1. Компетентен органДата26.09.2018
Размер34 Kb.
Ред и условия за вписване публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро и издаване на удостоверения за вписване на обменни бюра.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  

   


1. Компетентен орган

В Министерството на финансите (по упълномощаване - Агенция за финансово разузнаване към министъра на финансите) на основание чл. 3, ал. 3 ВЗ се води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро.

2. Условия за вписване

Сделки с валута в наличност по занятие може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон, както и лице, регистрирано като търговец по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, което е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро.

3. Необходими документи

За вписването в регистъра лицата подават писмено заявление по образец, което съдържа: дата на подаване; пълно юридическо наименование на лицето по съдебната му регистрация, седалище и адрес на управление и номер на фирменото дело; адрес за кореспонденция на търговеца; лица, представляващи търговеца по съдебна регистрация; лице за контакти с посочена длъжност и телефон; единен идентификационен номер по БУЛСТАТ; идентификационен номер от Националния данъчен регистър; открити банкови сметки в страната и в чужбина (номер на сметка, име на банката и банков код); пунктовете, в които се извършва обмяната на валута, точен адрес и телефон.

Към заявлението за вписване се прилагат следните документи в оригинал или официално заверено копие:

3.1 копие от решението на окръжния съд по седалище на лицето за вписване в търговския регистър и удостоверение за актуално състояние, валидно към датата на подаване на заявлението за вписване;

3.2 регистрационно удостоверение или карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

3.3 удостоверение за данъчна регистрация;

3.4 удостоверение, издадено от съответната териториална данъчна дирекция, удостоверяващо следните обстоятелства:

а) размера на платените данъци през последните три години, ако лицето е извършвало дейност;

б) че на лицето не са налагани санкции през последната година за укриване на доходи, подлежащи на данъчно облагане;

в) наличие или липса на данъчни задължения;

3.5 списък на съдружниците (акционерите) на юридическите лица и данни за размера на дяловото (акционерното) им участие;

3.6 в случаите, когато в юридическите лица участват като съдружници (акционери) лица, регистрирани в чужбина чрез номинални директори или тръстийс - удостоверения от съответния регистър по мястото на регистрация относно истинските собственици на капитала;

3.7 свидетелства за съдимост на физическите лица - търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица;

3.8 документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу физическите лица - търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица, няма образувани предварителни производства за престъпления от общ характер;

3.9 декларации от физическите лица - търговци, както и от членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица по образец, удостоверяващи следните обстоятелства:

а) че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б) че през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка или друга финансова институция в несъстоятелност, лицето не е било член на неин управителен или контролен орган;

в) че не е било лишавано от право да заема материалноотговорна длъжност;

г) че не е обявявано за неплатежоспособно, съответно несъстоятелно или в принудителна ликвидация като едноличен търговец през последните пет години;

д) че срещу него не са били образувани искови или изпълнителни производства за неиздължени кредити през последните десет години;

е) размера на платените от лицето данъци през последните три години и че не са му налагани глоби за укриване на данъци;

3.10 удостоверения, издадени от съответната регионална дирекция на вътрешните работи, че в пунктовете за обмяна на валута са изпълнени изискванията на Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите;

3.11 сертификати за противопожарна безопасност на пунктовете за обмяна на валута;

3.12 документ за платена държавна такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявителят подава изброените по-горе документи. Всички документи, представени в Министерството на финансите във връзка с вписването в публичния регистър на обменните бюра, образуват партидата на обменното бюро, която се води по регистрационен номер и се съхранява пет години след прекратяване на регистрацията му по тази наредба.

Публичният регистър на обменните бюра се води от длъжностни лица по регистрацията, определени със заповед на министъра на финансите. Вписването в публичния регистър на обменните бюра се извършва от длъжностното лице по регистрацията в 14-дневен срок от постъпването на всички изискуеми документи или от отстраняването на непълнотите или неточностите в тях.

Забележка: В случай че заявлението за вписване не отговаря на установената форма или към него не е приложен някой от необходимите документи, длъжностното лице по регистрацията писмено уведомява заявителя в 7-дневен срок от приемане на документите. В 7-дневен срок от получаване на съобщението заявителят е длъжен да представи необходимия документ или да отстрани посочения от длъжностното лице недостатък.

Преди вписването в публичния регистър на обменните бюра длъжностното лице по регистрацията извършва проверка относно обстоятелствата по § 2 ПЗР ВЗ, както и на верността на представените сведения относно съдебното минало на физическите лица - търговци, съответно членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица и произхода на средствата на лицата, подали заявление за вписване.

Ако са налице условията за това Министерството на финансите издава удостоверение по образец за вписване в публичния регистър.

Забележки: При вписване в регистъра на обменните бюра за всеки пункт се заверява приложение по образец, неразделна част от удостоверението за вписване на обменно бюро, в което приложение се вписват точният адрес на пункта за обмяна и данните по чл. 6, ал. 2, т. 2, 6 и 7 от Наредба № 4 от 8 август 2003 г., като при промяна на някое от вписаните обстоятелства се издава ново приложение. При закриване на пункт за обмяна приложението се връща в Министерството на финансите.

Удостоверението за регистрация и приложенията към него се съставят в четири еднообразни екземпляра, един от които се връчва или изпраща с обратна разписка на регистрираното лице, вторият се прилага към неговата партида, третият се съхранява в общия архив на Министерството на финансите, а четвъртият се изпраща в териториалната данъчна дирекция по регистрацията на лицето.

Забележка: При издаване на ново удостоверение за регистрация или на ново приложение регистрираното лице е длъжно да върне старото при получаване на новото.

5. Такси


За вписване на обменно бюро се заплаща такса в размер на 1 000 лева (Тарифа № 12 за таксите ,които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси).
Каталог: images -> stories -> file
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г
file -> Наименование на продукта
file -> Зелена България през моите очи
file -> Списък на получените концепции в програмата за малки проекти на глобалния екологичен фонд


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница