Хронограма за нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 гДата22.07.2016
Размер177.98 Kb.
ТипРешение


ХРОНОГРАМА

за нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

Основни процедури, събития и действия

Основание

от ИК


Време

(дни/часове) спрямо изборния денСрок до дата

(вкл.)


1.

Президентът на републиката насрочва нови избори за кметове на кметства

Чл. 281, т. 1

Чл. 10, ал. 3


Укази № 234, 235, 236, 237, 238 и 239 от 24.11.2011 г.

2.

ЦИК определя реда за проверка на подписки за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБ

Чл. 26, ал.1, т. 30

- 90 дни

11.12.2011 г.

3.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с имената, ЕГН и подписите

на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите, както и реда за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБЧл. 26, ал.1, т. 31

- 90 дни

11.12.2011 г.

4. 

Партиите представят в ЦИК заявление за регистрация/заявление за участие в изборите за кметове на кметства

Решение № 1496-МИ от 17.11.2011 г.Чл. 285 във връзка с чл. 89, ал. 1

- 75 дни

26.12.2011 г.

5.

ЦИК регистрира/допуска партиите за участие в изборите за кметове на кметства

Чл. 89, ал. 1

- 75 дни

26.12.2011 г.

6.

ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от новорегистриращите се партии по чл. 285, ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за участие в изборите за кметове на кметства

Чл. 90, ал. 4

- 72 дни

29.12.2011 г.

7.

Коалициите от партии представят в ЦИК заявление за регистрация/заявление за участие в изборите за кметове на кметства

Чл. 285 във връзка с чл. 91, ал. 2

-65 дни

05.01.2012 г.

8.

ЦИК незабавно регистрира/допуска до участие партия за участие в изборите за кметове на кметства в случаите, когато отказът за регистрация/за участие по чл. 90, ал. 2 от ИК е отменен от ВАС

Чл. 284 във връзка с чл. 90, ал. 3

- 65 дни

05.01.2012 г.

9.

ЦИК регистрира/допуска коалициите от партии за участие в изборите за кметове на кметства

Чл. 285 във връзка с чл. 91, ал. 2

- 65 дни

05.01.2012 г.

10.

ЦИК с решение извършва промени в състава на регистрираните и допуснати до участие коалиции от партии за изборите за кметове на кметства

Чл. 285, ал. 3 във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 3

- 65 дни

05.01.2012 г.

11.

ЦИК изпраща на ОИК списък на регистрираните и допуснати до участие партии и коалиции от партии, както и информация за извършените промени в състава на коалициите от партии незабавно след приключване на регистрацията в изборите за кметове на кметства

Чл. 284 във връзка с чл. 93


- 64 дни

06.01.2012 г.

12.

ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции

Чл. 26, ал. 1, т. 14 и 15

- 60 дни

10.01.2012 г.

13.

Кметовете на общини образуват със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждават тяхната номерация и адрес.

Заповедта на кмета се обявява публичноЧл. 71, ал. 2 и 3

- 55 дни

15.01.2012 г.

14.

ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците

Чл. 26, ал. 1, т. 38

- 55 дни

15.01.2012 г.

15.

ГД “Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци

Чл. 46, ал. 2

- 55 дни

15.01.2012 г.

16.

Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци и уведомяват ОИК

Чл. 54, ал. 3


- 55 дни

15.01.2012 г.

17.

Партиите и коалициите от партии могат да подадат заявление за заличаване

от състава на коалицията наименованието на партия, която я е напуснала,

за изборите за кметове на кметства


Чл. 284 във връзка с чл. 92, ал. 4

- 55 дни

15.01.2012 г.

18.

ЦИК заличава от наименованието на коалицията от партии партиите,

които са напуснали състава й, и отбелязва в регистъра промените в наименованието й в изборите за кметове на кметстваЧл. 92, ал. 4 и 5

Чл. 284


- 55 дни

15.01.2012 г.

19.

Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии напусне състава й, може да

участва на изборите за кметове на кметства самостоятелно, ако се регистрира в ОИКЧл. 284 във връзка с чл. 92, ал. 6

- 55 дни

15.01.2012 г.

20.

Партиите и коалициите от партии, регистрирани/допуснати до участие в ЦИК, както и образуваните местни коалиции от партии, които ще участват в

изборите за кметове на кметства се регистрират в ОИКЧл. 285, ал. 5 във връзка с чл. 94, ал. 1, чл. 95, ал. 1


- 55 дни

15.01.2012 г.

21.

Инициативните комитети представят в ОИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет, за участие в изборите за кметове на кметства

Чл. 284 във връзка с чл. 97, ал. 5, т. 3


- 55 дни

15.01.2012 г.

22.

Кметовете на общини изпращат на ГД “ГРАО” в МРРБ списък с

адресите на избирателните секции и уведомяват ОИКЧл. 71, ал. 4


- 53 дни

17.01.2012 г.

23.

ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели

Чл. 26, ал. 1, т. 26

- 50 дни

20.01.2012 г.

24.

Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски наместници обявяват част І на избирателните списъци. Избирателните списъци – част І се публикуват на интернет страницата на съответната община

Чл. 54, ал. 1 и 4

- 40 дни

30.01.2012 г.

25.

Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който желае да бъде вписан

в избирателния списък за изборите за кметове на кметства и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса

на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства


Чл. 63, ал. 1

и ал. 2


- 40 дни

30.01.2012 г.

26.

Доставчиците на медийни услуги, с изключение на електронните медии, обявяват условията и цените на предоставените от тях услуги на интернет страниците си. Тези условия и цени се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК

Чл. 138

- 40 дни

30.01.2012 г.

27.

Електронните медии, с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове определят и обявяват на интернет страницата си условията, реда и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и ги изпращат на Сметната палата. Електронните медии с национален обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на ЦИК. Електронните медии с регионален и местен обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на ОИК

Чл. 148, ал. 2 и 3


- 40 дни

30.01.2012 г.

28.

Кметовете на общини предават на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за автоматизирано отпечатване на избирателните списъци за изборите за кметове на кметства – част ІІ

Чл. 52, ал. 5

- 35 дни

04.02.2012 г.

29.

Инициативният комитет предава на ОИК подписката за издигане на независим кандидат за кмет. ОИК предава незабавно подписката на териториалното звено на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка

Чл. 284 във връзка с чл. 125, ал. 4

- 32 дни

07.02.2012 г.

30.

ОИК регистрира кандидатите за кметове на кметства

Чл. 284 във връзка с чл. 126, ал. 3

- 32 дни

07.02.2012 г.

31.

ОИК определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетините и обявява резултатите от жребия

Чл. 33, ал. 1, т. 9

Чл. 173, ал. 1- 31 дни

08.02.2012 г.

32.

ОИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове и обявява определения от жребия ред

Чл. 146, ал. 3

- 31 дни

08.02.2012 г.

33.

Кметовете на общини представят на ОИК предложенията за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато е постигнато

съгласие между участниците в консултациитеЧл. 34, ал. 6 и 7

- 30 дни

09.02.2012 г.

34.

Кметовете на общини изпращат на ОИК предложенията на партиите и коалициите от партии за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите

Чл. 34, ал. 5

- 30 дни

09.02.2012 г.

35.

ОИК с решение формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с

решение на ЦИКЧл. 71, ал. 6


- 30 дни

09.02.2012 г.

36.

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си чрез заявление по образец до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес

Чл. 176, ал. 1

- 30 дни

09.02.2012 г.

37.

Откриване на предизборната кампания

Чл. 128

- 30 дни

От

10.02.2012 г.

38.

ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на подписките за независими кандидати за кметове на кметства, предадени от ОИК

Чл. 125, ал. 4

- 29 дни

10.02.2012 г.

39.

ОИК установява резултата от подписката на независимите кандидати за кметове на кметства

Чл. 125, ал. 5

- 29 дни

10.02.2012 г.

40.


ЦИК определя размера и вида на таблото, което се поставя пред изборното помещение

Чл. 190, ал. 4

- 25 дни

14.02.2012 г.

41.

ОИК назначава СИК, включително и подвижните секционни избирателни комисии

Чл. 34, ал. 1


- 25 дни

14.02.2012 г.

42.

Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски наместници обявяват част ІІ на избирателните списъци. Избирателните списъци – част ІІ се публикуват на интернет страницата на съответната община

Чл. 284 във връзка с чл. 54, ал. 2 и 4


- 25 дни

14.02.2012 г.

43.

Партията или коалицията от партии при отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидата за кмет на кметство, при смърт или изпадане в трайна невъзможност на кандидата й да участва в изборите може да предложи за регистриране друг кандидат

Чл. 284 във връзка с чл. 127, ал. 4 и 5- 20 дни

19.02.2012 г.

44.

Бюлетините за избор на кметове на кметства започват да се отпечатват не по-рано от 18 дни преди изборния ден

Чл. 173, ал. 4

- 18 дни

От

22.02.2012 г.

45.

ГД “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно)

Чл. 46, ал. 2

- 15 дни

24.02.2012 г.

46.

Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците

по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени местаЧл. 53, ал. 1

- 14 дни

25.02.2012 г.

47.

Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД “ГРАО” в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес

за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адресЧл. 53, ал. 3


- 12 дни

27.02.2012 г.

48.

Избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Чл. 50, ал. 2

- 7 дни

03.03.2012 г.

49.

ЦИК издава разрешения за провеждане на социологически проучвания в изборния ден

Чл. 137, ал. 1

- 7 дни

03.03.2012 г.

50.

ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация мерките, позволяващи на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да гласуват

Чл. 175, ал. 1

- 7 дни

03.03.2012 г.

51.

Край на предизборната агитация (кампания)

Чл. 133, ал. 5

- 24 часа преди изборния ден

До 24,00 ч. на 09.03.2012 г.

52.

Забрана за огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма

Чл. 136

- 24 часа преди изборния ден

От 00,00 ч. на 10.03.2012 г. до 20,00 ч. на 11.03.2012 г.

53.

ОИК регистрира застъпниците на кандидатите за кметове на кметства и им издава удостоверения

Чл. 33, ал. 1, т. 19

11.03.2012 г.

54.

ИЗБОРЕН ДЕН11.03.2012 г.

55.

ОИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването не по-късно от 20,00 часа на 11 март 2012 г.

Чл. 33, ал. 1, т. 20
11.03.2012 г.

56.

Оповестяване на резултати от социологически проучвания

Чл. 137, ал. 3

След 19,00 ч. на

11.03.2012 г.

11.03.2012 г.

57.

СИК предава протоколите за резултатите от гласуването за кметове на кметства на ОИК

Чл. 36, ал. 1, т. 4


+ 24 часа от приключване на гласуването

12.03.2012 г.

58.

СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация

Чл. 36, ал. 1, т. 5

+ 24 часа от приключване на гласуването

12.03.2012 г.

59.

ОИК установява и обявява резултатите от гласуването и издава удостоверения на избраните кметове на кметства

Чл. 33, ал. 1, т. 21

+ 48 часа след приключване на гласуването

13.03.2012 г.

60.

ОИК предава в ЦИК документите съгласно изискванията на чл. 250,

ал. 1 от ИК за изборите за кметове на кметстваЧл. 250, ал. 1

+ 48 часа след получаване на протоколите на СИК
61.

ОИК насрочва втори тур за кмет, когато няма избран кандидат

Чл. 33, ал. 1, т. 23


до 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен

13.03.2012 г.

62.

Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали.

При неизпълнение на задължението по чл. 134, ал. 9 от ИК се налага глоба

от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал.1 от ИК)


Чл. 134, ал. 9

+ 3 дни след изборния ден
63.

ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването по избирателни секции

Чл. 26, ал.1, т. 3364.

Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже

от участие в срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия турЧл. 246, ал. 865.

Произвеждане на втори тур на изборите за кмет

Чл. 246, ал. 4

+ 7 дни

18.03.2012 г.

66.


ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали от изборите

§ 5, т. 13 ДР

+ 7 дни от обявяване на резултатите
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница