Отчет за годината, завършваща на 31 декември 2004 Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено другостраница1/4
Дата25.06.2017
Размер342.69 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3   4

Солвей - България АД
ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2004

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

 1. Общи положения

1.1 Правен статут


Солвей - България (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано с фирмено дело 4033 от 13 ноември 1997 г. във Варненски окръжен съд.
1.2 Предмет на дейност
Предметът на дейност на Дружеството е търговия в страната и чужбина с химически продукти– тежка сода, лека сода и сода бикарбонат, пластмаси, деривати, фармацевтични и други сходни продукти.
През 2003 г. Дружеството започва да търгува с нов продукт – нютрек, произведен на основата на сода бикарбонат и активен въглен. Солвей е разработил и патентовал т.нар. нютрек процес, който позволява максимално пречистване и преработка на вредни отпадъчни газове, с цел опазването на околната среда от замърсяване. Процесът на преработка се основава на впръскване на фини частици сода бикарбонат в потока от замърсяващи газове с цел тяхното пречистване.


 1. База за изготвяне на годишните финансови отчети

Настоящият финансов отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти и при спазване на принципа на историческата цена.


Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството води счетоводство и изготвя годишни финансови отчети в националната парична единица на България - български лев, който от 01 януари 1999 г. е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 BGN.


 1. Дефиниция и оценки на елементите на финансовите отчети
  1. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на тези парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. Паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута към 31 декември 2004 г. са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ.
  1. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на Националните счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.
  1. Дълготрайни активи

Дълготрайните материални активи, налични към 31 декември 2001 г., са отчетени по преоценени стойности, като са използвани публикувани коефициенти, определени съгласно националното счетоводно законодателство, валидно до началото на 2002 г., а придобитите след тази дата - по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им.


Така формираната отчетна стойност на дълготрайните материални активи е намалена с размера на начислената амортизация и евентуалните загуби от обезценка.
Ръководството на Дружеството е анализирало преносните стойности на тези групи активи, които са били оценени до тяхната възстановима стойност на база коефициенти и счита, че тяхната преносна стойност към датата на съставяне на финансовия отчет е близка до тяхната справедлива стойност (вж. точка 4).
Дълготрайните нематериални активи са оценени по цената на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалната загуба от обезценка.
Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани като е използван линейния метод. За отделните групи дълготрайни активи амортизационните норми са следните:
Година, завършваща на 31 декември 2004Компютри и офис оборудване

50%

Транспортни средства

10%

Нематериални дълготрайни активи

50%

Амортизация не се начислява на напълно амортизирани активи и активи в процес на придобиване или изграждане.
  1. Обезценка на дълготрайни активи

В края на годината се извършва преглед на преносната стойност на активите, за да се определи дали има признаци за обезценка. Ако има такива признаци, Дружеството изчислява възстановимата стойност на актива, за да определи размера на загубата от обезценка (ако има такава). Когато не е възможно да се изчисли възстановимата стойност на определен актив, Дружеството изчислява възстановимата стойност на генериращия парични постъпления обект, към който активът принадлежи.


Ако така изчислената възстановима стойност на актива (или генериращия парични постъпления обект) е по-ниска от преносната му стойност, последната се намалява до възстановимата стойност на актива (генериращия парични постъпления обект). Загубата от обезценка се признава на разход веднага.
Когато загубата от обезценка впоследствие се възстанови, преносната стойност на актива (генериращия парични постъпления обект) се увеличава до преизчислената възстановима стойност, така че увеличената преносна стойност да не надвишава стойността, която би била определена, ако не е била призната загуба от обезценка в предходни години. Възстановяването на загуба от обезценка се признава на приход веднага, освен ако не е свързана с актив отчитан по преоценена стойност, в който случай възстановяването на загубата се отчита като увеличение от преоценка.


  1. Материални запаси

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от цената на придобиване или нетната реализуема стойност. Цената на придобиване включва покупната цена, транспортни и митнически разходи и други подобни разходи. Потреблението на материални запаси се оценява по средна претеглена цена. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с необходимите разходи за осъществяване на продажбата.


Считано от 1 януари 1998 г. Дружеството участва в споразумение за разпределение на квоти, съгласно което купува тежка и лека сода от Солвей - Соди АД по предварително определени цени. Корекция на предварително определените цени се извършва тримесечно на основание на доклад на външен одитор.
На 12 май 2000 г. е подписан Анекс 1 към споразумението, с който се установява нов механизъм за изчисляване на предварително определените цени. Този механизъм се прилага до 2004 г.
Предварително определените цени, изчислявани по новия механизъм се прилагат за тежка и лека сода и се изчисляват от външен одитор на статистическа база, свързана с вноса на сода от Европейския съюз от страните, различни от Турция и България. Така определените цени се считат за окончателни и не се извършват допълнителни корекции.


  1. Финансови инструменти

Финансовите инструменти включват парични средства в брой и по банкови сметки, вземания и задължения. Ръководството счита, че справедливата стойност на финансовите инструменти е близка до тяхната балансова стойност. Под справедлива стойност се разбира сумата, за която един актив може да бъде разменен или един пасив – уреден, между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им.
   1. Парични средства

За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, паричните средства и паричните еквиваленти включват налични пари в брой и в банки и краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.
   1. Краткосрочни вземания

Вземанията са отразени по тяхната номинална стойност, намалена със загубите от обезценка и несъбираемост. Загубите от обезценка и несъбираемост се определят чрез извършване на оценка на вземанията в края на всяка година.
   1. Текущи задължения

Текущите задължения са отразени по тяхната номинална стойност.
   1. Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството реализира продукцията си както в страната, така и на чуждестранния пазар, като изнася предимно за Гърция.


С цел намаляване на кредитния риск Дружеството застрахова своите вземанията за продажби извън страната. В страната Дружеството търгува с клиенти, с които има утвърдени дългогодишни търговски отношения.


   1. Лихвен риск

Лихвеният риск е рискът стойността на заема на Дружеството да варира вследствие на промени в пазарните лихвени проценти. Заемът на Дружеството, както е посочено в т. 16, включват заеми с плаващ лихвен процент, което излага Дружеството на възможен лихвен риск.
   1. Валутен риск

Дружеството осъществява част от продажбите си извън страната, като те са деноминирани в евро. Както е оповестено в т. 2, българският лев е с фиксиран курс към еврото и поради това Дружеството счита, че не е изложено на валутен риск, произтичащ от промени във валутния курс.
  1. Признаване на приходи

Приходите се признават в момента, когато рисковете и изгодите от собствеността върху продукцията са прехвърлени на купувача и разходите във връзка със сделката могат да бъдат надеждно измерени.
  1. Дългосрочни задължения при пенсиониране

Дългосрочните задължения за обезщетения при пенсиониране са измерени на дисконтирана база, използвайки Кредитния метод на прогнозираните единици с цел определяне на сегашната стойност на задължението, както и на разходите за текущия трудов стаж. Задължението на работодателя при пенсиониране към 31 декември 2004 г. е било определено като максимално очакваната стойност на дългосрочните доходи на персонала след напускане, изчислена на база на предположение, че целият персонал към 31 декември 2004 г. ще се пенсионира, работейки в Дружеството, е била редуцирана с предполагаемия процент демографски предположения относно бъдещите характеристики на настоящите и бившите служители (вж. т. 10).
  1. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство Дружеството дължи данък върху печалбата. Размерът на данъка върху печалбата за 2004 и 2003 г. е съответно 19.5% и 23.5% върху облагаемата печалба.


Разходът за данък представлява сумата от текущите и отсрочените данъци.
Текущият разход за данък се определя на база на облагаемата печалба за годината. Тя се коригира с определени приходи и разходи, които за данъчни цели се признават в различни периоди, както и със суми, които не са облагаеми или не се признават за данъчни цели. Текущият разход за данък се определя на базата на данъчната ставка в сила към датата на баланса.
Отсрочените данъци се осчетоводяват за всички временни разлики между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната преносна стойност към датата на финансовия отчет като се ползва балансовия метод на задълженията. Задълженията по отсрочени данъци се признават по отношение на всички облагаеми временни разлики, а активите по отсрочени данъци се признават до степента, до която е вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу която да могат да се използват намаляемите временни разлики.
Отсрочените данъци се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди. Данъкът върху печалбата за 2005 г. е 15 %. Отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в нетната печалба или загуба за периода, освен в случаите, когато данъците произтичат от операции или събития, признати директно в капитала. В тези случаи отсрочените данъци също се дебитират или кредитират директно в капитала.
Активи и пасиви по отсрочени данъци се компенсират, когато се отнасят до данъци върху печалбата, дължими на едни и същи данъчни власти и Дружеството възнамерява да уреди текущите данъчни пасиви и активи в нетен размер.


 1. Дълготрайни активиКомпютри и офис оборудванеТранспортни средства


Разходи за придобиване на ДМА
Дълготрайни нематериални активи
Общо
Отчетна стойност
Остатък към 31 декември 2003

36
584
5
10
635

Придобити

-
-
4
-
4

Прехвърлени

9


(9)
-
-

Излезли

-
(33)
-
-
(33)

Остатък към 31 декември 2004

45
551
-
10
606Натрупана амортизация
Остатък към 31 декември 2003

(15)
(76)
-
(9)
(100)

Начислена амортизация

(9)
(57)
-
(1)
(67)

Отписана

-
33
-
-
33

Остатък към 31 декември 2004

(24)
(100)
-
(10)
(134)Балансова стойност към

31 декември 200321
508
5
1
535Балансова стойност към

31 декември 200421
451
-
-
472

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница