Информация, влияеща върху цената на ценните книжаДата15.01.2018
Размер39.14 Kb.
#47793
Настоящият документ е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 28 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, във форма и съдържание съгласно Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 от нея.
Информация, влияеща върху цената на ценните книжа
За емитент: МКБ Юнионбанк АД, емитент на ипотечни облигации (ISIN код BG2100017115) за периода 01.10.2012 - 31.12.2012


 1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма


 1. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.
  1. На проведеното на 19.10.2012г. Общо събрание на акционерите на „МКБ Юнионбанк“ АД за нов член на Надзорния съвет на „МКБ Юнионбанк“ АД беше избран г-н Ласло Балаши.

Промяната е вписана в Търговския регистър на 06.11.2012г. с код на вписване - 20121106160736.
2.2. На 29.10.2012 Надзорният съвет на МКБ Юнионбанк взе решение за следните промени в Управителния съвет на банката:

2.2.1. Освобождаване на г-н Петер Арпад Черфалви като член на Управителния съвет и изпълнителен директор; и

2.2.2. Назначаване за нов член на Управителния съвет - г-н Васил Александров Трифонов с длъжност Главен директор Управление на риска.

МКБ Юнионбанк АД продължава да се представлява заедно от двама изпълнителни директори г-жа Мария Илиева и г-жа Анна Аспарухова.Промяната в УС е вписана в Търговския регистър на 30.11.2012г. с код на вписването - 20121130154244.


 1. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

На проведеното на 19.10.2012 Общо събрание на акционерите на „МКБ Юнионбанк“ АД във връзка с избора на нов член на НС бяха приети промени в устава на банката, свързани с увеличаване на броя на членовете на Надзорния съвет от трима на четирима,. Промяната в Устава е вписана в Търговския регистър на 06.11.2012г. с код на вписването - 20121106173039.


 1. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма


 1. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма


 1. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма


 1. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Няма


 1. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма


 1. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма.


 1. Обявяване на печалбата на дружеството.

Няма.


 1. Съществени загуби и причини за тях.

Няма.


 1. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Няма.


 1. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад

Няма.


 1. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Няма.


 1. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Няма.


 1. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Няма.


 1. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма.


 1. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма.


 1. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма.


 1. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма.


 1. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма.


 1. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Няма.


 1. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма, извън промени и въвеждане на обичайни стандартни банкови продукти.


 1. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма.


 1. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма.


 1. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Няма.


 1. Покупка на патент.

Няма.


 1. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Няма.


 1. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма.


 1. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма.


 1. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма.


 1. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Няма.


 1. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма.
Каталог: download -> M9QA
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
M9QA -> Отчет за доходите 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
M9QA -> Информация, влияеща върху цената на ценните книжа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница