Филиал пловдив п р о т о к о л №3страница1/2
Дата16.01.2024
Размер70.33 Kb.
#119976
  1   2
Протокол 3 Георги
Свързани:
Протокол 5 Георги

Т ЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
П Р О Т О К О Л 3
ПО
Физика


Тема: Температурна зависимост на съпротивлението на полупроводник
на: Георги Събев Иванов
специалност: КСТ
група: 43а
фак. номер: 380100

Проверил ...........................


Дата:


1.Теоретична част
От гледна точка на зонната теория различието между металите и полупроводниците се обуславя от запълването на валентната зона с електрони и широчината на забранената зона над нея. За металите е характерно това, че или валентната зона има свободни енергетични нива (фиг.1а), или зоната на проводимостта, която се намира над валентната зона, е с такава широчина, че се застъпва с последната (фиг.1б). Полупроводниците имат широчина на забранената зона Е, която е от порядъка на 2-3eV и при абсолютна нула валентната зона е изцяло запълнена (фиг.1в).

фиг.1
Специфичната електрична проводимост  на металите при стайна температура е от порядъка на 10-6 - 10-8 Sm-1. Температурната зависимост на специфичната проводимост на полупроводниците, когато е валидно разпределението на Болцман (неизроден полупроводник) има вида , където A е константа, имаща смисъл на  при T, U е активационната енергия, приемаща стойности E/2, Ed/2 и Ea/2, съответно при n- и p- полупроводник, K е константа на Болцман, а T - абсолютна температура.


Характерно за проводимостта на полупроводниците при топлинно възбуждане е това, че свободните носители са в топлинно равновесие с кристалната решетка. Температурният ход на съпротивлението (или електропроводимостта) и при металите и при полупроводниците се обяснява от квантовата теория на твърдото тяло, чрез разсейване на токовите носители и зависимостта на концентрацията им от температурата. При металите концентрацията на свободните електрони практически не зависи от температурата, а разсейването им се определя от топлинните трептения в решетката. Трептенията в решетката се учеличават с нарастване на температурата, движението на токоносителите се затруднява и проводимостта намалява (съпротивлението нараства). Зависимостта на разсейването на токовите носители от температурата при полупроводниците се отразява на величината А , но толкова слабо, че както по-горе споменатото, тя се счита за константа в широк температурен интервал.
Термоелектрически полупроводников прибор, при който се използва зависимостта на съпротивлението на полупроводника от температурата се нарича термистор или термо резистор. Те се използват като уреди за измерване на температура и мощност на електромагнитно лъчение, компенсатори на температурни промени на параметри в електрични вериги и др.
Термо съпротивленията обикновено се изготвят от смеси на окиси на различни метали: титан, мед, манган, цинк, кобалт, никел и др.


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница