Информация към обява за събиране на оферти по чл. 20, Ал. 3 От зопстраница1/2
Дата31.03.2018
Размер0.54 Mb.
  1   2
ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВА

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ БЯЛ РУНД ХОРИЗОНТ ЗА СТУДИЯ 3 И 5 НА БНТ”

Изготвил:

Цветелина Трайкова – главен експерт в отдел „ОП”:

Съгласували:

Асен Илиев – началник на отдел „ОП”

Маргарита Николова - директор на дирекция „ФС”:
гр. София, 2016 г.
С ъ д ъ р ж а н и е

1. Обява (по образец).

2. Техническа спецификация.

3. Указания за подготовка на офертата и условия за участие.

4. Проект на договор;

5. Приложения:

6. Образец на Техническо предложение, съдържащо;

6.1. Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договора;

6.2. Декларация за срока на валидност на офертата;

7. Образец на ценова оферта;

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

10. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП;

11. Декларация за свързани лица;

12. Декларация за неразгласяване на информация;

13. Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

14. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

"ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ БЯЛ РУНД ХОРИЗОНТ ЗА СТУДИЯ 3 И 5 НА БНТ”
I. ОБЕКТ: СТУДИО 3 - БНТ

1.Определяне на темата:

Изработка, доставка и монтаж на бял рунд хоризонт и окачването му на релсовия път в Студио 3.


2.Изходни данни:

 • Безшевен рундхоризонт от плътно тъкан памучен плат, с тежест от -200-300g/m²,

 • Дължина на рунд хоризонта -70 м линейни

 • Височина на рунд хоризонта -630 m² / 615 m², чист размер; за подгъв и окачване – 15 см по цялата дължина/

 • Изработване на подгъви, крепежи и поставяне на тежест в подгъва за изпъване на -70 м линейни

 • Цвят-бял,

 • Ширит -70 м линейни

 • Капси и връзки за закрепване –235 броя

 1. Ориентировъчна цена - 25 800 лв. без ДДС,

 • Със сертификати за негоримост според стандарт: БДС EN 13773 или еквивалент.

4. Допълнителни изисквания

 • Транспорт и монтаж /окачване/ в Студио 3 на БНТ;

 • Всички крепежи да са съобразени със съответната товароносимост;

 • Гаранция –минимум 5 години;

 • Срок за изработка, доставка и монтаж е 30 работни дни от датата на поръчка/договора


II. ОБЕКТ: СТУДИО 5 - БНТ
1.Определяне на темата:

Изработка, доставка и монтаж на бял рунд хоризонт и окачването му на релсовия път в Студио 5.


2. Цел на заданието:

Да се дадат всички изходни данни за подходящ рунд хоризонт за Студио 5 - БНТ3.Изходни данни:

 • Безшевен рунд хоризонт от плътно тъкан памучен плат, с тежест от -200-300g/m²,

 • Дължина на рунд хоризонта -45 м линейни

 • Височина на рунд хоризонта -495 m² / 480 m², чист размер; за подгъв и окачване - 15см по цялата дължина/

 • Изработване на подгъви, крепежи и поставяне на тежест в подгъва за изпъване на - 45 м линейни

 • Цвят-бял,

 • Ширит - 45 м линейни

 • Капси и връзки за закрепване –150 броя

 • Ориентировъчна цена - 16 700 лв. без ДДС.

 • Със сертификати за негоримост според стандарт: БДС EN 13773 или еквивалент.

3. Допълнителни изисквания

 • Транспорт и монтаж /окачване/ в Студио 5 на БНТ

 • Всички крепежи да са съобразени със съответната товароносимост

 • Гаранция –минимум 5 години;

 • Срок за изработка, доставка и монтаж е 30 работни дни от датата на поръчка/договора

У К А З А Н И Я

 1. ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

 2. І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА.

 3. 1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявата за обществената поръчка.

 4. 2. Не може да участва в обществената поръчка лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

 5. 2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

 6. 2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

 7. 2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

 8. 2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

 9. 2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

 10. * Изискванията по т. 2.1, 2.2 и 2.6 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а именно:

 11. 1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 12. 2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

 13. 3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 14. 4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

 15. 5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

 16. 6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

 17. 7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

 18. 8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;

 19. 9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

 20. 3. В обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено юридически лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 21. 4. Посочените в т. 2 и т. 3 изисквания се отнасят за всички участници.

 22. 5. В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

 23. 6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изисквания на т. 2 се прилагат и за подизпълнителите.

 24. 7. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.

 25. 8. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

 26. 9. В обществената поръчка за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

 27. 10. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

 28. 11. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на обществената поръчка да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

 29. 12. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.


ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

5. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в обществената поръчка;

5.1. юридическо лице регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с него лица и неговите действителни собственици, освен в случайте на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Забраната се отнася за пряко или косвено участие в процедурата.

5.2. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в документацията;

5.3. който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;

5.4. който е свързано лице с друг участник;

5.5. за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

6. Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.З абележка: Представянето на оферта за участие в настоящата обществена поръчка, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с настоящата обществена поръчка са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, етаж 2, стая 218, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявата за обществената поръчка.

3. Протокола на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпраща на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка или по факс.

Избраният от Възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението.

Когато протоколът не е получен от участника по някой от начините, посочени в т.3, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Протоколът се смята за връчен от датата на публикуване на съобщението.

4. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

5. Възложителят удължава срока по за подаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти..

5.1. След изтичане и на допълнителния срока се разглеждат и оценяват получените оферти независимо от техния брой.

6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

2. Документите по т. 1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

2.3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се използва друг начин за представяне.

3. Офертите трябва да бъдат адресирани до Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" №111, Стопански административен блок, ет.2, стая 218 в срок до 17:00 часа на 03.08.2016 г., включително.

4. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

5. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника в обществената поръчка. Възложителят не носи отговорност и не дължи възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника.

6. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в обществената поръчка.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.

7. Върху непрозрачната опаковка трябва да бъде отбелязана следната информация:

● Адрес на възложителя: гр. София, Българска национална телевизия, НРТЦ, бул. "Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, ет.2, стая 218;

● Наименование, адре

с, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника;

● Следното означение: “За участие в обществена поръчка чрез обява с предмет: "Изработка и доставка на два броя бял рунд хоризонт за студия 3 и 5 на БНТ”

Върху непрозрачната опаковка не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

7.1. В непрозрачна опаковка се поставя оферата на участника и се прилага информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор.

8. При приемане на офертата върху непрозрачната опаковка се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

9. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

9.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

9.2. При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието.

9.3 Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.

9.4 Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

9.5. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя. В случаите, при които се подава информация до автоматизирани системи за електронна обработка, срокът изтича:

9.5.1. в 24,00 ч. на този ден – при системи, които работят без прекъсване;

9.5.2. в срок, определен от възложителя, но не по-рано от приключване на работното време, когато системата работи с прекъсване.

10. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват участника или от съответно упълномощени лица.

11. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на копията.

„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява участника или изрично упълномощено от него лице.

12. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

13. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 120 календарни дни от крайния срок за получаването им.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в обществената поръчка.

14. Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея следва да бъдат номерирани.


V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

В голямата запечатана непрозрачна опаковка се поставят следните документи:1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата документация, участниците в обществената поръчка трябва да представят следните документи:

1.1. Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

1.2. При участници обединения - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо, а именно: копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и:

1.2.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

1.2.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

1.2.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

1.2.4. друга информация и документи, изискани от възложителя, а именно:

1.3. Образец на Техническо предложение, съдържащо:

1.3.1 Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договора;

1.3.2. Декларация за срока на валидност на офертата;

1.3.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

1.3.4. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

1.3.5. подробна техническа спецификация на всеки един продукт, който се оферира;

1.3.6. гаранционни условия.

1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

1.5. Доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, в случай на ползването на подизпълнител/и.

1.6. Декларация за неразгласяване на информация.

1.7. Декларация за свързани лица;

1.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;

1.9. Ценово предложение, ведно с Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

2. За доказване на технически и професионални способности участникът трябва да представи следните документи:

2.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмет на обявата, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

За дейности с идентичен или сходен предмет ще се считат доставки на рунд хоризонти.

Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за технически и професионални способности:

По т.2.1. Участникът следва да е изпълнил минимум три доставки с идентичен или сходен предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за дейността.

За дейности с идентичен или сходен предмет ще се считат доставки на рунд хоризонти.

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените доставки от всички членове в обединението.

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

Когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по-горе.Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница