Факултет по природни науки катедра “обща химия” информационен комплект на студентаДата18.03.2017
Размер38.84 Kb.
#17247
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

КАТЕДРА “ОБЩА ХИМИЯ”

ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ НА СТУДЕНТА
СПЕЦИАЛНОСТ: ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДИСЦИПЛИНА: проблеми на овладяване на научния език в предмета химия
К О Н С П Е К Т

за тест по Методически проблеми на овладяването на научния език в предмета химия за специалност “Химия и опазване на околната среда”
1. Езикът като средство за комуникация. Система от науки, изучаващи езика.

2.Термините “език” и “стил”. Видове стилове, научен стил в системата на националния език. Стилистика и научни стилове.

3. Овладяването на научния химичен език от учениците като проблем на методиката на обучение по химия.

4. Научен език и учебен научен език. Обща характеристика на учебния химичен език като знакова система. Равнища на класификацията и класификационни признаци.

5. Обща характеристика на естествените и изкуствени знаци в състава на учебния химичен език

6. Словесни знаци. Характеристика, специфика и взаимовръзки между термини и наименования.

7. Лексикален състав на учебния химичен език - анализ на съществуващото учебно съдържание.

8. Правила и начини на словообразуване при наименуване на химични елементи и прости вещества.

9. Правила и начини на словообразуване при наименуване на неорганичните съединения по IUPAC .

10. Собствено-образни знаци в състава на учебния химичен език - модели, моделиране и функциите им при изучаване на микро- и макрообекти.

11. Заменящи знаци в състава на учебния химичен език - обща характеристика.

12. Химичната символика в състава на учебния химичен език. Видове химични символи. Многозначночност на символите от позициите на семиотиката.

13. Термини в състава на словесните знаци и тяхното дефиниране. Структура на определението като логическа процедура.

14. Семиотични подходи при изучаване на химичните символи и приложението им в обучението по химия.

15. Семантика на химичните символи - еднозначност и многозначност на видовете символи.

Литература

1. Антонова Л.П.,П.Р.Галчева За състава на химичния език в обучението по химия, Химия, № 4,1992.

2. Антонова Л. П., П.Р.Галчева, А.В.Чилингирян Лексикалният състав на химичния език като критерий за сложност на материала, Химия, № 4,1993.

3. Антонова Л. П., П.Р.Галчева, С.Д.Попова Диагностика на резултатите от усвояването на химичния език в средните училища, Химия, № 5,1993.

4. Антонова Л. П., П.Р.Галчева Правила и начини на словообразуване при съставяне на наименованията на основните класове неорганични съединения, Химия, № 3,1994.5. Антонова Л.П., Р.Филипова Използване на семиотичен подход при изучаване на химичната символика, Годишник на ШУ”Еп.К.Преславски” Т ХІV В,1997.

6. Антонова Л.П. Идеите на семиотиката в обучението по химия, Химия, №4, 1998.

7. Антонова Л. П., П.Р.Галчева, Р.С.Василева Използване на семантичен подход при въвеждане на химични уравнения, Химия, № 6,2000.

8. Добрев Д.Н., Е.Р.Добрева Справочник на семиотичните термини, Глаукс, Шумен, 1993.


Форми на самостоятелна работа

1. Реферат по научно-методически статии - 30 т.

2.Самостоятелни задачи за изследване на лексикалния състав на теми от учебното съдържание - 40 т.
Семестриален контрол


  1. Проверка на реферат.

  2. Проверка на решенията на задачите.

  3. Тестова проверка


Условия за допускане до изпитна процедура (вид, присъствие,форми на контрол в процеса на изучаване на учебната дисциплина)
1.Изпълнение на формите за самостоятелна работа.

2. Активно участие по време на семинарните занятия.


Изпитни процедури /Схема/компоненти, процедура на изпита

Текуща оценка, която се формира от формите на самостоятелна работа и теста, провеждан в края на курса.Kритерии за оценяване знанията, уменията и компетентностите на студентите, на оформяне на изпитната оценка, на присъждане на кредити.

Самостоятелна работа:

Критерии за оценяване на знанията и уменията на студентите:

  1. Показват формирани умения за търсене и обработка на информация 0- 10т

  2. Притежават знания за съставните части на учебния химичен език и мястото им в учебното съдържание 0-15 т

  3. Притежават знания за начините на изследване лексикалния състав на химичния език 0-10т

  4. Прилагат усвоените знания за изследване на лексикалния състав на химичния език в конкретни теми от учебното съдържание 0-15т.

Оценяване: От 0-15т Слаб 2.00; от 16до 23т. Среден 3.00; от 24 до 33 Добър 4.00; от 34 до 42 Мн.добър 5.00; от 43 до 50т Отличен 6.00

Критерии за оценяване на знанията и уменията на студентите чрез тестова проверка:

  1. Притежават знания за съставните части на учебния химичен език 0-10 т.

  2. Познават правилата и начините на словообразуване при наименуване на химични елементи, прости вещества и неорганични съединетния по IUPAC 0-10 т. 3. Притежават знания за модели и моделиране и функциите им при изучаване на микро- и макрообекти 0-10 т.

4. Притежават знания за химичната символика в състава на учебния химичен език и за видовете химични символи 0-10 т.

  1. Притежават умения за извеждане на определения и тяхното дефиниране 0-10 т.

Оценяване:

При получени от 0 до 15 т. – Слаб (2); от 16 до 23 т. – Среден (3); от 24 до 33 т. – Добър (4); от 34до 42 т. – Мн. добър (5); от 43 до 50 т. – Отличен (6)


Принципи на формиране на оценката
Окончателната оценка се формира комплексно като средноаритметично от оценките на самостоятелната работа и оценката от теста. След изпълнение на всички поставени задачи по самостоятелната работа и успешно представяне на теста, на студента се присъждат 2 кредита.
Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница