Информация за преценяване на необходимостта от извършване на овосДата09.04.2018
Размер313.14 Kb.
#64700Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
(Съгласно Приложение №2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г. Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн. ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г.)

Инвестиционно предложение:
І.Информация за контакт с инвеститора: Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

ЕТ Гюнован - Йосиф Живков 112064964

Гр. Пазарджик, община Пазарджик,

Ул. „ Бзлуджа №12”
Пълен пощенски адрес.

Гр. Пазарджик , община Пазарджик , Ул. „ Бзлуджа №12”


Телефон, факс и e-mail. 0886837728

Лице за контакти - Пенка Велева


ІІ.Характеристики на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Възложителя има за цел да изгради , обект „Автомивка „ в Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1417 представляващ УПИ V- общ., кв. 405, по кадастрална карта на гр.Пазарджик. Водоснабдяването на автомивката ще е от собствен водоизточник тръбен кладенец .

Настоящият проект е изготвен по искане на собственика на имота Йосиф Захариев Живков и скица с виза № 453/07.08.2009год издадена от Главен архитект на Община Пазарджик.

Автомивката ще се изгради от метална конструкция с покрив LT ла­марина Обособява зона за измиване на коли която ще представлява :

четири броя клетки с размери 2.80/5.00м, за измиване на коли

клетките ще са разделени с подвижни прегради на растояние 0.40 от пода и височина 1.80м .

Пода ще се изпълни от бетонова настилка с циментова замазка. Наклона на пода и покрива ще бъде към двора.От източната и северната страна разстоянието между колоните ще се затвори с гипсофазер.В проекта се предвижда и направа на ограда на имота. Тъй като автомивката ще се обслужва от членове на семейството няма предвидени помещение за персонал и санитарен възел.Лицата обслужващи автомивката ще ползват санитарен възел и стая в съседен парцел граничещ със площадката за изграждане на обекта .Парцела е с изградена жилищна част и е собственост на инвеститора.

Проектираната метална носеща конструкция е съставена от колони, греди и столици. Върху колоните лягат метални греди, като връзката между колони и греди е на заварка. За покрива е предвидено покритие от LT ламарина .МАТЕРИАЛИ:Бетон В15 ,Стомана EN 10219-2-1997, DIN 1029 ST37,

За да се осигурят необходимите водни колечества за автомивката ще се ползват подземни води като за целта ще се изгради тръбен кладенец разположен в границите на имота .След изграждане на обекта описан в инвестиционното предложение се предвижда да се обслужват мах. 30 автомобила дневно.

Настоящата информация е в отговор на писмо с изх. № КД-01-3977./ 2.10.2013г. на директора на РИОСВ гр. Пазарджик Изпълняват се условията на чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ.бр.91/25.09.2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 77/27.09.2005г. ).

Искането за преценка съдържа пълна информация, съгласно приложение № 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 3 от 2006 г. Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г.).

Инвестиционните намерения на Възложителя са да изгради : автомивка със собствен водоизточник -тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1417 представляващ- УПИ V- общ., кв. 405, по кадастралната карта на гр.Пазарджик.


2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Имотът е собственост на Възложителя. Той предвижда изграждането на обект „Автомивка „,поради необходимостта на населението на гр. Пазарджик от този вид услуги.

Местоположението на плащадката, където ще се изгражда инвестиционното предложение е благоприятно и е съобразено с дейността, която ще се развива в него.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности
Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1417 представляващ- УПИ V- общ., кв. 405, по кадастралната карта на гр.Пазарджик. в момента е - урбанизирана територия.

На изток имотът граничи с Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1416 , и

на север с поземлен имот с идентификатор 55155.503.1418.

на запад с Поземлен имот с идентификатор 55155.503.96.72 - представляващ ул. Янтра и

на юг с Поземлен имот с идентификатор 55155.503.9658 , представляващ ул. Дунав .

В съседство няма производствени дейности, които да го правят недопустим от гледна точка на Наредба 7 на МНЗ /санитарно-хигиенни зони/.


4.Подробна информация за разгледани алтернативи

Като се вземат предвид местоположението и собствеността на земята могат да се разгледат следните алтернативи за реализация на инвестиционното предложение .

Нулева алтернатива

Това е възможността да не се осъществявявдейността,предвидена с инвестиционното предложение.

При – нулева алтернатива съществуващото състояние на разглежданата територия се запазва без да се реализират намеренията на инвеститора.

Неприемлива алтернатива.

Първа алтернатива

Това е алтернатива за предложение местоположение на инвестиционното предложение и изпълнение на проекта в друг имот в центъра на града.

Това предложение е неприемливо, тъй като ще се натовари допълнително трафика в централната градска част .

Неприемлива алтернатива

Втора алтернатива

Тази алтернатива представлява цялостно осъществяване на предвиденото инвестиционно предложение и необходимата дейност във поземлен имот с идентификатор 55155.503.1417, от който е образуван УПИ V-6293на, кв.405 по плана на гр. Пазарджик.

Това е най –добрият вариант за осъществяване на инвестиционното намерение.

Районът е отдалечен от централната зона на гр. Пазарджик което е предпоставка за безпрепятствено реализиране на проекта .

Техническият проект обхваща имот с обща площ 237кв.Избрания терен е подходящ за ефективна реализация на инвестиционното предложение , без да бъдат нарушени изискванията за опазване на околната среда .

Мястото за рализация на инвестиционното намерение попада в в границите на повърхностно водно тяло ..Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК 1Г с код BG3MA700R143

Освен това инвестиционното предложение попада и в рамките на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина" с код BG3GOOOOOOQ013.

В предвид това може да се осигурят необходимите водни количества за дейността на обекта .


5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение, Автомивка представлява урбанизирана територия,.

Обектът ще бъде разположен в Поземлен имот с идентификатор 55155. 503.1417 по кадастрална карта на гр.Пазарджик. с обща площ 237кв.

Местоположението на предвиденото водовземно съоръжение е представено на извадка от геодезическо заснемане /приложена / в М 1 : 250.

Реализирането на проекта ще стане според работните проекти.

По време на строителството няма да се ползуват площи извън площадката
6.Описание на основните процеси, капацитет.

Обектът, предмет на настоящия проект представлява изграждане на автомивка със собствен водоизточник – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1417 по кадастрална карта на гр.Пазарджик .

Имота е със обща площ 237кв.м. и застроена площ – 63.0 кв.м. Плътност на застрояване 27 %, Кинт 0.27.,озеленяване 73%.

Ще бъдат изградени 4 броя клетки за измиване на коли .

Водата за питейни нужди на обекта ще се доставя от градската водопроводна мрежа .

Водоснабдяването за измиването на автомобили и на площадката ще бъде от тръбен кладенец .

Изграждането на тръбния кладенец ще бъде извършено по класически метод на пози тип строителство .

Технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на строителството на тръбния кладенец. Сондажа е разположен в границите на имота той ще бъде с дълбочина 16 метра и с диаметър 160мм.

Сондажа ще бъде оборудван с 1 бр. хоризонтална центробежна помла с дебит 1.8 л/с, монтирана н шахта на котата на терена.

По напорен тръбопровод 1,0 водата директно ще се подава към маркучите за миене. На сондажа ще се монтира водомерен възел./приложена е схема на водоползване/.

За задоволяване нуждите от вода на автомивката са необходими следните водни количества

Автомивката ще работи 10 часа на денонощие с разчет мах. 30 автомобила на ден .

Средно деноношно водно количество - 10 м3/ден

30 раб. дни по 10 м3 /денон =300 м3 / месец

12 месеца по 300 м3 / месец =300 м3 / годишно

За измиване на плошадката на автомивката – 12 месеца годишно по 3 часа на ден по 1.0 л /сек

3 часа по 1.0 л /сек= 10,8 м3/ден

30 раб. дни по 10,8 м3/ден =324 м3/ месец

12 месеца по 324 м3/месец =3888 м3 / годишно

Общо годишно водно количество 7488 м 3 / годишноСреднодневно водно количиство 20.8 м3/ден= 0.24л/с

Измиването на автомобилите и на площадката ще става със стандартни водоструйни апарати .

Въздействието по време на строителството на обекта Автомивка ще бъде крадкотрайно и локализирано в границите на строителната площадка около съответния участък на работа .Този вид замърсявания нямат комулативен характер.
7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се предвижда изграждане на нова или промяна на пътната структура .

Транпортния достъп до имота ще се осъществява от уличната мрежа на гр. Пазарджик .

По време на строителството и по време на експлоатация на обекта ще бъде ползвана съществуващата пътна структура.

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване –
Обектът ще се реализира на един етап. Съществуващите фази са фаза на строителство и фаза на експлоатация.Функционирането на обекта ще бъде постоянно.

Не се предвижда закриване на обекта с последващо възстановяване и използване.

При строителството се предвиждат земно изкопни работи за полагане на основа, за строително-монтажни работи и изграждането на тръбния кладенец.

Строителството предвижда изкоп за фундаменти на предполагаема дълбочина 0.8м без използване на взривни вещества с цел монтиране на метална конструкция.


9.Предлагани методи за строителство –
Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извършена по класическите методи за подобен тип строителство.

Ще бъдат използвани съвременни и традиционни методи за изграждане на сондажа.


10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията
За обекта е необходима вода за питейно-битови нужди на работещите, и ще се използува наличната водопроводна мрежа на града . Водоснабдяването за измиването на автомобили и на площадката ще бъде от тръбен кладенец

Водата като природен ресурс ще се ползва от общественото водоснабдяване и от собствен сондаж.

Ще се внесат документи в Басейнова дирекция за управление на водите, Източнобеломорски район с център -Пловдив за издаване на разрешително за водовземане от подземни води.

Не се предвижда ползването на други природни ресурси по време на изграждането и експлоатацията на обекта.

Инертните материали – чакъл, пясък, баластра, както и варови и бетонови смеси– които ще се използват ще се закупуват от узаконени производители.

11.Отпадъци, които се очакват да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

При дейността по реализиране на инвестиционното предложение ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци — изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка и хоризонтална планировка; малки количества строителни отпадъци — ще се събират и транспортират за депониране на сметище посочено от общината.

Въздействието по време на строителството ще бъде
краткотрайно и локализирано в границите на строителната площадка, около съответния участък на работа. Този вид замърсявания нямат кумулативен характер.

Смесен битов отпадък ще се образува при строителството и експлоатацията на обекта – ще се поставят контейнери по договор с обслужваща почистваща фирма..

Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започването на изграждането..

При експлоатацията на кладенеца няма да се формират отпадъци.

Образуване на други отпадъци от дейността на обекта, не се очаква.

За улавяне на употребяваното водното количество за измиване на колите се предвижда да се изгради утаителен бетонов канал 25/40 с дължина 11,0 м и наклон 0,02, покрит с метални решетки с размери 100/100. В бетоновия канал ще се утаява пясъка и калта отпаднали от измиването на колите. За улавяне на нефтените продукти се предвижда да се монтира каломаслоуловител тип АСО Separators® След бетоновия канал, преди и след каломаслоуловителя се предвижда да се изградят два броя РШ 60/60 с дълбочина до 1,50 м.


12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Подробно, възможните отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и взетите мерки са разгледани в раздел IV на настоящата Информация. Тук са отбелязани някои основни моменти от това въздействие , за да бъдат обосновани набелязаните мерки за неговото намаляване.

Отрицателни въздействия могат да се появят през следните два етапа - по време на строителството и при последващата експлоатация на съоръжението.

При етапа на строителството евентуалното отрицателно въздействие може да се харектеризира с леко повишено шумово и прахова натоварване на района, формирането на строителните отпадъци на територията на площадката.

Формираните строителни отпадъци няма да се складират на площадката, а само временно ще се съхраняват и периодически ще се изнасят на определеното от Община Пазарджик място.

Изграждането на обекта няма да окаже негативно влияние върху флората и фауната в района.

За ограничаване вредното въздействие върху почвите се препоръчва :

отделяне и депониране на хумусния слой, преди започване на строителните дейности;

връщане на хумуса след приключване на строителството;

почистване на замърсените от строителни материали и отпадъци терени;

недопускане засипване на хумусни хоризонти с мъртвица;

Шумът и миризмите от транспортните средства, посещаващи обекта не се очаква да надхвърлят пределно допустимото, тъй като те ще пребивават там със загасени двигатели.

Ще се осигури бетониране ,озеленяване и оросяване на площадката на която ще се реализира инвестиционното намерение .

. 13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, третиране на отпадъчни води.

За реализирането на инвестиционните намерения е необходимо да се извършват проучвателни и проектантски работи.

Имота е електро и водоснабден.

Към настоящия момент има предварителен договор за присъединяване на основание чл.66 и чл. 84 от ЗУТ от Водоснабдяване и канализация ЕООД –Пазарджик в ликвидация.

в имота има съществуващи ВиК мрежи.

Електрозахранването на обекта се осъществява съгласно сключен договор за присъединяване. /приложен /

Канализация - Отпадъчното водно количество от автомивката се отвежда от един брой хоризонтален канализационен клон който се зауства в улична канализация.. За улавяне на употребяваното водното количество за измиване на колите се предвижда да се изгради утаителен бетонов канал с наклон, покрит с метални решетки.. В бетоновия канал ще се утаява пясъка и калта отпаднали от измиването на колите. След бетоновия канал преди и след каломаслоуловителя ще се изградят два бр. РШ 60/60 с дълбочина до 1.50м. . За улавяне на нефтените продукте ще се изгради каломаслоуловител .

На площадката ще бъде изградена разделна канализационна система за дъждовни и битови- води.

.

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

За инвестиционното предложение са нужни следните становища и съгласувателни писма.

-Настоящата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е предназначена за РИОСВ —Пазарджик съгласно Закона за опазване на околната среда с цел получаване на становище за преценяване на необходимостта от ОВОС.

-След получаване на необходимото становище, Възложителят ще изготви необходимите проекти и документи, въз основа на които ще се издаде разрешително за ползване на воден обект и за изграждане на водовземно съоръжение на подземни води.

-Разрешително от Общината за извозване на земните маси

-Разрешително за строеж и протокол за откриване на строителната площадка

-Акт за въвеждане в експлоатация на обекта

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

В процеса на строителство

Възможно е само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха през периода на работа на изкопните машини

Отдалечеността на обекта от жилищната част на населеното място не ще създаде дискомфорт изразяващ се в раздразнение и неудобства към факторите на околната среда и населението, определени посредством предвидените мероприятия по реализирането на обекта..

В процеса на експлоатация :

Бензиновите изпарения, димните газове са евентуални източници на миризми. Продължителността на въздействието е кратка, а интензивността – средна :

- Очаква се генериране на фини прахови частици от спиращи и заминаващи автомобили които ще бъдат само в границите на обекта и прилежащия терен. За тяхното намаляване са преднидени съответните мероприятия –бетониране и оросяване на площадката.

Не се очакват изменения в състоянието на почвите, както и вредно въздействие от използването на обекта след въвеждането му в експлоатация.

Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони.

Избраният терен е подходящ за ефективна реализация на инвестиционното намерение, без да бъдат нарушени изискванията за опазване на околна среда.

При правилно изпълнение на залегналите дейности по реализация на строителството не ще възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха над допустимите нива. Няма да се наруши и състоянието на подземните води, както и генериране на опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда.

Не се очаква влошаване на екологичното състояние на флората и фауната в района, тъй като няма източници на замърсяване на въздуха, почвите и водите при стриктното спазване на технологичните процеси, т.е. не се очаква да настъпи дискомфорт на околната среда след реализиране на инвестиционното предложение.16.Риск от инциденти

Възложителят ще осигури обучение на обслужващия персонал, с цел избягване на предпоставки за възникване на опасни инциденти по време на обслужването им.

Работниците ше бъдат задължително инструктирани за спазване на строителните норми и снабдени с работно облекло и лични предпазни средства.

Електромерното табло и ел. инсталациите да се обслужват само от правоспособни лица.

Всички строителни материали и строителни изделия,които се използват в строителството,трябва да отговарят на БДС и да бъдат придружени с необходимите сертификати доказващи тяното качество.

Строителни работи ще се извършват от квалифицирани –нещатни специалисти притежаващи необходимия разряд. За избягване на нещастни случай повреме на строителствот всеки работник ще бъде инструктиран,а по време на работа инструктиран по безопасни методи на работа.

Строежа ще бъде ръководен от правоспособен строителен инженер Наложилите се промени по време на строителството ще се отразяват в заповедната книга.

Преди започване на строителството,строителната площадка ще се огради със здрава временна ограда. Ще се открият и ,изолират всички подземни и надземни комуникации,попадащи в об­ласта на площадката.Работниците ще бъдат снабдени с предпазни съоръжения,осигуряващи безопасността на работа.

Полагането на бетонната смес ще се извършва след приемането на армировката от проектанта-конструктор.

Преминаването на хора и превозването на товари върху кофраж,монтирана армировка и прясно излят бетон да става по стабилно поставени върху подложки пътеки.

Достъпът до покрива и други повърхнини, изработени от остатъчна якост, се разрешава само при използване на .приспособления които осигуряват безопасно извършване на работата. За осигуряване на безопасност на труда при строителството следва да се спазват нормативните изисквания.ІІІ.Местоположение на инвестиционното предложение

1.План карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

За характеризиране местоположението на инвестиционното предложение, към настоящата Информация са приложени следните документи:

-договор за покупка на урегулиран поземлен имот

- скица на поземления имот;

-геодезическо заснемане

-Част архитектурна която дава възможност да се види пространственото разположение на елементите в проекта

На територията, граничеща с терена, предназначен за изграждането на обекта, както и в самия парцел, собственост на Възложителя, няма елементи от Националната екологична мрежа,

Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение, представлява поземлен имот с идентификатор 55155.503.1417, по плана на гр. Пазарджик

Приложена е скица на имота, е извадка от кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на Агенцията по картография и кадастър и последното изменение със заповед КД -14-13-185/29.04.2013г. на началника на СГКК, Пазарджик . Скицата дава точна представа за границите и местонахождението на имота.

В предвид това ,че за нуждите на автомивката ще се използват подземни води от тръбен кладенец предоставям информация за местоположениетои параметрите на водоползване

Географски координати –

Х = 24° 20" 08796 , У = 42° 11 "02436

Геодезически координати –

Х = 4546946,349 У =8582163,592

Среднонощно черпене - 0.23 л/сек

Максимален дебит на черпене- 1.5 л/сек Годишен обем на черпене - 7300 м /г2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Съгласно приложените документи, имотът, собственост на възложителя на настоящото инвестиционно предложение се намира в землището на гр. Пазарджик .

В момента по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на Агенцията по картография и кадастър и последното изменение със заповед КД -14-13-185/29.04.2013г. на началника на СГКК, Пазарджик имота е урбанизирана територия, при граници и съседи следните имоти :

имот с идентификатор 55155.503.1416

имот с идентификатор 55155.503.14.18,

имот с идентификатор 55155.503.9672 предсавляващ ул.ЯНТРА

имот с идентификатор 55155.503.9658, предсавляващ ул. ДУНАВ

Ползувател и собственик на имота - с идентификатор 55155.503.1417, - е инвеститора на проекта.

Начина на трайно ползване е незастроен имот за жилищни нужди и услуг .

Ще се изпълнят всички изисквания на нормативната уредба.


3.Зониране или земеползване, съобразно одобрени планове

В района на изграждане на инвестициоонното намерение няма имоти за земеделско ползване.

При реализация на проекта не се очаква отделянето на вещества и отпадъци, които биха оказали влияние на почвата и намаляване на почвеното плодородие на земите извън регулация и в района около него.
4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа
Имотът се намира в урегулираната територия на град Пазарджик. ".

Отстои на не по-малко от 1,8 км от защитена зона BG0002057„Бесапарски ридове'" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-786/29.10.2008 г. На Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и на не по-малко от 600м отзащитена зона BG0000578 „Река Марица" за опазване на природните местообитания и надивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.), Избраният терен за изграждане на автомивка вгр. Пазарджик е на достатъчно разстояние от защитените зони, поради което не се очаквазначителни отрицателни въздействия върху елементите и факторите на околната среда,

Имотът, обект на инвестиционното предложение, с идентификатор 55155. 503.14.17, по плана на гр. Пазарджик, не попада в защитени зони от Националната екологична мрежа/Натура 2000/, съгласно Закона за биологичното разнообразие и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Имотът не попада в защитени територии и местообитания, в близост до него няма защитени обекти или паметници на културата.

Имотът не попада в санитарно-охранителни зони.

В границите на разглежданата територия от установените флорни видове няма защитени видове със Закона за биологичното разнообразие, както и такива, които да са включени в Бернската конвенция.

Антропогенното въздействие върху екосистемите в района е изиграло съществена роля върху съвременната специфика на растителността.

Имайки в предвид, че районът на разглежданият обект е вече под антропогенно влияние от извършваното интензивно строителство, а установените представители на фауната са се приспособили към такава среда, то съществени изменения в тяхното състояние не се очакват.

С реализирането на проекта няма да настъпи качествена и количествена промяна в установеното равновесие в района по отношение на животинския свят. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло ..Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК 1Г с код BG3MA700R143.

ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1. т.З буква ..б" от Закона за водите (ЗВ),

Инвестиционното предложение с така предложеното местоположение на (имот V-общ. кв. 405 г, гр. Пазарджик) попада и в рамките на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина" с код BG3GOOOOOOQ013.4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси

Природните ресурси ще се използват предимно при изграждане на водовземното съоръжение

При експлоатацията на природен ресурс ще се ползва най — вече вода. Тя е регенеративен ресурс.

Други природни ресурси не се предвиждат да се използват по време на строителството и експлоатацията на обекта.

В резултат на реализация на инвестиционното предложение в т.ч. и за изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води и последваща експлоатацияне не се очаква нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона .

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение-
Мястото за реализация на инвестиционното намерение попада в в границите на повърхностно водно тяло ..Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК 1Г с код BG3MA700R143

Освен това инвестиционното предложение попада и в рамките на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина" с код BG3GOOOOOOQ013 което е в добро количествено състояние и в предвид това, чрез реализация на алтернатива втора може да се осигурят необходимите водни количества за дейността на обекта . Теренът за реализация на инвестиционното намерениее собственост на инвеститора и

лимитира избора на местоположението на обекта.
ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/:
1.Въздействие върху хората и тяхното здраве земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Реализирането на инвестиционното предложение за изграждане на „ Автомивка „в поземлен имот с идентификатор 55155. 503.14.17 в землището на гр. Пазарджик,общ.Пазарджик обл. Пазарджик с площ 237 кв.м. няма да доведе до съществено натоварване на околната среда.

Обектът не създава рискови фактори по отношение населението, не се засягат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита.

При осъщестяване на проекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията на обекта се осъществи съгласно действащите нормативни изисквания.

Бензиновите изпарения, димните газове са евентуални източници на миризми. Продължителността на въздействието е кратка, а интензивността - средна;

Очаква се генериране на фини прахови частици от спиращи и заминаващи автобуси, които ще бъдат само в границите на обекта и прилежащия терен.

За тяхното намаляване са предвидени съответните мероприятия – бетониране и оросяване на площадката. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони.

Негативно и трайно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлотацията на обекта не се очаква.

При осъществяването и по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се предполага емисионното_натоварване_и създаване на дискомфорт в околната среда да са в незначителни размери, като същите ще имат локализиран обхват.

В бъдещият обект евентуални източници на наднормено шумово натоварване ще бъдат моторните превозни средства.

Добре поддържаната пътна настилка и ниските скорости на използвани в района на обекта ще гарантират спазване на нормираните нива на шум и вибрации.

Продължителността на въздействието е кратка, а интензивността – средна. Не се очакват изменения в състоянието на почвите, както и вредно въздействие от използването на обекта след въвеждането му в експлоатация.

Използваните при строителството водни количества ще са минимални и не ще оказват влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми.

Няма да има отрицателно въздействие върху околната среда след реализация на инвестиционното предложение. Добиваните водни количества от подземните води са възобновим природен ресурс, подхранван от валежите.

При експлоатацията на обекта ще се ползува налична водопроводна мрежа на град Парджик .

Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обекта. Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върхи ландшафта в района.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района поради начина на оборудване на водовземното съоръжение.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Това въздействие не се очаква, тъй като в близост до обекта няма такива елементи, както и забележителни природни обекти или защитени територии. Споменатите по горе се намират в района , но достатъчно отдалечени от мястото на инвестиционното предложение. Затова няма да бъде оказано никакво въздействие върху изброените елементи.

Теренът, върху който ще се изгражда обекта, в момента не е застроен имота е урбанизирана територия .

Това, че на предложения в инвестиционното намерение терен, няма диворастящи видове храстова и дървесна растителност и силното антропогенно въздействие е основание да считаме, че няма местообитания на защитени и други животински видове.

Силната антропогенна намеса оказана върху района, е предпоставка за установения малък брой видове и численост на животински организми. Наблюдавани са дребни гризачи – полски мишки, както и някои насекоми - щурци, калинки, скакалци. Относно птиците е известно наличието на врабчета, врани, някои видове пойни птички, гарги.

На територията, обект на инвестиционното предложение, не са установени видове животни, включени в списъка на защитените, застрашените от изчезване или под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002) или в Червената книга на България т. ІІ. Животни (1985), както и в списъка на световно защитените видове. Територията не включва местообитания - обект на защита (Закон за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002).

Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони.

Може да се каже, че изграждането на обекта и неговата експлоатация, няма да доведе до съществени изменения върху животинския свят в района.

Ландшафтът на района генерално не променя общия си вид. Тъй като района е урбанизиран

Минималните нарушения на територията на обекта ще бъдат техногенни, временни и то само в зоната на изкопите за фундиране.

Реализирането на проекта ще повиши ефективността при използване на разнообразния ресурсен потенциал на местния ландшафт, при спазване принципа използването на природните ресурси на ландшафтите да не надвишава техните самовъзстановителни способности.

Имотът не попада в защитени местности или паметници на културата.

Не се очакват наднормени нива на вибрации и вредни лъчения след реализацията на обекта.

При строителството шумовото натоварване в района ще бъде минимално. След построяване и експлоатация на обекта е се очаква завишаване на нивото на фактора шум.

В бъдещият обект, евентуални източници на наднормено шумово натоварване, ще бъдат моторните превозни средства. Добре поддържаната пътна настилка и ниските скорости движение в района на обекта ще гарантират спазване на нормираните нива на шум и вибрации.

Района за реализация на инвестиционното намерение попада в в границите на повърхностно водно тяло ..Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК 1Г с код BG3MA700R143

Освен това инвестиционното предложение попада и в рамките на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина" с код BG3GOOOOOOQ013


3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно.
- шумовото въздействие при строителството ще бъде само през деня, пряко и постоянно /през деня/, с продължителност докато трае строителството,

-замърсяването с прах ще бъде постоянно , предимно през периода на строителството, когато ще се ползва техника за изкопите , пряко през деня ;

-стротелните отпадъци формирани в периода на строителството ще се складират временно на площадката и периодично ще се изнасят на място посочено от Община Пазарджик. Няма да оказват въздействие върху околнота среда.

-шумовото натоварване през време на експлоатацията ще се определя от идващите и отиващите си МПС посещаващи обекта. Въздействието е предимно през деня , постоянно , пряко и отрицателно.

Не се очакват изменения в състоянието на почвите, както и вредно въздействие от използването на обекта след въвеждането му в експлоатация .

Очакваното въздействие ще бъде:Краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията на обекта . Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

4.Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Териториалния обхват на въздействието в резултат на реализиране на инвестиционното намерение може да се определи като малък тъй като е ограничен и локализиран в рамките на разглеждания имот.Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение, е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1417 гр.Пазарджик с площ 237кв.м.. Тя предстовлява урбанизирана територия, попадаща в застроителния регулационен план ва гр. Пазарджик , област Пазарджик .

5.Вероятност от поява на въздействието.

Очаква се генериране на фини прахови частици от спиращи и заминаващи автомобили които ще бъдат само в границите на обекта и прилежащия терен.

Изграждането на обекта на практика няма да промени в голям диапазон фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района. Тъй като зоната е урбанизирана .

Очаква се шумов фон в бъдещият обект евентуални източници на наднормено шумово натоварване ще бъдат моторните превозни средства. Добре поддържаната пътна настилка и ниските скорости на обекта ще гарантират спазване на нормираните нива на шум и вибрации.

Използваната при строителството механизация ще бъде съвременна, което е предпоставка за безпрепятствено и екологосъобразно реализиране на намеренията.

Характерът на дейността – строителството и експлоатацията не води до трайно замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим..

Механическото увреждане на почвите ще бъде в рамките на строителния терен. Предвид ценността на земята е необходимо рационалното събиране и оползотворяване на почвения слой при отработването на новите зелени площи.По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно
въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

Експлоатацията на обекта ще се осъществява без отделяне на вредности концентрации опасни за чистотата на околната среда.


6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Продължителност на въздействието върху околната среда от строителството е – краткотрайно до 8 месеца (за срока на строителството);

Измененията, които ще настъпят след изграждането на обекта, ще бъдат трайни и невъзвратими, но ще имат въздействие, съобразено с природните дадености на околността.

Строителната площадка към момента е незастроена .

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

В резултат на реализиране на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

Мерките за намаляване на евентуални отрицателни въздействия включват следните основни мероприятия:По време на строителството:

1.Намаляване на шумовато въздействие в резултат на извършване на строителните работи основно през деня. Там където е възможен ръчен труд да се предпочете пред механизирания;

2.Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работакато за намаляването на запрашеността по време на изграждане на обекта, се предвижда прилагане при възможност на някои съвременни добри практики: навлажняване на строителната площадка, , своевременно изнасяне на отпадъците, внимателно разтоварване на строителните материали и др. подобни;

3.Своевременно изнасяне на оформените строителни отпадъци, на определеното от Община Пазарджик място. Камионите изнасящи строителни отпадъци, да са покрити за предотвратяване на запрашеността и замърсяването на въздуха и посипването на почвата с тези отпадъци.

4. За ограничаване на вредното въздействие върху почвите се препоръчва: отделяне и депониране на хумусния слой преди започване на строителството; връщане на хумуса след приключване на строителният период; почистване на замърсените от строителните материали и отпадъци терени недопускане засипване на хумусни хоризонти с мъртвица;

В подготвителният и основният период на стротелството да се спазват изискванията за безопасност , хигиена на труда и противопожарна охрана, подробно определени в Правилника за безопасност на труда при строително - монтажни работи Д-02-001 от 1982г. и Наредба 2 за противопожарните стротелно –

технически норми, издани на МВР и МТРС от 1994г.


По време на експлоатацията
Чрез изграждането на утаителен бетонов канал ще се предотврати постъпването на замърсени от кал и пясък води в канализационните системи на града.

Няма да се допусне замърсяване на повърхностни и подземни води от основната дейност на обекта .

Ще се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти чреизграждането на каломаслоуловител .

8 .Трансграничен характер на въздействията.
Предвид географското разположение на имота, не се предполага трансграничен характер на въздействията по заложените методи за реализация на обекта в предвид на инвестиционен интерес.

9. Заключение
В заключение може да се каже, че реализацията и експлотация на инвестиционното предложение: Изграждане на автомивка в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1417 на гр. Пазарджик, обл. Пазарджик ще осигури ефективно на обслужване на клиентите, без отделяне на вредности в концентрации опасни за чистотата на околната среда.

В разглежданото предложение е залегнала концепцията за функционално развитие на инвестиционния проект, което ще подобри инвестиционния микроклимат в региона .


16.10. 2013г.

Гр. Пазарджик / ------------------- /Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница