Евгения иванова и в а н о в аДата02.01.2018
Размер69.67 Kb.
#40087
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА И В А Н О В А
Родена на 13.06.1960 г. в гр. Севлиево. През 1983 г. завършва специалност "История" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". От февруари 1984 г. работи в Исторически музей - Стара Загора като уредник в отдел "КРРД". От юли 1997 г. е завеждащ отдел „Етнография”. През 2000 г. защитава докторска дисертация на тема: „Стопанска история на Стара Загора и околията (1918 – 1934 г.). От 2009 г. е доцент в отдел „Етнография”. От март 2009 до юли 2010 е вр.и.д. директор на музея.

1991 г.

 1. Строителството на жп линията Борущица - Стара Загора. - ИМЮИБ, 14, Ст. Загора, 1991, с. 235-243.


1992 г.

 1. Развитие на пътната мрежа и автомобилния транспорт в

 2. Старозагорско до II световна война. - ИМЮИБ, 15, Ст. Загора, 1992, с. 195-204.

 3. Тютюневата промишленост на Стара Загора от средата на ХIХ век до 40-те години на ХХ век. – В: [Осемдесет и пет години] 85 г. Исторически музей Стара Загора, Ст. Загора, 1992, с. 135-147.


1993 г.

 1. Въздържателното движение в Стара загора - 20-те-40-те г. на ХХ век. - ИМЮИБ, 16, Ст. Загора, 1993, с. 357-376.


1994 г.

 1. Аптекарството в Стара Загора от възникването му до 1947 г. - ИМЮИБ, 17, Ст. Загора, 1994, с. 199-210.


1995 г.

 1. Старозагорци, възпитаници на европейски учебни заведения и мястото им в живота на Стара Загора. - ИМЮИБ, 18, Ямбол, 1995, с. 199-210.


1996 г.

 1. Стара Загора в териториално-административната карта на България (1878-1947 г.). – В: [Сто двадесет] 125 години с името Стара Загора, Ст. Загора, 1996, с. 98-104.

 2. Учебниците на Атанас Тр. Илиев - 80-те-90-те г. на ХIХ век. – В: Училищната книжнина в България през ХIХ век, Пловдив, 1996, с. 136-139.

 3. Поява и развитие на Презбалканската жп линия. – В: Потайните съкровища на старопланинска Борущица, Казанлък, 1996, с. 59-68.


1997 г.

 1. Химическата индустрия на Стара Загора между двете световни войни. – В: Научни трудове на ВНВУ “В. Левски”. История, 54, В. Търново, 1997, с. 317–324


1998 г.

 1. Иванова, Е., С. Вълчева. - Алманах Старозагорски индустриалци 1878 – 1947 г., Ст. Загора, 1998, 98 с.

 2. Тютюневата промишленост на Стара Загора между двете световни войни. - ИПр., 1998, № 5-6

 3. Народни представители от Старозагорско (1879 – 1946 г.). - ИМЮИБ, 19, 1998, с. 225–242


1999 г.

 1. Икономиката на Стара Загора и околията в годините на сговористкото управление (1923 – 1929 г.). - Минало, 1999, 3, с. 42-55

 2. Стопанската дейност на благотворителния комитет “Св. Йоан Милостиви” и залесяването на Аязмото. – В: Митрополит Методий Кусев, Ст. Загора, 1999, с. 87-89

 3. Икономиката на Новозагорска околия по данни на Областната стопанска камара в Стара Загора (1939 – 1947). - Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, Нова Загора, 1999, с. 218–222


2000 г.

 1. Индустрията за храни и питиета в Стара Загора (1878 – 1947). – В: Проблеми на стопанската история, С., 2000, с. 81–102

 2. Стопанско развитие на Стара Загора и околията (1918 – 1923). - ИПр, 2000, 1-2, с. 187-212

 3. Етнорелигиозни общности в Стара Загора от Освобождението до края на 40-те г. на ХХ век. – Бълг. етнология, 2000, 2, с. 54-61

 4. Атанас Трифонов Илиев – изследовател на българския фолклор. – В: Арнаудов сборник, 1, Русе, 2000, с. 121-123


2001 г.

 1. Старозагорската община – фактор при формирането на новия градски бит (кр. ХІХ – нач. ХХ век). – В: Българската община и местното самоуправление – възрожденските традици, Пазарджик, 2001, с. 141-147

 2. Лозарство и винопроизводство в Старозагорско (ср. ХІХ – 40-те год. на ХХ век). - Минало, 2001, 2, с. 74-80

 3. Стара Загора и околията в българската икономика до края на Първата световна война. - ИПр, 2001, 5-6, с. 197-225

 4. Традиция и иновации в градските празници през ХХ век (по материали от Старозагорско). – В: Културата и предизвикателствата на новия век. Благоевград, 2001, с. 241-245


2002 г.

 1. Иванова, Е., С. Димитрова. История на електрификацията на Старозагорска област. - Ст. Загора, 2002, 271 с.

 2. Арменците в Стара Загора (моменти от живота им през първата половина на ХХ век). – В: Тихите арменци. Русе, 2002, с. 18-24

 3. Лозарство и винопроизводство в Старозагорско през Възраждането и до края на ХІХ век. – Изв. СЗИМ, 1, Ст. Загора, 2002, с. 133-138

 4. Стопанството на Стара Загора и околията по време на икономическата криза (1929 – 1934).- Изв. СЗИМ, 1, Ст. Загора, 2002, с. 151-168

 5. Балканджиите през погледа на тракийците (по спомени на старозагорци). – В: Народна култура на балканджиите, 3, Габрово, 2002, с. 81-84

 6. Баенето като начин на лечение в Радневския регион. – В: Етър. Етноложки изследвания, 4, Габрово, 2002, с. 29-45.

 7. Гергьовден в с. Знаменосец – традиции и съвременност. – В: Етър. Етноложки изследвания, 4, Габрово, 2002, с. 268-271.


2003 г.

 1. Апотропейни практики за животни на Гергьовден, Тодоровден и св. Силвестър (по материали от Старозагорско). – В: Трети симпозиум по история на ветеринарната медицина, Ст. Загора, 2003, с. 51-54.

 2. “….Той е растнал между българи и по душа е такъв….” (евреите в живота на Стара Загора). – В: Балкански идентичности, 4, С., 2003, с. 157-168

 3. Иванова, Е., С. Димитрова.“….Ескизагорката привлече нашето внимание със своите враносани вежди…” (старозагорката през погледа на българи и чужденци – 50-те – 70-те на ХІХ век. – В: Юб.сб. в чест на проф. Йордан Йорданов, В. Търново, 2003, с. 337-340.

 4. Флората и фауната в селищните имена от Старозагорско (народна етимология). – В: Растителният и животинският свят в традиционната култура на Българите. С., 2003, с. 235-242


2004 г.

 1. Иванова,Е., В. Кръстев. Цигански занаяти. Каталог. – Ст. Загора, 2004, 28 с.

 2. Възрожденските читалища в Старозагорско и фолклорното наследство. – В: Проблеми на Възраждането в Югоизточна България, 2, Варна, 2004, с. 269-273.

 3. Панаирите в Старозагорско – материални и духовни измерения (кр. на ХІХ – първата половина на ХХ век). – В: Панаири, пазари, тържища в българските земи. Търговище, 2004, с. 420-430.

 4. Градът на поетите, журналистите и липите. – В: Между три века. Съдби, илюзии и свидетелства за чудото наречено журналистика. С., 2004, с. 145-150.

 5. Улицата ….(Стара Загора през първата половина на ХХ век). –В: Градът. Изв. РИМ - Русе, 8, Русе, 2004, с. 280-287.

 6. Ракията в обредността при традиционните празници в Старозагорско. – В: Ракията на българина. Русе, 2004, с. 19-26.

 7. Културни измерения на градския живот в Стара Загора през третата четвърт на ХІХ век. – В: Тракиецът и неговият свят. 2, С., 2004, с. 240-257.

 8. Иванова,Е., С. Димитрова. От Осман пазар до Пловдив – 1892 (Участието на Османпазарска околия в Първото Пловдивско изложение). – В: Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура, 3, В. Търново, 2004, с. 317-326.

 9. Отзив за конференцията “Етнокултурни взаимодействия на Югоизточните Балкани”. - Български фолклор, 1, 2004, с. 196-198.


2005 г.

 1. Етнорелигиозните общности в Старозагорска епархия (първата половина на ХХ век). - Минало, 1, 2005, с. 64-67.


2006 г.

 1. Обредна трапеза при календарните празници на българи и цигани в Старозагорско (паралели). – В: Обредната трапеза. С., 2006, с. 361-367.

 2. Цигански занаяти в Старозагорско през Възраждането. – В: Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще, 1, Габрово, 2006, с. 177-182.

 3. Традиционните празници на циганите от Старозагорско. – В: Делници и празници в живота на българина, Варна, 2006, с. 462-470.

 4. Америка в духовния живот на старозагорци (втората половина на ХІХ – началото на ХХ век). - Минало, 2006, 2, с. 41-47.

 5. Иванова, Е., В. Кръстев. По дългия път… Живот с другите (история, етносоциална структура, бит и култура на циганите в Старозагорски регион). – Ст. Загора, 2006, 296 с.

 6. Лековити води, поверия,обичаи (по материали от Старозагорско). - ИМЮИБ, 22, Бургас, 2006, с. 187-194.

 7. Циганите в Старозагорско – етносоциална характеристика. – В: Научни трудове, 1, История, Пловдив, 2006, с.68-75.

 8. Мемоарите от втората половина на ХІХ век като етнографски извор. – В: Етнологията вчера, днес и утре. В. Търново, 2006, с. 51-57.

 9. Пространства и граници в живота на старозагорката. Женска свобода. – Бълг. етнология, 2006, 1, с.91-98

 10. Иванова, Е., С. Димитрова. По-важни моменти от развитието на жп възел Стара Загора от създаването му до началото на 80-те год. на ХХ век. - ИМЮИБ, 22, Бургас, 2006, с. 213-227.


2007 г.

 1. Иванова, Е., В. Кръстев. Видрица или 77 рецепти от циганската кухня. – Ст. Загора, 2007, 112 с.

 2. Иванова, Е., С. Димитрова. „Холдинг Загора” – историческо развитие в границите на един век. – В: Модернизацията на България и Габрово 1878-2006, В. Търново, 2007, с. 209-218.

 3. Цигански занаяти в Старозагорско (края на ХІХ първата половина на ХХ век). – В: Народните занаяти. Минало, настояще и бъдеще, 2, Габрово, 2007, с. 203-214.

 4. Етнодемографски процеси в Старозагорско (втора половина на ХІХ век). – В: Балканджиите, 7, Габрово, 2007, с. 190-198.

 5. Етносоциален облик на занаятчийството в Стара Загора (втората половина на ХІХ век). – Изв. СЗИМ, 2, Ст. Загора, 2007, с.389-394.

 6. Картини от живота на един провинциален град или как ”опитоменото” електричество променя бита на старозагорци. – Бълг. етнология, 4, С., 2007, с. 54-66.

 7. Българи и цигани – пространства на взаимоотношения и граници на различността (по материали от Старозагорски регион от ХІХ – първата половина на ХХ век). – В: Интеграция на ромите в българското общество, С., 2007, с. 202-215.

 8. Иванова, Е., В. Кръстев. За краят на една традиция, за историята на един поминък („Те бяха и мечкари...”). – ИМЮИБ, 23, Сливен, 2007, с.109-122.

 9. Отзив за националната конференция с международно участие „Музей, културно-историческо наследство, културен туризъм”. - ИМЮИБ, 23, Сливен, 2007, с.209-212.


2008 г.

 1. Иванова, Е., В. Кръстев. Ромската жена – пространства и граници в живота й. – Ст. Загора, 2008, 304 с.

 2. Ivanova, E., V. Krastev. On the Long road… Life with the others (history, ethnosocial structure, life-style and culture of gypsy groups). – Germany, 2008, 168 с.

 3. Иванова, Е., В. Кръстев. Бобата – един религиозен феномен при циганите /ромите / - В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, В. Търново, 2008, с. 49-57.

 4. Иванова, Е., В. Кръстев. Бежанците и местните в Старозагорско – поселения и взаимоотношения (1878 – 30-те год. на ХХ век). - Бълг. етнография, 4, С., 2008, с. 34-44.

 5. Етноси. Традиции. – В: Регионална енциклопедия на България. Стара Загора и Старозагорска област. С., 2008, с.97-117


2009 г.

 1. Иванова, Е., .В. Кръстев. Религията при циганите /ромите/ като средство за адаптиране към околния свят. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, 4, В. Търново, 2009, с. 257-266.


2010 г.

 1. Иванова, Е., В. Кръстев Цигани в Балкана (за живота им в някои балканджийски селища). – В: Народна култура на балканджиите, 8, Габрово, 2010, с. 84-92.

 2. Край вода да живееш, от вода пари да правиш... – В: Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще, 5, Габрово, 2010, с. 125-136.


2011 г.

 1. Иванова, Е., В. Кръстев. Мястото на ромската материална култура в градска среда като автентично историческо свидителство. – В: Културното наследство на съвременния град., С., 2011, с. 171-180.

 2. Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов – три съдби на границата на две епохи. – Изв. СЗИМ, 4. Личността в историята, Ст. Загора, 2011 (ел. книга), с. 8-11.

 3. Иванова, Е., В. Кръстев. Циганите – вярвания и представи, обреди и обичаи в нощта. – В: Год. на РЕМ – Пловдив. Нощта в народните вярвания и представи. 6, Пловдив, 2011, с.161-174.


2012 г.

 1. По дългия път – живот с другите. – В: История на България, 9, С., 2012, с. 564-567

Каталог: sites -> all -> pdf -> aвторска картотека
aвторска картотека -> Мариана петрова м и н к о в а
aвторска картотека -> Христо иванов б у ю к л и е в роден на 24. 09. 1936 г в с. Пчеларово, обл. Хасковска. През 1959 г завършва су „Св. Климент Охридски”
aвторска картотека -> Нейчо маринов к ъ н е в
aвторска картотека -> Димитър я н к о в димитров роден на 18. 01. 1950 г в гр. Стара Загора. Завършва специалност «История» във вту «Св. Св. Кирил и Методий»
aвторска картотека -> Мария маркова и в а н о в а-к а м и ш е в а родена на 31. 12. 1972 г в гр. Стара Загора. Завършва вту „Св. Св. Кирил и Методий”
aвторска картотека -> Светла бориславова д и м и т р о в а
aвторска картотека -> Отчет на Археологическо дружество "Августа Траяна" Стара Загора. Ст. Загора, 1911, 23 с
aвторска картотека -> Величка бончева к о й ч е в а родена на 28. 09. 1932 г в Стара Загора. Завършва специалност „история” в су „Св. Кл. Охридски”
aвторска картотека -> Димитър иванов н и к о л о в (1924-2007)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница