Инвеститор: община сопот изпълнител: обектДата28.02.2018
Размер103.52 Kb.
ИНВЕСТИТОР: ОБЩИНА СОПОТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ

Д О Г О В О Р

Днес...................................., в гр. Сопот, на основание чл. …….. от ЗОП, между:


1. ОБЩИНА СОПОТ, с адрес: гр. Сопот, бул.”Иван Вазов” № 34, ЕИК 115816423, представлявана от Веселин Петров Личев – Кмет на Общината и Стоянка Атанасова – Главен счетоводител, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. ..........................................................................., със седалище и адрес на управление: гр......................., ул.”...............” № ..., ЕИК ..................., ИН по ДДС представлявано от ......................................, в качеството му на ……………,


определено за Изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана № …………….., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор, за следното:I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително - монтажни работи (наричани по-долу СМР) на общински обект……, по обособена позиция № ….

Видовете и количествата СМР са посочени в представената финансова оферта, която се явява неразделна част от настоящия договор.

(2)Мястото на изпълнение на договора е: …………….

(3)Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и има действие до ………ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл.2.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на подписване на договора. При приемане на обекта страните подписват протокол обр. 19.

(2)При спиране на строителството по нареждане на общински орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането, като за целта се подписва акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1)Общата стойност на извършените СМР се установява с двустранни протоколи обр. № 19, след завършването им и не може да надвишава определената съгласно количествено-стойностната сметка - оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на …………………. без ДДС / или ……….лв. с ДДС/

(2)Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4.(1)Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,както следва:

1……. % /…….. процента/ от цената – авансово, в 3 /три/ дневен срок от подписване на договора, при постъпило финансиране.

2.Окончателно плащане по договора ще се извърши в 7 /седем / дневен срок след постъпване на средствата по сметка на общината, но не по-късно от 10.12.2015 год., след подписване на протокол обр.19 за действително извършените работи, остойностени с единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: .....................................................,

IBAN .......................................................... BIC код ......................................

(2) Единичните цени на СМР, посочени в офертата на Изпълнителя - Приложение №1 към настоящия договор са окончателни и не подлежат на корекция при изпълнението му.

(3)Количествата, посочени в офертата на Изпълнителя (Приложение №1) към настоящия договор са приблизителни. Точните количества на действително извършените СМР ще се замерват в процеса на изпълнението или след него. Отпаднали количества и видове СМР се сторнират.

(4)Протоколът обр.19 за извършените СМР се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка.(5)Строителните и монтажни работи, изпълнени в отклонение на нормите на Правилника за изпълнение и приемане /ПИП/ на СМР, не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

Чл.6.Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи става със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

Чл.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

Чл.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предвидените в КСС СМР в договорения в чл.2 от настоящия договор срок. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази срока за изпълнение по своя вина повече от 5 /пет/ дни , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора , като заплати само извършените СМР.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши видовете СМР в количество и качество, описани в ОФЕРТАТА.При констатирано некачествено изпълнение на отделни видове СМР /изработени не в съответствие с изискванията на договора, БДС и нормативните актове, регламентиращи строителната дейност в Република България / ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъците за своя сметка . Ако не направи това в разумен технологичен срок, който не може да бъде повече от 5 /пет/ работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поправи недостатъците чрез трето лице за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Некачествено извършените СМР /СМР с дефекти/ се записват в приемо – предавателния протокол.

Чл.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява по всяко време на действие на договора достъп до обекта на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на контрол върху извършените СМР и цялата документация във връзка със същите.

Чл.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на завършения обект – 5 /пет/ години , считано от датата на подписване на протокол обр.19.

Ако по време на гаранционния срок някои от изпълнените видове СМР покажат дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 10 / десет / дневен срок от уведомяването му да ги ремонтира за своя сметка.

Чл.12.От датата на започване на СМР, до момента на окончателното приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване , загуба или повреждане на изпълнените СМР, имуществото, оборудването и материалите се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи отговорност за безопасността на труда при изработването на СМР на обекта.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената в настоящия договор цена , в срока и при условията, посочени в чл.3 и чл.4 от настоящия договор.V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за ремонт на обекта - предмет на настоящия договор и за реализиране целите по договора;

2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта

3. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора;

4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

5. да приеме в срок изпълнените работи;

6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА
Чл.16. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на протокол обр. 19 за действително извършените работи.

Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VІІ. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ
Чл.18. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в петдневен срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл.19. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.VІІІ. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ
Чл.20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.ІХ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл.21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок по чл. 11 от настоящия договор.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на протокол обр. 19 за действително извършените работи.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ. НЕУСТОЙКИ.
Чл.22. При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.23.(1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2 % ( нула цяло и две на сто) от общата цена на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто)от общата цена.

(2) При забава на плащанията Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава за всеки просрочен ден.

Чл.24. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 0.2 % ( нула цяло и две на сто) от стойността на некачествено извършените СМР.

(2)Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.


ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 25.Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

4. в случаите по чл.33, ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

5. в случай , че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в несъстоятелност или се открие процедура по неговата ликвидация

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора , ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре работата по своя вина за повече от 3 /три/ дни или просрочи договорения срок за изпълнение на поръчката с повече от 5 /пет/ дни.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.
XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.26.Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Чл.27. Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

Чл.28. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Сопот, бул. “Иван Вазов” № 34

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр............................., ул.”..................................” № ..........

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл.25. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.26. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в случаите на чл.43, ал. 2 от ЗОП.

Чл.27. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

(2) Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на непреодолима сила.

(3) Страните могат да намалят договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (или да променят договорените цени, ако има изменение на държавно регулирани цени).

Чл.28. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.29.Нито една от страните няма право да прехвърля права и задължения произтичащи от този договор на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал.7 от ЗОП.

Чл.30. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1.Техническа спецификация;

2.Ценово предложение;

3.Техническо предложение за изпълнение.

Чл.30.За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница