Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходиДата23.07.2016
Размер227.95 Kb.
#1643
ОДИТЕН ДОКЛАД
0400005712
за извършен одит за съответствие на декларираните приходи

и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България

на Коалиция „Съюз на десните сили”
м. септември 2012 г.

Настоящият одитен доклад е издаден с Разпореждане № 121 от 13.09.2012 г. на председателя на Сметната палата и е окончателенСЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията

3

Част първа Резюме

4

Част втора Въведение

5

 1. Основание за извършване на одита

5

 1. Информация за одитирания обект

5

 1. Цели на одита

5

 1. Обхват на одита

6

 1. Критерии за оценка

7

Част трета Констатации

8

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на Коалиция СДС и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на Коалиция СДС

8

2. Съответствие на информацията, предоставена от Коалиция СДС в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

8

3. Спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания

9

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

9

5. Спазване на определеното с чл. 155, ал. 1, т. 2, б “а“ от ИК ограничение за общия размер за финансиране на предизборната кампания на Коалиция „Съюз на десните сили”

13

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от Коалиция СДС

13


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

БНР

Българско национално радио

БНТ

Българска национална телевизия

ЕРИК

Единен регистър по Изборния кодекс

ИК

Изборен кодекс

Коалиция СДС

Коалиция „Съюз на десните сили”

СП

Сметна палата

ЦИК

Централна избирателна комисия


Част първа

РЕЗЮМЕ

В съответствие с утвърдената Програма за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и на основание Заповед № ОД-4-057 от 09.04.2012 г. се извърши одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България на Коалиция „Съюз на десните сили” (СДС) с изискванията на Изборния кодекс (ИК).

Одитната задача обхвана проверка и оценка на: спазване изискванията на ИК за финансиране на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на републиката от Коалиция СДС; спазване изискванията за изготвяне от Коалиция СДС и представяне пред СП на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на републиката; съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи, в т.ч. на отчетените разходи и установените при насрещните проверки данни.

Основни констатации и оценки: 1. Данните за банковата сметка на Коалиция СДС пред Сметната палата са представени в законоустановения срок.

 2. Спазени са изискванията на ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

 3. Посочените в отчета разходи съответстват на тези, установени при проверките по първични документи и на проверените разходи от насрещните проверки на информацията, предоставена от доставчиците на съответните стоки/услуги, с изключение на едно плащане за участие в телевизионно предаване, извършено от кандидата за президент на Коалиция СДС и неотразено в отчета.

 4. Предоставената и публикувана информация в Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) е непълна, като не е представена декларация за произход на средства на кандидата за президент. С това са нарушени изискванията на чл. 158, ал. 2, т. 5 от ИК.

 5. Спазени са законовите изисквания и забрани за финансиране на предизборната кампания на Коалиция СДС.

 6. Спазено е законовото изискване приходи и разходи, свързани с предизборната кампания на стойност над 1 000 лева да се извършват по банков път.

 7. Спазено е законовото ограничение за финансиране на изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

 8. Реално извършените разходи не надвишават реално получените приходи от финансиране и регламентирания с Изборния кодекс общ праг на финансиране на кампанията на Коалиция СДС.


Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът е осъществен на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-4-057 от 09.04.2012 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.2. Информация за одитирания обект

Коалицията от партии „Съюз на десните сили" е регистрирана в Централната избирателна комисия (ЦИК) с Решение № 668-ПВР от 02.09.2011 г. с наименование „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ – СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали”, БДФ”. Кандидатите за президент и вицепрезидент са регистрирани в ЦИК с Решение № 818-ПВР от 17.09.2011 г. Издигнатите кандидати са участвали в проведените на 23.10.2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката.

Коалиция ”Съюз на десните сили„ включва следните политически партии (ПП), всяка от които е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г. по реда на чл. 82 от ИК: ПП ”Съюз на демократичните сили„, ПП „Обединени земеделци”, ПП „Демократическа партия”, ПП „Движение Гергьовден”, ПП „Съюз на свободните демократи”, ПП „Български демократичен съюз „Радикали” и ПП „Български демократически форум”.

На 15.09.2011 г. представители на съставните на коалицията партии са взели решение за издигане на кандидатурата на Румен Димитров Христов за президент и за издигане на кандидатурата на Емануил Николов Йорданов за вицепрезидент. Със същото решение Мартин Димитров Димитров е определен за представляващ Коалиция СДС.3. Цели на одита
Целта на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на Изборния кодекс при финансирането на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент от Коалиция СДС, като обществеността се информира за:

1. спазването на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на Коалиция СДС (чл. 157 във връзка с чл. 84, ал. 4, т. 5 от ИК);

2. спазването на изискването на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на хартиен и електронен носител от Коалиция СДС на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуването й в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК);

3. спазването на изискванията на чл. 159 от ИК за изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания;

4. законосъобразността на използваните източници за финансиране на предизборната кампания, регламентирани с чл. 150, ал. 2 от ИК, както и за спазване на законовата забрана за финансиране и подпомагане на предизборната кампания (чл. 152 от ИК);

5. установените реално извършени разходи във връзка с предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент;

6. съответствието на декларираните приходи в отчета и реално извършените разходи за предизборната кампания;

7. спазването на определените с чл. 155 от ИК размери за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за президент и вицепрезидент.


4. Обхват на одита
В обхвата на одитната задача се включват проверки за спазване изискванията на ИК за финансиране на предизборната кампания за избори на президент и вицепрезидент от Коалиция СДС:

1. Проверка за спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на Коалиция СДС, съгласно чл. 157 от ИК;

2. Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета от Коалиция СДС, съгласно чл. 159 от ИК;

3. Проверка за съответствие на предоставената от Коалиция СДС информация по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК със законово регламентираната и за спазване на срока за изпращането й на Сметната палата за публикуване в ЕРИК, съгласно чл. 158, ал. 4 от ИК;

4. Проверка за спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания със собствени средства на партиите, които участват в Коалиция СДС, средства на кандидатите и дарения от физически лица:

4.1. проверка за спазване на ограничението за размера на даренията, получени от едно физическо лице до 10 000 лв., съгласно чл. 151, ал. 1 от ИК и на изискването за представяне на декларация за произход на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице нахвърля 1 000 лв., съгласно чл. 154, ал. 1 от ИК;

4.2. проверка за спазване на законовото изискване за представяне на декларации за произход на средствата, предоставени за финансиране на предизборната кампания от издигнатите кандидати, съгласно чл. 154, ал. 2 от ИК;

4.3. проверка за спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания, съгласно чл. 152 от ИК;

4.4. проверка за спазване на изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК, приходи за предизборната кампания над 1 000 лв. да се извършват по банков път;

5. Проверка на предоставените собствени средства от ПП, участващи в коалицията;

6. Проверки (насрещни) за установяване на размера на реално извършените разходи за медийни услуги, за социологически проучвания, за консултантски услуги, за плакати, флаери, диплянки, брошури и за масови прояви от коалицията и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените насрещни проверки;

7. Проверка за съответствие на отчетените поети задължения с реално установените от насрещните проверки;

8. Проверка за спазване на определеното с чл. 155, ал. 1, т. 2, б. „а” от ИК ограничение на размера за финансиране на предизборната кампания при избори за президент и вицепрезидент на републиката;

9. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи.


5. Критерии за оценка
1. Спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания;

2. Спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета от Коалиция СДС:

2.1. изготвяне на отчета по утвърдения от Сметната палата образец;

2.2. представяне пред Сметната палата на отчета на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и с декларации за произход на средствата, предоставени от кандидати;

2.3. представяне на отчета пред Сметната палата в законоустановения срок;

3. Съответствие на предоставената от коалицията информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания с изискуемата се информация по реда на


чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра;

4. Спазване на законоустановения срок по реда на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне на новопостъпилата информация по чл. 158, ал. 2 за публикуване в ЕРИК;

5. Спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания:

5.1. спазване на законовото ограничение относно размера на даренията, получени от едно физическо лице (чл. 151, ал. 1 от ИК);

5.2. наличие на декларация/и за произход на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1 000 лв.;

5.3. наличие на декларация/и за произход на средствата, предоставени за предизборната кампания от издигнатите кандидати, когато размерът на средствата е над 1 000 лв.;

5.4. спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания (чл. 152 от ИК);

5.5. спазване на изискването приходи за предизборната кампания над 1 000 лв. да се извършват по банков път (чл. 154, ал. 4 от ИК);

6. Спазване на законовото изискване разходи за предизборната кампания над 1 000 лв. да се извършват по банков път ;

7. Съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи от коалицията от партии:

7.1. съответствие на отчетените приходи с установените от проверките приходи, използвани за финансиране на кампанията;

7.2. съответствие на отчетените разходи с установените от проверките реално извършени разходи;

7.3. съответствие на отчетените поети задължения с реално установените от извършените проверки.

Част трета

КОНСТАТАЦИИ
1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на Коалиция СДС и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на Коалиция СДС

В Сметната палата са представени данни за новооткрита банкова сметка на Коалиция СДС по обслужване на предизборната кампания в законоустановения 5-дневен срок от регистрацията за участие в изборите за президент и вицепрезидент.1

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на Коалиция СДС, е представен в Сметната палата, с писмо вх. № 48-00-529 от 21.11.2011 г., в съответствие със срока регламентиран от чл. 159, ал. 1 от ИК. Отчетът е представен на хартиен и електронен носител и съответства по форма на утвърдения от Сметната палата образец.2 Правилно към отчета са приложени:


  1. Извлечение от банковата сметка;

  2. Справка за собствените средства на политическите партии, участващи в Коалиция СДС за финансиране на предизборната кампания – Приложение КП 1;

  3. Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания - Приложение КП 2 - с нулеви стойности;

  4. Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от Коалиция СДС – Приложение КП 3 - с нулеви стойности.

  5. Разшифровка на отчетените „Други разходи за външни услуги” в Раздел „Разходи” по т. 2.8 към отчета – Приложение КП 4.

Съгласно отчета не са получени дарения от физически лица и не са предоставени собствени средства на издигнатите кандидати, и съответно към отчета не са приложени декларации за произход на средства, превишаващи 1 000 лв.3

Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 84, ал. 4, т. 5 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на Коалиция СДС и изискванията на чл. 159, ал. ал. 1-3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.
2. Съответствие на информацията, предоставена от Коалиция СДС в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

В резултат на проверката се установи:

2.1. Предоставена и публикувана е в ЕРИК информация за наименованието на Коалиция СДС и лицето, което го представлява в съответствие с изискванията на
чл. 158, ал. 2, т. 2 от ИК;

2.2. Предоставени са данни за две агенции: Социологическа агенция ЕСТАТ ООД и агенция за реклама в Интернет КСЕНИУМ ООД.

2.3. Не е представена декларация за произход на средства на издигнатия кандидат за президент, превишаващи 1 000 лв.4

Предоставената от Коалиция СДС информация по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК е в съответствие със законово регламентираната, като същата е изпращана в хода на предизборната кампания в Сметната палата и е публикувана в ЕРИК, съгласно чл. 158, ал. 4 от ИК.

Предоставената и публикувана информация е непълна, с което са нарушени изискванията на чл. 158, ал. 2, т. 5 от ИК.3. Спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания

Общият размер на декларираните приходи в отчета на Коалиция СДС е 343 632 лв. Посоченият източник на финансирането на предизборната кампания е държавна субсидия в същия размер. Финансирането на предизборната кампания е осъществено изцяло от държавната субсидия на политическа партия „Съюз на демократичните сили” съгласно решение на Националния изпълнителен съвет на партията от 30.08.2011 г. В отчета не са декларирани приходи от дарения от физически лица и собствени средства на издигнатите кандидати и съответно към отчета не са приложени декларации за източник на средства, надвишаващи 1 000 лв. При одита се установиха платени средства от кандидата за президент на Коалиция СДС извън отчетените разходи и съответно невключени в отчета по приходите. 5

От анализа на първичните документи и данните от отчета се констатира, че законосъобразно не са приемани анонимни дарения, такива от юридически лица и еднолични търговци, от чуждестранни физически лица, от религиозни институции и от чужди правителства и чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или организации с идеална цел.

Спазени са законовите изисквания и забрани за финансиране на предизборната кампания на Коалиция СДС.
4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Отчетените от Коалиция „Съюз на десните сили” разходи за кампанията за избор за президент и вицепрезидент са общо 343 632 лв. Извърши се анализ на структурата на разходите по икономически елементи и по видове.6 Разходите за материали (гориво) са 4 095 лв. (1,19 на сто), разходите за външни услуги - 265 596 лв. (77,29 на сто), разходите за командировки – 3 414 лв. (0,99 на сто), разходите за поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, предоставени към датата на предизборния ден – 70 299 лв. (20,46 на сто) и разходите за такси – 228 лв. (0,06 на сто). Делът на разходите за медийни услуги е 35,71 на сто – (122 727 лв.), като тези разходи по видове медии са за: печатни медии - 21 893 лв. (6,37 на сто); електронни медии - 13 047 лв. (3,80 на сто); БНР и БНТ –31 816 лв. (9,26 на сто); частни радиа – 15 984 лв. (4,65 на сто); частни телевизии – 39 987 лв. (11,64 на сто). Останалите отчетени разходи за външни услуги включват: разходи за социологически проучвания – 6 000 лв. (1,75 на сто); разходите за плакати, флаери, дипляни и брошури - 119 721 лв. (34,84 на сто); разходите за пощенски и куриерски услуги – 5 040 лв.


(1,47 на сто); разходите за наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други – 10 254 лв. (на 2,98 на сто) и други разходи за външни услуги – 1 554 лв. (0,45 на сто).

Отчетените поети задължения за получени стоки и услуги, предоставени към датата на изборния ден в размер на 70 299 лв. са по силата на два договора – с ИК „ЗИП” ЕООД и с „Естат” ООД, съгласно които разплащането следва да се извърши до 31.12.2011 г. По характер поетите задължения представляват – 6 000 лв. за социологически проучвания, платени по банков път на 21.12.2011 г. по една фактура и 64 299 лв. за печатни материали – дипляни, календарчета, трансперанти, постери и др., платени по четири фактури на 21 и 22 декември 2011 г. На тази база делът на разходите за социологически проучвания за кампанията е 3,49 на сто, а за плакати, дипляни и други е 53,55 на сто, т.е. тези услуги са с най-голям дял в общо разходи.

В отчета са посочени всички разходи и поети задължения за получени стоки/услуги за предизборната кампания, предоставени към датата на изборния ден, в съответствие на констатираните факти и обстоятелства при извършване на проверката.7

При приетата същественост по характер са проверени за законосъобразност всички декларирани и отчетени разходи от Коалиция „Съюз на десните сили”.

Отчетените разходи са документално обосновани.

Отчетените разходи по елементи на отчета съответстват на установените при проверката реално извършени и групирани по формата на отчета разходи на база на първичната документация8.
4.1. Спазване на законовото изискване разходи за предизборната кампания над 1 000 лв. да се извършват по банков път.

Всички плащания над 1 000 лв. (по 36 фактури за 243 967,74 лв.), представляващи 71 на сто от общия размер на отчетените разходи, са извършени по банков път в съответствие с изискванията на чл. 154, ал. 4 от ИК9. След разплащането през м. декември 2011 г. на сумите по поетите задължения, извършено чрез банковата сметка на Коалицията, делът на плащанията по банков път е 91,45 на сто.


4.2. Съответствие между отчетените и установените разходи от проверката на първичната документация на Коалиция „Съюз на десните сили” и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги.

В съответствие с одобрения обхват на одита на етапа на планиране, при изпълнението на одита са извършени насрещни проверки на разходите за медийни услуги и разходите за плакати, флаери, диплянки, брошури и други, разходите за социологически проучвания и за масови прояви.

При извършената проверка по първични счетоводни документи не са установени разходи за консултантски услуги, което съответства на информацията, посочена в отчета на Коалицията.

4.2.1. Проверените разходи по видове медийни услуги са както следва:10

4.2.1.1. Разходи за печатни медии

Отчетени разходи за 21 893 лв. съответстват на установените при проверките по първични документи;

4.2.1.2. Разходи за електронни медии

Отчетени разходи за 13 047 лв. съответстват на установените при проверките по първични документи.

4.2.1.3. Разходи за БНТ

Отчетени разходи за 30 756 лв. съответстват на установените при проверките по първични документи

4.2.1.4. Разходи за БНР

Отчетените разходи за БНР – 1 060 лв. съответстват на установените при проверките по първичните документи с една незначителна разлика от 40 лв., с колкото отчетените разходи са повече от действително платените услуги;

4.2.1.5. Частни радиа

Отчетени разходи за 15 984 лв. съответстват на установените при проверките по първични документи;

4.2.1.6. Частни телевизии

Отчетени разходи за 39 987 лв. съответстват на установените при проверките по първични документи;

4.3. Отчетените разходи за социологически проучвания – 6 000 лв. съответстват на установените при проверките;

4.4. Отчетените разходи за плакати, флаери и др. – 119 721 лв. съответстват на установения размер при извършената проверка по първични счетоводни документи;

4.5. Отчетените разходи за масови прояви – 300 лв. съответстват на установените при извършената проверка по първични счетоводни документи11;

4.6. Отчетените разходи за пощенски и куриерски услуги, телефони в размер на 5 040 лв. съответстват на установените при проверките на първичните документи;12

4.7. Отчетените разходи за наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други – 10 254 лв. съответстват на установените при проверките по първични документи, с една незначителна разлика от 40 лв., с колкото действително платените услуги са повече от посочените в отчета13;

4.8. Отчетените други разходи за външни услуги – 1 554 лв., представляващи плащания по фактури за общински медии и за поддържане интернет страницата на Коалицията за президентските избори14 съответстват на установените при проверките;

4.9. Отчетените разходи за такси – 228 лв. съответстват на установените при проверките;

4.10. Отчетените разходи за командировки – 3 414 лв. съответстват на установените при проверките15;

4.11. Отчетените разходи за материали в размер на 4 095 лв. представляват платени средства за гориво и съответстват на сумата по една фактура, разплатена по банков път. Горивото е разходвано за автомобили на ПП СДС.16

4.12. Поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, предоставени към датата на изборния ден

Отчетените разходи за поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания, предоставени към датата на изборния ден – 70 299 лв. съответстват на установените при проверките17.
4.13. Съответствие на отчетените разходи с установените от насрещни проверки по справки, предоставени от доставчици

Установените разходи по справки и документи, предоставени от доставчици на медийни услуги, рекламни материали и др. са на обща стойност 76 898,22 лв. При проверката на първичната документация, въз основа на която е изготвен отчета на Коалиция СДС и е представена в Сметната палата, се установиха разходи в размер на 75 698,22 лв. - с 1 200 лв. по-малко. Не са налични първични счетоводни документи и не са включени в отчета на Коалиция СДС платени услуги на ТВ Европа за участие в предаване по време на предизборната кампания, за което не е уведомено лицето, упълномощено да отговаря за разходите и отчетността на кампанията на ПП СДС.18 Доставчикът на услугата е изготвил фактура № 1000011764 с дата 10.10.2011 г. на стойност 1 200 лв. с ДДС. Фактурата е издадена на кандидата за президент на коалицията, посочен като МОЛ.19 Сумата е постъпила по банковата сметка на доставчика на 10.10.2011 г. с посочен в дневното банково извлечение наредител кандидата за президент на Коалиция СДС.20 Вносната бележка е с дата 10.10.2011 г.21 Всички останали разходи по проверени 32 издадени фактури от доставчици съответстват на данните от първичните счетоводни документи и са вярно отразени в отчета на Коалиция СДС. Данните на доставчиците за извършените плащания съответстват на информацията за движението по банковата сметка, от която са извършени плащанията.22


Всички разходи за медийни услуги, за реклами и други разходи за външни услуги, установени при насрещните проверки, съответстват на разходите при проверките по първичните документи на Коалиция „Съюз на десните сили” и са посочени в отчета, с изключение на едно плащане, извършено от кандидата за президент на Коалицията.

Спазено е законовото изискване за превеждане по банков път на суми над 1 000 лева.
5. Спазване на определеното с чл. 155, ал. 1, т. 2, б “а“ от ИК ограничение за общия размер за финансиране на предизборната кампания на Коалиция „Съюз на десните сили”

Общият размер на финансирането на предизборната кампания на Коалиция „Съюз на десните сили” за избор на президент и вицепрезидент се определя като се прилагат изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 2, б. „а” от ИК, съгласно които общият размер на финансирането на предизборната кампания на инициативните комитети при избор на президент и вицепрезидент на републиката не може да надхвърля 2 000 000 лв. Реалният размер на установените при проверката и посочени в отчета приходи на Коалиция СДС не превишават законоустановения праг на финансиране.Спазени са законовите ограничения за финансиране на изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от Коалиция СДС

При извършените проверки е установено финансиране на предизборната кампания в размер на 344 832 лв., което превишава с 1 200 лв. отчетените приходи.

Със същата сума извършените и изплатени разходи превишават отчетените.

Установените при проверките поети задължения за плащане са отчетени.Реално извършените разходи не надвишават реално получените приходи за финансиране и регламентирания с Изборния кодекс общ праг на финансиране на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент.

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания отразява постъпилите приходи и реално извършените разходи, с изключение на извършено плащане за участие в телевизионно предаване.
Настоящият одитен доклад е издаден на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Разпореждане № 121 от 13.09.2012 г.
В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 12 броя
одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София,
ул. „Екзарх Йосиф” № 37.ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0400005712
Приложения №

Брой

страници

1.

Приложение № 1 - Отчет на Коалиция СДС за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за избори на президент и вицепрезидент през 2011 г.; Приложения КП 1, КП 2, КП 3 и КП 4; Извлечение за хронологичното движение по банковата сметка, открита на името на Политическа партия СДС, обслужваща предизборната кампания и придружително писмо.

23ОПИС

НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0400005712
Одитни доказателства

Брой

страници

1

РД-И-07 За проверка на съответствието на предоставената от Коалиция „Съюз на десните сили” информация по реда на чл.чл. 157 и 158, ал. 2 от ИК със законово регламентираната и за спазване на срока за изпращането й на Сметната палата за публикуване в ЕРИК, съгласно чл. 158, ал. 4 от ИК

4

2

РД-И-06 За проверка спазването на законовия срок до 30 дни след изборния ден пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за избори за президент и вицепрезидент на Република България, придружен с извлечение от банковата сметка, съгласно чл. 159 от ИК от Коалиция СДС

4

3

Констативен протокол за документиране резултатите от извършена проверка на документи, свързани с извършени разходи по време на предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България

2

4

РД-И-05 За установяване на извършените разходи и съответствието им с отчетените разходи по елементите на отчета на Коалиция СДС, свързани с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г.

3

5

РД-И-04 За групиране на разходите по икономически елементи, извършени от Коалиция СДС във връзка с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България

18

6

РД-И-02 За установяване на извършените разходи, определени за целите на одита като съществени по стойност, и съответствието им д отчетените разходи от Коалиция СДС, свързани д предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент

13

7

РД-И-03 За установяване на съответствието между извършените и отчетените разходи от Коалиция СДС, свързани с кампанията за избиране на президент и вицепрезидент през 2011 г. и определени за целите на одита като съществени по характер

3

8

Фактура № 1000011764 от 10.10.2011 г.

1

9

Извлечение от банкова сметка на ТВ Европа АД от дата 10.10.2011 г.

1

10

РД-И-09 За извършване на насрещна проверка за установяване на съответствие между информацията, предоставена от доставчици на медийни и рекламни услуги и проучвания и отчетените реално извършени разходи на Коалиция СДС, свързани с предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент през 2011 г.

4

11

Писмо на финансовия директор на ПП СДС, упълномощен да отговаря за разходите и отчетността на предизборната кампания на Коалиция СДС.

1

12

Пояснения от кандидата за президент и вносна бележка от 10.10.2011 г.

2

1 ОД № 1 – РД-И-07

2 Приложение № 1

3 ОД № 2 – РД-И-06

4 ОД № 1 - РД-И-07; ОД № 3 - РД-И-08

5 ОД № 3 - РД-И-08

6 Относителният дял на всички разходи по елементи на отчета и по видове разходи е изчислен спрямо общия размер на отчетените разходи от Коалицията.

7 ОД № 4 - РД-И-05

8 ОД № 5 - РД-И-04

9 ОД № 5 - РД-И-04

10 ОД № 7 - РД-И-03

11 ОД № 7 - РД-И-03

12 ОД № 6 - РД-И-02

13 ОД № 6 - РД-И-02

14 ОД № 6 - РД-И-02

15 ОД № 6 - РД-И-02

16 ОД № 1 – РД-И-07

17 ОД № 6 - РД-И-02

18 ОД № 11

19 ОД № 8

20 ОД № 9

21 ОД № 12

22 ОД № 10 - РД-И-09


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет
download -> Доклад №0100005213 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Бяла, област Русе, за 2012 г. София 2013 г. Съдържание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница