Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предметстраница1/3
Дата13.03.2017
Размер464.97 Kb.
#16825
  1   2   3
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в Столична община”Код по КОП 63512000

СОФИЯ

2012г.
СЪДЪРЖАНИЕ


I. Описание на предмета на поръчката 3

II. Изисквания 3

2.1. Изисквания към участниците 3

2.4. Изисквания към изпълнението на поръчката 5

III. Критерий за оценка на офертите 7

3.2. Методика за изчисляване оценката на офертите 7

IV. Указания за подготовка на офертата 8

4.1. ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 8

4.2. ПЛИК №2 „ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 12

4.3. ПЛИК №3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” 12

V. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 14

5.1. Разглеждане на офертите. 14

5.2. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 16

Приложения: 17ОБРАЗЕЦ № 1 17

ОФЕРТА 17

ОБРАЗЕЦ № 2 19

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 19

ОБРАЗЕЦ № 3 21

Д Е К Л А Р А Ц И Я 21

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки 21

ОБРАЗЕЦ № 3А 22

Д Е К Л А Р А Ц И Я 22

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки 22

ОБРАЗЕЦ № 3Б 23

Д Е К Л А Р А Ц И Я 23

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 23

ОБРАЗЕЦ № 4 24

Д Е К Л А Р А Ц И Я 24

за подизпълнители 24

ОБРАЗЕЦ № 4А 26

Д Е К Л А Р А Ц И Я 26

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка 26

Образец №5 27

Справка за реализирани приходи 27

за ПРЕДХОДНИТЕ три години /2008, 2009, 2010 год/ 27

Образец №6 28

Списък на договори за последните три години /2009, 2010, 2011 год./ 28

Образец №7 29

Ценово предложение 29

Проект за договор 30

I. Описание на предмета на поръчката

Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в Столична община”

Код по КОП 63512000
Извършване на резервации и осигуряване на самолетни билети за служителите на Столична община.

Билетите се доставят на място – в сградата на Столична община, София, ул. „Московска” №33.

При необходимост се осигуряват хотелски резервации, съобразени с размера на квартирните пари по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Не са обект на настоящата обществена поръчка доставката на самолетни билети от ниско бюджетни авиокомпании.Срокът за изпълнение на поръчката е 3 години.
II. Изисквания

2.1. Изисквания към участниците

2.1.1.Участникът трябва да е регистриран като туроператор / туристически агент.

Представя се заверено с гриф „Вярно с оригинала” от участника копие на Удостоверението за регистрация на туроператор/ туристически агент по чл. 17 от Закона за туризма.

2.1.2.Участникът трябва да притежава акредитация в „IATA”, като акредитиран агент за продажба на самолетни билети.

Представя се заверено с гриф „Вярно с оригинала” от участника копие на документ удостоверяващ акредитацията в „IATA”.

2.1.3.Участникът трябва да има действаща оторизация за работа със системата BSP, валидна за годината на сключване на договора.

Представя се документ, удостоверяващ оторизация за работа в системата BSP, издаден или заверен от „IATA - клон София".

2.1.4. Участникът трябва да има валидна застраховка за срока на договора, издадена от лицензирано в България застрахователно дружество срещу риска от неплащане посредством системата BSP.

Представя се копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала” от участника, от застрахователна полица и/или договор за задължителна застраховка от лицензирано в България застрахователно дружество към IATA срещу риска от неплащане посредством системата BSP. След изтичане на валидността се представя нова, покриваща срока на договора, респективно следващия годишен период от изпълнението на договора.

2.1.5. Участникът трябва да притежава валиден договор за работа с глобална резервационна система за издаване на самолетни билети - „Амадеус” или друга еквивалентна на нея.

Представя се копие заверено с гриф „Вярно с оригинала” от участника на документ, удостоверяващ, че участникът работи с „Амадеус” или друга еквивалентна на нея резервационна система за продажба на самолетни билети.
2.2. Изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците по чл. 50. ал 1, т.1, 2 и 3 от ЗОП.

а) Да притежават валидна застраховка „Отговорност на туроператора” съгласно чл. 42 от Закона за туризма.

Представят копие на сертификат издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл. 42 от Закона за туризма.

б) За последните 3 години (2008, 2009 и 2010г.) да са реализирали оборот от услуги с предмет,сходен с предмета на поръчката не по-малко от 400 000 /четиристотин хиляди/ лева. За доказване на което участниците следва да представят:

- копие от баланса и отчета за приходите и разходите за последните 3 /три/ години (2008, 2009 и 2010г.), оформени съгласно ЗС или националното законодателство.

- Информация за общия оборот (Образец №5) и за оборота от услугите с предмет, предмета на поръчката, за последните 3 /три/ години (2008, 2009 и 2010г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се посочва по години.
2.3. Изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците по чл. 51. ал 1, т.1, 4,6 и 7 от ЗОП.

а) Да имат опит в извършване на подобен вид услуги – за последните 3 години (2009, 2010 и 2011г.) да са изпълнили най-малко 3 (три) договора с предмет, предмета на поръчката, като задължително представят минимум 3 (три) броя референции за тях. За доказване на което участниците следва да представят:

- Списък (образец №6) на основните договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ годни (2009, 2010 и 2011г), включително стойностите датите и получателите, придружен от най-малко 3 /три/ броя препоръки за добро изпълнение.

б) Участникът следва да разполага с минимум 2 (двама) служители - непосредствено заети в изпълнението на поръчката сертифицирани за работа с резервационните системи. Което се доказва с:

- списък на лицата, непосредствено заети в изпълнението на поръчката - имена и професионална квалификация, придружен с копия от трудови/граждански договори на служителите и сертификати за работа с резервационните системи.

в) Да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията отговарящ на предмета на поръчката.

2.4. Изисквания към изпълнението на поръчката

 1. Участникът следва да има представителство на територията на гр. София.

 2. Участникът трябва да има оторизация за продажба на самолетни билети от представените авиокомпании в „BSP България“. За доказване на което се представя заверен или издаден от „BSP България“ списък доказваща броя авиокомпании за които има правото да продава самолетни билети участникът.

 3. Участникът да осигури възможност за приемане на заявки и изпълнението им в рамките на работното време на Столична община от 9.00 до 17.30 часа, както и в извън работно време, включително почивни и празнични дни. Участникът описва подробно в офертата организацията на работата си с цел изпълнение на това изискване.

 4. При заявка за резервация на самолетни билети, да предостави писмен отговор на възложителя в рамките на 1 час.

 5. Да изпълни конкретната заявка в срок до 1 работен ден от получаването й. При извънредни обстоятелства, изпълнението следва да се извършва и в по-кратък срок.

 6. При извършване на резервацията от Изпълнителя да бъде вписван посочен от Възложителя имейл, на който да бъде изпращан автоматично електронен билет от сървъра на резервационна система „Амадеус” или друга еквивалентна на нея.

Предложената такса за издаване на самолетен билет следва да бъде вписвана при извършване на резервацията и видна от електронния билет, изпращан автоматично от сървъра на резервационната система.

 1. Да предлага маршрути, които са директни или с едно прекачване, а когато това е невъзможно – с минимален брой подходящи връзки при най-пълно съответствие с часовете на пътуването, максимално съобразени с присъственото време в мястото на командировката, съгласно конкретната заявка на възложителя за всяко пътуване. При искане на възложителя да представя за конкретната поръчка до три варианта на маршрути от три авиокомпании.

 2. Изпълнителят трябва да отбелязва в резервацията, при конкретна заявка, предпочитаното от Възложителя място, както и да направи всичко възможно за получаване на съответното потвърждение за това от авиокомпанията.

 3. При необходимост да осигури хотелски резервации, съобразени с размера на квартирните пари по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

 4. Поръчаните от възложителя билети се доставят в сградата на Столична община, София, ул. „Московска” № 33 или на друго посочено от Възложителя място на територията на гр. София.

 5. При сключване на договора, определеният за изпълнител участник информира писмено възложителя за бонусните програми на авиокомпаниите. През срока на договора същият регулярно информира възложителя за други бонуси на авиокомпаниите и/или предлагани от тях промоционални цени на билети. Определеният за изпълнител участник е длъжен да води, следи и актуализира файлове с натрупващите се бонуси и писмено да информира възложителя за предстоящо издаване на безплатен билет.

Изпълнителят съдейства технически на Възложителя за осигуряването на безплатни самолетни билети, получени като бонус за пропътувани мили от отделните авиопревозвачи, или за трансформирането им в други услуги.

 1. Предлаганите цени да се формират на база най-ниски преференциални цени на авиокомпаниите, валидни към датата на пътуването. При определяне на цената да се прилагат всички, валидни към датата на пътуването отстъпки на авиокомпаниите (седмичен престой, уикенд правило, сезонни отстъпки, минимален престой и други промоции), бонусни програми, договорени тарифи за групови пътувания, както и на преференциални условия, които авиокомпаниите предлагат въз основа на сключени споразумения.

При групови пътувания и издаването на групов билет, предложената от авиокомпаниите преференциална нетна цена се представя и на Възложителя, чрез документ на авиокомпанията.

III. Критерий за оценка на офертите3.1. Критерий за оценка на подадените предложения е икономически най-изгодната оферта при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

1. Такса за издаване на самолетен билет “А” – 80 точки;

2. Брой авиокомпании за които има правото да продава самолетни билети участникът ”В” – 20 точки
3.2. Методика за изчисляване оценката на офертите

3.2.1. Оценката по показателя „Такса за издаване на самолетен билет”) се определя на база предложената от участника таксата за издаване на самолетен билет.

Най-висока оценка получава офертата на участник, предложил минимална такса за издаване на самолетен билет в лева.

Оценките на останалите участници се определят в зависимост от размер на таксата за издаване на самолетен билет в лева, предложен от съответния участник в съотношение към най-ниската предложена такса по формулата:
А = х 80
Участникът в процедурата следва да предложи такса за издаване на самолетен билет на стойност, различна и по-голяма от нула.

Участниците в процедурата трябва да посочат размера на таксата за издаване на самолетния билет в лева, до втори знак след десетичната запетая.


3.2.2. Оценката по показателя „Брой авиокомпании, за които има правото да продава самолетни билети участникът” (В)

Оценката се определя в зависимост от броя на авиокомпаниите за които участникът има правото да продава самолетни билети. Участникът представил най-голям брой авиокомпании за които има правото да продава самолетни билети получава най-високата оценка. Оценката на останалите участници се определя по формулата:

В = х 20
3.2.3. Комплексна оценка на офертите

Комплексната оценка на всяка оферта – КО се получава след сумиране оценките на участника по всички показатели по формулата:

КО = А + В

Максималната комплексна оценка на оферта е 100 точки.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

IV. Указания за подготовка на офертата

Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 - 12, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, описани в т. 2.1, 2.2 и 2.3 от настоящата документация.

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в т.2.4. от документацията изисквания.

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.
4.1. ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”


 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата с посочен номер на страница, подписан от участника;

 2. Оферта за участие - Образец №1;

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, заявлението за участие се подписва от представляващия/ите обединението, съгласно Договора за учредяване. Печат не се поставя, освен когато обединението е регистрирано по БУЛСТАТ.

 1. Административни сведения - Образец №2;

 2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод.

Договор за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. Договорът за учредяване, с който се доказва създаването на обединението трябва да бъде с нотариална заверка на подписите.

В случай, че Участникът участва като обединение, участниците в обединението трябва да сключат писмено споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата и за срока на договора.

Когато обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата, участникът представя копие от удостоверението за регистрация по Булстат.

Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 1 месец преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника. 1. Документ за внесена гаранция за участие в размер на 1250 /хиляда двеста и петдесет / лева представена в една от следните форми:

- парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”;

или


- банкова гаранция за срока на валидност на предложението/оригинал/.

 1. Документ за закупена от участника документация, а когато участникът е обединение, от някой от членовете в обединението – заверено от участника копие.

 2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП – Образец № 3;

Забележка: Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, от ЗОП се подават, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника;

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

 1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП - Образец № 3А. Декларацията се подава от законния/ните представител/и на участника.

 2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец № 3Б. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

 1. Декларация за използване или липса на подизпълнители (Образец № 4). В случай, че участникът ще ползва подизпълнители – справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида на работите, които ще извършват, дела на тяхното участие и документите по чл. 56, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 на ЗОП за всеки подизпълнител. Изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

 2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Образец № 4А. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

 3. Заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала” копие на Удостоверението за регистрация на туроператор/ туристически агент по чл. 17 от Закона за туризма.

 4. Заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала” копие на документ удостоверяващ акредитацията в „IATA”.

 5. Документ, удостоверяващ оторизация за работа в системата BSP, издаден или заверен от „IATA-клон София".

 6. Копие от застрахователна полица и/или договор за задължителна застраховка от лицензирано в България застрахователно дружество към IATA срещу риска от неплащане посредством системата BSP. След изтичане на валидността се представя нова, покриваща срока на договора, респективно следващия годишен период от изпълнението на договора.

 7. Документ удостоверяващ, че участникът работи с „Амадеус” или друга еквивалентна на нея резервационна система за продажба на самолетни билети.

 8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника по чл.50, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП:

а) Копие на сертификат издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл. 42 от Закона за туризма.

б) Заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала” копие от баланса и отчета за приходите и разходите за последните 3 /три/ години (2008, 2009 и 2010г.), оформени съгласно ЗС или нацоналното законодателство.

в) Информация за общия оборот (Образец №5) и за оборота от услугите с предмет, предмета на поръчката, за последните 3 /три/ години (2008, 2009 и 2010г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се посочва по години.

 1. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51, ал.1, т.т.1, 4, 6 и 7 от ЗОП в т. ч.:

а) Списък (образец №6) на основните договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ годни (2009, 2010 и 2011г), включително стойностите датите и получателите, придружен от най-малко 3 /три/ броя референции за добро изпълнение.

б) Списък на лицата, непосредствено заети в изпълнението на поръчката (най-малко двама) - имена и професионална квалификация, придружен с копия от трудови/граждански договори на служителите и сертификати за работа с резервационните системи.

г) Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 за продажба на самолетни билети.

 1. Проект на договор – не се попълва, само се парафира – Образец № 7


4.2. ПЛИК №2 „ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

Предложението за изпълнението на поръчката следва да съдържа:  1. Декларация, че участникът разполага с представителство на територията на София с посочване на точния му адрес.

  2. Заверен или издаден от „BSP България“ списък доказваща броя авиокомпании за които има правото да продава самолетни билети.

  3. Техническо предложение с подробно описание на начина за изпълнение на поръчката в съответствие с всички изисквания на Възложителя за изпълнение предмета на поръчката, посочени в т.2.4 от настоящата Документацията за участие.


4.3. ПЛИК №3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

Плик №3 съдържа - ценовото предложение на участника - Образец №6 - таксата за издаване на самолетен билет съгласно следните изисквания: • Размерът на таксата за издаване на самолетен билет, трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката. Той трябва да бъде еднакъв за издаването на всеки самолетен билет и не може да бъде увеличаван в хода на изпълнението на договора.

 • Участникът в процедурата следва да предложи такса за издаване на самолетен билет на стойност, различна и по-голяма от нула.

 • Участниците в процедурата трябва да посочат размера на таксата за издаване на самолетния билет в лева, до втори знак след десетичната запетая.

 • Цените на билетите се определят в лева за икономична и бизнес класа. В цените се включват дължимите летищни такси, такси за сигурност и др. такси, установени от местното законодателство.

 • Участникът подробно описва начинът на формиране на крайната цена на билета.


4.4.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал.1, т.1, 3, 4 и 5 на чл.56 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществената поръчка се сключва след представяне на удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение в съответствие с изискването по чл.49 от Правилника за прилагане на ЗОП.

4.5.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал.1, т.1 на чл.56 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал.1, т.3, 4 и 5 на чл.56 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

4.6.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично във фронт-офиса на Столична община на ул. „Московска” №33 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес и наименование на процедурата (чл.57, ал.1 от ЗОП).

4.7.При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.8.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

4.9.Гаранция за добро изпълнение - Участникът определен за изпълнител, трябва да представи гаранция за добро изпълнение, която се определя в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя при подписване на договора във вид на банкова гаранция /оригинал/ или парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”, валидна за срока на договора.

ЗАБЕЛЕЖКА: ОФЕРТАТА СЕ ПОДАВА В ПОДВЪРЗАН ВИД. СТРАНИЦИТЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО НОМЕРИРАНИ И ПОДПИСАНИ ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ УЧАСТНИКА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.

ВСЕКИ УЧАСТНИК ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИТЕ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОБРАЗЦИ!

V. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите5.1. Разглеждане на офертите.

 1. Постъпилите оферти се отварят на датата и часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка.

 2. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

 3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

 4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

 5. В присъствието на лицата по ал. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

 6. След извършването на действията по т. 5.1.4. и т. 5.1.5. приключва публичната част от заседанието на комисията.

 7. Комисията проверява наличието и редовността на документите в плик № 1 с предварително обявените от възложителя изисквания за подбор и уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. В протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола. Участниците нямат право да представят други документи освен посочените в протокола.

 8. След изтичането на срока по т. 5.1.7. комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

 9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

 10. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

 • който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП;

 • за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП;

 • който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

 • който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП.

 1. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

 2. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

 3. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

 4. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

 5. Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени на интернет страницата на Столична община – www.sofia.bg най-малко един ден преди тяхното отваряне. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 6. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по критерий „най-ниска цена” и тази цена се предлага в две или повече оферти.

 7. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

 8. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

5.2. Определяне на изпълнител на обществената поръчка

 1. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

 2. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.

 3. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

 4. Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

 1. В договора за обществена поръчка се включват задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

 2. При подписване на договора участникът, определен за Изпълнител е длъжен да представи:

- документите по чл.47, ал.9, съответно чл. 48, ал. 2 от ЗОП, а именно: документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП, издадени от съответните компетентени органи (в т. ч. и удостоверения за липса на задължения към общината).

В случай, че Изпълнителят е посочил ЕИК, доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър не се представят.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП представя документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

- документ за гаранция за изпълнение на договора.

- удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение в съответствие с изискването по чл.49 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица
Приложения:


ОБРАЗЕЦ № 1 17

ОФЕРТА 17

ОБРАЗЕЦ № 2 19

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 19

ОБРАЗЕЦ № 3 21

Д Е К Л А Р А Ц И Я 21

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки 21

ОБРАЗЕЦ № 3А 22

Д Е К Л А Р А Ц И Я 22

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки 22

ОБРАЗЕЦ № 3Б 23

Д Е К Л А Р А Ц И Я 23

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 23

ОБРАЗЕЦ № 4 24

Д Е К Л А Р А Ц И Я 24

за подизпълнители 24

ОБРАЗЕЦ № 4А 26

Д Е К Л А Р А Ц И Я 26

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка 26

Образец №5 27

Справка за реализирани приходи 27

за ПРЕДХОДНИТЕ три години /2008, 2009, 2010 год/ 27

Образец №6 28

Списък на договори за последните три години /2009, 2010, 2011 год./ 28

Образец №7 29

Ценово предложение 29

Проект за договор 30

ОБРАЗЕЦ № 1

ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания на служителите на Столична община.
от......................................................................................................................................

/наименование на участника /


седалище:........................................................................................................................,

адрес за кореспонденция: ..............................................................................................

телефон:........................., факс:................................, моб.телефон: ............................., е-mail:..................................., регистриран по ф.д. №................/........................... г. по описа на ...................................................... съд, дан.№...................................., Булстат: .............................................,

представляван от: .......................................................................................................... ЕГН: ..................................................,

лична карта: № ..............................., издадена на ........................., от ..........................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания на служителите на Столична община.

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане на 120 /сто и двадесет / календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея «Предложение за изпълнение на поръчката» и «Предлагана цена».

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък по т. 4.1.1. от Документацията за участие.

Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/ОБРАЗЕЦ № 2

Каталог: pressecentre -> obshtestveni%20poruchki
obshtestveni%20poruchki -> Концепция за развитие на регионален туристически продукт на туристически район
obshtestveni%20poruchki -> Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
obshtestveni%20poruchki -> Проект №dir-592113-1-9 "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община"
obshtestveni%20poruchki -> Столична община д о к у м е н т а ц и я
obshtestveni%20poruchki -> Бюра за социални услуги


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница