл.4, ал.1, дейност от обществен интерес по смисъла на този закон е предоставянето или осигуряване на предоставянето на една или повече услуги от обществен интерес чрез финансиране, както и строителство и/или управление, или поддържане на:

1.Обекти на техническата инфраструктура и на зелената система:

а) в урбанизирани територии: паркинги, системи за улично осветление, зелени площи, паркове и градини;

б) паркинги, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън урбанизирани територии.

2.Обекти на социалната инфраструктура, предназначени за:

а) здравеопазване;

б) образование;

в) култура;

г) спорт, отдих и туризъм;

д) социално подпомагане, социални жилища и общежития;

е) осъществяване на административни дейности на публичните партньори.

Настоящата програма отразява намеренията на община Брегово за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.

Тя съдържа:

1.Прогноза за очаквани приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.

2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, предоставяне на концесия или обект на публично-частно партньорство.
II. Принципи и основни цели при управлението и разпореждането с общинска собственост

Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с проекта за бюджет 2017 г. и Стратегически план и приоритети на План за развитие на община Брегово за периода 2014-2020 г.

1.Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост.

- законосъобразност;

- приоритетност на обществен интерес;

- публичност;

- целесъобразност.

2.Основни цели:

а) осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищна среда и създаване на условия за бизнес, което да доведе и до разширяване на пазара на труда;

б) осигуряване на условия за развитието на културата, спорта, отдиха, туризма и повишаване на сигурността;

в) опазване и подобряване на екологичната среда;

г) гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост.


III. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.


по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лева
А. От управление на имоти - общинска собственост
1

Отдаване под наем помещения

12 000

2

Отдаване под наем на терени

3 000

3

Отдаване под наем на земеделска земя, аренда

80 000
Всичко от управление на имоти - общинска собственост

95 000Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост
1

Продажби на имоти – общинска собственост
  • сгради

-

  • земя

164 000В. От публично-частни партньорстваВсичко от разпореждане с имоти – общинска собственостВсичко приходи

0Необходими разходи
1

За технически дейности (заснемане, скици и др.)

1 500

2

За оценки от независим оценител

6 000

3

За обявления

2 000

4

Други разходи

1 500
Общо

11 000


IV. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия


по ред

Описание на имотитеА. Имоти, които общината има намерение да предостави под наем

/При постъпване на искания до кмета на община Брегово за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост от страна на физически и юридически лица се процедира по реда на чл.14 от ЗОС и НРПУРОИ/.  • Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ

  • язовир Делейна

2 000


1 500

Б. Имоти, които община Брегово има намерение да продаде по ЗОС (Закон за общинската собственост)

1

ПИ-06224.202.156, НТП: за почивен лагер, площ 9 899 кв.м. – 35 329 лв.

2

ПИ-06224.202.373, НТП: друг вид застрояване, площ 36 008 кв.м. – 128 512 лв.

3
4

V. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна.
VI. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване.
VII. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни имоти.

Към момента на утвърждаване на настоящата Програма не е възникнала необходимост от придобиване на собственост чрез принудително отчуждаване на имоти частна собственост за общински нужди.


VIII. Обекти от първостепенно значение

Към момента на утвърждаване на настоящата Програма няма обекти от първостепенно значение. При възникване на такава необходимост за общината, утвърждаването им ще се извърши след решение на ОбС, съгласно действащата нормативна база.


IX. Други данни, определени от Общински съвет

Към настоящия момента няма направени предложения.


Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Брегово през 2017 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.

По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.


Каталог: doc -> Obstinski-savet
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
Obstinski-savet -> О б щ и н а б р е г о в о утвърдил: кмет: (П)
Obstinski-savet -> Общински съвет гр. Брегово, обл. Видин проект н а р е д б а №14
Obstinski-savet -> Общински съвет гр. Брегово, обл. Видин н а р е д б а №8


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница