Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената информацияДата10.10.2018
Размер61 Kb.
#83878
БИЛБОРД АД, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД уведомява всички акционери и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството на консолидирана база за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената консолидирана информация, междинния консолидиран доклад за дейността на дружеството, консолидирания финансов отчет за същия период, както и допълнителната консолидирана информация, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 31.12.2016 са:

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите,
2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор,
3. Борислав Христов Борисов – независим член на Съвета на директорите

4. Десислав Грозев Томов – независим член на Съвета на директорите


ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

към чл. 33, ал.1, т. 3 от НАРЕДБА № 2 на КФН

ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.    1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху БИЛБОРД АД и дружествата, включени в консолидацията

През четвъртото тримесечие на 2016 г. не е настъпила промяна на лицата, които упражняват контрол върху БИЛБОРД АД. Лицата, които притежават над 5 % от капитала на дружеството към 31.12.2016 г. са, както следва:
Наименование на акционер

Процент от капитала

Васил Стефанов Генчев

25.024 %

Стефан Василев Генчев

20.000 %

Калин Василев Генчев

20.000 %

Венета Стефанова Генчева

9.89 %

През отчетния период не е извършвана промяна в контролното участие, което БИЛБОРД АД притежава върху дъщерните си дружества. БИЛБОРД АД притежава 60 % от капитала на ДЕДРАКС АД, 51 % от капитала на МОУШЪН АРТС ООД и 100 % от капитала на ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД и ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД.

През отчетното четвърто тримесечие е извършена следната промяна в групата предприятия, в която БИЛБОРД АД е предприятие – майка:

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 19.12.2016 г., на 20.12.2016 г. е извършена продажба на дяловете, притежавани от БИЛБОРД АД и ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД (100 % дъщерно дружество на БИЛБОРД АД) от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД - асоциирано дружество на БИЛБОРД АД. Продажбата на дяловете от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД е извършена при цена от 0.50 лева за дял или обща продажна цена за БИЛБОРД АД – 215 лв. и обща продажна цена за ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД – 357 лв.

Стойността на сделката не надхвърля прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за БИЛБОРД АД и по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК – за ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД и респективно не изисква изрично овластяване от страна на ОСА на БИЛБОРД АД и от СД на БИЛБОРД АД – по отношение на продажбата на дялове от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД от страна на ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД. Продажбата на дяловете от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД от страна на БИЛБОРД АД и ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД се извършва поради обстоятелството, че дружеството е изцяло декапитализирано и не осъществява дейност.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството
През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за Дружеството или негово дъщерно дружество.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

През четвъртото тримесечие на 2016 г. не са сключвани и/или изпълнявани съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените акции.


1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие
През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие от БИЛБОРД АД или от дъщерно дружество.
1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната
През отчетния период е извършена промяна на одитора на дружеството.

На проведеното на 16.06.2016 г. редовно, годишно общо събрание на акционерите на дружеството Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно: Магдалена Цветкова – регистриран одитор с дипл. № 659. Предложението на СД на дружеството за решение по точката от дневния ред, касаеща избор на одитор за 2016 г. е направено съобразно препоръката на одитния комитет на БИЛБОРД АД и е прието от присъстващите на събранието акционери.

Регистриран одитор, който извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. беше Н С КОНСУЛТИНГ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. България 73, вх. А, ет. 2, ап. 107, рег. с ЕИК: 175282408, регистрирано като специализирано одиторско предприятие (рег. № 142) в ИДЕС през месец Септември 2010 г.
1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството
През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на БИЛБОРД АД.
1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество
През отчетния период не е извършвана покупка или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 19.12.2016 г., на 20.12.2016 г. е извършена продажба на дяловете, притежавани от БИЛБОРД АД и ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД (100 % дъщерно дружество на БИЛБОРД АД) от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД - асоциирано дружество на БИЛБОРД АД. Продажбата на дяловете от капитала на ТИПО ПРИНТ ООД е извършена при цена от 0.50 лева за дял или обща продажна цена за БИЛБОРД АД – 215 лв. и обща продажна цена за ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД – 357 лв.

28.02.2017 г. За БИЛБОРД АД:................................

гр. София Стефан Генчев/Изпълнителен директор/
Каталог: download -> BOARD
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
BOARD -> To the shareholders of billboard ad dear shareholders
BOARD -> Комисия за финансов надзор


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница