Іv. СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ РАЗДЕЛ ІV.ІІ. Основни положения фиш ІVДата22.12.2018
Размер57.33 Kb.
#109118
ТипГлава


ГЛАВА ІV. СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

РАЗДЕЛ ІV.ІІ. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

фиш ІV.І.6


Давност. Спиране и прекъсване на давността


НОРМАТИВНА УРЕДБА

чл. 171 и 172 от ДОПК
1. Давност
Най-общо давността е период от време, с изтичането на който, съответния нормативен акт свързва настъпването на определени правни последици. С изтичането на погасителната давност в полза на длъжника възниква правото да се позове на давността и да откаже изпълнение. След изтичане на давността субективното право не може да бъде принудително осъществено.

Важно е да се има предвид, че давностният срок не се прилага служебно, което означава, че лицето, чието задължение е погасено по давност, трябва изрично да се позове на това свое право, като административните органи не следят служебно и по своя инициатива за изтичането на срока.

За да се определи правилно давностния срок следва да се има предвид общия принцип за действието на закона по време, т.е. началният момент на давностния срок следва да се определя спрямо закона, който е действал в момента на възникване на задължението.

Възможно е давностния срок да е започнал да тече при действието на един закон, но преди изтичането му законът да бъде променен или отменен, като новият нормативен текст въвежда различен регламент относно давността. В действащото ни законодателство няма установена обща норма за подобни случаи, но правен принцип е, че нормите за сроковете, установени в нов закон, не се прилагат към започнали да текат вече заварени срокове, освен ако за завършването им по стария закон се изисква по-дълъг срок от предвидения по новия закон. ( виж и указание № 24-00-28/21.04.2007 г.)


2. Пет годишна давност

Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. С изтичането на тази давност не се погасява самото публично вземане, а се погасява само правото да се търси с принудителни средства неговото събиране. С други думи казано, ако след изтичане на давностния срок, длъжникът доброволно плати своето задължение, то ще се счита за дължимо внесено и плащането ще се приеме като изпълнение на едно задължение на длъжника спрямо държавата. В тази връзка лицето, което е платило след давностния срок, не може да поиска обратно платеното, с твърдението, че не е знаело, че задължението е погасено по давност и е можело да не плати (по аргумент чл. 174 от ДОПК).


Погасеното по давност задължение подлежи на прихващане при условията на чл. 128, ал. 1, изречение второ от ДОПК, съгласно който може да се извърши прихващане с погасено по давност задължение, когато вземането на длъжника е станало изискуемо, преди задължението му да бъде погасено по давност.
3. Спиране на давността

Спиране на давностния срок е период от време, през който давността не тече поради настъпването на предвидени в кодекса обстоятелства. След отпадане на причината, довела до спиране на давностния срок, той продължава да тече, като давностният срок, изтекъл след отпадане на причините за спиране на срока, се добавя към давностния срок, който вече е изтекъл до момента на спирането. Неизтеклата част от спрения срок започва да тече от деня, следващ отпадането на основанието за спиране.

когато е започнало производство по установяване на публичното вземане - до издаването на акта, но за не повече от една година


когато изпълнението на акта, с който е установено вземането, бъде спряно - за срока на спирането
когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането - за срока на разсрочването или отсрочването


Давността спира на основанията посочени в

чл. 172, ал. 1 от ДОПК


когато актът, с който е определено задължението, се обжалвас налагането на обезпечителни мерки
когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължениеВнимание! Периодът на спиране не се включва в срока на давността - с него тя се удължава. След отпадане на основанието за спиране, давностният срок се допълва с период от време равен на разликата между целия срок на давността и изтеклото време до спирането.
4. Прекъсване на давността


Внимание! Давността се прекъсва с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Ако актът за установяване бъде отменен, давността не се смята прекъсната.

От прекъсването на давността започва да тече нова давност.

Внимание! Прекъсването на давността означава, че се заличава с обратно действие изтеклият давностен срок и започва отново да тече законоустановеният такъв.


5. Десет годишна давност

С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено. Това е така наречената абсолютна давност.

Като правна последица от действието горепосочените разпоредби за давността, с изтичането на давностните срокове, когато е направено възражение от задълженото лице, се погасява правото да се събере по принудителен ред публичното вземане, но те си остават дължими и могат както да бъдат платени доброволно (чл. 174 от ДОПК), така и да бъдат прихванати (чл. 128, ал. 1 от ДОПК).

Относно действията, които органите по приходите, следва да предприемат, във връзка с погасени по давност задължения, на основание чл. 10, т. 4 ЗНАП Изпълнителният директор на НАП е издал указание № 24-00-28/21.04.2007 г.
Внимание ! Не следва да се бърка давността срок с преклузивния срок по чл. 109 от ДОПК.

Този срок не е давностен, а преклузивен срок. С изтичането му се препятства възможността на органите по приходите да установяват данъчните задължения. Този срок се прилага служебно, а не по искане или възражение на лицето. Срокът се отнася единствено до допустимостта на производствата за установяване на задълженията за данъци и е неприложим по отношение на производствата за установяване па осигурителни вноски и други публични вземания.НАРЪЧНИК ПО ДОПК, 2012


Каталог: files -> naruchnik-dopk-2015
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naruchnik-dopk-2015 -> Іі. Отделни административни производства раздел II vi. Прихващане и възстановяване фиш II v
naruchnik-dopk-2015 -> Іv. V. Обезпечения Дял ІV. V.ІІ. Обезпечителни мерки
naruchnik-dopk-2015 -> І. общи правила раздел І.ІІ. Видове задължени лица фиш І.І


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница