Камарата на инженерите по геодезияДата21.08.2018
Размер78.67 Kb.
О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

ЗА ПЕРОИДА ОТ 03. 2011 г. ДО 01.2012 г. за ДЕЙНОСТИТЕ НА

КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ


 1. Вътрешни дейности
 • На 11.03.2011г. от 11ч. се проведе Общо отчетно - изборно събрание на Камарата на инженерите по геодезия за периода 2006 – 2011г. За председател на събранието единодушно бе избран инж. Румен Желев Георгиев. За председател на Комисията по преброяването бе предложен инж. Златан Георгиев Златанов, който предложи за членове инж. Веселин Боянов Монев и инж. Светла Георгиева Захариева. Предложенията бяха приети единодушно.

След проведено тайно гласуване, съгласно чл. 16, ал. 5 и 6 от Устава на КИГ за Председатели на Камарата на инженерите по геодезия, на Контролния съвет и Комисията по професионална етика и за членове на Управителния съвет на КИГ, на Контролния съвет и на Комисията по професионална етика за периода 2011 – 2015г. са избрани:
Председател на КИГ:

инж. Ангел Крумов Янакиев – ОК – София


Председател на Контролен съвет:

инж. Валентин Илиев Йовев – ОК – София


Председател на Комисията по професионална етика:

доц. Венета Иванова Коцева – ОК – София


Членове на УС:

Красимира Божкова Кателиева – ОК – Варна

Атанас Иванов Иванов – ОК – Бургас

Александър Георгиев Лазаров - ОК – София

Румен Желев Георгиев – ОК – Стара Загора

Димитър Генчев Арнаудов – ОК – Пловдив

Костадин Великов Костадинов – ОК – Добрич

Христо Недялков Христов – ОК – Велико Търново

Красимир Станчев Станев – ОК – Русе

Златан Георгиев Златанов - ОК – София

Светла Георгиева Захариева – ОК - Бургас

Янко Милчов Миленков - ОК- Враца

Боряна Стефанова Иванова – ОК – Плевен

Илиян Тодоров Тодоров - ОК - Стара Загора

Михаил Стоянов Киров – ОК – Ловеч

Никола Райчев Бадев – ОК – Пловдив

Мариана Стоянова Маринова – ОК – Сливен
Членове на КС:

Нели Димова Старчева – ОК – Стара Загора

Николай Иванов Кадиев - ОК - Велико Търново

Светла Димитрова Пенчева – ОК – Варна

Стоян Станчев Колев – ОК –Габрово
Членове на КПЕ:

Явор Иванов Енев - ОК- Стара Загора

Мария Иванова Хорташка - ОК – София

Мария Георгиева Вълева – ОК – Ямбол

Николай Тодоров Цанев - ОК – София
Други важни решения взети на събранието са увеличаването на встъпителния членски внос от 50 на 150 лв., както и продължаването на членство и правоспособност за следваща година да става до 31.12 на предходната.


 • На 14.04.2011г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет на КИГ, на което бяха поканени да присъстват членовете от Контролния съвет и Комисията по професионална етика на КИГ. На заседанието за зам. председател на УС беше избран инж. Румен Георгиев от ОК - Стара Загора. Бяха обсъдени проблените на гилдията, както и ролята на КИГ за тяхното решаване и възможностите за организиране на квалификационни курсове.
 • На 01.07.2011г. се проведе заседание на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия, на което бяха поканени да присъстват членовете от Контролния съвет и Комисията по професионална етика на КИГ.

На събранието беше взето единодушно решение КИГ да кандидатства за организиране на Работната седмица на FIG в България през 2015 или 2016г.

Беше представен новоизграденият обучителен център към „ГИС – София” ЕООД , който предлага обучителни курсове във всички сфери на геодезията, като вариант за организиране на курсове за членовете на КИГ.Инж. Златан Златанов от ОК – София направи предложение да се организира семинар по проблемите на кадастъра, на който да присъстват лектори за ЗГКК, ЗКИР и други закони и да се поканят всички членове на КИГ. Предложението беше прието. Инж. Златанов пое ангажимента и организира събитието.


 • Всички членове на КИГ са информирани своевременно за съдържанието на проектозакона за изменение на ЗКИР и имаха възможност да ни изпратят своите предложения и коментари по измененията, които се внасят официално от КИГ в АГКК.
 • На 26 и 27.11 2011 г. в гр. Пловдив се състоя семинар на тема „Проблеми при подържането на кадастралната карта и кадастралните регистри” организиран от КИГ, на който бяха поканени всички членове на Камарата. Бяха обсъдени следните дейности и проблеми: в СГКК при подържане на КК и КР, на общините при наличие на Кадастрална карта и кадастрални регистри, пред правоспособните лица, както и новите изменения в ЗКИР.
 • Във втората половина от годината бяха изпратени две писма до Министъра на регионалното развитие и благоустройството – министър Павлова, с молба за среща за обсъждане на проблемите на гилдията с част от ръководството на Камарата. В резултат от тези писма беше проведена среща с заместник мининистър Нанков, на която гилдията получи обещания за подобрение и положителни резултати за в бъдеще. На срещата присъстваха инж. Ал. Лазаров, инж. Зл. Златанов и инж. А. Янакиев. Въпросите, които се разглеждаха бяха за финансиране на АГКК, за работата по КК и КР и за промените в ЗКИР.
 • На 02. 11. 2011г. Камарата на инженерите по геодезия беше официално приета за член на КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Решението за кандидатстване за членство беше взето след електронно гласуване на УС на КИГ, в отговор на отправена покана от КРИБ. Сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ представлява Камара на инженерите по геодезия в качеството му на отраслова организация пред Министерския съвет на Република България.
 • Стартира изработването на секция с въпроси и отговори на сайта на КИГ за членове и потребители. Всеки ще има право да отправи въпросите си по теми, свързани с професията, които ще бъдат разгледани от компетентните лица. Очакват се резултати от изпълнителите.
 1. Международни дейности
 • На 06-07 май 2011г. в Опатия, Хърватия се проведе Генерална асамблея на CLGE, на която секретаря на Камарата Кремена Боянова представяще КИГ, като член на CLGE и IG – PARLS и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, като член на CLGE.

Бяха поставени основните цели за постигане пред европейската геодезическа организация: • големите държави да имат правото на повече от един глас, поради големия брой членове;

 • намиране на средства;

 • качество пред количество.

Идеи и предложения:

 • общ стандарт на подготовка в магистърските програми ;

 • изискване на практика и полагане на специален изпит след завършването, за членство в CLGE;

 • информацията да се организира и съхранява в база данни ;

 • Генералната асамблея да не се организира едновременно с местни конференции;

 • на уеб сайта на всяка членуваща организация да присъства линк на CLGE.

Беше представен проект за професионална динамична база данни. Цели: • по добро обяснение и разпространение на информация до европейските институции;

 • информация за геодезистите;

 • обмяна на опит;

 • всички държави да са ангажирани и активни и информацията да бъде редовно обновявана.

В момента се организира провеждането на конкурс за изграждане на базата данни.
Беше обсъден проблемът с фиксираните цени на геодезическите услуги като повсеместен, като много делегати изразиха мнение, че когато цените са фиксирани се изисква и гарантира по високо качество.


 • На 18-22 май 2011г. в Маракеш, Мароко беше проведена Работна седмица на FIG, на която председателят на КИГ – инж. А. Янакиев, зам. председателят - инж. Р. Георгиев и члена на УС - инж. З. Златанов взеха участие като делегати. Представени бяха 500 доклада. Не са взети съществени решения. Работната седмица се проведе под мотото „Прокарване на мост между културите”. Дискутирани са въпроси относно развитието на геодезическата общност в световен мащаб. Проблемът с цените е повсеместен. Навсякъде се наблюдава противоборство между инвеститор и изпълнител.
 • На 28.09.2011г. в Нюрнберг, Германия беше проведена среща на IG-PARLS (Заинтересована група на обществено ангажираните и регулирани свободни геодезисти), в коята КИГ членува. Като делегати присъстваха председателят на КИГ – инж. А. Янакиев и секретарят – К. Боянова. На събранието беше подробно обсъден документ наречен „Зелената книга“, който е насочен към модернизиране на Директивата за професионална квалификация на Европейския съюз. Предварително подготвеното становище по документа на геодезическата организация беше представено, обсъдено и прието на събранието. То ще бъде внесено официално от името на геодезистите в Европа пред Европейската комисия. Документът може да бъде намерен на сайта на КИГ.
 • Председателят на Европейския геодезически съюз (CLGE) – Жан Ив Пирло, изпрати официално писмо до мин. председателя на Р. България Бойко Борисов, в което подчертава важността на кадастъра в Европа и изключителната нужда от подходящо финансиране в сектора.
 • На 29.11.2011г. Камарата на инженерите по геодезия изпрати документите си за кандидатстване за домакинство на Работната седмица на FIG 2015 или 2016г. Очакваме подкрепа от всички приятели на Камарата, придобити през годините на членство във FIG, които приеха нашата инициатива с адмирации. Решението за място на провеждане на събитието през 2015г. ще бъде обявено на Работната седмица на FIG в Рим, Итлия, 6-10.05.2012г.
 1. Бъдещи приоритети пред КИГ

Тъй като Камарата се стреми да е водеща национална неправителствена организация по теми свързани с геодезията, КИГ трябва да си сътрудничи с водещите организации на международно ниво като FIG, CLGE и другите национални организации. За това трябва да се стремим да допринасяме за решаването на проблемите , които те са си поставили и с това да работим за една по добра организация в нашата страна. Едновременно с това Камарата трябва да си сътрудничи с политици на национално ниво, за да подобри и засили позициите си на геодезическа гилдия – нейната роля и услуги за обществото. Освен това трябва да се работи в диалог с другите национални организации – Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите, Камара на нотариусите и всички останали неправителствени организации, с които имам допирни точки. Разбира се, че ще продължим да работим и по проблемите, пред които се изправя всеки отделен член в ежедневната си работа. Постигайки поставените си приоритети, ние бихме се опитали да помогнем за просперитета и развитието на всеки отделен наш член.

На края искам да благодаря на на членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на членовете на Комисията по професионална етика,на Областните ръководства за тяхната бих казал всеотдайна и безкористна дейност за развитието и утвърждаването на Камарата на инженерите по геодезия.

Уважаеми колеги искам още веднъж да Ви благодаря за Вашата работа за КИГ.

Благодаря за вниманието!Председател на УС на КИГ - инж. Ангел Янакиев

София 27.01.2012г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница