Г о д и ш е н п л а н за учебната 2016/2017 годинаДата10.02.2018
Размер221.81 Kb.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПETKO РAЧОВ СЛАВЕЙКОВ” КРИЧИМ

4220 гр. Кричим, бул. „Тракия” № 24; тел. 03145/24-73; e-mail: pslaveikov@abv.bg
Г О Д И Ш Е Н П Л А Н

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет
с Протокол № 12 от 02.09.2016 год.

І. Анализ и оценка на действителното състояние на училището през изтеклата учебна 2015/2016 година :

СУ „Петко Рачов Славейков” е едно от трите училища на територията на община Кричим, но е единственото средно общообразователно училище. Останалите две са начални - НУ "Св.Св.Кирил и Методий" и НУ „Васил Левски“. Основно по тази причина и по критерий „местоположение“ и на трите учебни заведения, то приема ученици от V – XII клас. Община Кричим е една от най-малките общини в област Пловдив. В същото време, тя е една от най-гъсто населените. Броят на постоянното население в общината е 9 212.

През учебната 2015/2016 г. в училището се обучаваха 452 ученици, разпределени в 20 паралелки.

За пети клас бяха сформирани 4 паралелки с 98 ученици. 2 ученици са напуснали образователната система по семейни причини, 12 са заминали за чужбина.

През учебната 2014/2015 г. в училището е имало осигурено кадровото обезпечаване. Всички учители са редовни и притежават магистърска, бакалавърска степен или „специалист“. След заверката на Списък -Образец 1 е назначен един учител по чл. 67, ал.1 т.1 и един учител по чл. 68, ал.1 т.3, като е спазена процедурата и сроковете за това. Няма учители защитили ПКС през годината.

Осигуряването с учебна документация на учениците от V – VII клас е обезпечено изцяло. Слабо са обезпечени с учебници учениците VІІІ – ХІІ клас, поради социални причини.

Средният успех за училището в края на годината е добър 3,98. Средният успех в 7 клас по БЕЛ и математика, химия и ООС е по-висок от ср. успех на НВО, но разликата не е драстична. ПО АЕ, ИЦ, ГИ, Физика и астрономия, и Биология и ЗО ср. успех на НВО е по висок от средния успех на учениците в 7 клас. Близките резултати на НВО и ср. успех по класове са показател за добре работеща система за вътрешно оценяване.Необходимо е да се работи по-усилено за повишаване на знанията на учениците, с цел повишаване на успеха.

Показатели

БЕЛ

АЕ

Математика

ИЦ

ГИ

Химия

Физика

Биология

Филос.

цикъл


Ср.год.оценка

4,24

3,91

4,07

4,01

3,67

4,18

3,92

4,12

-

Ср.оц. НВО

7 клас


3,07

4,00

2,85

4.00

4.00

3,00

4,00

3,50

-

Ср.оц. ДЗИ

12 клас


3,76

-

-

-

3,35

-

-

3.39

4,08

Ср.год.оценка

4,10

-

-

-

-

-

-

-

4,00

През лятото на 2015 г. бе извършен ремонт и обзавеждане на административния сектор. Приключи ремонтът на столовата, подготви се и помещение за игротека на ПИГ. Подменена е настилката в кабинетите по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия. Кабинетите по изобразително изкуство и музика са преместени на третия етаж, като на стаите е направен частичен ремонт. През учебната 2015/2016г. на четвъртия етаж няма да се провеждат учебни занятия, там остава само новата лекционна зала. Ремонтирана е частично мозайката на коридорите на I и II етаж. Направен е ремонт на стълбището пред централния вход на училището. Изградено е и оборудвано с техника за видео наблюдение помещение за охраната. Със средства от националната програма ИКТ в училище бяха закупени 4 лаптопа и 2 мултимедии.

През годината наши ученици се явиха на различни състезания и конкурси и спечелиха призови места. Първо място на областното състезание английски език ”Spelling bee 2015г.” и участие сред 30 най- добре представилите се участници в страната. Първо място за презентация в националния конкурс посветен на капитан Петко войвода спечелиха учениците от XI клас. На организирания национален ученически конкурс „Вазовата България“ от Къща музей „Иван Вазов“ град Сопот, учениците от VII клас спечелиха специалната награда на организаторите. Съществува дългогодишно добро сътрудничество с общинския център за работа с деца и читалище ,,Пробуда,,. Там много наши ученици развиват талантите си и участват в различни извънкласни форми.


ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

Подобряване условията за обучение и повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени, осигуряване на равен достъп до образование на ученици от рискови групи, както и повишаване качеството на самостоятелната форма на обучение като алтернатива на отпадането от училище. Повишаване ефективността на връзката учител – родител.


Приоритет 1: Осигуряване достъп до качествено образование и обучение на всички ученици от гр. Кричим подлежащи на задължително училищно обучение.

Мярка 1: Оптимизиране на процедурите за взаимодействие между общината и училището.

Мярка 2: Дейности по представяне и мотивиране на учениците за участие в дейностите, организирани от Център за работа с деца – гр. Кричим.

Мярка 3: Информиране и мотивиране на учениците в участие в организираните училищни мероприятия и извънучилищни:

 • екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни форуми;

 • отбелязване на тържествени събития;

 • участие в обявени общински, регионални и национални конкурси и състезания.


Приоритет 2: Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени.

Мярка 1: Повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.

Мярка 2: Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

Мярка 3: Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

Мярка 4: Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

Мярка 5: Подготовка на учениците за продължаване на образованието, съобразно техните интереси и възможности.

Мярка 6: Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности и изграждане на достъпна образователна среда в училището.
Приоритет 3: Чрез творческо развитие на учениците да се работи активно в посока утвърждаване на училището не само като образователен, но и като духовен и културен център.

Мярка 1: Предоставяне на училищната база за провеждане на различни видове дейности, организирани от учениците.

Мярка 2: Организиране на спортни състезания по различни видове спорт.

Мярка 3: Стимулиране на участието в културните мероприятия на града.

Мярка 4: Популяризиране постиженията на учениците и учителите – училищно табло, галерия, съобщение от директора до всички ученици и др.

Мярка 5: Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание,
потребителска култура, физическа активност и спорт.

Мярка 6: Развиване на компютърните умения на ученици и учители чрез осигурени условия и достъп до компютърния кабинет, интерактивната дъска и мултимедията на училището.
Приоритет 4: Създаване на постоянна и ефективна връзка с родителите съобразно нарастващата им взискателност.

Мярка 1: Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.

Мярка 2: Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ПП3НП.

Мярка 3: Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.

Мярка 4: Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ цялостния образователно-възпитателния процес .

Мярка 5: Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.

Мярка 6: Планиране на съвместни дейности с родителите.

Мярка 7: Дейности по периодично и своевременно предоставяне на информацията на родителите, важна за техните деца.
Приоритет 5 : Създаване на благоприятна среда за насърчаване и повишаване на грамотността.

Мярка 1: Развитие и популяризиране на инициативата да превърнем училищната библиотека в приятно и желано място от учениците за свободното време.

Мярка 2: Закупуване на учебници 8-12 клас, които да бъдат достъпни чрез училищната библиотека за всички ученици.

Мярка 3: Организиране на занимания по четене и по български език в ПИГ и в различни извънкласни инициативи.

Мярка 4: Организиране на Училищен маратон на четенето.

Мярка 5: Организиране на тематични родителски срещи за популяризиране значимостта на грамотността и засилване интереса на учениците към четенето.
Неучебни дни и екскурзии

Срок

1.

Откриване на новата учебна година

15.09.2016г.

2.

Патронен празник на училището

17.11.2016г.

3.

Зимен спортен празник

23.12.2016 г.

4.

Коледен базар

15-23.12.2016 г.

5.

Пролетен спортен празник

07.04.2017 г.

6.

Екологичен ден – трудова дейност за пролетно почистване на сградата и двора на училището

21.04.2017 г.

7.

Еднодневна или двудневна екскурзия

месец ноември 2016 г.-м. май 2017ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И МЕРКИТЕ НА

СОУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ – ГР. КРИЧИМ

 І. УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

Дейности/мероприятия

Срок

Отговорници


Контрол

1. Провеждане тестове за входно ниво на знанията на учениците.

  05.10.2016г.
директор

2. Проиграване на плана за евакуация при бедствия, аварии и катастрофи.

  25.10.2016
директор

3. Заседания на методическите обединения и действащите в училището комисии.

Ежемесечно

по графикпредседатели МО

директор

4. Провеждане на НВО и ДЗИ

по график

учители по предмети

директор

5. Подготовка и провеждане на юнска и

септемврийска поправителни сесии.по график

учители по предмети

директор

 

ІІ. МЕРОПРИЯТИЯ - ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНО-ТУИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЕКСКУРЗИИ

 


Дейности/мероприятия

Срок

Отговорници

Контрол

1. Зимен спортен празник

23.12.2016

учители ФВС


директор

2. Математическо състезание с учениците от 5- 8 клас

14.11.2016

21.11.2015Учители по математика

директор

3. Изложба за Месеца на трезвеността и борба с тютютнопушенето


06.02.2017

10.02.2017
Кл. р-тели


директор


4. Училищен маратон на четенето

м. март


Учители по български език

директор

5. Пролетен спортен празник

07.04.2017

Учители ФВС

директор

6. Ден на ученическото самоуправление

05.05.2017

Учители по предмети

директор

7. Еднодневна или двудневна екскурзия – прогимназиален етап

м. ноември 2016г.

м. май 2017

8. Състезание/викторина по „Безопасност на движението”

01.06.2017

Учител по БДП

директор

 

ІІІ. УЧИЛИЩНИ ЧЕСТВАНИЯ, ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ.

 


Дейности/мероприятия

Срок

Отговорници

Контрол

1.Тържествено откриване на учебната година

15.09.2016

Е. Атанасова

директор

2.Отбелязване Деня на Независимостта

22.09.2016

Г.Ангелов

директор

3. Ден на народните будители

28.10.2016

Кл.ръководит.

директор

4. Патронен празник на училището

17.11.2016

Н.Бакърджиев

директор

5. Спортен празник

23.12.2016

Ст. Иванова

директор

6. Отбелязване на годишнината от гибелта на Васил Левски

18.02.2017

Р.Кирякова


директор

7. Честване на Националния празник - 3 март

28.02.2017

В.Томова

директор

8. Ден на таланта – представителна изява на ученици в присъствието на родители и гости

22.05.2017

Кл.ръководит. и

възпитателидиректор

9. Ден на ученическото самоуправление

05.05.2017

Кл.ръководит.

директор

10. Тържествено изпращане на XII клас

15.05.2017

Ж. Гетова,

Н.Бакърджиевдиректор

11. Честване на 24 май

24.05.2017

Учители БЕЛ и

Н.Бакърджиевдиректор

12. Тържествено закриване на учебната година за 5-8 клас

16.06.2017

Класни ръководители

директор

13. Тържествено връчване на дилпоми за средно образование

20.06.2017

Ж. Гетова

директор

 

ІV. АДМИНИСТРАТИВНА, СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 


Дейности/мероприятия

Срок  

Отговорни

лица

Контрол

1. Подготовка на училищната сграда, класни стаи и двор в съответствие със санитарните изисквания

12.09.2016

Помощен персонал

Директор

2. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал за ООП,ЗП, РП,ЗИП и СИП

15.09.2016

Учители по предмети

Директор

3. Изготвяне планове на класните ръководители и преподаватели по БДП

15.09.2016

Класни ръководители

Директор

 


4. Изготвяне планове на методически обединения и действащите в училище комисии

15.09.2016

Председатели комисии и МО

Директор

5. Изготвяне графици за: провеждане на консултации с ученици и родители и водене на училищната документация; класни и контролни работи; за провеждане на допълителните модули по ФВС; дежурство на учителите и др.

15.09.2016

Учители по предмети

директор

 


6.Изготвяне и съгласуване с РЗИ на седмично разписание на часовете.

15.09.2016
директор

7. Координиране и взаимодействие с:

 • РУО – Пловдив – във връзка със съгласуване на „Списък Образец 1”, текущи задачи;

 • РЗИ – във връзка с приемане на седмично разписание на часовете и осигуряване на санитарно – хигиенни условия за провеждане на образователно – възпитателния процес

 • Община Кричим

 • Детска педагогическа стая

 • Агенция за закрила на детето

 • Училищно настоятелство  – във връзка с обогатяване материалната база в училище и партньорство при изготвяне на проекти по програми на МОН и други организации

 • Младежки дом - Кричим

 • РПУ – гр. Стамболийски – организация и съдействие за безопасно движение на учениците

 • Общинска комисия за БППМН – съдействие за превенция на противообществени прояви

 • Център за гражданска защита

 • Противопожарна охрана;

 

 

 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И С ФАКТОРИТЕ НА ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА

 


Дейности/мероприятия

Срок

Отговорни

Лица

Контрол

1. Провеждане на среша с родителите научениците от пети клас

14.09.2016

Класни ръководители

Директор

2. Провеждане на родителско – учителска среща за запознаване с действащите в училището правилници; организационни въпроси

04.10..2016

Класни ръководители

Директор

3. Провеждане на родитело-учителска среща за отчитане резултатите от входно ниво на учениците.

25.10.2016

Класни ръководители

Директор

4. Заседание на Училищното  настоятелство.

15.11.2016

Председател  УН

Директор

5. Провеждане на родитело-учителска среща за отчитане резултатите от първи срок

14.02.2017

Класни ръководители

Директор

6. Заседание на Училищното настоятелство за отчитане на резултатите от първи срок  и изразходването на средствата от училищния бюджет.

14.02.2017

Председател  УН

Директор

7. Екологичен ден – трудова дейност за пролетно почистване на сградата и двора на училището с подкрепата на родители и местни институции


21.04.2017

Класни ръководители

Директор

 


8. Провеждане на родитело-учителска среща за постиженията на учениците.

25.04.2017

Класни ръководители

Директор

 


9. Заседание на Училищното настоятелство.

25.04.2017

Председател на УН

Директор

10. Изпращане на похвални писма до родителите на ученици, показали отлични резултати през учебната година.

15.09.-15.06.2017

Класни ръководители

Директор

 


ТЕМИ И ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС

І. М. СЕПТЕМВРИ с дневен ред:
 1. Приемане на план-график за заседанията на ПС през учебната 2016 / 2017г. Отг. Директор

 2. Приемане на Правилник за дейността на училището.

Отг. Директор

 1. Приемане на Годишен план на училището за 2016 / 2017г., включващ календарен график на дейностите .

Отг. Директор


 1. Запознаване с Плана за контролната дейност на Директора за учебната 2016/2017г.

Отг. Директор

 1. Приемане формите на обучение – вариант за организиране на УВП за учебната 2016 / 2017 г.

Отг. Директор, Учители

 1. Приемане на Училищен учебен план за учебната 2016/2017 г.

Отг. Директор

7. Приемане План за квалификационна дейност през учебната 2015/2016г. Отг. Г.Ангелов

 1. Избор на комисии по дейности и председатели на МО за учебната 2016/2017 г. .

Отг. Директор

 1. Запознаване с нормативната заетост на учителите за учебната 2016/2017 г..

Отг. Директора

 1. Запознаване със Заповедта за класните ръководства за учебната 2016/2017г.

Отг. Директора

11. Приемане часови график на учебните часове .

Отг. Директор, Учители

12 . Приемане на модули и на график за организиране на провеждането на ДЧ по ФВС.

Отг. Директор, Учители по ФВС
13 . Информация за приетите ученици в V и ІХ клас за 2016/ 2017 г.

Отг.ДиректорІІ . М. СЕПТЕМВРИ с дневен ред: 1. Приемане План за осигуряване на БУОВТ.

Отг.: Директор

 1. Приемане План за защита при БАК.

Отг. Директор 1. Приемане плановете на комисии по дейности и методическите обединения през учебната 2016 / 2017 г.

Докл.: Председателите на комисиите

Председателите на МО


4. Актуализиране на стратегия и механизъм за противодействие на училищния тормоз.

Отг. Директор, учители


5. Приемане график за часовете в ЦДО.

Отг. Директор


 1. Приемане седмичното разписание за І УС за ООП,ЗП, РП и ЗИП- учебна 2016/2017 г.

Отг. Директор, Учители

 1. Приемане График за дежурство през учебната 2016/ 2017 г.

Отг. Директор, Учители

 1. Приемане График за часовете ДП и СИП .

Отг. Директор, Учители

 1. Приемане График за ДЧК – V – ХІІ клас

Отг. Директор, кл. ръководители

 1. Приемане График за контролни и класни работи за първи учебен срок на 2016/ 2017 г.

Отг. Директор, Учители

 1. Приемане на Спортния календар за 2016 / 2017 г.

Отг. Директор, Учител по ФВС

 1. Приемане на График за консултации за 2016/2017 г.

Отг. Директор, Учители по предмети, кл. р- ли

 1. Приемане График за среща с родителите през учебната 2016/2017 г.

Отг. Директор, Учители по предмети, кл. р- ли

 1. Приемане на План за здравно и гражданско образование.

Отг. Директор, Зл.Тисовска

 1. Отчет за резултатите от поправителните сесии на учениците,обучаващи се в дневна и самостоятелна форма на обучение за учебната 2015/2016г.

Отг. Директор, Учители по предмети

 1. Приемане на постъпили молби за СФО за учебна 2016/2017 г.

Отг. Пом.директор

 1. Съобщения.

ІІІ. М. ОКТОМВРИ с дневен ред:


 1. Анализ на състоянието на училищната документация – учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, Книгата за подлежащи.

Отг. Директор


 1. Информация за здравословното състояние на учениците от V – ХІІ клас

Отг.Мед. лице
3. Разглеждане на постъпили заявления за освобождаване от физическо възпитание и спорт.

Отг. Кл.ръководители

4. Приемане План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.

Отг. Директор


5. Анализ на анкетата за училищен тормоз.

Отг. Пед.съветникІV. М. НОЕМВРИ -ТЕМАТИЧЕН СЪВЕТ:


1. Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда. Възпитание на общуване и междуетническа търпимост между учениците.

Отг. Директор, Учители


2. Определяне на Екип за работа с ученици в риск от отпадане от училище.
3. Разглеждане на успеха и дисциплината на учениците до момента.

Докл. кл.ръководителиV. М. ДЕКЕМВРИ 1. Информация от класните ръководители за осъществяване на задължителното обучение до 16-годишна възраст.

Отг.:Кл.ръководители, всички учители
2. Разглеждане на нарушенията на Правилник за дейността на училището и на Правилника за вътрешния трудов ред в училището . Обсъждане на предложения за налагане на санкции на ученици по чл.199, ал. 1 от ЗПУО

Докл.: Директор, учители, кл. ръководители

3. Съобщения.

VІ. М. ФЕВРУАРИ


 1. Отчет на резултатите от учебно – възпитателната работа през първия учебен срок на учебна 2016/2017г.,включващ в себе си и Отчет на дейността на постоянните комисии и методически обединения.

Докл: Директор, Председателите на МО и комисии по дейности.


 1. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок на учебна 2016/2017 г.

Докл: Директор


 1. Отчет за изпълнение на решенията на ПС през първия учебен срок на учебна 2016 -2017 г.

Докл: Директор


 1. Отчет на квалификационната дейност през първи учебен срок на учебна 2016/2017г.
 1. Отчет на Екипа за работа с ученици в риск от отпадане от училище.

Докл.- Председател на Екипа
VІІ. М. АПРИЛ

1. Приемане на ред и критерии за прием на ученици в V и ІХ клас за учебната

2017/2018г. в График на дейности за привличане на учениците училището.

2. Анализ на състоянието на училищната документация

Срок: 30. 03. 2017г.

Отг. Директор

3. Избор на учебници за 5 и 6 клас.

VІІІ. М. МАЙ


 1. Доклади на преподавателите и класните ръководители за готовността на учениците от VII клас за НВО и ХІІ клас - ДЗИ учебна 2015/2017 г.

Докл. кл. ръководители и учители по предмети

 1. Обсъждане и приемане График за ремонтни дейностти и подготовка на МТБ за учебната 2017 / 2018 г.

Докл. Директор, учители

 1. Приемане График дейности за приключване на учебната 2016/20167 г.

Отг.:Кл.ръководители, всички учители

 1. Участие на педагогическия персонал към Националната програма “Диференцирано заплащане” за учебна 2017/2018 г.

4.1. Готовност и желание на педагогическия колектив да участва в процеса на определяне на ДТВ за постигнати резултати от труда.

4.2. Определане на критерии по отделните показатели.

4.3. Избор на представители на колектива за членове на Комисията по диференцирано заплащане.ІХ. М. ЮЛИ


 1. Отчет за резултатите от УВР за учебна 2016/2017 година, който включва и Отчет на дейността на МО и комисии по дейности.

Докл.-Директор,Председатели на МО,

Председатели на комисии. 1. Отчет за контролната дейност на директора през учебна 2016/2017 година.

Докл.-Директор.


 1. Избор на учебници, по които ще се обучават учениците от 8 - 12 клас през учебна 2017/2018 година.

Отг. Директор, Кл. ръководители, Учители

 1. Запознаване с Проекто – щат за учебна 2017/2018 година.

Отг. Директор

 1. Приемане на групи по РП, ЗИП и ДП и СИП за учебна 2016/2017 година.

Отг. Директор

 1. Отчет на извършената квалификационната дейност през учебна 2016/2017 г.
 1. Отчет на изпълнение на Училищна програма за превенция на отпадане на ученици от училище през учебна 2016/2017 г.

Докл.-Председател на Екипа

 1. Отчет на Училищния координационен съвет за справяне с насилието

Отг. – Ст. Николова

 1. Отчет на изпълнение на решенията, приети на ПС през учебна 2016/2017 година.

Докл.-Директор

 1. Резултати на ученици – СФО учебна 2016/2017 г.

Докл: Директор


ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ПО БД, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ.
1. Да изготвят планове за дейностите си през учебната година и да организират тяхното изпълнение. В тях основен дял да имат превантивните мерки и дейности.

2. Да поддържат органите и силите в постоянна готовност за действие при критични ситуации.


3. Да организира обучението и инструктажа на учениците.
4. Да организира защитата на учащите се, учителите и обслужващия персонал при бедствия, аварии и други непредвидени ситуации.

Отг: - В.Петрова - председател на комисията по ЗБУТ
ТЕОДОРА КИРЯКОВА

Директор на

СУ „П.Р.Славейков”

Гр. Кричим

Годишен план за учебната 2016/2017 година

при СУ „Петко Рачов Славейков“ - Кричим
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница