Информация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за „Предоставяне на защитена комуникационна среда за свързване на всички структури на дфз на територията на Рстраница1/2
Дата27.09.2016
Размер440.56 Kb.
#10802
  1   2ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


"Избор на изпълнител за „Предоставяне на защитена комуникационна среда за свързване на всички структури на ДФЗ на територията на Р. България“, за периода на финализиране на откритата процедура по ЗОП, сключване на договор и предоставяне на услугата"
ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
І. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Предметът на настоящата обществена поръчка e предоставяне на защитена комуникационна среда за свързване на всички структури на Държавен фонд „Земеделие” на територията на Република България, с адреси посочени в точка 4 - „Място за изпълнение на поръчката“ от настоящата информация към публичната покана. Поръчката включва осъществяване на свързаност чрез оптична преносна среда между крайните активни мрежови устройства на Държавен фонд „Земеделие” и съответните устройства в техническите възли на изпълнителя. Осигуряване на резервирана 3G или 4G свързаност при повреда на основното или резервираното наземни трасета.Обществената поръчка включва следните дейности:

 • Осигуряване на цифрова свързаност между всички географски точки на ДФЗ.

 • Изграждане на VPN мрежа, която да е криптографски защитена, чрез технология за криптирана комуникация в група GDOI-RFC3547с –използване на AES256+SHA, тип всеки с всеки.

2. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 6 /шест/ месеца, считано от пускане в експлоатация.

3. Прогнозна стойност на поръчката: Прогнозната стойност на обществената поръчка, съответно максимално допустимата стойност по договора за възлагане на обществена поръчка е в размер на 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева

4. Място на изпълнение на поръчката:

4.1.Място на изпълнение на услугата е Централно управление на Държавен фонд „Земеделие” и Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие, с адреси както следва:СПИСЪК С ГРАДОВЕТЕ КЪДЕТО СЕ ПОМЕЩАВАТ ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИНА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Град

Адрес

Основна свързаност

Резервирана свързаност

3G /4G

свързаност
Тип град

Бургас

ул.“Фердинандова” 5

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Видин

ул. “Симеон Велики" 68А

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Враца

ул. “Замбина-Старата баня”

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Габрово

ул. “Брянска” 30

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Добрич

ул. “Свобода” 1

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Кюстендил

ул. “Тодор Ангелов - Божаната” 8

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Ловеч

ул. “Търговска” 43

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Пазарджик

бул. “България” 53

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Перник

пл. "Кракра Пернишки" 1

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Русе

ул. “Борисова” 52

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Силистра

ул. “Симеон Велики” 23

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Сливен

ул. “Братя Миладинови” 18

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Смолян

бул. “България” 14

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Стара Загора

бул."Славянски" № 45

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Търговище

ул. “Иван Вазов” 1

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Шумен

пл. “Цар Освободител” 99

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 1

Благоевград

ул.“Чакалица” 6

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Варна

ул. “Д-р Пискюлиев” 1

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Велико Търново

бул."Христо Ботев" 82

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Кърджали

ул. “Миньорска” 4

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Монтана

бул. “Трети март” 74

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Плевен

ул. “Васил Левски” 1

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Разград

бул."Априлско въстание" 4

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

София-тест център

бул. "Цар Борис III" 136

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Хасково

ул."Христо Ботев" 1

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

Ямбол

ул. “Златен рог” 20

42Мbps

2Mbps

2Mbps

Тип 2

РИЦ Пловдив

бул. “Цар Борис ІІІ” 20А

1000Mbps

1000MbpsЦУ на ДФЗ

бул. "Цар Борис III" 136

1000Mbps

1000Mbps4.2. Място на доставката на оборудването да се извърши в Държавен фонд „Земеделие” – Централно управление, гр. София, бул. „Цар Борис III” №136
ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


 1. Съществуващо положение

На физическо ниво всеки офис на ДФЗ е свързан, чрез 2 (две) наземни оптични връзки към технически възел на доставчика. В случай на прекъсване на двете наземни свързаности е осигурена допълнителна 3G свързаност през мрежата на мобилен оператор със скорост 2Mbit/s. Между ЦУ София и РИЦ Пловдив за репликация на данни и синхронизиране на информационните системи е осигурена отделна свързаност със скорост 100Mbit/s. За работата на служителите от ОД Пловдив е осигурена допълнителна свързаност към ЦУ София със скорост 100Mbit/s. Двете връзки са отделени една от друга и са с различно предназначение На логическо ниво защитената комуникационна свързаност се реализира на принципа „всеки с всеки“ (Full Mesh) използваната технология за криптиране е GET-VPN с използване на стандарта AES256bit и криптографска хеш функция SHA1 Използват се маршрутизиращ протокол е BGPv4. Допълнително към това се предлага и възможност за работа извън офиса чрез имплементирането на частни виртуални мрежи от тип remote-access, чрез които служителите могат да влизат в корпоративната мрежа от всяко място, на което има достъп до Internet. Отдалечения достъп на мобилните потребители се реализира чрез SSL-VPN който се терминира на устройства тип ASA-5540. В ЦУ има два бордер рутера Cisco 7604-Sup32, два крипто рутера Cisco 7206 VRX-NPE-G2, които концентрират изградените частни виртуални мрежи от останалите градове и два Cisco 3825 сървъри за динамични ключове необходими за GET-VPN. В РИЦ Пловдив има два бордер рутера Cisco 7206 VRX-NPE-G1, два крипто рутера Cisco 7206 VRX-NPE-G1, които концентрират изградените частни виртуални мрежи от останалите градове и два Cisco 3825 сървъри за динамични ключове необходими за GET-VPN. Изградена е система за наблюдение параметрите и наличността на комуникационната свързаност и качеството на предоставената услуга. Сървърите са разположени в ЦУ – 2бр. и РИЦ – 1бр. За потребителите с отдалечен достъп се ползват Cisco ASA-5540 с IPS модули. Те служат като защитни предпазни стени за вътрешната мрежа , както и като система за засичане на неоторизиран достъп. Отдалечените офиси, който се свързват с ЦУ, РИЦ и помежду си са оборудвани с маршрутизатор Cisco 3825 с модул за ускоряването на криптирането с подходящ софтуер (Sec) с модул FXS четирипортов. Централата в София е свързана към два различни Internet доставчика, а РИЦ Пловдив има самостоятелен достъп до световната мрежа от един доставчик. Синхронизацията между централния и резервния офис се извършва през наета криптирана оптична линия от София до Пловдив. В случай на срив на мрежата в София, центърът в Пловдив незабавно поема ролята на Централното Управление без тази смяна да доведе до прекъсване на работата. В регионалните центрове на ДФЗ е изградена система за афтентикация и достъп до мрежовата среда в съответствие със стандарта 802.1х. Има инсталиран RADIUS сървър интегриран с Активната Директория във всеки офис на организацията.

 1. Изисквания към предоставяната комуникационна услуга на ДФЗ.

Участниците трябва да предложат комплексно техническо решение, което в максимална степен да удовлетвори реализацията на защитената комуникационна свързаност. Това решение трябва да бъде съобразено с техническите изисквания, да включва най-новите постижения на съвременните технологии, да осигури дълготрайно запазване на направените инвестиции, да бъде лесно за поддръжка и бъдещо разширяване. Да позволява пренос на гласова и видео информация.
Функциониращата, защитена мрежа, която да отговаря на всички изисквания за сигурност в съвременните комуникационни мрежи. в отдалечените офиси на Разплащателната агенция разположени във всички областни градове на България. Мрежата трябва да бъде йерархично структурирана, и напълно резервирана, не бива да има точка на слабост която да доведе до нейния срив. Общата постановка включва Информационен център(ИЦ) в Централно управление (ЦУ) на ДФ”Земеделие” в София, и синхронизиран към нея резервен Информационен център (РИЦ) в Пловдив. Областните дирекции (ОД) на Разплащателната агенция, трябва да могат да се свързват по предоставените защитени комуникационни канали, както с ЦУ на ДФЗ, така и при случай на отпадане на централата да бъдат насочени към резервирания център в Пловдив. Тополагията на MPLS IP VPN мрежата трябва да бъде от тип „всеки с всеки “ ( Full Mesh).

Участникът трябва да предложи защитена комуникационна среда, която логически свързва регионалните дирекции на Разплащателната агенция към Изчислителния център в гр. София, в случай на отпадане на ЦУ София трябва да пренасочи трафика към РИЦ Пловдив. Трябва да се осигури също така свързаност на всички дирекции помежду им. Предоставената комуникационна среда трябва да позволява изграждането на логически мрежи върху нея, без необходимост от намеса на оператори.


2.1 Комуникационна свързаност на регионалните дирекции на ДФЗ

Участникът да предложи цифрова свързаност за всяко регионално поделение на ДФЗ с първоначално заявен капацитет до Изчислителния център в София с абонатен интерфейс FastEthernet 100 BaseTX c порт за конектор тип RJ45. Трябва да се осигури резервирана наземна свързаност, която да поеме автоматично трафика в случай на отпадане на основната и също с абонатен интерфейс FastEthernet 100 BaseTX c порт за конектор тип RJ45. Резервна връзка трябва да се изгражда след отпадане на основната, и да е през различни физически трасета и канални мрежи от основната. Третото резервиране на свързаността трябва да бъде реализирана през 3G и/или 4G мрежата на мобилен оператор (абонатен интерфейс FastEthernet 100 BaseTX c порт за конектор тип RJ45), като трябва да се гарантира отделяне на трафика от този на останалите клиенти на съответната компания. Трафика от мобилната свързаност на градовете (през 3G и/или 4G мрежа) трябва да се маршрутизира през мрежата на Участника и да се достави до ЦУ София , а при отпадане на София в РИЦ Пловдив.

Капацитетите, които трябва да се осигурят за резервиране са дадени в таблицата №1

таблицата №1Градове

Основна наземна свързаност

Резервирана наземна свързаност

3G/4G свързаност

Бургас

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Видин

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Враца

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Габрово

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Добрич

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Кюстендил

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Ловеч

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Пазарджик

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Перник

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Русе

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Силистра

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Сливен

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Смолян

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Стара Загора

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Търговище

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Шумен

10Мbps

2Mbps

2Mbps

Благоевград

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Варна

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Велико Търново

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Кърджали

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Монтана

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Плевен

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Разград

20Мbps

2Mbps

2Mbps

София-тест център

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Хасково

20Мbps

2Mbps

2Mbps

Ямбол

20Мbps

2Mbps

2Mbps

РИЦ Пловдив

1000Mbps

1000Mbps

Без 3G/4G свързаност

ЦУ на ДФЗ

1000Mbps

1000Mbps

Без 3G/4G свързаност
 • Първоначално заявеният капацитет за Регионалните дирекции (тип І, съгласно таблицата №1 е 10 Mbps гарантиран обема на трафика и напълно симетрични.

 • Първоначално заявеният капацитет за Регионалните дирекции (тип IІ, съгласно таблицата №1е 20 Mbps гарантиран обема на трафика и напълно симетрични.

 • Заявеният капацитет между всяка Областна дирекция и Информационната централа в София може да варира в рамките на Опорната мрежа на кандидата, но дори в пикови моменти не бива да пада под 85% от договорирания, както и под 90% от средната месечна пропускателна способност за канал със съответния капацитет.

 • IP пакетите между ОД и Централата трябва да се маршрутизират през мрежата на кандидата. Участникът трябва да осигури една виртуална частна мрежа (VPN) между всяко Регионално поделение и Информационния център в София, както и една виртуална частна мрежа (VPN) между ОД и резервираният център в Пловдив и към всеки от останалите регионални центрове на базата Автономна система и IP мрежа, с която ДФ”Земеделие” разполага.

 • Списък и тип на Областните дирекции и техните адреси са дадени в точка 4 - „Място за изпълнение на поръчката“

2.2 Комуникационна свързаност на Информационния Център в град София.

Участникът да предложи оптична свързаност за Информационния Център в София към своята мрежа с 2 абонатни интерфейса GigabitEthernet 1000BaseT c порт за конектор тип RJ45(задължително условие) от два различни технически възела на доставчика и посредством използването на различни физически трасета и канални мрежи. През тези интерфейси Участникът трябва да осигури: • Цифрова свързаност на Информационния Център с мрежата си с капацитет 1000 Мбит/с за комуникацията с ОД. IP пакетите между Областните дирекции и Информационния Център трябва да се маршрутизират през мрежата на кандидата.

 • Цифрова свързаност на Информационния Център с резервираният център в Пловдив с капацитет 100 Мбит/с чрез криптирана и защитена връзка.

Връзките изградени между мрежата на кандидата и Информационния Център да позволяват изграждането на други логически канали (VLAN&VPN). Участникът да има техническа възможност да предостави физическа и логическа свързаност на Информационния Център с други субекти през своята инфраструктура на базата на VLAN.

2.3 Комуникационна свързаност на резервния информационен Център в Пловдив

Участникът да предложи оптична свързаност за резервираният център в Пловдив към своята мрежа с 2 абонатни интерфейса GigabitEthernet 1000 BaseT c порт за конектор тип RJ45(задължително условие).

През тези интерфейси Участникът трябва да осигури:


 • Цифрова свързаност на резервираният център в Пловдив с мрежата си с капацитет 100 Мбит/с за комуникацията с ОД. IP пакетите между Областните дирекции и резервираният център в Пловдив трябва да се маршрутизират автоматично при спиране на Главния информационен център в София през мрежата на кандидата.

 • Цифрова свързаност на резервираният център с Информационния Център в София с капацитет 100 Мбит/с чрез криптирана и защитена връзка. Тази връзка се използва за синхронизиране на съществуващата информационна система обслужваща бизнес задачите на организацията.

 • Участника да има две независими трасета за пренос между София и Пловдив. Да се въведат механизми за автоматична премаршрутизация при отпадането на едната връзка. Да се опишат в офертата на Участника.

Връзките изградени между мрежата на кандидата и Информационния Център да позволяват изграждането на други логически канали (VLAN&VPN). Участникът да има техническа възможност да предостави физическа и логическа свързаност на Информационния Център с други субекти през своята инфраструктура на базата на VLAN.2.4 Изисквания към защитената комуникационна мрежа:

 • Да осигурява свързаност на територията на страната с областните центрове.

 • Да има необходимата гарантирана пропускателна способност.

 • Да осигурява централизирано наблюдение и управление на всички ресурси.

 • Да има необходимата степен на защита, гарантираща недостъпност на други /чужди/ за организацията мрежи за достъп до предаваната информация.

 • Да осигурява възможности за разширение и развитие на услугите.

 • Основни характеристики на мрежата трябва да са: лесно разширяване за включване на нови възли и потребители,централизиран контрол върху съдържанието, централизиран контрол върху достъпа до ресурсите на мрежата,централизирано управление на мрежовите ресурси,минимални експлоатационни разходи.


2.5 Изисквания към VPN свързаността между офисите на ДФЗ.

Комуникацията във VPN мрежата, да бъде криптографски защитена, чрез технология за криптирана комуникация в група GDOI-RFC3547с –използване на AES256+SHA, тип всеки с всеки. • Областните центрове да са свързани с ИЦ в Централно управление

 • Областните центрове да са свързани с Резервния център в Пловдив

 • Областните центрове да са свързани по между си „всеки с всеки“ (Full mesh).

 • Криптографските ключове във VPN мрежата, да се обновяват периодично, с цел по-висока степен на сигурност на криптирането на трафика, но не по-малко от веднъж на 24ч. Комуникацията в криптографски защитената среда да е със запазване на информация от мрежовия слой на OSI модела - мрежовия адрес. Комуникацията в криптографски защитента среда, да е с употреба на сървъри за ключове, за менажиране на ключовете във VPN мрежата в отказоустойчива конфигурация. Машините раздаващи динамичните ключове трябва да бъдат дислоцирани в ЦУ – 2 бр. и разположени дублиращи в РИЦ Пловдив – 2 бр..

 • Да не се променят използваните до момента частни IP мрежи в инфраструктурата на ДФЗ.

 • Да се осигури класификация на отделните трафични потоци при изхода от Областните дирекции и да се приоритизират различните типове трафик по заявка на Възложителя. Най-важния трафик за организацията е работата с Информационна Система, която Оперира с GIS данни. Тя е Уеб базирана на сървъри в Централно управление. След това се нарежда изградената система за видеоконференции (продукт Lotus Same-Time). На трето място идва преноса на сканираните документи на деловодния софтуер. На четвърто място е оперирането на база данни Lotus, и Mail. После се нарежда цялата домейн структура/реплики между сайтове, софтуерни пакети за внедряване, мониторинг на системите и отдалечено администриране на ИТ ресурси/. На последно място VPN каналите ще бъдат използвани за предоставяне на централизиран защитен достъп до Интернет.


2.6 Изисквания към качеството на комуникационната услуга

Освен по физически параметри на връзката, комуникационната услуга трябва да отговаря на следните изисквания за качество: • Предоставената услуга да бъде с достатъчно ниво на сигурност, непозволяваща на никакъв външен трафик да прониква в защитената мрежа, както и да няма изтичане на информация.

 • Да осигурява, дори в пикови моменти, за всяка от връзките от Регионално поделение към Информационния център минимум 85% от договорирания капацитет, а на месечна база - не по-малко от 90% от средната пропускателна способност за съответния канал.

 • Да осигурява Клас на обслужване (QoS) за диференциране и приоритизиране на различни типове трафик.

 • Да е с гарантирано времезакъснение не по-голямо от 20 ms между Информационния Център и всеки отдалечен офис на организацията. В офертата си участника да предостави стойностите на време-закъсненията, за всеки регионален център

 • Участникът да обяви в офертата си максималната средната стойност на лимит на загуба на пакети (Packet Loss) между, кое да е регионално поделение и Информационния център в проценти, която гарантира, но не по-голямо от 0,3% (на година)

 • Участникът да обяви в офертата си средна стойност на вариация на закъснението на пакети (Jitter) между, кое да е регионално поделение и Информационния център, но не по-голямо от 20 %

2.7 Изисквания към поддръжката на комуникационната услуга:

 • Участникът трябва да гарантира услугата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

 • Да разполага с технически центърове за поддръжка на територията на София и Пловдив - осигуряващи денонощна поддръжка. Свързаността към мрежата на доставчика в гр. София да е към собствени технически възли, които разполагат с резервирана националната IP свързаност, резервираност на активните устройства обслужващи услугата, резервиране на електрозахранването, климатизация, система за контрол на достъпа, система за пожаро-известяване и пожаро-гасене, както и описание на други налични системи по телекомуникационни стандарти за поддръжка на технически центрове.

 • Участникът трябва да притежава на функционираща система за приемане на сервизни заявки касаещи изпълнението на поръчката (helpdesk система), собствена система за регистриране на проблеми (trouble ticketing система) и процедури за реакция в случай на необходимост. В офертата си участникът трябва да опише системите и възможностите, които те предоставят. Участникът трябва да предостави достъп до горе изисканите системи на техническите служители на ДФЗ - да се опише в офертата начина на предоставяне на достъп.

 • Участникът да опише в офертата си възможностите за следене в реално време от възложителя на състоянието на подадените заявки за възникнали проблеми и действията, които той е предприел.

 • Възложителят да кореспондира само и единствено с Изпълнителя, по отношение на всички аспекти от функционирането на услугата.

 • Участникът трябва да предложи в офертата си споразумение за ниво на обслужване (SLA), в което да гарантира достъпност на услугата от минимум 99,7 % на месечна база . В него да са описани точните параметри на договорената услуга и допустимите отклонения в качеството и евентуални компенсации за пропуснати ползи. Да се предложи, време за реакция при проблем и време за възстановяване на услугата при проблем.

 • Гарантирано време за възстановяване на услуга до VPN порт на Оператора:
Местоположение на VPN порт

Максимално време на възстановяване

Град София

2 часа

Град Пловдив

4 часа

Останалите Областни градове

  1. часа

2.8 Изискване към дейностите, които Участникът трябва да извърши за въвеждането в редовна експлоатация на VPN мрежата на ДФЗ.
   • Участникът трябва да предложи в офертата си за дейностите включени в срока за инсталация и пускане в действие на VPN мрежата на ДФЗ, план-график, като се съобрази, че в сградите на ДФЗ ще се оперира в работеща среда. В срока за инсталация и пускане в действие(30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.) трябва да бъдат включени следните дейности:

   • Изграждане на физическа свързаност между офисите по точка 4 - „Място за изпълнение на поръчката“ на ДФ”Земеделие” и точките на изпълнителя по договора.

   • Конфигуриране и оптимизиране (Fail over, Load balancing) на крайните устройства на Възложителя за целите на осъществяване на изисканата услуга.

   • Конфигуриране и оптимизиране на безжичната резервирана свързаност (3/4G) в дирекциите на ДФЗ.

   • Изготвяне на документация описваща направените от Изпълнителя инсталации и конфигурации, топология на изградената свързаност и карта на маршрута на изградената физическа свързаност.

   • Тестване на така предоставения достъп за покриване на техническите изисквания на Възложителя (72 часа). Тестване на резервираността и отказоустойчивостта на връзките и устройствата. Тестване на пропускателната способност и капацитетите на връзките.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:


 1. Общата стойност на поръчката не може да надвишава 66 000 (шестдесет и шест хиляди лева).

 2. Участниците предлагат месечна такса за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за осигуряването на изисканата услуга.

 3. Цените следва да бъдат посочени в български лева, със закръгление до втория знак след десетичната запетая, без включен ДДС.

 4. Плащането на абонаментната такса за предоставяне на защитената свързаност между всички географски локации на ДФЗ, ще се извършва всеки месец в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след представяне на оригинална фактура за извършената услуга.


ІV. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Общи изисквания към участниците

1.1. Участникът трябва да притежава валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за регистрация по Обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен или неограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България, предоставено от компетентния регулаторен орган.
За доказване на това изискване участникът представя:

1.1.1. Удостоверение (заверено от участника копие) от компетентния регулаторен орган, предоставящо регистрация на участника по Обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен или неограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България.
1.2. Участникът трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на информационната сигурност по международен стандарт ISO 27001:2005 или еквивалент.
За доказване на това изискване участникът представя:

1.2.1. Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на информационната сигурност по международен стандарт ISO 27001:2005 или еквивалент.
2. Икономическо и финансово състояние

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:2.1. Да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката (предоставяне на междуградска свързаност на организации с офиси локализирани на отдалечени географски места на територията на Р България) общо за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева.
За доказване на това изискване участникът представя:

2.1.1. Справка-декларация по образец за общия оборот и оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката (предоставяне на междуградска свързаност на организации с офиси локализирани на отдалечени географски места на територията на Р България) за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
2.1.2. Заверени копия от баланса и отчета за приходи и разходи за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Участниците могат да посочат ЕИК и да не представят изискваните документи по т. 2.1.2., в случай че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет за съответните години в Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството и същите са публично достъпни.

Участниците – чуждестранни лица, представят заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите като съставна част от годишния финансов отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са установени.
3. Технически възможности и/или квалификация на участника

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности:3.1. През последните три години*, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът да е изпълнил успешно поне два договора за услуги, сходни с предмета на поръчката (предоставяне на междуградска свързаност на организации с офиси локализирани на отдалечени географски места на територията на Р България), придружен с препоръка/и за добро изпълнение.

За доказване на това изискване участникът представя:3.1.1. Списък по образец на договорите за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка (предоставяне на междуградска свързаност на организации с офиси локализирани на отдалечени географски места на територията на Р България), изпълнени през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всеки договор.
*Забележка:

Под „последни три години” съгласно т. 3.1. по-горе следва да се разбира времето до крайния срок за получаване на оферти в процедурата.


3.1.2. Препоръка/и за добро изпълнение за включените в списъка по т. 3.1.1. договори. Препоръките да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация дали договорът е изпълнен качествено и в съответствие с изискванията.
Забележка:

Под "изпълнени договори" се разбират такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.


3.2. Участникът да разполага с поне 2 (двама) висококвалифицирани инженери (CCIE) сертифицирани за работа със съществуващото в ДФЗ оборудване обект на поръчката в сферата на мрежовата сигурност и мрежовите технологии. Участникът да разполага с поне 3 (трима) специалисти сертифицирани за работа с предлаганото оборудване обект на поръчката в сферата на мрежовата сигурност и мрежовите технологии.
За доказване на това изискване участникът представя:

3.2.1. Списък на служителите, ангажирани с изпълнение на поръчката, придружен с документи, удостоверяващи професионалната им квалификация в областта на мрежовата сигурност и мрежовите технологии (сертификати CCIE – минимум 2 броя).
Участници, които нямат всички изискуеми удостоверения и документи, не се допускат до по-нататъшно разглеждане на предложенията.
V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценката на офертите се извършва по критерий "най-ниска цена"
Критерият "най-ниска цена" се прилага за оценка на офертите, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска обща стойност за изпълнение на поръчката без ДДС.

Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

При еднаква предложена най-ниска обща стойност за изпълнение на поръчката без ДДС от двама или повече участници, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, съгласно чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VІ. Сключване на договор за възлагане на поръчката:
1. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител на поръчката.

2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

3. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

 1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;

 2. подкуп по чл. 301- 307 от НК;

 3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

 4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

 5. против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

4. Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т. 3. по-горе), се прилагат, както следва:

а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

з) в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

5. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката:

а) при който лицата по т. 3., са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по т. 3., т. 4. и т. 5. в държавата, в която е установен.


VІІ. съдържание на офертата. Подготовка и Подаване

1. Участниците следва да представят оферти до 17.00 часа на 08.10.2013 г. Офертите се подават в сградата на Държавен фонд „Земеделие”, Централно управление, с адрес: гр. София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 116 „Деловодство”.

2. Офертата следва да съдържа следното:2.1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представят в официален превод*.

* "Официален превод", съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

2.2. Пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в обществената поръчка, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация;

2.3. Данни за контакт с участника: адрес, телефон, факс, електронен адрес;

2.4. Оферта – по образец (Приложение № 1);

2.5. Доказателствата, посочени в раздел ІV, т. 5., с които участникът доказва, че отговаря на изискванията на възложителя, посочени в същата точка.

3. Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощените за целта лица, като в офертата се прилага пълномощното от управляващия участника.

4. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва "Оферта", посочва наименованието на поръчката, уникалният й код, посочен в публичната покана, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

5. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертите е за участника.

6. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определени в т.1.

7. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

8. Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен плик или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

образец
Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница